multipor uputstvo za ugradnju

Download Multipor uputstvo za ugradnju

Post on 29-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Multipor termoizolacione ploe

  UPUTSTVO ZA UGRADNJU

 • 2

  Sadraj

  ta je Multipor? ..........................................

  Podruja primene Multipor-a ...................

  Elementi Multipor-a ..................................

  Termoizolacija tavanica .............................

  Termoizolacija

  spoljnih zidova sa unutranje strane ............

  Termoizolacija spoljnih

  zidova sa spoljanje strane .......................

  Reenje za termo mostove ........................

  Izolacija kosih i ravnih krovova .................

  Obrada povrina Multipor-a ......................

  Reference ...................................................

  3

  4

  5

  7

  13

  22

  32

  36

  43

  49

 • 3

  ta je Multipor?

  Multipor je mineralni termoizolacioni materijal stabilnog

  oblika i otporan na pritisak!

  Sertifikovani proizvod

  mineralan i masivan

  termoizolacioni negorivdifuziono otvoren

  stabilnog oblikai otporan na

  pritisak

  praktian u gradnji,

  nestiljiv

  vodootporanapsorbuje zvuk

  lako obradivekoloki podoban

  reciklirajui

  EU standard

 • 4

  Podruja primene Multipora:

  termoizolacija tavanica

  termoizolacija spoljnih zidova sa unutranje strane

  termoizolacija spoljnih zidova sa spoljanje strane

  reenje za termo mostove

  izolacija kosih i ravnih krovova

 • 5

  Elementi Multipora

  Multipor laki tankoslojni malter

  Multipor termoizolacione ploe

  Mreica za armiranje maltera

 • 6

  Multipor termoizolacione ploe

  mere u [mm]lxhxd

  kom/paleta

  m2/paleta

  teina palete

  [kg]

  teina m2

  [kg]

  600x500x50 120 36,00 217 6,0

  600x500x75 80 24,00 217 9,0

  600x500x100 64 19,20 235,8 12,3

  600x500x125 48 14,40 217 15,1

  600x500x150 40 12,00 217 18,1

  600x500x200 32 9,60 235,8 24,6

  Multipor sistemski dodaciMultipor laki tankoslojni malter

  opisbroj

  vrea napaleti

  teina vree [kg]

  teina palete

  [kg]

  laki mineralni tankoslojni malter i

  malter za izravnavanje i armiranje povrine

  35 20 720

  Mreica za armiranje

  opis upotreba

  za polaganje u laki Multipor tankoslojni

  malter, rolna irine 1m, duine 50m

  1,1m2/m2 zidne povrine

  Multipor mineralne termoizolacione ploe su paletirane na euro paletama. Ploe drugih dimenzija i ploe sa obraenim ivicama mogu se nabaviti putem specijalne porudbine.

 • 7

  Termoizolacija tavanica

  Multipor je najbolji termoizolacioni sistem za izvoenje

  toplotne zatite tavanica garaa, podruma, kao i

  ploa iznad otvorenih prolaza.

  Izvoenje je vrlo jednostavno; izolacione ploe se

  samo lepe za tavanicu i ne sidre u beton, pa iz tog

  razloga nije potrebna zavrna obrada povrine.

  U tom sluaju za izvoenje termoizolacionog

  oblaganja tavanica koriste se:

  Multipor izolacione ploe

  Multipor laki tankoslojni malter

  termoizolacione Multipor ploe odgovarajue debljine (50-300mm)

  Multipor laki tankoslojni malter

  plafon

 • 8

  Savet: Pre ugradnje Multipor ploa, priekajte da

  se tavanica osui. Za lepljenje ploa temperatura

  podloge ne sme biti manja od 5 C.

  2. Pripremanje lakog tankoslojnog malteraShodno uputstvu navedenom na pakovanju, u

  kanti se zamea odgovarajua koliina Multipor

  lakog maltera. Masa sa moe koristiti u toku

  naredna dva sata posle pripreme.

  1. Priprema podloge Podloga mora biti pogodna za lepljenje to znai

  da mora biti suva i ista, bez ikakvih ostataka koji

  bi mogli spreiti ispravno lepljenje. Podloga se

  pre svega mora dobro oistiti i ukloniti sve ostatke

  betona i odlepljenog maltera. Kad je podloga vrlo

  neravna, ista se mora izravnati slojem mase za

  izravnavanje. Ukoliko je potrebno, nanosi se sloj

  koji e omoguiti efikasnije lepljenje.

 • 9

  3. Lepljenje Multipor ploaMultipor laki malter koristi se za lepljenje termo-

  izolacionih Multipor ploa. Multipor laki malter

  nazubljenom gletericom (zupci od 15 do 20mm)

  nanosi se po celoj povrini termoizolacionih Multipor

  ploa. Debljina sloja Multipor lakog maltera mora biti

  10 - 15mm, zavisno od debljine ploe i podloge. Bone

  stranice termoizolacionih ploa se ne moraju lepiti.

  Namazana ploa se postavi na tavanicu, dlanovima

  se pritisne na plafon po itavoj povrini, povue se

  nekoliko puta levo-desno za 2-3cm i priljubi se uz

  prethodno postavljenu plou. Posle postavljanja na

  tavanicu, plou nikako nemojte udarati!

  Savet: Vei uinak se postie ukoliko se odjednom

  premae vie Multipor termoizolacionih ploa.

  Debljina nanosa Multipor lakog maltera za

  lepljenje Multipor ploa na plafon zavisi od

  debljine Multipor termoizolacionih ploa i

  postie se pravilnim izborom gleterice:

  kod debljine izolacione ploe manje od

  140mm, najprikladnija debljina sloja

  Multipor lakog maltera je 10mm

  kod debljine izolacione ploe vee od

  140mm, najprikladnija debljina sloja

  Multipor lakog maltera je 15mm

 • 10

 • 11

  Savet: Kako e se izolovati greda ili prozor?Najpre se izoluje donji deo grede lepljenjem Multipor ploe za beton. U tom sluaju se ostavljaju prepusti Multipor ploe u debljini izolacije na koje se ne nanosi lepak. Kad se zavri lepljenje za donji deo grede, runom testerom se izree potrebna dimenzija Multipor ploe i zalepi se na bone stranice betona grede. Prekomerni deo ploe jednostavno se uklanja bruenjem pomou strugalice. Vrlo je bitno da se na kontakte izmeu Multipor ploa ne nanosi lepak.

  Multipor laki malter

  koso odseena ivica na spoju sa vertikalnim zidom ili elastian spoj sa zidom

  Multipor ploa

  bez lakog maltera na Multipor ploi izvan betona grede

  Lepljenje Ytong Multipor ploa - termoizolacija plafona

 • 12

  4. Zavrna obrada plafonaPlafon koji je toplotno izolovan Multipor ploama nije

  potrebno dodatno obraivati zavrnim malterom.

  Neobraen plafon je takoe kvalitetno reenje i

  izgleda vrlo lepo. Neravne povrine se jednostavno

  dodatno izbruse strugalicom, a eventualni nedostaci

  se obrade Multipor sanacionim malterom.

  U sluaju da se odluite za zavrnu obradu ploe,

  postupak je sledei:

  svaka Multipor ploa se usidri tiplom i vijkom za

  tavanicu

  nanosi se 5mm debeo nazubljeni sloj Multipor

  lakog maltera

  u pripremljeni svei sloj maltera utisne se

  tekstilna staklena mreica (teine 160g/m2)

  zatim se nanosi zavrni mineralni malter

  (obavezno se pridravajte uputstava proizvoaa)

  konano se nanosi odgovarajui sloj odabrane

  silikatne boje

  Neobraeni plafon izraen od Multipor termoizolacionih ploa je uredan i kompaktan, pa tedi novac koji bi inae trebalo uloiti za zavrnu obradu.

 • 13

  Parna brana nije potrebna!

  Termoizolacija spoljnih zidova sa unutranje strane

  Primenjuje se u situacijama kad nije mogue

  sprovesti termoizolaciju na spoljanjim stranama

  fasadnih zidova (npr. kod zatienih spomenika

  kulturne batine, kod zasebnih intervencija etanih

  vlasnika u viestambenom objektu, itd.)

  ta je potrebno proveriti pre nego to se odluite za

  izvoenje unutranje izolacije?

  1. zid mora biti zatien od spoljnih atmosferskih

  uticaja, posebno od uticaja jakih vodoravnih udara

  kie

  2. zid mora biti zatien od kapilarnog penjanja vlage

  iz tla i temelja

  3. uslovi gradnje, fiziki i klimatski uslovi moraju

  biti jasno odreeni

  4. podloga mora biti tvrda, nosiva i pogodna za

  ugradnju unutranje izolacije

  5. struktura i sastav primenjenih elemenata moraju

  biti kompatibilni

 • 14

  Za izvoenje unutranje termoizolacije pomou

  Multipor proizvoda potrebno je:

  Multipor laki tankoslojni malter

  mreica za armiranjemaltera

  postojei zidunutranji malter (kreni, gipsano-kreni, kreno-cementni)

  termoizolacione Multipor ploe odgovarajue debljine

 • 15

  Izvoenje:Termoizolacione Multipor ploe e se ugraditi na

  sledei nain:

  1. Priprema podloge Podloga mora biti pogodna za lepljenje to znai

  da mora biti suva i ista, bez ikakvih ostataka koji

  bi mogli spreiti ispravno lepljenje. Podloga se mora

  dobro oistiti i moraju se ukloniti ostaci betona,

  maltera itd. Kad je podloga veoma neravna, ista se

  mora izravnati masom za izravnavanje. Ukoliko je to

  potrebno, nanosi se sloj koji e omoguiti efikasnije

  lepljenje.

  Masa za izravnavanje je obino meavina peska i

  cementa koja se koristi za neravne podloge.

 • 16

  Izmeu Multipor ploa kao unutranje izolacije i postojeeg zida ne sme biti nikakvih prostora u vidu upljina, kako bi se spreilo strujanje vazduha, stvaranje kondenzata i ostvarila direktna veza sa Multipor ploama!

  Savet: Kod svee nanesenih masa za izravnavanje mora se potovati propisano vreme suenja, tako da samo kad je povrina suva moe se zapoeti sa ugradnjom Multipor ploa.

  2. Pripremanje lakog tankoslojnog maltera U kanti se zamea odgovarajua koliina Multipor

  lakog maltera, u skladu sa navedenim uputstvom na

  pakovanju. Masa se moe koristiti u toku naredna dva

  sata posle pripreme.

 • 17

  3. Lepljenje ploaMultipor laki malter se koristi za lepljenje termo-

  izolacionih Multipor ploa.

  Multipor laki malter nazubljenom gletericom (zupci 10 -

  12mm) se nano

Recommended

View more >