nota-nota penyata kewangan

Download Nota-nota Penyata Kewangan

Post on 14-Oct-2015

137 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Perakaunan Kewangan

  Tingkatan 6 Bawah

  Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil

  Pembelajaran

  Aktiviti/Strategi

  Pengajaran dan

  pembelajaran

  Penilaian/Refleksi

  (2 waktu) 1.PENGENALAN

  PERAKAUNAN

  1.1 Takrif

  1.2 Tujuan

  1.3 Skop

  1. Perbezaan antara

  perakaunan

  dengan simpan kira

  2. Pengukuran prestasi

  perancangan

  Kawalan dan pembuatan

  keputusan

  3. Penggumpulan,

  perekodan,

  Pengelasan,analisis dan

  pelaporan

  maklumat (kepada

  pengguna dalam

  dan luar)

  1.Membezakan

  antara perakaunan

  dengan simpan kira

  2.Membincang

  tujuan perakaunan

  3.menyenaraikan

  skop perakaunan

  NILAI : Rasional,

  sistematik

  BBM : Buku

  Teks

  KBKK :

  Membeza

  Soal-jawab

  secara lisan

  1.4 Sejarah

  perkembangan

  perakaunan sejak

  abad ke-15.

  1.5.Perkembangan

  dalam profesion

  1.Kaedah catatan bergu

  Itali menurut

  Luca Pacioli

  2.Perkembangan dalam

  teknik merekod

  (manual, computer)

  1.Perkembangan

  profesion perakaunan

  di Malaysia

  2.Penggunaan laporan

  1.menyatakan

  sejarah

  perkembangan

  perakaunan sejak

  abad ke-15.

  2.Mengenal pasti

  peluang-peluang

  kerjaya

  NILAI :

  Bertanggungjawab,

  sistematik

  BBM : Buku

  Soal-jawab

  secara lisan

 • penyata kewangan pihak

  yang berkepentingan

  Teks

  KBKK :

  Menganalisis

  Minggu/Wak

  tu

  Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil

  Pembelajaran

  Aktiviti/Strategi/Pengaj

  aran dan pembelajaran

  Penilaian/Refle

  ksi

  (8waktu) 2.PRINSIPPERAKAUN

  AN

  2.1 Pengenalan

  2.2 Kepentingan

  yang betul

  1.membezakan

  keempat-empat istilah

  yang

  digunakan:Andaian,

  Konvensyen,

  doktrin,prinsip

  1.memberi maksud bagi

  setiap konsep atau

  prinsip perakaunan yang

  diberi.

  i. Prinsip catatan bergu

  ii. Prinsip kos sejarah

  iii. Prinsip usaha

  berterusan

  iv. Prinsip tempoh

  perakaunan

  v. Prinsip wang sebagai

  ukuran

  vi. Prinsip mata wang

  stabil

  vii.Prinsip entiti

  berasingan

  ix. Prinsip realisasi

  x. keobjektifan

  xi. Kematerialan

  xii.Ketekalan

  1.menyenaraikan

  istilah perakaunan yang

  digunakan

  2.Menyatakan

  perbezaan istilah

  perakaunan

  1.Membincangkan

  konsep-konsep

  perakaunan

  2. Memadankan

  konsep-konsep

  perakaunan dengan

  sesuatu situasi.

  NILAI : Amanah,

  ketepatan

  BBM : Nota edaran

  KBKK :

  Mengelaskan

  Kuiz/soalan

  tahun lepas

  Termasuk

  penggunaan

  prinsip-prinsip

  ini dalam

  akaun untung-

  rugi dan kunci

  kira-kira

  Tajuk ini akan

  disentuh

  semula apabila

  penyata

  kewangan dan

  aspek-aspek

  perakaunan

  dibincangkan

  kemudian

 • xiii.Konservatisme

  xiv.Pendedahan penuh

  xv. Pemadanan

  xvi.Penghematan

  xvii.Kebertanggungjawa

  ban

  Minggu/Wa

  ktu

  Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/

  Hasil Pembelajaran

  Aktiviti/StrategiI

  Pengajaran dan

  pembelajaran

  Penilaian/Refleks

  i

  (6 waktu) 3.KITARAN

  PERAKAUNAN3.1Pengen

  alan

  persamaan

  perakaunan

  3.2 Kitaran

  dokumen

  sumber hingga

  Kunci kira-kira.

  1.menjelakan kitaran

  perakaunan dengan

  bermulanya

  i. Dokumen sumber

  dan jenisnya

  ii. Buku catatan

  pertama, Jurnal Am

  &

  Jurnal Khas.

  iii. Lejar Am dan

  Lejar khas

  iv. Imbangan Duga

  v. Perlarasan

  vi Akaun Penamaat

  vii. Kunci kira-kira

  1.Menunjuk cara

  perubahan pada

  persamaan perakaunan

  dengan perubahan pada

  aset dan liabiliti.

  1.Melakar carta aliran

  Kitaran Perakaunan

  2.merekod catatan

  yang berkaitan ke

  dalam jurnal,

  lejar.

  3.Menyediakan

  imbangan duga, akaun

  penamat dan kunci

  kira-kira

  NILAI :

  Amanah,rasional,

  sistematik

  BBM : kertas lejar,

  jurnal,carta aliran

  KBKK : Menilai

  Persamaan

  perakaunan dan

  catatan bergu

  perlu ditekankan

  Latihan bertulis

  (Nilai inventori

  akhir diberikan)

  Lihat tajuk 5

  (2 waktu) 4.PENDAPATAN DAN

  PERBELANJAAN

  1.Takrif pendapatan

  hasil

  1.Memberi contoh

  bagi pendapatan hasil

  Soal-jawab

  secara lisan

 • 4.1 Hasil

  4.1.1 Pendapatan hasil

  dan modal

  4.2 Perbelanjaan

  4.2.1 Perbelanjaan

  hasil dan modal

  4.3Kepentingan

  perbezaan kesan

  pendapatan

  hasil,pendapataan

  modal kepada

  kedudukan kewangan

  2.Takrif pendapatan

  modal

  3.Perbezaan

  pendapatan hasil dan

  pendapatan modal

  1. Takrif

  perbelanjaan hasil

  2.Takrif

  perbelanjaan modal

  3.Perbezaan antara

  perbelanjaan hasil

  dan perbelanjaan

  modal

  1. Memperlihatkan

  kesan pendapatan

  hasil dan modal ke

  atas penyata

  pendapatan.

  dan

  Modal

  2. menyenaraikan

  perbezaan antara

  pendapatan hasil dan

  pendapatan modal

  1.Memberi contoh

  bagi perbelanjaan

  hasil dan

  modal

  2.menyenaraikan

  perbezaan antara

  perbelanjaan hasil dan

  perbelanjaan modal

  1.Membincangkan

  kesan pendapatan

  hasil dan pendapatan

  modal terhadap

  penyata kewangan.

  NILAI : Teliti, tepat

  BBM : Buku Teks

  KBKK : Membeza

  Tujuan untuk

  pengukuran

  prestasi

  Menerangkan

  konsep

  pemadanan

  Minggu/Wa

  ktu

  Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/

  Hasil Pembelajaran

  Aktiviti/StrategiI

  Pengajaran dan

  pembelajaran

  Penilaian/Refleks

  i

  (12waktu) 5.PELARASAN

  PADAAKHIR TEMPOH

  5.1 Asas

  Perakaunan

  5.1.1Pengertian asas

  tunai

  1.Menjelaskan

  maksud asas tunai

  dan akruan

  1.Menjelaskan erti

  belanja terakru dan

  belanja terdahulu

  1.Menyatakan

  perbezaan antara asas

  akruan dan tunai.

  2.Menentukan

  a.Belanja terakru

  b.Belanja terdahulu

  3.Cara merekod

  Latihan secara

  bertulis

  Terangkan

  konsep berikut:

  Akruan,pemada

  nan hasil dan

  belanja

 • 5.1.2Pergertian akruan

  5.2Belanja

  belanja terakru dan

  terdahulu

  5.3 Hasil5.3.1

  Pengertian hasil

  terdahulu

  5.3.2 Pengertian hasil

  terakru

  1.Menjelaskan

  maksud hasil

  terdahulu dan terakru

  1.Memberi contoh dan

  merekodkan hasil

  terdahulu2.Memberi

  contoh dan merekodkan

  hasil terakru

  NILAI :

  Tanggungjawab,ketep

  atan.

  BBM : Buku Teks

  KBKK :

  Membezakan

  Catatan jurnal

  perlu ditekankan

  5.4 Susut nilai 1.menjelaskan erti

  susut nilai

  danperuntukan

  Susut nilai.

  2.Mengenalpasti

  sebab-sebab aset

  mengalami susut

  nilai

  3.Mengetahui

  Kaedah mengira

  susut

  nilai

  4.mengetahui Cara

  merekod susut nilai

  5.Membuat

  pelarasan susut nilai

  6.Pendedahan

  peruntukan susut

  nilai

  dalam kunci kira-

  1.Mengira susut nilai

  dan peruntukan susut

  nilai.

  2.Merekod susut nilai

  dan peruntukan susut

  nilai

  3.Perekodan

  peruntukan susut nilai

  dalam kunci kira-kira.

  Soal-jawab

  secara bertulis

  Menekankan

  konsep;

  a)Kos sejarah

  b)tempoh

  perakaunan

  Bentuk

  persembahan:

  -penekanan

  kepada bentuk

  lajur

 • kira

  Minggu/Wakt

  u

  Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Has

  il Pembelajaran

  Aktiviti/Strategi

  Pengajaran dan

  pembelajaran

  Penilaian/Reflek

  si

  5.5

  Peruntukanhutang

  ragu

  1.menyatakan

  pengertian peruntukan

  hutang

  ragu2.mengetahui

  sebab-sebab peruntukan

  hutang ragu dibuat

  3. Pengiraan

  peruntukan hutang

  ragu

  4. Cara merekodkan

  peruntukan

  hutang ragu

  1.Membincangkan

  konsep peruntukan

  hutang ragu2.Merekod

  peruntukan hutang ragu

  3.Menyatakan kesan

  atas untung bersih

  akibat pertambahan

  atau pengurangan

  hutang ragu

  pendedahan

  peruntukan hutang

  ragu dalam kunci kira-

  kira.

  NILAI :

  Kesederhanaan,Horma

  t-menghormati

  BBM : kertas lejar

  KBKK :

  Menganalisis

  Soalan dalam

  buku teks

  5.6 Hutang

  lapuk5.6.1Pengertia

  n hutang lapuk

  5.6.2Sebab-sebab

  wujudnya

  hutang lapuk

  5.6.3 Cara

  merekod hutang

  lapuk

  5.6.4

  Pengiktirafan

  1.Menyatakan maksud

  hutang

  lapuk2.Menyatakan

  sebab-sebab wujudnya

  hutang lapuk

  3.Cara merekod hutang

  lapuk

Recommended

View more >