nota kepada penyata kewangan (samb.)

Download Nota kepada Penyata Kewangan (Samb.)

Post on 06-Feb-2017

247 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PenyataKewangan2012

  Laporan para Pengarah dan Penyata Kewangan DiauditPada 31 Mac 2012

  108 Laporan para Pengarah117 Penyata oleh para Pengarah117 Perakuan Berkanun118 Laporan Juruaudit Bebas119 Penyata Kedudukan Kewangan120 Penyata Pendapatan121 Penyata Pendapatan Komprehensif122 Penyata Perubahan dalam Ekuiti 125 Penyata Aliran Tunai127 Nota kepada Penyata Kewangan

  AMMB HOLDINGS BERHADNombor Syarikat 223035-VDiperbadankan di Malaysia

 • Lapo

  ran

  Tahu

  nan

  2012

  108

  Laporan para Pengarah

  Para pengarah dengan sukacitanya membentangkan laporan mereka bersama dengan penyata kewangan teraudit AMMB HOLDINGS BERHADbagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2012.

  AKTIVITI UTAMA

  Aktiviti utama Syarikat adalah pemegangan pelaburan.

  Subsidiari-subsidiari, sebagaimana disenaraikan dalam Nota 16 kepada penyata kewangan, menyediakan rangkaian meluas perbankan runcit,perbankan perniagaan, perbankan pelaburan, perbankan korporat dan institusi, perbankan Islam dan perkhidmatan kewangan berkaitan yang jugatermasuk taja jamin insurans am, hayat dan takaful keluarga, pembrokeran stok dan saham, pembrokeran niagaan hadapan, khidmat nasihat danpelaburan aset, amanah pelaburan harta tanah dan pengurusan amanah saham.

  Tidak ada perubahan ketara dalam aktiviti Kumpulan dan Syarikat dalam tahun kewangan.

  PERISTIWA-PERISTIWA PENTING DAN BERIKUTNYA

  Peristiwa-peristiwa penting dan berikutnya dalam tahun kewangan adalah sebagaimana dinyatakan masing-masing dalam Nota 55 dan Nota 56 kepadapenyata kewangan.

  KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEWANGAN

  Kumpulan SyarikatRM000 RM000

  Keuntungan bagi tahun 1,566,155 456,586

  Boleh dikaitkan kepada:Pemegang-pemegang ekuiti Syarikat 1,510,813 456,586Kepentingan bukan mengawal 55,342 -

  1,566,155 456,586

  PROSPEK BAGI TAHUN KEWANGAN BERIKUTNYA

  Pada 2012, pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka akan dipacu oleh permintaan domestik dan pengembangan pelaburan persendirian. Ekonomiglobal dijangka tumbuh secara sederhana seiring dengan ketidakpastian dan naik turun yang berterusan dalam pasaran kewangan. Langkah-langkahyang diumumkan di bawah Belanjawan 2012 berkemungkinan akan menggalakkan penggunaan persendirian manakala pelaburan oleh industriberorientasikan domestik dan pelaksanaan berterusan projek-projek di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP) dijangka akan mendorong pelaburanpersendirian.

  Dasar monetari akan menumpukan ke atas memastikan kemapanan pertumbuhan ekonomi dengan penekanan untuk mengelak wujudnyaketidakseimbangan kewangan, dan polisi fiskal dipacu ke arah merangsang aktiviti ekonomi domestik.

  RANCANGAN DAN STRATEGI PERNIAGAAN

  Kumpulan AmBank menyokong inisiatif-inisiatif pelaburan Kerajaan dan akan terus memanfaatkan peluang-peluang pertumbuhan. Bagi tahun kewangan2013, Kumpulan dipandu oleh empat tema strategik sebagai sebuah kumpulan penyelesaian kewangan terpelbagai pilihan Malaysia, yang mempunyaijaringan perhubungan di peringkat antarabangsa, kami berasa bangga dapat mencurahkan masa depan anda bersama kami.

  Pertama, memecutkan pertumbuhan dan perubahan campuran perniagaan. Inisiatif-inisiatif strategik melibatkan perkembangan hubungan, menambahbaik campuran perniagaan, membangunkan rangkaian produk dan perkhidmatan yang lebih meluas dan penjualan bersilang, serta memperbanyakkandeposit. Perbankan Islam akan mengembangkan rangkaian produknya dan meningkatkan penjualan bersilang manakala perniagaan Takaful baru akanmerancakkan lagi operasi untuk menawan pasaran besar-besarannya yang genting.

  Rancangan bagi pelaburan lebih besar dan kerjasama dengan rakan-rakan strategik sedang dilaksanakan. Ini termasuklah meningkatkan penembusanklien-klien korporat, usaha-usaha pemasaran bersama, dan menuil ke atas Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) bagi pembangunanperniagaan dan produk yang baru. Begitu juga, Kumpulan akan terus bekerjasama rapat dengan rakan-rakan insurans global kami, iaitu InsuranceAustralia Group (IAG) dan Friends Life untuk mengembangkan dan menerajui dalam perniagaan insurans domestik.

  Kedua, mengukuhkan pengutamaan pelanggan melalui penjenamaan semula, membangunkan keupayaan teras, dan membina semula proses-prosesuntuk menambah baik pengalaman pelanggan.

  Perbankan Runcit akan terus mensasarkan segmen berdaya maju dan menguntungkan bagi pertumbuhan aset manakala Perbankan Perniagaan,Perbankan Korporat dan Institusi, dan Perbankan Pelaburan akan memanfaatkan inisiatif-inisiatif pertumbuhan sektor awam dan swasta dalam sektor-sektor pilihan ETP. Pasaran akan mengembangkan rangkaian produknya manakala Insurans Hayat akan mengoptimumkan pengagihan bancassurancedi seluruh Kumpulan.

 • AM

  MB

  Hol

  ding

  s B

  erha

  d (2

  2303

  5-V

  )

  109

  RANCANGAN DAN STRATEGI PERNIAGAAN (SAMB.)

  Ketiga, meningkatkan produktiviti dan kecekapan dengan mengoptimumkan model-model perniagaan dan kendalian. Keempat, mengambil alih danmenyepadukan untuk menghasilkan sinergi-sinergi dalam perniagaan insurans am dengan objektif strategik menjadi syarikat insurans dan penerajupasaran domestik terbesar dalam insurans kenderaan.

  Tidak kira bagaimana mencabar gambaran keseluruhan luaran, Kumpulan kekal komited untuk memberikan nilai kepada pemegang-pemegang saham,pelanggan-pelanggan dan rakan-rakan kongsi perniagaan kami.

  PERKARA-PERKARA BERSIFAT LUAR BIASA

  Pada pendapat para pengarah, keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan tidak banyak terjejas oleh mana-mana perkara,transaksi atau peristiwa yang bersifat ketara dan luar biasa selain daripada sebagaimana dinyatakan di bawah peristiwa-peristiwa penting dalam Nota55 kepada penyata kewangan.

  Tidak timbul dalam sela masa di antara akhir tahun kewangan dan tarikh laporan ini apa-apa perkara, transaksi atau peristiwa yang bersifat ketara danluar biasa yang, pada pendapat para pengarah, besar kemungkinan akan mempengaruhi keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi dua belasbulan yang akan datang.

  DIVIDEN

  Dalam tahun kewangan, Syarikat membayar dividen satu tier akhir sebanyak 12.0% berjumlah RM361,702,181 berhubung dengan tahun kewanganberakhir 31 Mac 2011 pada 8 September 2011 kepada pemegang-pemegang saham yang nama mereka kelihatan dalam Rekod Pendeposit pada 25 Ogos 2011.

  Dividen interim satu tier sebanyak 6.6% bagi tahun kewangan semasa berjumlah RM198,936,199 telah dibayar pada 15 Disember 2011 kepadapemegang-pemegang saham yang nama mereka kelihatan dalam Rekod Pendeposit pada 2 Disember 2011.

  Para pengarah kini mencadangkan bayaran dividen satu tier akhir sebanyak 13.5% berjumlah RM406,914,954 untuk dibayar kepada pemegang-pemegang saham yang nama mereka kelihatan dalam Rekod Pendeposit pada tarikh yang akan ditentukan oleh para pengarah. Penyata kewanganbagi tahun kewangan semasa tidak menunjukkan cadangan dividen ini oleh Lembaga. Dividen tersebut, sekiranya diluluskan oleh pemegang-pemegangsaham, akan diakaunkan dalam ekuiti sebagai peruntukan daripada perolehan tertahan dalam tahun kewangan akan berakhir 31 Mac 2013.

  RIZAB, PERUNTUKAN DAN ELAUN

  Tidak ada pemindahan ketara kepada atau daripada rizab, peruntukan dan elaun dalam tahun kewangan selain daripada sebagaimana dinyatakan dalampenyata kewangan.

  HUTANG LAPUK DAN RAGU DAN PEMBIAYAAN

  Sebelum penyata pendapatan, penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan, parapengarah telah mengambil langkah-langkah munasabah untuk memastikan agar tindakan telah diambil berhubung dengan penghapusan kira hutangdan pembiayaan lapuk dan penyediaan peruntukan bagi hutang dan pembiayaan ragu, dan mereka telah berpuas hati bahawa semua hutang danpembiayaan lapuk diketahui telah dihapus kira dan peruntukan mencukupi telah dibuat bagi hutang dan pembiayaan ragu.

  Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui mengenai sebarang keadaan yang mungkin menjadikan jumlah dihapus kira bagi hutang danpembiayaan lapuk atau jumlah peruntukan bagi hutang dan pembiayaan ragu dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat adalah tidak mencukupisehingga mana-mana tahap yang ketara.

  ASET SEMASA

  Sebelum penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan, para pengarah telah mengambil langkah-langkahmunasabah untuk memastikan aset semasa, yang tidak berkemungkinan akan direalisasikan dalam perjalanan biasa perniagaan, nilai aset semasa inisebagaimana ditunjukkan dalam rekod-rekod perakaunan Kumpulan dan Syarikat, telah dikurangkan nilai kepada anggaran nilai yang bolehdirealisasikan.

  Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui mengenai sebarang keadaan yang mungkin menjadikan nilai dikaitkan kepada aset semasadalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan.

  KAEDAH-KAEDAH PENILAIAN

  Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui mengenai sebarang keadaan yang timbul yang mungkin menjadikan pematuhan kepadakaedah-kaedah penilaian sedia ada aset atau liabiliti Kumpulan dan Syarikat mengelirukan atau tidak sesuai.

  Laporan para Pengarah (Samb.)

 • Lapo

  ran

  Tahu

  nan

  2012

  110

  LIABILITI KONTIGEN DAN LAIN-LAIN LIABILITI

  Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:

  (a) apa-apa gadaian ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan yang menjamin liabiliti mana-mana orang lain;atau

  (b) apa-apa liabiliti luarjangka berhubung dengan Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan, selain daripada yang ditanggungdalam perjalanan biasa perniagaan Kumpulan dan Syarikat.

  Tiada liabiliti kontigen atau lain-lain liabiliti Kumpulan dan Syarikat telah menjadi boleh dikuatkuasakan atau ia berkemungkinan untuk menjadi bolehdikuatkuasakan dal