opatija riviera 2014_slovenščina

Download Opatija riviera 2014_slovenščina

Post on 10-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Image katalog Opatijska rivijera

TRANSCRIPT

 • SLO

 • 2Razdalje

  Ceste:

  480 km - Mnchen, Duna

  j, Milano, Budimpeta

  eleznike postaje:

  Opatija-Matulji (5 km)

  Reka (12 km)

  Letalia:

  Krk (40 km)

  Pulj (83 km)

  Trst (105 km)

  Ljubljana (135 km)

  Zagreb (180 km)

  Benetke (215 km)

  OPATIJSKARIVIERA

  EvropaHRVAKA

  Naravni Park Uka

  Vojak 1396m

  ZAGREB

  PULJ

  REKA

  OPATIJA

  VOLOSKO

  MEDVEJA

  MOENIKA DRAGA

  MATULJI

  KASTAV

  LOVRANSKADRAGA

  VEPRINAC

  BRSE

  MOENICE

  IIIIKA

  LOVRAN

  500 k

  m

  100

  0 km

  150

  0 km

 • 3Dobrodoli na Opatijsko

  riviero

  Tradicija ..............................................................4

  Zgodovinska mesteca ...........................................6

  Prireditve ............................................................8

  Gastronomija .....................................................12

  Outdoor ............................................................ 14

  Plae ................................................................. 16

  Wellness in zdravje ............................................ 18

  Mesta in kraji na Rivieri

  Opatija ...........................................................20

  Volosko / Veprinac ............................................21

  Lovran ............................................................ 22

  Medveja / Lovranska Draga .............................. 23

  Moenika Draga ........................................... 24

  Moenice / Brse ............................................ 25

  Iii / Ika ......................................................... 26

  Matulji / Kastav ............................................... 27

  Vsebina

  150

  0 km

 • 44

  Villa Angiolina / Park Angiolina

  TradicijaLungomare

  Med razkonimi parki in p

  rekrasnimi

  vilami na eni strani, ter ra

  zburkanimi

  morskimi valovi na drugi s

  trani, lei

  ena glavnih znamenitosti

  Opatijske

  riviere - dvanajst kilometr

  ov dolga in

  sto let stara promenada L

  ungomare,

  ki povezuje Volosko z Lovr

  anom.

  Ovita v hlad lovorjev in hr

  asta,

  vam Lungomare ponuja p

  rilonost

  za spoznavanje lokalne zgo

  dovine

  in kulturnih znamenitosti,

  kot so

  rojstna hia znanstvenika

  Andrije

  Mohoroviia ali Dekle z ga

  lebom, ki je

  postalo simbol Opatije. Lungomare

  My Travel Tip

 • 5Villa Angiolina / Park Angiolina

  Opatijska riviera je kraj, katerega so zase izbrali bogovi, ki so po izroilu slovanske

  mitologije iveli na obronkih Uke. Po svoji meri so jo gradili kralji in cesarji na koncu 19.

  stoletja, danes pa vsakemu gostu to obmoje ponuja boanske lepote in kraljevski tretma.

  Svoje ime je riviera dobila po Opa-tiji, mestu, ki je ustvarilo moderen evropski turizem in ki se e ve kot 170 let ponaa z nazivom ene iz-med najbolj elitnih sredozemskih destinacij.Vse se je zaelo e leta 1844 v Vili Angiolini, ki jo je v ast svoji eni zgradil reki patricij Iginio Scarpa, a je zelo hitro postala iskana de-stinacija plemiev, med katerimi sta bila tudi cesarica Marija Ana in ban Josip Jelai. Danes je vila, ki lei sredi najlepega opatijskega parka, odprta za javnost, saj deluje v njej hrvaki muzej turizma, igar eksponati prikliejo spomine na zgodnje ase hrvakega turisti-nega razcveta in je pogosto prva postaja v turistinem spoznavanju riviere. Hrvaki muzej turizma de-luje, poleg v Angiolini, e na dveh atraktivnih lokacijah v vicarski hii, ki lei v samem osrju parka in je obkroena z mirom in zele-njem, ter v Umetnikem paviljonu Juraj porer, ki slui kot razstavni prostor za najveja imena hrvake umetnosti.Vendar se zgodovina turizma Opa-tijske riviere ne nahaja samo v mu-zejih, temve je na dosegu roke vsakega obiskovalca. Izkoristite pri-lonost, da spoznate to dragoceno tradicijo - sprehodite se po obalni promenadi Lungomare, kjer so ne-ko hodile noge cesarja Franca Jo-efa, po katerem tudi nosi ime, po-skusite v kavarnah slaice, ki so se

  neko stregle samo v Opatiji in na dunajskem dvoru, priakajte son-ni vzhod ob vonju lovorja in ume-nju morja, ki sta za vedno zdruila tevilna ljubezenska srca ...Sedemnajst desetletij turizma na tem podroju so jamstvo za kako-vost storitev, saj mnoge druine e ve generacij vzgajajo najbolj-e turistine delavce, kar si jih gost lahko zaeli in ki svoja znanja pre-naajo iz roda v rod. Hotelirstvo Opatijske riviere, ki ima svoj zae-tek v davnem letu 1884, ko so zgra-dili Kvarner - prvi hotel na vzhod-ni obali Jadrana, e dandanes goji pristop stare ole, ki gosta ved-no postavlja na prvo mesto. Zato ni udno, da se mnogi obiskoval-ci vedno znova vraajo, saj so si tu ustvarili svoj drugi dom.

  KamelijaNeen cvet izjemne lepote je v devetnajstem stoletju postal najbolj znan okras opatijskih

  parkov, kot simbol turistinega razcveta mesta in elitne turistine

  ponudbe, v katero se lahko uvrstijo le izbrane znamenitosti. Kamelije je danes mogoe videti v mnogih

  vrtovih in parkih Opatijske riviere, najlepa zbirka pa se nahaja v

  parku Angiolina.

  Paviljon Juraj porer in Cerkev Sv. Jakova

  Dekle z galebom

  Hotel Kvarner

  My Travel Tip

  O P A T I J S K A R I V I E R A

 • 6Moenice

  Mestna vrata v Moenicah

  Zgodovinska mesteca

  Ki bi dlanu udril, plaa 5 marki. Oziroma, kdor bi udaril drugega, bo kaznovan z denarno kaznijo petih mark. To pie v Veprinskem statutu, ki je eden najpomemb-nejih zgodovinskih pravnih doku-mentov na tem podroju in je znan po uvedbi izjemne humanosti v kaznovanje ter po uvedbi denarnih, namesto fizinih kazni. Veprinski statut je bil pred ve kot petsto leti zapisan na kamniti mizi pred cerkvijo svete Ane, ki e danes po-gosto nudi poitek utrujenim raz-

  iskovalcem bogate zgodovinske dediine Opatijske riviere, o kateri priajo tri stara mesta na hribu, vi-soko nad ribikimi naselji na obali.

  Veprinac, Kastav in Moenica so bili neko pomembne utrdbe kastavskega gospostva, ki se je razprostiralo na podroju celotne Opatijske riviere. Danes so tu te-vilna zgodovinska najdia, ki so asovno porazdeljena vse od praz-godovinskih asov, pa do srednjega veka in nove dobe. eprav se ivlje-

  Z G O D O V I N S K A M E S T E C A

 • 7Najpomembnej

  i del sistema

  srednjeveke trdn

  jave so e

  vedno dobro ohra

  njena vzhodna

  vrata Stubica, pom

  embna pa so zato

  ,

  ker so vodila do s

  rca gospodarske

  dejavnosti mesta

  - pristania ali

  mandraa. Slav

  ni arabski geogra

  f El

  Idrissi je e v 12. s

  toletju opisal Lov

  ran kot

  ladjedelniko sred

  ie tega dela Evr

  ope,

  ladjedelniko zgo

  dovino mesta pa

  obeleuje lesen

  oln, ki je pridobil

  svetoven sloves p

  od imenom

  Lovranski guc.

  Moenice

  Lovran Staro mesto

  Lovran se od drugih utrjenih mestec razlikuje v tem, da je bil zgrajen na sami morski obali, v asu, ko so se zaradi laje obrambe trdnjave praviloma gradile na vzpetinah. Na ase, ko so prebivalcem mesta varnost zagotavljala le masivna obzidja, spominja impozanten mestni stolp, ki e vedno uva vhod v staro mestno jedro Lovrana.

  nje v teh krajih nikoli ni ustavilo, so mnogi njihovi deli e vedno nerazi-skani in e pred nedavnim so bili v cerkvi svete Ane v Veprincu odkriti dragoceni glagoljaki grafi ti. Mno-gi zgodovinski navduenci in obi-skovalci teh mestec, med ogledi spomenikov tako tudi sodelujejo v razburljivem lovu na zaklad, v ka-terem je najveja nagrada odkritje kakne skrite znamenitosti.Tri stara zgodovinska mesteca danes omogoajo tudi udovit vpogled v nain ivljenja, ki je pre-vladoval v teh krajih pred ve sto leti, in sicer z ogledi etnografskih in zgodovinskih zbirk, ki hranijo

  predmete vsakodnevne rabe, a tudi z aktivnim sodelovanjem. e elite spoznati kako so iveli nai predniki, poskusite zmleti oljke in napraviti najbolje oljno olje v ve kot tristo let stari moeniki tork-li; poskusite prebiti samo nekaj minut v okovih in v temi veprinske temnice, kjer so bili neko nasta-njeni hudi prestopniki, ali pa se sprehodite po kastavskem trgu Lokvina, ki je bil poimenovan po lokvi, kjer se je zbirala voda za pot-rebe mesta in v kateri so Kastavci 1666. leta utopili kapetana Morel-lija, ki je elel prebivalcem naloiti dodatne visoke davke.

  Lovranski gucMestna vrata v Lovranu

  KastavVeprinac

  Lovran - Staro mesto

  My Travel Tip

  O P A T I J S K A R I V I E R A

 • 8PrireditveNa Opatijski rivieri ima vsak letni as svojo

  ponudbo prireditev, vendar so tevilni festivali, ki so posveeni glasbi, fi lmu, gledaliu,

  gastronomiji, kulturi ali ognjemetu, vedno prilagojeni sezoni, v kateri se dogajajo.

  Jesen otvori Ukarski sejem, za-radi katerega se na najviji kvar-nerski gori redno zbere ve kot 10.000 obiskovalcev, ki uivajo v pestri ponudbi avtohtonih iz-delkov lokalnih proizvajalcev. Ponudbo spremljata tudi bogat gastronomski in zabavni program, katerih namen je predstaviti av-tentien nain ivljenja v podne-bju Uke. Sadove jeseni slavita

  e dve prireditvi, ki sta posveeni lokalnim endeminim vrstam: v mestecu Kastav je to Bela nedeja, ki poteka prvo nedeljo v oktobru in je posveena mlademu vinu iz vinske sorte tega kraja, medtem ko je Marunada v Lovranu in Opa-tiji svetu razkrila posebno vrsto kostanjamaroni, ki raste samo na pobojih Uke in se odlikuje po posebnem okusu. Dolgoletno

  P R I R E D I T V E

  Festival ognjemeta

  Beach Party , Medveja

  M

  arunada

 • 9povezanost med Opatijo in av-strijsko prestolnico predsta