nova definicija msp - ministarstvo poduzetništva i obrta ... prosječno europsko poduzeće nema...

Download Nova definicija MSP - Ministarstvo poduzetništva i obrta ... prosječno europsko poduzeće nema više

Post on 08-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ENTERPRISE AND

  INDUSTRY PUBLICATIONS

  Nova definicija MSP-a

  Vodi za korisnike

  Europska

  komisija

 • ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

  Ovaj vodi za korisnike MSP-a slui kao smjernica poduzetnicima u primjeni

  nove definicije MSP-a. Nema pravnu vrijednost i ni u kojem sluaju nije

  obvezuju za Europsku komisiju.

  Preporuka Europske komisije 2003/361/EC objavljena u glasilu Slubeni list

  Europske unije L 124, str. 36 od 20. svibnja 2003. jedina je vjerodostojna

  osnova u odreivanju uvjeta klasifikacije poduzea kao MSP-a.

  Ovaj vodi sadri:

  * Detalje i objanjenje nove

  definicije MSP-a koja je

  stupila na snagu 1.1.2005.

  (na podruju EU).

 • Mikro, mala i srednje velika poduzea (MSP) pokretai su europske ekonomije.

  Ona su kljuni izvor zaposlenja, stvaraju poduzetniki duh i inovacije u EU i zbog

  toga su nuna za njegovanje konkurentnosti i odravanje zaposlenosti. Nova

  definicija MSP-a, koja je stupila na snagu 1. sijenja 2005., predstavlja znaajan

  korak ka poboljanju poslovnog okruenja za MSP-e i usmjerena je na promicanje

  poduzetnitva, ulaganja i rasta. Definicija je razraena nakon opsene diskusije s

  dionicima ukljuenima u poslovanje MSP-a i dokazuje kako je oslukivanje istih

  klju uspjene primjene lisabonskih ciljeva.

  Gnter Verheugen,

  lan Europske komisije

  Zaduen za poduzetnitvo i industriju

 • Uvod

  Vanost EU definicije MSP-a

  Ciljevi vodia

  1. Zato nova definicija?

  Prilagodba graninih vrijednosti

  Promicanje mikro poduzea

  Poboljanje pristupa financiranju

  Poticanje inovativnosti i pristupa istraivanjima i razvoju (R&D)

  Ukljuivanje razliitih odnosa izmeu poduzea

  2. Primjena nove definicije MSP-a

  2.1 Jesam li ja vlasnik poduzea?

  2.2 Koje su nove granine vrijednosti?

  2.2.1 Broj zaposlenika

  2.2.2 Ukupni godinji promet i zbroj bilance

  2.3 to jo trebam uzeti u obzir kada raunam svoje podatke?

  2.3.1 Neovisno poduzee?

  2.3.2 Partnerstvo?

  2.3.3 Povezano poduzee?

  Zakljuak

  Sa

  dr

  aj

  5

  6

  6

  8

  8

  9

  9

  10

  10

  11

  12

  12

  15

  15

  16

  16

  20

  23

  26

 • Skupina mikro, malih i

  srednje velikih poduzea

  (MSP-i) obuhvaa poduzea

  koja zapoljavaju do 250

  zaposlenika, ukupni godinji

  promet im ne prelazi 50

  milijuna * i/ili im zbroj bilance

  ne prelazi 43 milijuna *.

  Izvadak iz Dodatka preporuci

  Europske komisije

  2003/361/EC, lanak 2.

  Mikro, mala i srednje velika poduzea (MSP-i)

  imaju sredinju ulogu u europskoj ekonomiji.

  Glavni su izvor poduzetnikih vjetina, inovacija

  i zaposlenja. U proirenoj Europskoj uniji,

  sastavljenoj od 25 zemalja lanica, oko 23

  milijuna MSP-a osiguravaju oko 75 milijuna

  radnih mjesta i predstavljaju 99% svih

  postojeih poduzea. Meutim, esto su

  suoena s nesavrenostima trita. MSP-i

  esto imaju potekoe u dobivanju financijske

  potpore i kredita, posebice u ranoj poetnoj

  fazi. Njihova ograniena sredstva takoer mogu

  smanjiti pristup novim tehnologijama i

  inovacijama.

  Zbog navedenih razloga, potpora MSP-ima

  jedan je od prioriteta Europske komisije za

  ekonomski rast, stvaranje novih radnih mjesta

  te ekonomsku i socijalnu koheziju.

  Uvod

  5

 • Kakva potpora EU postoji za

  MSP-e ?

  Za pregled mogunosti

  financiranja dostupnih

  europskim MSP-ima,

  pogledajte sljedeu web

  stranicu:

  europa.eu.int/comm/

  enterprise/entrepreneurship/

  sme_envoy/index.htm

  Vanost EU definicije MSP-a

  Na jedinstvenom tritu bez unutranjih granica mjere

  koje pogoduju MSP-ima nuno je zasnivati na

  jedinstvenoj definiciji kako bi se poboljala

  dosljednost i uinkovitost mjera te ograniilo

  naruavanje konkurentnosti. Sve ovo je jo neophodnije

  znajui sveobuhvatnost povezanosti nacionalnih i EU

  mjera za pomo MSP-ima na podrujima poput

  regionalnog razvoja i financiranja istraivanja.

  Preporuka koja stvara prvu jedinstvenu definiciju MSP-a

  usvojena je od strane Komisije 1996. godine. Ova

  definicija primjenjena je irom EU. 6. svibnja 2003.

  godine Europska komisija je usvojila novu preporuku2

  kako bi uzela u obzir ekonomski razvoj od 1996. godine

  do danas. Preporuka je stupila na snagu 1. sijenja

  2005. godine i primjenjivat e se na sve politike,

  programe i mjere koje Komisija provodi na podruju

  MSP-a.

  Koritenje definicije za zemlje lanice provodi se

  dobrovoljno, ali Komisija poziva sve zemlje, zajedno s

  Europskom investicijskom bankom (EIB) i Europskim

  investicijskim fondom (EIF), na to ire koritenje

  usvojene definicije.

  Ciljevi vodia

  Ovaj vodi predstavlja usvojene izmjene nastale na

  temelju definicije i razloge za njih (poglavlje 1, str. 8).

  Nakon toga je objanjeno i kako odrediti pripada li neko

  poduzee skupini MSP-a uz pristup korak po korak

  (poglavlje 2, str. 11).

  1. Preporuka Komisije 96/280/EC, od 3. travnja 1996., vezana za

  definiranje malih i srednje velikih poduzea (tekst znaajan za

  Europski gospodarski prostor (EGP)), Slubeni list L 107, str. 4-9,

  od 30. travnja 1996.

  2. Preporuka Komisije 2003/361/EC, od 6. svibnja 2003. vezana za

  definiranje mikro, malih i srednje velikih poduzea (tekst znaajan

  za Europski gospodarski prostor (EGP)), Slubeni list L 124, str.

  36-41, od 20. svibnja 2003.

  Uvod 6

 • Kako prosjeno europsko poduzee nema vie od

  est zaposlenika, veina ih se moe smatrati

  MSP-ima. Meutim, nova definicija u obzir uzima i

  mogue odnose s drugim poduzeima. U

  odreenim sluajevima ti odnosi, posebice ako

  stvaraju znaajne financijske veze s drugim

  poduzeima, mogu utjecati na to da poduzee ne

  moe biti MSP.

  Ovaj vodi osmiljen je prvenstveno za dvije

  skupine:

  Prvu skupinu predstavljaju poduzetnici koji su

  vlasnici mikro, malih ili srednje velikih poduzea i

  zainteresirani su za prijavljivanje za darovnice

  namijenjene MSP-ima. Ovi poduzetnici takoer

  mogu eljeti znati zadovoljavaju li kriterije za

  koritenje specifinih zakonskih povlastica za

  MSP-e.

  Drugu skupinu predstavljaju europski, nacionalni,

  regionalni i lokalni inovnici i slubenici koji

  osmiljavaju i provode razliite programe,

  obrauju prijave i provjeravaju zadovoljavaju li

  poduzea kriterije za dodjelu darovnice.

  Velik trud na podruju MSP-a je uloen i u

  olakavanje postupaka prijave za financijsku

  pomo ili sudjelovanje u odreenim programima.

  To je ostvareno kroz obrazac izjave o

  samoprocjeni3 koju poduzetnici sami mogu

  ispuniti. Izjava moe biti poslana nadlenom

  administrativnom odjelu kako bi se utvrdio status

  MSP-a kada poduzee podnosi prijavu za

  darovnicu. Koritenje izjave je dobrovoljno za sve

  poduzea i administrativna tijela zemalja lanica

  EU, a tekst izjave moe biti izmijenjen kako bi

  bolje odgovarao uporabi na nacionalnoj razini.

  3. Priopenje Komisije Obrazac Izjave o informacijama

  vezanima za svrstavanje poduzea u skupinu MSP-a,

  Slubeni list C 118, str. 5 -15, od 20. svibnja 2003.

  7

 • Nova definicija rezultat je opsenih

  razgovora izmeu Komisije, zemalja

  lanica EU, poslovnih organizacija i

  strunjaka, kao i dviju otvorenih

  konzultacija na internetu.

  Promjene oslikavaju opi ekonomski

  razvoj od 1996. godine te poveanu svijest

  o specifinim preprekama s kojima se

  suoavaju MSP-i. Nova definicija je

  prikladnija razliitim skupinama MSP-a i u

  obzir vie uzima raznolike odnose izmeu

  poduzea. Definicija pomae poticanju

  inovacija i njegovanju partnerskih odnosa,

  a s druge strane osigurava usmjerenost

  darovnica na ona poduzea koja uistinu

  trebaju financiranje.

  Prilagodba graninih vrijednosti

  Razvoj na podruju cijena i uinkovitosti

  doveo je do nunosti prilagodbe

  financijskih graninih vrijednosti4.

  Znaajan porast financijskih graninih

  vrijednosti omoguit e velikom broju

  poduzea zadravanje statusa MSP-a i

  osigurati im dostupnost prijave za

  potporne mjere. Granina vrijednost za

  broj zaposlenika ostaje ista jer bi njeno

  poveanje oslabilo eljeni uinak mjera

  osmiljenih za MSP-e.

  4. Granine vrijednosti za broj zaposlenika i

  financijske rezultate usvojene novom definicijom

  predstavljaju maksimalne vrijednosti. Drave

  lanice, EIB i EIF mogu smanjiti njihove vrijednosti

  ako svoje mjere ele usmjeriti na odreene skupine

  MSP-a.

  8

  1. Zato nova definicija?

  Poglavlje 1

  Zato nova definicija?

 • Promoviranje mikro poduzea

  irom Europske unije osniva se sve vie i vie mikro

  poduzea. Nova definicija uzima u obzir ovaj razvoj

  dogaanja uspostavljanjem graninih financijskih

  vrijednosti i za ovu skupinu. Ovo poboljanje potie

  usvajanje mjera koje su usmjerene