tamadun_islam (riba)

Download Tamadun_Islam (riba)

Post on 26-Jun-2015

67 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

understand and discuss

TRANSCRIPT

  • 1. By

2. Pengenalanz z Menurut bahasa bererti bertambah atau berlebihan. Menurut istilah adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan olehorang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya.HukumHaram Keharaman dikaitkan dengan sistem bunga dalam jual beli atau transaksiyang bersifat komersial. Di dalam transaksi tersebut, terdapat keuntungan atau bungan tinggimelebihi keumuman (batas kewajaran) sehingga merugikan pihak-pihaktertentu. 3. z zJenis-jenis ribai) Riba Jual-Beli (Riba Al-Buyu) Ia merujuk kepada jual-beli yang tidak sama timbangan atau sukatan atau semasapenyerahan barang-barang tertentu atau matawang pada ketika berjual beli atausecara tukar-menukar, bahan atau barangan tersebut yang sama sejenis.a. Riba Al-Fadl- Merujuk kepada aktiviti jual beli antara bahan ribawi sama sejenistetapi tanpa persamaan timbangan atau sukatan yang sama semasa berlakunya jualbeli itu. Contohnya membeli beras dan dibayar dengan beras. Riba berlaku apabilasukatan atau timbangan tidak sama seperti satu kilo beras Gred A dijual belidengan dua kilo beras Gred B.b. Riba al- Nasiah- Berlaku antara bahan ribawi sama jenis tetapi melibatkan penangguhanbayaran, iaitu tanpa pnyerahan di waktu yang sama. Contohnya membeli gula dandibayar dengan gula juga tetapi urusniaga ini tidak dilakukan serentak. 4. z zii) Riba Hutang-piutang Berlaku apabila wujud lebihan yang diisyaratkan atau dijanjikan untuk diberi kepadapemiutang. Lebihan ini diletakkan sebagai syarat kepada sesuatu kemudahan kewanganatau pinjaman atau pemberian kredit dari urusniaga jual beli tertangguh. Riba hutang-piutangin terbahagi kepada dua jenis:i) Riba al-Qard- Merujuk kepada hutang atau pinjaman yang disyaratkan atau dijanjikan sesuatufaedah untuk kepentingan pihak sipemiutang .ii) Riba al-Jahiliyyah- Adalah bayaran lebih dari hutang asal (pokok pinjaman) yangdikenakan ke atas orang yang berhutang sekiranya hutang tidak dijelaskan padatempoh yang ditetapkan. 5. z zLarangan riba dalam al-quranLarangan pertama dibuat melalui Surah Ar Rum ayat 39 yang diturunkan di Mekah yangberbunyi :Riba yang kamu berikan dengan tujuan menambah zakat manusia, sebenarnya iatidak menambah di sisi Allah; (tetapi) zakat yang kamu keluarkan dengan maksudmendapat keredhaan Allah adalah mereka yang mendapat pahala berlipat ganda. Larangan Kedua melalui Surah An Nisa ayat 161 yang bermaksud:Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telahdilarang daripadanya, dan kerana mereka memakan harta orang lain dengan jalanyang batil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara merekaitu siksa yang pedih.Ayat ini diturunkan di Madinah dan telah menimbulkan salah faham di kalangan bijak pandaisama ada ianya ditujukan kepada orang Islam ataupun orang Yahudi di Madinah. 6. z zLarangan riba dalam hadisDikelaskan kepada tiga kategori:1) Pengharaman dalam bentuk umumRasulullah melaknat (mengutuk) orang yang memakan (mengambil) riba, memberi(membayar) riba, kedua-dua saksi dan penulisnya, dan baginda bersabda, golongan inisemuanya adalah sama. (Riwayat Muslim)2) Penegahan amalan jahiliyyah (riba hutang)Tidak berlaku riba pada benda yang ditukarkan secara berunjuk-unjuk (secara tunai).(Riwayat Muslim)3) penegahan amalan riba jual-beli atau riba tersembunyiEmas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli,tamar dengan tamar, garam dengan garam, serupa dengan serupa, sama dengan sama,unjuk-berunjuk, sekiranya berbeza jenis barangan itu, maka kamu boleh berjual beli mengikutkehendak kamu dengan syarat urusniaga tersebut unjuk-berunjuk.(Riwayat Muslim) 7. z zKesan riba ke atas masyarakat dan negara.Islam mengharamkan amalan riba ini kerana ia mempunyai implikasi yang besar ke ataskehidupan manusia. Menurut Al- Maududi keburukan riba boleh dilihat dari segi akal, darisegi sosial , dari segi akhlak dan dari segi ekonomia) Dari segi akalRiba tumbuh di dalam diri manusia dan menjadikanmereka mempunyai sifat rakus, gelojoh, tamak,kedekut, ego dan sebagainya. Sifat-sifat ini akanmenebal dan akhirnya menjadi darah daging yangsukar untuk dikikis lagi. 8. z zb) Dari segi sosial dan akhlakAmalan riba akan merosakkan kemaslahatan dunia. Ribamendorong pemakannya hidup senang-lenang tanpa bekerja danberusaha sedangkan Islam menggalakkan umatnya untukberusaha dan bekerja. Ia juga merupakan penindasan terhadaporang-orang miskin di mana pihak pemberi hutang akanbertambah kaya sementara penerima hutang akan bertambahmiskin dan tertekan. Ini akan mewujudkan ketidaksaman di dalammasyarakat. 9. z zc) Dari segi ekonomiRiba yang tinggi memusnahkan daya penarik pelabur, menyebabkankekurangan pekerjaan dan pendapatan. Ia juga merosakkan perkembanganekonomi dan mengakibatkan kan inflasi. Riba diperoleh tanpamengusahakan sesuatu dan meletakkan kesemua risiko ke atas bahupeminjam. 10. That all from us,thank you :))

Recommended

View more >