genel ؤ°hale sأœrecؤ° (4734 sayili kanun) - dkbb.gov. genel ؤ°hale sأœrecؤ° (4734 sayili...

Download GENEL ؤ°HALE SأœRECؤ° (4734 SAYILI KANUN) - dkbb.gov. GENEL ؤ°HALE SأœRECؤ° (4734 SAYILI KANUN) Tahir

Post on 06-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

  Tahir TEKİN-İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi

  Kanunun kapsamı

  Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır.

  Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat

  ve/veya arsa karşılığı yapım işleri (bu arada yap-işlet modeli) Kanun kapsamında yer almamaktadır.

  Kamu İhale Genel Tebliği

  3.1. İdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen işleri

  3.1.1. Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan

  kat ve/veya arsa karşılığı yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.

  İdarelere Kanun kapsamı dışındaki kişilerin tasarrufunda bulunan kaynaklardan yapılacak şartlı

  bağışlarda, bağış şartlarının 4734 sayılı Kanunun uygulanmasını olanaksız hale getirmesi halinde, söz

  konusu bağış miktarı ile sınırlı olarak yapılacak alımlar, Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

  Yap-işlet-devret modeli

  Mevzuat:

  3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

  Kanun

  94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  Yap-işlet-devret modeli

  Yap-İşlet-Devret modeli, ileri teknoloji ve yüksek maliyet gerektiren projelerin gerçekleştirilebilmesi

  için kamu kurumlarına bir takım imkânlar ve avantajlar getiren özel bir düzenlemedir.

  3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

  Kanun’un 3. maddesinin (a) bendinde;

  “ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak

  üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kâr dahil) sermaye

  şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idarece

  veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ifade eder.” şeklinde

  tanımlanmaktadır.

 • Yap-işlet-devret modeli ile yaptırılabilecek işler

  3996 sayılı Kanun’un 2. maddesinin değişik birinci fıkrasında; “Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama,

  içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve

  ticareti, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol,

  demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri

  yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli

  çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları

  kapsar” denilmektedir.

  Yap-işlet modeli

  Belediye mevzuatında 5393 sayılı Kanunun 18/j bendinde geçen bahisten başka bir düzenleme

  bulunmamaktadır.

  Bu durumda, konunun mevcut düzenlemeler ve sınırlamalar ile uygulanmasına yasak getirilmemiş

  hususlar kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

  İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar

  İdareler kendi bünyelerinde kurulmuş birimleri niteliğinde bulunan ve ayrı bir tüzelkişiliğe sahip

  olmayan döner sermaye işletmelerinden, bu işletmelerin faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla,

  ürettikleri mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kanunla öngörülen ihale usullerine tabi olmadan temin

  edebileceklerdir.

  İdarelerin kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan döner sermaye işletmelerinin

  ürettikleri mal ve hizmetleri ise ancak, anılan Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak temin

  etmeleri mümkün bulunmaktadır. (Gn. Tebl.)

  İstisna alımlar

  Kanunun 3 üncü maddesinde, istisnalar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım

  işlerine yer verilmiştir.

  Maddenin bentlerinde sayılan bu işler/alımlar, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

  Temel ilkeler - 1

  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği,

  gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların

  verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

  Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

  (4734/ 4)

 • Temel ilkeler - 2

  Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir

  arada ihale edilemez. (4734/ 4)

  Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede; bir veya birden çok mal kaleminin satış

  faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi

  alınması zorunlu, diğer mal kalemleri için ise bu belgelerin alınması zorunlu değil ise alımların birlikte

  yapılabilmesi için alımlar arasında bağlantı olması ve ihalenin kısmi teklife açılması zorunludur.

  (Gn.Tbl.-54/2- ğ)

  Temel ilkeler (md. 4) - 3

  Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel

  usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

  Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek

  süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

  İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye

  çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak

  acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

  Temel ilkeler – 4 (4734/ 4)

  Kurulun uygun görüşü olmadıkça, Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d)

  bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin

  bütçelerine hizmet alımı amacıyla konulacak ödeneklerinin %10'unu aşamaz.

  Ön ilan yapılacak hallerde, mali yılın başlangıcından itibaren mümkün olan en kısa sürede bu ilanın

  yapılabilmesini teminen işin yaklaşık maliyeti hesaplanır ve ihale onayı alınır.

  İdareler, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları mali mevzuat ile

  diğer mevzuat hükümlerini esas alarak gerçekleştirir. (5018’ e atıf)

  İhaleye katılamayacak olanlar - 1

  a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine

  katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

  kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede

  kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.”

  b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

  İhaleye katılamayacak olanlar- 2

  c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

 • d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,

  sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

  e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye

  kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. (md.11)

  İhaleye katılamayacak olanlar-3 (md.11)

  f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında

  görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler

  hariç).

  İhaleye katılamayacak olanlar - 4

  Danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı suretiyle kendilerine teknik şartname ve/veya yaklaşık maliyet

  hazırlatılan kişiler (gerçek veya tüzel), o işin ihalesine giremezler.

  İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı

  şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

  Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin

  yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. (4734- 11/2)

  İhaleye katılamayacak olanlar - 5

  İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,

  dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin

  ihalelerine katılamazlar.

  İhaleye katılamayacak olanlar - 6

  Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

  Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlen-dirilmesi aşamasında tespit edilem

Recommended

View more >