katma de¤â€er verg¤°s¤° genel uygulama...

Download KATMA DE¤â€ER VERG¤°S¤° GENEL UYGULAMA TEBL¤°¤â€¤° GENEL UYGULAMA TEBL¤°¤â€¤° KATMA DE¤â€ER VERG¤°S¤°

Post on 23-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ1

  (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri

  No: 11) ile yapılan değişiklikler işlenmiş hali )

  Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

  Kanununun2ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun3 geçici 16 ncı

  ve4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun4 120 nci maddelerinin Maliye

  Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile

  3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

  I- MÜKELLEFİYET

  A. VERGİNİN KONUSU

  1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler

  KDV’nin konusuna giren işlemler,3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılmış olup, mal

  teslimi veya hizmet ifalarının verginin konusuna girebilmesi için, Türkiye’de ticari, sınai, zirai

  faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmış olmaları veya aynı maddede

  belirtildiği üzere, “diğer” faaliyetler kapsamında yapılmaları gerekir. İthalatta ise prensip

  olarak her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir.

  Ayrıca maddenin üçüncü fıkrasında;

  - Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının,

  - Bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin,

  - Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının,

  - İkametgâhı veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup

  olmamasının,

  işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hükme

  bağlanmıştır.

  1 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete 22.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 325.02.2011 tarihli ve 27857 (1.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 410.01.1961 tarihli ve 10705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 2

  Bu hükme göre dar mükellef, tam mükellef, özel, resmi ayrımı yapılmaksızın, işlemin

  Türkiye'de yapılması şartıyla, söz konusu işlemleri kim yaparsa yapsın vergilendirilir. Ayrıca

  diğer vergi kanunlarındaki muafiyet ve istisnalar bu Kanuna göre geçerli değildir.

  Örneğin; kurumlar vergisinden muaf tutulan herhangi bir kişi veya kuruluş, KDV’ye tabi bir

  işlem yapmışsa, işlemin 3065 sayılı Kanuna göre istisna edilmemiş olması şartıyla

  vergilendirilir.

  3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre vergiye tabi tutulacak mal teslimleri ile hizmet

  ifalarının kapsam, mahiyet ve özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

  1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve

  Hizmetler

  3065 sayılı Kanunun (1/1) inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest

  meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Kanunun 1 inci

  maddesinin ikinci fıkrasında ise bu faaliyetlerin devamlılığı, kapsam ve niteliği Gelir Vergisi

  Kanunu5 hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret

  Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

  Buna göre;

  - Gelir Vergisi Kanununa göre ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde

  yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Ayrıca Gelir Vergisi Kanununa göre faaliyeti ticari

  sayılan esnafın teslim ve hizmetleri de verginin konusuna girer.

  -Bu faaliyetlerden devamlılık arz edenler vergiye tabidir. Arızi faaliyetler çerçevesinde yapılan

  teslim ve hizmetler ise vergiye tabi tutulmaz. Ancak 3065 sayılı Kanunun 1/3-h maddesi

  hükmüne göre ihtiyari mükellefiyet şeklinde vergilendirilmelerini isteyen mükelleflerin teslim

  ve hizmetleri vergiye tabidir.

  1.2. İthalat

  3065 sayılı Kanunun (1/2)nci maddesi uyarınca, her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir.

  3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası uyarınca ise ithalatın kamu sektörü, özel

  sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve

  surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.

  1.3. Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler

  3065 sayılı Kanunun 1/3 üncü maddesinde sayılan işlemler ((g) bendi hariç), ticari, sınai, zirai

  faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmasalar bile verginin konusuna girerler.

  Bunlar maddede yer alan bent numaraları itibarıyla aşağıdaki gibidir:

  a) 3065 sayılı Kanunun (1/3-a) maddesine göre, PTT ile diğer posta ve haberleşme kuruluşları

  tarafından yapılan; posta, telefon, telgraf, teleks ve buna benzer haberleşme hizmetleri ile

  gazete, dergi, kitap, paket, koli taşıma ve dağıtım hizmetleri, havale işlemleri ile bunlara benzer

  diğer işlemler vergiye tabi tutulur.

  Aynı şekilde TRT ile diğer kuruluşlar tarafından yapılan radyo ve televizyon hizmetleri de

  vergiye tabidir.

  506.01.1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 3

  Bu hüküm, ticari nitelikli olmayan posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetlerle

  radyo ve televizyon hizmetlerini kapsamaya yöneliktir. Ticari nitelikte yapılan söz konusu

  hizmetler, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan hizmet olarak her halükarda 3065 sayılı Kanunun

  (1/1)inci maddesine göre vergiye tabi tutulur.

  b) Spor-Toto, Piyango (Milli Piyango dâhil), at yarışları ve bunlara benzer diğer müşterek bahis

  ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması da bunları tertipleyen ve oynatanların hukuki

  durumlarına bakılmaksızın vergiye tabidir.

  3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre bu türden işlemlerde matrah, oyuna ve

  piyangoya katılma bedeli (Spor-Toto'da doldurulan kolon başına alınan ücret ve kupon bedeli);

  mükellef ise 3065 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre oyunları tertip edenlerdir.

  Buna göre, Spor-Toto oyununda mükellef Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı, Milli Piyangoda Milli

  Piyango Genel Müdürlüğüdür. Bu nedenle Spor-Toto ve Milli Piyango bayileri bu işleri

  nedeniyle mükellef sayılmazlar.

  c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı

  sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesi KDV’ye tabidir.

  Madde hükmünden anlaşılacağı üzere amatör nitelikli faaliyetler vergi dışında tutulmuştur.

  Amatör ve profesyonel ayırımının, sanatçı veya sporcunun bu faaliyetleri karşılığında gelir elde

  edip etmemesine göre yapılması gerekir.

  Profesyonel terimi, bir kişinin mesleğini amatör gibi zevk için veya heves dolayısıyla değil de

  kazanç sağlamak ve geçimini temin etmek amacıyla yapmasını; konser kavramı ise, genel veya

  özel bir toplantıda herhangi bir müzik türünde ve herhangi bir çalgıyla veya sesle veya her ikisi

  ile birlikte yapılan müzik icrasını ifade eder.

  Eğer sporcu ve sanatçı söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ediyorsa profesyoneldir. Bu

  faaliyetini belli bir menfaat karşılığında yapmaktadır. Dolayısıyla amatör ve profesyonel ayırımı

  yapılırken sporcu ve sanatçıların katıldıkları gösteri, konser, maç, yarış ve benzeri

  organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon,

  kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılmalıdır.

  Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte

  olduğundan, bu tür faaliyetler herhangi bir ayırım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (1/1) inci

  maddesindeki genel hükme göre vergilendirilir.

  d) 3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük

  depolarında yapılan satışlar vergiye tabidir. Müzayede yapılan yerin, münhasıran müzayede

  yapımına tahsis edilmiş olup olmaması durumu değiştirmez. Bu tür satışlarda vergi kesin satış

  bedeli üzerinden hesaplanır.

  e) 3065 sayılı Kanunun (1/3-e) maddesi uyarınca, boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların

  ürünlerinin taşınması da vergi kapsamına alınmıştır. Bu tür taşıma işinde mükellef, petrol boru

  hatlarını işletenler, matrah ise taşıma bedelidir.

 • 4

  f) 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde

  belirtilen mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya

  kiracıları tarafından kiralanması işlemleri verginin konusuna girer.

  g) 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idarele

Recommended

View more >