nekrolog - dr predrag Šulejić - srbija-aida.orgsrbija-aida.org/files/2016/in memoriam - dr...

Download NEKROLOG - Dr Predrag Šulejić - srbija-aida.orgsrbija-aida.org/files/2016/IN MEMORIAM - Dr Predrag…

Post on 27-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IN MEMORIAM

  PREDRAG ULEJI (19342016)

  Srpska pravna nauka i pravo osiguranja ostali su 1. maja 2016. godine bez jednog od

  svojih viestruko dragocenih pregalaca. Tog dana je iz naeg pravnikog kruga otiao prof. dr Predrag uleji, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  Prof. dr Predrag uleji predavao je predmete Privredno pravo, Pravo osiguranja i Meunarodno privredno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu predavao je na predmetima Osiguranje i Meunarodno privredno pravo. Na Saobraajnom fakultetu u Beogradu predavao je predmet Saobraajno pravo. Na poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu rukovodio je specijalistikim studijama iz oblasti meunarodne trgovine Ugovori u meunarodnoj trgovini.

  Prof. dr Predrag uleji roen je 21. aprila 1934. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1957. godine. kolske 1961/62. kao stipendista Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju (Francuska) sa uspehom je zavrio studije ovog centra i diplomirao sa temom: Le progres technique et 1 evolution du droit de la responsabilite civile. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1962, za docenta 1968, za vanrednog profesora 1973, a za redovnog profesora 1979. godine. kolske 1967/68. godine boravio je u Parizu kao stipendista Vlade Francuske, gde je usavravao privredno-pravne discipline, a posebno pravo osiguranja na poslediplomskim studijama u univerzitetskim i drugim centrima.

  Prof. dr Predrag uleji pripada uskom, odabranom krugu najvanijih teoretiara prava osiguranja naeg doba. Ogroman je njegov znaaj u razvoju nauke prava osiguranja. On je na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju na temu Osiguranje od graanske odgovornosti 1964. godine, a zatim je postavio i izgradio kao nastavno-naunu disciplinu predmet Pravo osiguranja i napisao prvi udbenik za taj predmet. Na prvom savetovanju Jugoslovenskog udruenja za pravo osiguranja (Savetovanje o zakonskom regulisanju obligacionih odnosa iz oblasti osiguranja, 20. i 21. april 1971. godine) uestvovao je sa radom na temu Osiguranje od odgovornosti u svetlu predstojeeg zakonskog regulisanja materije osiguranja. U periodu od aprila 1997. godine do aprila 2005. godine bio je predsednik Udruenja za pravo osiguranja Jugoslavije / Srbije i Crne Gore, a od 2005. godine poasnik predsednik ovog Udruenja. Takoe i dugogodinji recenzent godinjih savetovanja Udruenja za pravo osiguranja i kourednik Sekcije za osiguranje u okviru Katedre za imovinu Kopanike kole prirodnog prava.

  Odlukom o obrazovanju Komisije za izradu Graanskog zakonika, Vlada Republike Srbije ga je 16. novembra 2006. godine imenovala za njenog lana. Njegova struna i nauna usmerenost na pravo osiguranja doprinela je tome da oblast kojom e se on baviti bude reforma propisa o ugovoru o osiguranju i regulisanje ugovora o frainzingu kao novog imenovanog ugovora u okviru II Knjige Obligacioni odnosi.

  Svojom mudrou i irokim pravnikim i drugim obrazovanjem, preciznou i odmerenou, pre svega ljudskog, a posebno naunog stava, uinio je da se njegova re sa panjom oslukuje i dugo promilja. I pored visokih strunih i naunih dostignua, sa bezrezervnim strpljenjem je bio spreman da saslua miljenja drugih ali i da ih prihvati kada su

 • ona bila zasnovana na temeljnim naunim analizama i loginim argumentima. To najbolje znaju lanovi Udruenja za pravo osiguranja koji su u svojim radovima, na osnovu naunih analiza uporednog prava i stavova pravne teorije, davali konkretne predloge za unapreenje pravnog okvira ugovornog prava osiguranja u Prednacrtu Graanskog zakonika Republike Srbije. Nije tedeo rei pohvale kada je nalazio da su one umesne.

  I danas se ivo seam njegovih saveta koje mi je davao u svojstvu mog mentora na izradi doktorske disertacije tokom 2001. godine. Kao stipendista francuske Vlade i, oigledno, privrenik francuskoj kulturi i pravu, navodio je brojne izvore iz francuske pravne teorije iji su stavovi mogli da se koriste u odreenim delovima rada. Takoe su dragoceni bili i njegovi saveti o sistematizaciji rada i navoenju literature, to mi je mnogo znailo kao nekom ko tek zapoinje neke od prvih akademskih koraka u svetu nauke prava osiguranja. Uvek u ga se seati kao blagog, tihog profesora, veoma tanog i preciznog u izvravanju svojih obaveza, istovremeno veoma strpljivog i spremnog da pomogne u savladavanju obaveza studenata.

  Prof. dr Predrag uleji uvek je bio nosilac pozitivnih i dobronamernih pregnua, veliki radnik i dosledni posveenik srpske pravne nauke. On se odista nije tedeo, a stizao je da uradi mnogo toga.

  Autor je bogatog opusa od preko 60 bibliografskih jedinica (knjige, radovi monografskog karaktera, struni lanci, rasprave, komentari, enciklopedijske odrednice, skripta, prikazi, itd), meu kojima i vei broj na stranim jezicima, kao i znaajnih radova monografskog karaktera: Osiguranje od graanske odgovornosti, Beograd 1967. (redigovana doktorska disertacija); Pravo osiguranja (V izmenjeno i dopunjeno izdanje), Beograd 2005; Pravni poloaj osiguravajuih organizacija u Jugoslaviji, Novi Sad, 1978; Saobraajno pravo, Beograd, 1985. (koautor), zatim prilozi u Enciklopedija imovinskog prava i prava udruenog rada, Beograd 1978, tom II (Osiguranje Opti deo i imovinska osiguranja), Komentar Zakona o obligacionim odnosima, redakcija Blagojevi, B. Krulj, V. Beograd, 1983, Komentar Zakona o obligacionim odnosima, redakcija Perovi, S. Beograd, 1995. U okviru Instituta za pravne i drutvene nauke Pravnog fakulteta u Beogradu izradio je naune projekte: Nove tendencije u razvoju osiguranja od odgovornosti i Osiguranje investicionih radova u inostranstvu. Meu radovima na stranim jezicima najbrojniji su nacionalni referati na kongresima Svetskog udruenja za pravo osiguranja (AIDA).

  Na Fakultetu i van njega obavljao je razne funkcije. Bio je prodekan, lan Saveta i raznih komisija. Vrio je dunost predsednika Statutarne komisije Univerziteta u Beogradu. Biran je za lana raznih skuptinskih organa (lan Komisije za reviziju zakona iz oblasti imovinskih osiguranja Savezne skuptine, lan Komisije SIV-a za multilateralne trgovinske pregovore GATT-a (Urugvajska runda), lan Zakonodavne komisije Skuptine Srbije). Bio je predsednik Suda asti Privredne komore Beograda, arbitar na listi Spoljnotrgovinske arbitrae pri Privrednoj komori Jugoslavije, predsednik i poasni predsednik Udruenja za pravo osiguranja Srbije, lan izdavakih saveta i redakcija raznih strunih i naunih asopisa, ukljuujui i Evropsku reviju za pravo osiguranja, asopisa Udruenja za pravo osiguranja Srbije, kojem je, inae, on predloio naziv.

  Njegova ljudska toplina i odmerenost, inili su da njegovi saradnici obavljaju zajednike poslove sa poletom i zadovoljstvom koji se spontano budio iz takve, radne i oputene atmosfere. To je ono po emu e ga pamtiti njegovi saradnici u Udruenju za pravo osiguranja, a oni intelektualni i nauni kvaliteti njegovog dela sauvani su u njegovim radovima i monografijama u naslee i u korist buduih generacija pravnika.

  Prof. dr Predrag uleji nee nedostajati samo brojnim studentima i kolegama, prijateljima i svojoj porodici, nego i nama u Udruenju za pravo osiguranja Srbije koji smo imali to zadovoljstvo i ast da ga poznajemo i da bude na uvaeni predsednik i poasni predsednik i vrhunski predstavnik u pravnikom krugu Republike Srbije.

  Neka poiva u miru i neka je vena slava i hvala prof. Predragu ulejiu!

  Slobodan Jovanovi

Recommended

View more >