o eymboyaio apxttektonikhj - f3piaketai orq aapion sni tcdv o5cbv kevtaiipwv & hcpalorou ywvia orq...

Download O EYMBOYAIO APXTTEKTONIKHJ - f3piakETai orq Aapion sni TCDV o5cbv KEVTaiipwv & Hcpalorou ywvia orq otivotKia

Post on 14-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • \O EYMBOYAIO APXTTEKTONIKHJ

  A0HNA EYNEAPIASH HPASH tlPOEAPOS HAPONTA MEAH

  AHONTA MEAH

  22.05. 2013

  : 4>,oc, A. tot) taxTiKoiS fiEXotJc), M. AsmtoTidtj

  at)T!|q

  a\>rf\c, Kai

  0EMA : AHMOE AAPIEAL XapaKTr(pia|i6c i\I 005 AiaTr|pT|t5ou icnpiou em TOJV o66v H^aiatov & Kevtaijpcov oto OT. 866A tr\c, nd^q TT|C; Adptaac »

  r N f t M O A O T H S H napa(3p69T)KS o K. Xp. Hetpdwig, i8toictf|TT]i; TOV icuptov. To SupipovXto dKovoe tov 7tapeppiaK:6jxsvo, &a$e wtoyt] tr]v arco 29/04/2013 TO Gefia eiot!|7r|ori.tTiq A/vcynq ApxitsictoviK^q Kat yvco}io56tT|ae oiio^cova on ov)a.(powgi

  H HPOEAPOl

  A. KOYTOYKH

  H AN. FPAMMATEAE

  E.OJKONOMOY

  TO TOU

  A-

 • A 0 vA ,^A

  EAAHNIKH AHMOKPATIA KEZA: YPIOYPrEIO nEPIBAAAONTOZ,

  ENEPPEIAZ KAI KAIMATIKHZ AAAArHZ ZYNEAPIA : TENIKH TPAMMATEIA XJ2POTAEIAZ

  & AZTIKOY HEPIBAAAONTOZ RPAEH : TENIKH A/NZH HOA/MIAI

  AIEYOYNZH APXITEKTONIKHZ TMHMA ; HAPAAOZIAK^N OIKIZMQN

  : XpioToSouAarot; 2131515242

  ripoqro KevrpiKo ZuypouAio APXITEKTOVIKHC;

  OEMA : «XapaKTqpion6q n Ml ««>

 • A. IZTOPIKO OEMATOE - OEZMIKQ nAAUIO :

  A.I AioSiKaaia F,iaaYWYn

 • o5ou npoq xpnc^ TCOV OqpoTcbv Tn.q noAEcoq KOI q apBAuvaq TOU KUtcAocpoplOKou npopAqpOToq. Suvencbc; QeeopoupE OTI n PI 5\a-rf]pr\ur\U KTipiou 6a ouppaAAei orr)v avapdOpian Tn.6d ps opouq

  Ttjq KUKAocpopiaq Yia touq HE^oOq KQI

  METQ TO un' ap. 17786/18.4,2011 iyvpatyo paq n Ynnpeoio paq enmAEOv SiEUKpivqoEiq eni TOU icxuovToq pupOTOMlKolJ OXETIKQ pE TO OT 866 A ano TO Anpo Aapioaq.

  AnavTcbvTac; n. appoda unqpEda TOU Arjpou Adpicroq pe TO un' dp. 9905/29. 4. 2011 eYYpacpo Aqpou Aapionicov pe auvr)pp£vo TonoypacpiKo Aiaypappa pac; Yvcbpioe OTI «oro ...OT 866 A 5ev npopAenerai npoKtinio nAciTouq 2p. (nAoTrj o5cbv >

  O OXETIKOC; cpclKEAoq TOU QdpOToq, PE TO napanavtD oroixeia eneoTpEi^E anA Tq ANE orq AP1Z ( n. onoia TOTE Eixe Tqv appo5i6Trrrd TOU 9£paToq) p£ TO un' ap. 18/2.5.2011 Y.2. Trie; ANE wore va e^ETaorouv nepaiTepa) TO BepaTa nou HPOKURTOUV ddo Tn,v Ev5exOM£vr) pq oAoKAlipwoT] Tqq Sidvoi^n^ tnq o5ou KsvTaupcov, Aoyco TOU EniKEi|J£VOU xapOKTHpiapOU TOU KTIpioU CO

  KdToniv PE TO un' apiGu. 23387/25/5/2011 En' TOU GepdToq enElCf) 01 eniKaAoupEvoi YEVIKO! noA£o5op!Koi Aoyoi \\a Tq PH

  npocb0n.OT) Tqq Kiipu^qq TOU unoipq KTipiou coEK 183A/ 30.3.89 SqpooieUTqKE TO A/Ypa PupoTouiaq

  loxiiovTEq opoi Oopqaqq; ZuvTEAEcrrqq A6;iqoTjq : 2.90

  ApXatoAoyia : DXI (Aqjopd TOV EAEYXO EKOKacpcbv)

  ApTloTqTa : E= 200 D = 10 '

  npo POK73 E= 80 n=6

  npo 13.10.62 E=70 H=6

  : 70%

  . APMOAIOTHTA THE A/NEHZ APXITEKTONIKHZ PIA THN ZTO KEIA " " /'^>'.rv'- '-:

  [^ {••••£/:,•':'-...

 • H appoSioTiyra yia TH.V EtatiYH^n TOU 9EpaTOEK 78 A'), KOI Tiq SiaTa^eiq TOU apOpou 38 TOU N. 4030 /2011 NEOC; Tponoq 'EK5ooT|

 • l)Asv cruvrpexouv 01 npoQnoBeaeiq TOU v6|jou KOI OTI TO KTipio 5ev cpspei a^ioAoya ycviKa & eiGiKa xapaKTnpiariK6.

  2) Yndpxouv aopapoi oiKovopiKoi Aoyoi KOI oreyacrriKEq avaytcEq nou SEV pnopouv va KoAucpGouv EQV SEV avoiKoSopnBei TO ev Aoyco aKivrjTo.

  3) H npd^n TOU xapa^rnpiapou TOU KTipiou coq SiarnpnTEOU eivai unepfSoAiKn. , 5ev ornptq'eTai ae avTiKEipsviKa 5E5opEvar ayviord unsppETpn Empapuvor) KOI n 5iaTn.pn°r| TOU 6ev 9a auvepoAAe ornv avayvcbpiori Tnq s^eAi^n^ Tnq apxiTEKroviKiiq (puaioyvupiaq rr\q noAnq Tqq Aapionq.

  4) AEV auvTpsxouv 01 npounoGsoeiq TOU v. 2831/00 Yla TO XaPOKTnpio~M6 TOU KTipiou KOI q KaTdcrraoT) TOU cpepovra opyaviaijou TOU KTIPIOU sivai xploipq.

  5) TeAoc;, enioopalveTai OTI TO a\i5to noAnc; Trjq Atipiaaq npopAsnei Sicivoi^n TH npopAener

 • T

  /

  ouvTa^toq EKOEOEcoq aUTOiyidq (nptOToKoAAou) nou KdGoplqei TO Kai Tqv EKraoq TOU Kiv5uvou KOI ra perpa nou npenei va Aqcpeouv yia Tqv dpaq TOU KivSOvou (dp9po 4)Kd0coq KOI 5ta5iKdoia uno(3oAqq evoraciEcov EK pepouqjcjv £v5iaq dUTOipiaq (ap. 5). ZXETIKW^ TeAoq ME TIC; EniKivSuvcoq EToipopponEq KdTdOKEUEq, TO ap8po 7 TOU iSiou SiOTdypaToq opi^ei TO aKoAou0a «Eiq neplnTcocnv EniKiv5uva>q CToipoppontov KdTaoKsucbv (ap. 1, nap. 2) Tf]v £K9£aq KaTapTl^et eniTponn, KaTapri^opevn KOTO TO ecpE^nc; opi^ouEva KOI PETCI Tpin(j£pov ano TT]c, KoivonoitioEax; avTiypdcpou TRC; EKSEOEwq aUTiic; eiq TOV i5ioKTr)Tr) KOI rouq evoiKOUq npopaivei n ocmjvopiKii apxn euGuq apEOwq EH; THV KOTeSacpioiv anoKAeioMEvnq oioaSnnoTE EVOTOOECOC; n

  Eav n eniTponti SianiorcboEi oopapov KOI a^jeoov KivSuvov KOTOHIV oxETiKriq n£pi TOUTOU (jvsiaq EV Tq ExBeori Tqq 5uvaTai n KaTESacpiaiq va

  Ap(j65ia SE Y'O TOV eAEyxo TOU KivSuvou apxn elvdi q A/varj ZTqv npoKeipEvq nepinTcoon npoKunTei OTI TO unoipn icripio SEV xapdKrnpioQE! eniKivSuvcoq eToiyoppono oujtcpcava u.e 6aa avacpepape napandvco. fiq EK TOUTOU SEV EpnoSî ETai o xapaiaripiapoq TOU coq 5iaTnpHTeo, 5e5op£Vpu OTI dKoyn ki 01 Koivcbq Eroipopponsq oiKo5o|jeq OTQV KplvsTdi OTI aJji^ei q SidTqpqof) Touq avTipETOjni^ovTdi pE qnioTepd perpd and Tqv KdTsOdcpiaq, (oncoq sniOKEUEq K.A.n.) . Zdpcpwvd 5s Kdi pe Tqv un' ap. 1343/1989 anocpaori TOU 2.T.E. dKopa Kdi av

  TOU .Kripiou KpiGsi OTv £niKiv8iJvcoq £Toi(j6ppono (npaypd nou 5£v and TO oroixsid TOU cpaKeAou orqv auyKeKptpEvn nepinTwaq) 5£v o xapaKrqpiau6qTou unoAolnou coq 5iaTqpnT£OU.

  5. TeAoq, dvacpopiKd pe TO ̂ qTqpa fqq pupoTopn^T^ 3iaTqpqT£OU KTipiou, oOpcpwva PE vopoAoyld TOU ZT£ (PA. ZT£ 459/994) q KdTapvqo-q TOU pupoTOptKou oxECiou eivdi aveKTq Kdi npopAEHETdi voplpwq - dKoya KQI av KaTapyouvTdi KOivoxpqoroi xtoP01 - ortq nepinTci>O£iq nou pupoTopouvrai KTipia nou EXOUV xapaicrqpioTEi coq SidTqpqTeo Kdi TOUTO 5ioTi q SiaocooT) Kdi dVdSei^q TOU noAmariKou dyaQoO unepicjxuei Tqq pupoTopiKqq p00piOT|q. .

  .*" ExovTdq 6Aa TO napdnavco unoi^n KOI TO avdcpEpdpeva orqv and 23.6.2010 dtTioAoyiKq EKGEOTI, EicrqyoupEQd Tqv npo(l)9noq Tqq 5ia5lKaaidq yia TOV xaPdKTqpiap6 TOU EV Aoyco KTipiou coq SiOTqpqTeou.

  £T. AHO^H THE A. APX. YHEKA

  H Ynqpeoio paq, Aap^avovTaq unoiyq 6Aa Td napandvco ka0cbq KOI Tiq v£cbTEp£c, >ieq nou anEoTEiAav 01 EvSidcpEpopsvoi ex^i Tqv dnoiyn OTI TO EV Aoyco KTipio

  PEV TO OTOixEia nou nepiypacpqKdv orqv amoAoyiKq £K0Eoq, 0£wp£i opcoq OTI, on coq Kdi ano Tqv nepiypdcpq TOU orqv amoAoyiKq EK0eoq, TO EV Aoyco KTipio Orv

  l5ia^ouaa q E^EXOUon KdTaoxEuq, PlEpav dUTcov EXoupE vd napdTqpqooupE OTI: TO noA£65opiKo nEpipaAAov TOU EV

  Aoyco KTipiou anoTEAEiTdi dno oxiyxpovEq KdTaoxEueq KOI EXEI aAAoiojOsi or noAu pa9po, pe anoTEAcapa vd pqv EVTonic^ETdi Kcinoio OIKIOTIKO ouvoAo icnpicov JIE t;v5iacpEpovTd oroix^ia nou 8a pnopouaav vd SidTqpqGouv.

  AKopq exoupE va napdTqpqooupE OTI: To Kripto enl Tqq o5ou £KT£iv£Tai oe p£yciAo paBpo nspdv Tqq loxuoucraq pupoTOpiKqq ypappqq Kdi puporopEiTdi, EVCO onwq npOKUHTEi ano TO oroix£id TOU cpdKEAou, Ecpdppoorei TO pupoTopiKo oxs5io ME anoTEAEoya q o6oq KevToupcov , KUKAotpopidKO d^ova vd EXEI Sidvoixrsi oro unoAomo pqKoqTqq nAqv/tQ^^qpsiou nou

  TO dVCOTEpa) KTJplO.

 • 0 5 . J U N . ^ U l J i / s 13

  2HVAOZVNVXJ 'J

  IH1HJHII3 0

  ',l;u!jA' nou - i i o Dl Oil'*

  p»ix3Xo i3oUxOQOrtcoAA DA ox

  bco nox orloidUxnodDX Url AOX !D» bUx UY

Recommended

View more >