route du soleil

Download Route du Soleil

Post on 06-Jul-2015

305 views

Category:

Spiritual

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voorganger ds van Rheenenorganist Joh de Vriesluister mee via www.kerknoordwolde.nlof www.audioserver.nl

TRANSCRIPT

  • 1. Welkom Voorganger ds van Rheenenorganist Johannes de VriesThema: Route du Soleil

2. Voor de dienst zingen we
ELB 357 1, 3, 5
Vreugde, vreugde, louter vreugde
3. 1Vreugde, vreugde, louter vreugdeis bij U van eeuwigheid.Schepper, die 't heelal verheugde,bron van eeuw'ge vreugde zijt.Gij, die woont in licht en luister,drijft de schaduwen uiteen.Hij, die zoekend doolt in 't duister,vindt het licht bij U alleen.
4. 3Duizend lichten, duizend kleurenzijn de weerglans van uw pracht;daarmee wilt Gij mensen beurenuit hun zorgen, uit hun nacht.Op een zee van licht en zangenvoert Gij ons tot U omhoog.Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;doof niet voor uw licht ons oog.
5. 5Wil ons van uw vreugde geven,hef ons op tot U omhoog,Gever van onsterflijk leven,die tot ons U nederboog.Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,onbevreesd in smart en pijn.Laat ons Heer, door uwe liefdeeeuwig in uw vreugde zijn.
6. Welkom Voorganger ds van Rheenenorganist Johannes de VriesThema: Route du Soleil
7. Intochtslied P 84 1, 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
8. Ps. 84 : 1Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,het huis waar Gij uw naam en eerhebt laten wonen bij de mensen.Hoe brand ik van verlangen omte komen in uw heiligdom.Wat zou mijn hart nog liever wensendan dat het juichend U ontmoetdie leven zijt en leven doet.
9. Ps. 84 : 2Het heil dat uw altaar omgeeftbeschermt en koestert al wat leeft.De mus, de zwaluw vindt een woning.Haar jongen zijn in veiligheid.Mij is een schuilplaats toebereidin het paleis van U, mijn Koning.Heil hen die toeven aan uw hofen steeds zich wijden aan uw lof.
10. Stil gebedVotum en groetErezij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
11. Verootmoedigingsgebed
en bemoediging
12. Ps. 103 : 1Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,laat al wat binnen in mij is Hem eren,vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,die u geneest, die uit het graf uw levenverlost en kroont met goedertierenheid.
13. Ps. 103 : 3Hij is een God van liefde en genade,barmhartigheid en goedheid zijn de dadenvan Hem die niet voor altijd met ons twist,die ons niet doet naar alles wat wij deden,ons niet naar onze ongerechtighedenvergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist
14. Ps. 103 : 5Zoals een vader liefdevol zijn armenslaat om zijn kind, omringt ons met erbarmenGod onze Vader, want wij zijn van Hem.Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,slechts leven op de adem van zijn stem.
15. Ps. 103 : 9Laat heel het machtig koninkrijk des HERENzijn grote naam, zijn grote daden eren.Komt allen tot de lof des HEREN saam.Lof zij den HEER in hemel en op aarde,die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
16. Gebed om verlichting van
de Heilige Geest.
17. Is je deug nog op slot?
18. Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krrkrrkrr, doe 'm open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.
19. Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
maar 't is er nog zo donker.
Er is iets wat ik mis!
20. Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krrkrrkrr, doe 'm open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen!
21. Wij gaan, tot straks!!
22. Lezing OT
Exodus 40 : 1 t/m 15 en 34 t/m 38
De tabernakel opgebouwd en ingericht
23. 1De HEER zei tegen Mozes: 2Op de eerste dag van de eerste maand moet je de tabernakel, de ontmoetingstent, opbouwen. 3Plaats de ark met de verbondstekst erin en scherm die af met het voorhangsel. 4Zet de tafel erin, met de bijbehorende voorwerpen ordelijk daarop geschikt, en ook de lampenstandaard, waarvan je de lampen moet aansteken.
24. 5Plaats het gouden reukofferaltaar voor de ark met de verbondstekst en hang het gordijn voor de ingang van de tabernakel. 6Het brandofferaltaar moet je voor de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent, zetten, 7en het wasbekken, gevuld met water, tussen de tent en het altaar. 8Scherm de ruimte rond de tabernakel af en hang het gordijn voor de ingang.
25. 9Neem dan de zalfolie en zalf de tabernakel en alles wat erin staat, om de tabernakel met alle toebehoren te wijden, zodat hij heilig is. 10Zalf ook het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen om het te wijden, zodat het allerheiligst is. 11Zalf en wijd ook het wasbekken en het onderstel.
26. 12Laat dan Aron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent komen en reinig hen met water. 13Trek Aron de heilige kleding aan en zalf hem; zo heilig je hem om mij als priester te dienen. 14Ontbied zijn zonen, trek hun de tunieken aan
27. 15en zalf hen zoals je hun vader gezalfd hebt; dan kunnen ook zij mij als priester dienen. Door deze zalving wordt hun voor altijd, voor alle komende generaties, het priesterschap verleend.
28. ELB 7a
De HEER 's mijn herder,
29. Elb. 7 : 1De HEER 's mijn herder, en geen dingontbreekt mij, naar zijn wil.Hij schenkt mij rust in grazig land,Aan waat'ren klaar en stil.
30. Elb. 7 : 2Hij is het die mijn ziel verkwikten die mijn schreden leidt,in rechte sporen, om de eerzijns Naams in eeuwigheid.
31. Elb. 7 : 3Al ga ik door een duister dal,ik vrees geen kwaad, want Gijzijt altijd met mij en uw stoken staf vertroosten mij.
32. Elb. 7 : 4Gij zijt het die mijn dis bereidt,voor 't oog van wie mij krenkt,die zalft mijn hoofd en mij een kelkdes overvloeiens schenkt.
33. Elb. 7 : 5Zo zullen heil en goedheid grootmij volgen dag aan dagen ik verkeer in 's HEREN Huis,waar 'k eeuwig wonen mag.
34. Lezing NT
Johannes 1 : 14 - 18
en Efeze 2 : 19 - 22
35. 14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei: Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vr mij! 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.
36. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die Noot [sluiten](1:18) de enige Zoon, die zelf God is, die Andere handschriften lezen: de enige Zoon, die.aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
37. 19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
38. ``Route du Soleil``
39. Gezang 320 1, 2, 3
Zingt een nieuw lied voor
God de Here
40. Gez. 320 : 1Zingt een nieuw lied voor God de Hereen weest van harte zeer verblijd.God wil alhier met ons verkeren,hier wordt een huis voor Hem bereid.Hij heeft de handen het verstandgezegend voor het werk,de bouw van Christus' kerk.
41. Gez. 320 : 2Kinderen van nzelfde Vader,komt nu tesaam van zuid en noord.Van oost en west treden wij nadertot dit welaangename oord.Kracht van de jeugd,breng nu verheugdde stenen bij elkaar.God helpt u wonderbaar.
42. Gez. 320 : 3God wil aan ons telkens weer tonendat Hij genadig is en trouw.Dat Hij met ons samen wil wonen,geeft ons de moed voor dit gebouw.maar niet met steenen hout alleenis 't grote werk gedaan.
43. Dankgebed en voorbede
44. Inzameling van de gaven
1ste voor The Shelter Ministries
2de eigen gemeente
45. Slotlied G 305 1, 2
Waar God de Heer zijn schreden zet
46. Gez. 305 : 1Waar God de Heer zijn schreden zetdaar wordt de mens, van dwang gered,weer in het licht geheven.Als 's Heren woord weerklinkt met machtwordt aan het volk dat Hem verwachtde ware troost gegeven.
47. Zijn Geest weerstaat de valse schijnen schrijft in harten het geheimvan 's Vaders grote daden.Zo leven wij om Christus' wilte allen tijd gerust en stilalleen van zijn genade.
48. Gez. 305 : 2O Heer, uw onweerstaanbaar woorddrijft rusteloos de eeuwen voortwat mensen ook verzinnen.En waar de weg onvindbaar scheenmochten wij door geloof alleende tocht opnieuw beginnen.
49. Gij hebt de vaderen bevrijden uit het diensthuis uitgeleidnaar 't land van melk en honing.Hervorm, herschep ook ons geslacht,opdat het door de wereldnachtde weg vindt naar uw woning.
50. Zegen
3 x amen
51. Vanavond SpokeplasdienstVoorganger ds HuitemaMuziek Geert MeijerThema : God is altijd groter!!Bij slecht weer Hervormde Kerk