download volledige beroepsprofiel en eindtermen

Download Download volledige beroepsprofiel en eindtermen

Post on 11-Jan-2017

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BeroepsprofielNVNR

  Nederlandse artsenvereniging voor neuraaltherapie volgens Huneke en

  Regulatietherapie - NVNR

  Auteur

  Dr H. Kluvers, arts

  Bewerkt door:

  A.L. Jans, artsA. Mackor-Rosier, tandarts

  J.E. van der Bij, artsHA.J.M.. Jaspers, arts

  L. Vermeer, artsJ.E. van Ommering, arts

  Eerste uitgave september 2006

 • Inhoudsopgave

  Omschrijving van het beroep arts/ tandarts voorneuraaltherapie volgens Huneke en regulatietherapie - Eindtermenp. 2- Algemene aspectenp. 4 - Geschiedenis van de neuraaltherapieen regulatietherapie, van het BBRS en neuraaltherapeutische begrippenp. 4

  (De) Segmenttherapiep. 5

  (Het) Secondefenomeenp. 5

  Stoorveldenp. 5

  Sequence of events multicausaliteitp. 6- Mensbeeld en mensvisiep. 6- Aanvullende kennis en vaardigheden bij neuraaltherapie volgens Hunekeen regulatietherapie p. 6- Gedragscodes van de Nederlandse artsenvereniging voor Neuraaltherapie volgens Huneke en Regulatietherapie

  p. 6- Toelichting op de algemene en neuraaltherapeutisch specifieke anamnesep. 7

  Algemene anamnesep. 7

  Neuraaltherapeutisch specifieke anamnese p. 7Belangrijke punten in de anamnese

  p. 7- Toelichting segmenttherapiep. 8- Toelichting op het principe van stoorveldenp. 9- Grenzen en niet-primaire indicaties van de neuraaltherapiep. 10- Neuraaltherapeutische indicatiesp. 10- Wetenschappelijke inbeddingp. 10- Opleidingp. 13

  Toelichting modules p. 13

 • Literatuurlijstp. 18Begrippen en afkortingenlijstp. 20

 • Omschrijving van het beroep arts/ tandarts voor neuraaltherapie volgens Huneke en Regulatietherapie

  EINDTERMEN

  Een arts of tandarts voor neuraaltherapie volgens Huneke en Regulatietherapie is:

  1 Een arts c.q. tandarts (B.I.G. geregistreerd zie blz. 6) met een grondige kennis van anatomie, fysiologie en biochemie. Een arts c.q. tandarts die werkt volgens de Leer van Hippocrates: hij is erop gericht het welzijn van de patint te bevorderen en te kijken naar de mens als totaliteit (lichamelijk en geestelijk) in relatie tot zijn omgeving. Hippocrates zei reeds:de geneesheer heeft maar n opgave: genezen, en als hij daarin slaagt, is het onverschillig op welke wijze hij dit doet.

  2 Een arts c.q. tandarts die door middel van het toedienen van injecties met een locaal-anestheticum het BBRS (het BasisBioRegulatieSysteem van het lichaam) benvloedt met als doel het zelfregulerende vermogen van het lichaam te herstellen (zie term 7).

  3 Een arts c.q. tandarts die denkt vanuit een visie waarin de mens in zijn totaliteit wordt beschouwd. Daarbij ligt de nadruk bij de anamnese op het vinden van storende invloeden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het gaat dan om zowel psychische invloeden (psychotraumas) als lichamelijke invloeden (doorgemaakte infecties, vaccinaties, operaties, littekens, ongevallen, wervelblokkades, toxische belastingen, amalgaamvullingen, tandhaarden, etc.). Zo kan de (tand)arts tot een goede diagnose en behandeling komen (multicausaliteit van vele chronische syndromen).

  4 Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van de segmenttherapie. Dit is een vorm van therapie die bestaat uit het geven van injecties met procane (of een ander locaal-anestheticum) in bepaalde huidgebieden in een bepaald segment om zo de dysregulatie door middel van benvloeding van reflexbogen te doorbreken (dit onderdeel wordt ook wel genoemd: therapeutische lokaalanesthesie volgens Spiess en Scheidt).

  5 Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van het Sekundenphnomen (secondefenomeen), waarbij door middel van het injecteren van een locaal-anestheticum op een bepaalde plaats, direct voor bepaalde tijd klachten verdwijnen.Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van het Sofortphnomen, waarbij na de injectie wel ogenblikkelijk de klachten verminderen, maar niet volledig verdwijnen. Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van het Sptphnomen, waarbij het beoogde resultaat pas later optreedt.Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van het begrip Regulatiestarheid, dat optreedt als het lichaam (het vegetatieve zenuwstelsel) niet meer juist kan reageren op een genezende prikkel, omdat er een superponerende storing aanwezig is, bijvoorbeeld een belasting met toxische stoffen (lood, amalgaam).

  6 Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van het begrip Strfeld(stoorveld). Dit is een lichaamsareaal dat in neuraaltherapeutische zin een pathologische verandering in het zachte bindweefsel heeft ondergaan, terwijl zich in de intercellulaire vloeistof lokale afweerreacties en regulatiereacties afspelen. Deze reacties hebben een voortdurende invloed op andere en centrale delen van het regulatiesysteem van de mens. In een

 • stoorveld zijn de cellen en weefsels gedepolariseerd. Gedepolariseerde cellen en weefsels, (bijvoorbeeld door ontstekingen, verwondingen, bacteriehaarden, vreemde voorwerpen, dode tanden, littekens) kunnen langdurige storingen in het regelsysteem veroorzaken. Procane is een locaal-anestheticum met een polariteit van 290 mV, waarmee het de eigenschap heeft deze elektrisch ontladen cellen en weefsels weer op te laden, zodat het stoorveldkarakter verdwijnt.

  7 Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van het BBRS: het BasisBioRegulatieSysteem (das Grundsystem van Pischinger), waarin alle cellen van het lichaam met elkaar in verbinding staan, waarin de invloeden van buitenaf verwerkt worden en waarin de homeostase gehandhaafd wordt.In het BBRS wordt ziekte in zijn oorsprong opgevat als een stoornis in het milieu rond cellen en organen, waarin de allerfijnste uitlopers van het vegetatieve zenuwstelsel en de bloedvaten eindigen. Het is een stoornis in het regulatiesysteem, waar onder controle van het centrale zenuwstelsel de belangrijkste levensverrichtingen geregeld worden, zoals de stofwisseling, doorbloeding, temperatuur, celademhaling, energiehuishouding, zuurbasen-evenwicht, etc. Ontstekingen, verwondingen, bacteriehaarden, vreemde voorwerpen, littekens kunnen langdurige stoornissen in dit regulatiesysteem veroorzaken, die niet alleen klachten ter plaatse kunnen veroorzaken, maar ook invloed kunnen hebben op het hele organisme. Hierdoor wordt het organisme gevoeliger voor allerlei ziekmakende prikkels van buitenaf.

  8 Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van de verschillende injectietechnieken die in de neuraaltherapie gebruikt worden: subcutaan, intracutaan, intraveneus, intra-arterieel, intramusculair, lokaal, in het segment, in stoorvelden, intra-articulair of peri-ganglionair.

  9 Een arts c.q. tandarts die de relatie kent van de tanden en kiezen (odontonen) met de verschillende lichaamsdelen en organen.

  10 Een arts c.q. tandarts die kennis heeft van de indicaties waarbij neuraaltherapie ingezet kan worden, zoals bij chronische en therapieresistente ziektes, pijnsyndromen, etc. en die ook rekening houdt met bekende contra-indicaties.

  11 Een arts c.q. tandarts die de patint duidelijke informatie geeft over de eventuele gevolgen van de procane-injecties, die een goede begeleiding geeft en het verloop van de genezingsprocessen nauwkeurig volgt door hier expliciet naar te informeren. Dit om een zo goed mogelijke genezing te kunnen bewerkstelligen.

 • Algemene aspecten

  De taakopvatting van de arts die neuraaltherapie en regulatietherapie van het BBRS toepast verschilt in wezen niet van die van andere artsen. In navolging van het denken van Hippocrates (460 v.C.- 377 v.C.) is het noodzakelijk dat alle denken en doen van de arts slechts n doel heeft, namelijk het welzijn van de patint te bevorderen: Bij alles wat men toepast, moet men er op letten of het helpt.

  Deze Griekse grondlegger van het medisch denken was van mening dat het niet voldoende is dat de arts het nodige doet, maar dat ook de patint zelf, zijn naaste omgeving en de wereld om hem heen erbij betrokken moeten worden. Reeds Hippocrates onderkende de totaliteit mens als een in zichzelf besloten microkosmos, onverbrekelijk verbonden en in voortdurende relaties levend met de macrokosmos, met de hem omringende wereld. (De huisarts en zijn patint blz. 41, Dr. J.T. Buma).

  De arts die neuraaltherapie volgens Huneke toepast, heeft een gespecialiseerde interesse voor en tracht ervaring op te bouwen in het medisch denken en handelen inzake pijnsyndromen. Hij is zich bewust van de complexiteit van de klacht inzake pijnsyndromen, zowel voor de patint als voor de behandelaar. Een geneeskundige benadering vereist een goede neurofysiologische en neuroanatomische kennis, vooral van het autonome zenuwstelsel, en een goed onderlegd zijn in de neurologie. Het is belangrijk om veel tijd te besteden aan de anamnese en speciale aandacht te geven aan de gezondheidsbedreigende c.q. constitutiebenvloedende factoren in het leven van de patint (bij voorbeeld infecties, doorgemaakte infectieziektes, verwondingen van welke aard dan ook, operatieve ingrepen, intoxicaties). Zo kan begrepen worden hoe door middel van het geven van injecties succesvolle klinische neuraaltherapeutische effecten kunnen ontstaan. Door middel van deze injecties kunnen blokkades van de natuurlijke zelfregulering van levende systemen opgeheven worden. Ook interacties tussen verschillende blokkades kunnen zo opgeheven worden. Medicus curat natura sanat. Vooral chronische aandoeningen, die zich vaak als pijnsyndromen presenteren, zijn vaak het gevolg van deze blokkades van het zelfregulerende systeem van het lichaam.

  Geschiedenis van de neuraaltherapie en regulatietherapie van het BBRS en neuraaltherapeutische begrippen

  De neuraaltherapie volgens Huneke heeft een geschiedenis van bijna een eeuw. De bakermat ligt in Duitsland, nu met een bloeiende internationale vereniging van beroepsgenoten en nationale verenigingen in o.a. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (waar een hoogleraar neuraaltherapie