NEKROLOG - Dr Predrag Šulejić - srbija-aida.orgsrbija-aida.org/files/2016/IN MEMORIAM - Dr Predrag…

Download NEKROLOG - Dr Predrag Šulejić - srbija-aida.orgsrbija-aida.org/files/2016/IN MEMORIAM - Dr Predrag…

Post on 27-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>IN MEMORIAM </p><p>PREDRAG ULEJI (19342016) </p><p> Srpska pravna nauka i pravo osiguranja ostali su 1. maja 2016. godine bez jednog od </p><p>svojih viestruko dragocenih pregalaca. Tog dana je iz naeg pravnikog kruga otiao prof. dr Predrag uleji, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. </p><p>Prof. dr Predrag uleji predavao je predmete Privredno pravo, Pravo osiguranja i Meunarodno privredno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu predavao je na predmetima Osiguranje i Meunarodno privredno pravo. Na Saobraajnom fakultetu u Beogradu predavao je predmet Saobraajno pravo. Na poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu rukovodio je specijalistikim studijama iz oblasti meunarodne trgovine Ugovori u meunarodnoj trgovini. </p><p>Prof. dr Predrag uleji roen je 21. aprila 1934. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1957. godine. kolske 1961/62. kao stipendista Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju (Francuska) sa uspehom je zavrio studije ovog centra i diplomirao sa temom: Le progres technique et 1 evolution du droit de la responsabilite civile. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1962, za docenta 1968, za vanrednog profesora 1973, a za redovnog profesora 1979. godine. kolske 1967/68. godine boravio je u Parizu kao stipendista Vlade Francuske, gde je usavravao privredno-pravne discipline, a posebno pravo osiguranja na poslediplomskim studijama u univerzitetskim i drugim centrima. </p><p>Prof. dr Predrag uleji pripada uskom, odabranom krugu najvanijih teoretiara prava osiguranja naeg doba. Ogroman je njegov znaaj u razvoju nauke prava osiguranja. On je na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju na temu Osiguranje od graanske odgovornosti 1964. godine, a zatim je postavio i izgradio kao nastavno-naunu disciplinu predmet Pravo osiguranja i napisao prvi udbenik za taj predmet. Na prvom savetovanju Jugoslovenskog udruenja za pravo osiguranja (Savetovanje o zakonskom regulisanju obligacionih odnosa iz oblasti osiguranja, 20. i 21. april 1971. godine) uestvovao je sa radom na temu Osiguranje od odgovornosti u svetlu predstojeeg zakonskog regulisanja materije osiguranja. U periodu od aprila 1997. godine do aprila 2005. godine bio je predsednik Udruenja za pravo osiguranja Jugoslavije / Srbije i Crne Gore, a od 2005. godine poasnik predsednik ovog Udruenja. Takoe i dugogodinji recenzent godinjih savetovanja Udruenja za pravo osiguranja i kourednik Sekcije za osiguranje u okviru Katedre za imovinu Kopanike kole prirodnog prava. </p><p>Odlukom o obrazovanju Komisije za izradu Graanskog zakonika, Vlada Republike Srbije ga je 16. novembra 2006. godine imenovala za njenog lana. Njegova struna i nauna usmerenost na pravo osiguranja doprinela je tome da oblast kojom e se on baviti bude reforma propisa o ugovoru o osiguranju i regulisanje ugovora o frainzingu kao novog imenovanog ugovora u okviru II Knjige Obligacioni odnosi. </p><p>Svojom mudrou i irokim pravnikim i drugim obrazovanjem, preciznou i odmerenou, pre svega ljudskog, a posebno naunog stava, uinio je da se njegova re sa panjom oslukuje i dugo promilja. I pored visokih strunih i naunih dostignua, sa bezrezervnim strpljenjem je bio spreman da saslua miljenja drugih ali i da ih prihvati kada su </p></li><li><p>ona bila zasnovana na temeljnim naunim analizama i loginim argumentima. To najbolje znaju lanovi Udruenja za pravo osiguranja koji su u svojim radovima, na osnovu naunih analiza uporednog prava i stavova pravne teorije, davali konkretne predloge za unapreenje pravnog okvira ugovornog prava osiguranja u Prednacrtu Graanskog zakonika Republike Srbije. Nije tedeo rei pohvale kada je nalazio da su one umesne. </p><p>I danas se ivo seam njegovih saveta koje mi je davao u svojstvu mog mentora na izradi doktorske disertacije tokom 2001. godine. Kao stipendista francuske Vlade i, oigledno, privrenik francuskoj kulturi i pravu, navodio je brojne izvore iz francuske pravne teorije iji su stavovi mogli da se koriste u odreenim delovima rada. Takoe su dragoceni bili i njegovi saveti o sistematizaciji rada i navoenju literature, to mi je mnogo znailo kao nekom ko tek zapoinje neke od prvih akademskih koraka u svetu nauke prava osiguranja. Uvek u ga se seati kao blagog, tihog profesora, veoma tanog i preciznog u izvravanju svojih obaveza, istovremeno veoma strpljivog i spremnog da pomogne u savladavanju obaveza studenata. </p><p>Prof. dr Predrag uleji uvek je bio nosilac pozitivnih i dobronamernih pregnua, veliki radnik i dosledni posveenik srpske pravne nauke. On se odista nije tedeo, a stizao je da uradi mnogo toga. </p><p>Autor je bogatog opusa od preko 60 bibliografskih jedinica (knjige, radovi monografskog karaktera, struni lanci, rasprave, komentari, enciklopedijske odrednice, skripta, prikazi, itd), meu kojima i vei broj na stranim jezicima, kao i znaajnih radova monografskog karaktera: Osiguranje od graanske odgovornosti, Beograd 1967. (redigovana doktorska disertacija); Pravo osiguranja (V izmenjeno i dopunjeno izdanje), Beograd 2005; Pravni poloaj osiguravajuih organizacija u Jugoslaviji, Novi Sad, 1978; Saobraajno pravo, Beograd, 1985. (koautor), zatim prilozi u Enciklopedija imovinskog prava i prava udruenog rada, Beograd 1978, tom II (Osiguranje Opti deo i imovinska osiguranja), Komentar Zakona o obligacionim odnosima, redakcija Blagojevi, B. Krulj, V. Beograd, 1983, Komentar Zakona o obligacionim odnosima, redakcija Perovi, S. Beograd, 1995. U okviru Instituta za pravne i drutvene nauke Pravnog fakulteta u Beogradu izradio je naune projekte: Nove tendencije u razvoju osiguranja od odgovornosti i Osiguranje investicionih radova u inostranstvu. Meu radovima na stranim jezicima najbrojniji su nacionalni referati na kongresima Svetskog udruenja za pravo osiguranja (AIDA). </p><p>Na Fakultetu i van njega obavljao je razne funkcije. Bio je prodekan, lan Saveta i raznih komisija. Vrio je dunost predsednika Statutarne komisije Univerziteta u Beogradu. Biran je za lana raznih skuptinskih organa (lan Komisije za reviziju zakona iz oblasti imovinskih osiguranja Savezne skuptine, lan Komisije SIV-a za multilateralne trgovinske pregovore GATT-a (Urugvajska runda), lan Zakonodavne komisije Skuptine Srbije). Bio je predsednik Suda asti Privredne komore Beograda, arbitar na listi Spoljnotrgovinske arbitrae pri Privrednoj komori Jugoslavije, predsednik i poasni predsednik Udruenja za pravo osiguranja Srbije, lan izdavakih saveta i redakcija raznih strunih i naunih asopisa, ukljuujui i Evropsku reviju za pravo osiguranja, asopisa Udruenja za pravo osiguranja Srbije, kojem je, inae, on predloio naziv. </p><p>Njegova ljudska toplina i odmerenost, inili su da njegovi saradnici obavljaju zajednike poslove sa poletom i zadovoljstvom koji se spontano budio iz takve, radne i oputene atmosfere. To je ono po emu e ga pamtiti njegovi saradnici u Udruenju za pravo osiguranja, a oni intelektualni i nauni kvaliteti njegovog dela sauvani su u njegovim radovima i monografijama u naslee i u korist buduih generacija pravnika. </p><p>Prof. dr Predrag uleji nee nedostajati samo brojnim studentima i kolegama, prijateljima i svojoj porodici, nego i nama u Udruenju za pravo osiguranja Srbije koji smo imali to zadovoljstvo i ast da ga poznajemo i da bude na uvaeni predsednik i poasni predsednik i vrhunski predstavnik u pravnikom krugu Republike Srbije. </p><p>Neka poiva u miru i neka je vena slava i hvala prof. Predragu ulejiu! </p><p>Slobodan Jovanovi </p></li></ul>

Recommended

View more >