krؤ°z ortaminda vergؤ° polؤ°tؤ°kalarinin deؤ‍erlendؤ°rؤ°lmesؤ° mustafa uysal...

Download KRؤ°Z ORTAMINDA VERGؤ° POLؤ°Tؤ°KALARININ DEؤ‍ERLENDؤ°Rؤ°LMESؤ° MUSTAFA UYSAL (VERGؤ° KONSEYؤ° BAإ‍KANI)

Post on 19-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  MALİYE BÖLÜMÜ

  2 5 . TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

  KRİZ ORTAMINDA VERGİ POLİTİKALARININ

  DEĞERLENDİRİLMESİ

 • T.C. GAZI Ü N İ V E R S İ T E S İ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE B Ö L Ü M Ü

  25. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

  KRİZ ORTAMINDA VERGİ POLİTİKALARININ

  DEĞERLENDİRİLMESİ

  Gazi Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Ankara, 2011

 • C O P Y R İ G H T © T Ü R K Ç E

  Bu kitabın tüm yayın h a k l a n Gazi Üniversitesi taraf ından k o r u n m u ş t u r . Yazar ın ve yayıncın ın

  izni o l m a k s ı z ı n , hiçbir a m a ç l a çoğal t ı lamaz, k o p y a e d i l e m e z , m a n y e t i k o r t a m a (Bi lgisayar,

  C D , Disket vs.) aktar ı lamaz.

  Yayıncı Kuruluş '• Gazi Üniversitesi Maliye-Vergİ Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

  ISBN

  Sayfa Düzeni ve Yayına Hazırlama

  Kapak Tasarımı ve Uygulama

  Basımcı ve Basıldığı Yer

  Basıldığı Tarih

  ; 978-975-507-250-0

  : Cengiz ŞİMŞİR

  : Elvan BAL

  : Cem Web Ofset San. Tic. Ltd.Şti.

  Alınteri Bulvarı No: 29 Ostim / ANKARA

  Tel: 0 312 385 61 62

  : 15.02.2011 -25.02.2011

  Y A K L A Ş I M YAYINCILIK SAN. VE TİC. AŞ.

  Y ı l d ı z e v l e r M a h . 7 3 6 . S k . N o : 7 Ç a n k a y a K o n a k l a n A B l o k

  Ç a n k a y a - A n k a r a

  Tel: ( 0 3 1 2 ) 4 3 9 4 3 4 3 p b x Fax: ( 0 3 1 2 ) 4 3 9 4 3 4 0

  E-mail: y a k l a s i m @ y a k l a s i m . c o m

  w w w . y a k l a s i m . c o m

  SUNUŞ

  Bilindiği üzere, geleneksel hale gelen Türkiye Maliye Sempozyumları, 1985

  yılından itibaren gerçekleştirilmekte ve kendi alanındaki bilimsel bilgi üretimi­

  ni ve paylaşımını destekleyen en büyük akademik platformu oluşturmaktadır.

  25. Türkiye Maliye Sempozyumu, Gazi Oniversitesi IİBF Maliye Bölümü tara­

  fından 24-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında Belek/ANTALYA 'da gerçekleşti­

  rilmiştir. Üniversitelerimizin öğretim üye ve yardımcıları ile ilgili üst düzey bü­

  rokratların tebliğ, tartışma ve yorumlar şeklinde yapmış oldukları katkılar,

  sempozyumun başarılı geçmesinin yegane sebebidir.

  Üniversitelerimizden ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen öneriler doğrultusunda

  Sempozyum konusu olarak belirlenen "Kriz Ortamında Vergi Politikaları­

  nın Değerlendirilmesi", konusu, halen güncelliğini korumaktadır. Belirlenen

  konunun güncel ve önemli olmasından dolayı, gerek Üniversitelerimizden

  gerekse ilgili kurumlardan çok sayıda tebliğ önerisi gelmiştir. 25. Türkiye Ma­

  liye Sempozyumu Bilim Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonu­

  cunda, tebliğlerin bir kısmının Sempozyumda sunulmasına karar verilmiştir.

  Sempozyumda sunulan tebliğleri ve yapılan tartışmaları içeren sempozyum

  kitabını hazırlayarak sizlerin yararına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyumun gerek bilimsel ve gerekse sosyal organizasyonun gerçekleş­

  tirilmesinde önemli katkılar aldık. Konunun şekillenmesi ve sunulacak tebliğ­

  lerin belirlenmesi aşamasındaki katkılarından dolayı 25. Türkiye Maliye

  Sempozyumu Bilim Komitesi üyelerine, Sempozyumun başarılı bir şekilde

  gerçekleştirilmesi için özverili çalışmalarından dolayı 25. Türkiye Maliye

  Sempozyumu Düzenleme Komitesi üyelerine ve organizasyon çalışmalarıyla

  bizleri rahatlatan GT Ltd. Şti. mensuplarına teşekkür ederiz.

  Türkiye Maliye Sempozyumlarının 25 yıldır devam eden sürekliliği ve giderek

  artan etkinliğinde Maliye Bakanlığının katkıları, ayrıca, özel bir teşekkürü ge­

  rektirmektedir.

  Kitabın ilgili akademisyen, Maliye yöneticileri ve bürokratlara yararlı olmasını

  diliyorum.

  Saygılarımla...

  P r o f . D r . Ş ü k r ü K I Z I L O T

  G a z i Ü n i v e r s i t e s i İ İ B F

  M a l i y e B ö l ü m ü B a ş k a n ı

  mailto:yaklasim@yaklasim.com http://www.yaklasim.com

 • 25. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU BİLİM KOMİTESİ

  Prof. Dr. Turgay BERKSOY

  Prof. Dr. Beyhan ATAÇ

  Prof. Dr. Ahmet KİRMAN

  Prof. Dr. Naci B. MUTER

  Prof. Dr. Figen ALTUG

  Prof. Dr. Kamil TÜGEN

  Prof. Dr. Metin TAŞ

  Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

  Prof. Dr. Mustafa AKKAYA

  Prof. Dr. Mircan TOKATLIOĞLU

  Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN

  Prof. Dr. Abuzer PINAR

  Doç. Dr. Ahmet KESİK

  Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR

  Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ

  Doç. Dr. Recep TEKELİ

  Doç. Dr. Mustafa Ali SARILI

  Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

  Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZUĞURLU

  Yrd. Doç. Dr. Neslihan Coşkun KARADAĞ

  Yrd. Doç. Dr. Ufuk SELEN

  Sait ARCAGÖK

  (Marmara Üniversitesi)

  (Anadolu Üniversitesi)

  (Galatasaray Üniversitesi)

  (Celal Bayar Üniversitesi)

  (İstanbul Üniversitesi)

  (Dokuz Eylül Üniversitesi)

  (Gazi Üniversitesi)

  (Hacettepe Üniversitesi)

  (Ankara Üniversitesi)

  (Uludağ Üniversitesi)

  (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

  (Harran Üniversitesi)

  (Maliye Bakanlığı)

  (Pamukkale Üniversitesi)

  (Kocaeli Üniversitesi)

  (Adnan Menderes Üniversitesi)

  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

  (Çanakkale Onsekiz Mart Ü.)

  (Mersin Üniversitesi)

  (Çukurova Üniversitesi)

  (Uşak Üniversitesi)

  (Maliye Bakanlığı)

  25. T Ü R K İ Y E M A L İ Y E SEMPOZYUMU PROGRAMI

  O T E L E G İ R İ Ş |

  ı . ^ '">^*\^>M

  9 . 3 0 - 1 0 . 3 0 i

  A Ç İ L İ Ş K O N U Ş M A L A R I |

  P R O F . D R . Ş Ü K R Ü K I Z I L O T ( M A L İ Y E B Ö L Ü M ! B A Ş K A N I )

  P R O F . D R . R I Z A A Y H A N ( G A Z İ Ü N İ V E R S İ T E S İ R E K T Ö R Ü )

  M E H M E T Ş İ M Ş E K ( M A L İ Y E B A K A N I ) |

  1 0 . 3 0 - 1 0 . 5 0 ; K A H V E A R A S I j

  I

  I . O T U R U M

  1 0 . 5 0 - 1 2 . 3 0

  t.

  i

  O T U R U M B A Ş K A N I : P R O F . D R . K A M İ L M U T L U E R i

  K O N U Ş M A C I L A R \

  I

  I . O T U R U M

  1 0 . 5 0 - 1 2 . 3 0

  t.

  i

  " G l o b a l K r i z i n E t k i l e r i n i n A z a l t ı l m a s ı A m a c ı y l a U y g u - i l a n a n H a r c a m a V e r g i l e r i O r a n İ n d i r i m l e r i n i n E t k i l e r i - j n i n D e ğ e r l e n d i r i l m e s i "

  - D O Ç . D R . S A Y G I N E Y Ü P G İ L L E R - Y R D . D O Ç . D R . F A T İ H S A R A Ç O Ğ L U

  " K ü r e s e l F i n a n s K r i z i : S e b e p , S o n u ç v e E t k i l e r i n i n İ r d e l e n m e s i "

  - Ö M E R Ç A K I C I ( B A Ş H E S A P U Z M A N I )

  Ö Ğ L E A R A S I I

  M. O T U R U M

  1 4 . 0 0 - 1 5 . 3 0

  O T U R U M B A Ş K A N I : P R O F . D R . H A L U K A N I L

  K O N U Ş M A C I L A R

  M. O T U R U M

  1 4 . 0 0 - 1 5 . 3 0

  " V e r g i l e r i n K a n u n i l i ğ i - K a n u n l a r ı n M e ş r u l u ğ u : Y ü z y ı l l a - ; r ı n S e r ü v e n i "

  - P R O F . D R . H A K A N Ü Z E L T Ü R K

  " P e r f o r m a n s D e ğ e r l e m e d e Y e n i B i r Y a k l a ş ı m : 3 6 0 D e r e - , c e G e r i b i l d i r i m v e G e l i r İ d a r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ' n d a U y g u l a ­ n a b i l i r l i ğ i Ü z e r i n e B i r A r a ş t ı r m a "

  - D O Ç . D R . K A D İ R A R D I Ç - Y R D . D O Ç . D R . H A L İ T Ç İ Ç E K

 • 6

  1 5 . 3 0 - 1 5 . 5 0 K A H V E A R A S I

  I I I . O T U R U M

  1 5 . 5 0 - 1 7 . 3 0

  P A N E L ( K R İ Z V E K A Y I T D I Ş I L I K İ L İ Ş K İ S İ )

  O T U R U M B A Ş K A N I : P R O F . D R . N E V Z A T S A Y G I L I O Ğ L U

  K O N U Ş M A C I L A R

  M E H M E T K İ L C İ ( G İ B B A Ş K A N I )

  P R O F . D R . Ş Ü K R Ü K I Z I L O T ( G A Z İ Ü N İ V E R S İ T E S İ )

  M U S T A F A U Y S A L ( V E R G İ K O N S E Y İ B A Ş K A N I )

  S E R T A Ç Ö Z İ N A L ( B A N K A L A R A R A S l K A R T M R K . G N .

  M D . )

  1 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 H O Ş G E L D I N I Z K O K T E Y L İ

  I . O T U R U M

  9 . 0 0 - 1 0 . 3 0

  O T U R U M B A Ş K A N I : P R O F . D R . Ş E R A F E T T İ N A K S O Y

  K O N U Ş M A C I L A R

  " T ü r k i y e ' d e V e r g i s e l T e ş v i k l e r i n İ s t i h d a m a E t k i s i n i n

  S e k t ö r e l A n a l i z i ( 1 9 8 1 - 2 0 0 8 D ö n e m i P a n e l V e r i A n a l i z i ) "

  - D O Ç . D R . S A L İ H B A R I Ş I K - Y R D . D O Ç . D R . Y U S U F

  T E M U R

  " M a l i K r i z e K a r ş ı G e t i r i l e n V e r g i s e l D ü z e n l e m e l e r i n E t ­

  k i n l i ğ i n i n D e ğ e r l e n d i r i l m e s i "

  - Z İ H N İ K A R T A L ( B A Ş H E S A P U Z M A N I )

  1 0 . 3 0 - 1 0 . 5 0 K A H V E A R A S I

  I I . O T U R U M

  1 0 . 5 0 - 1 2 . 3 0

  O