Democracy in Ancient Greece

Download Democracy in Ancient Greece

Post on 06-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Democracy in Ancient Greece

  1/10

  Jflbhpnhq ai Nihafiz Cpffhf Gaine F}nl

  Xhbzz N`fe

  Smnz altnhz jaj snpgnpf% ag niq% mnwf bi Nzmfiani jflbhpnhq2

  Sazmbvz zmf laeaznpq xaciagahnihf bg zmf ebsfp henxxfx ai nihafiz Nzmfix%

  jflbhpnhq lacmz mnwf ifwfp enxzfj `fhnvxf zmf feazf hbvej xalteq znkf `nhk tbsfp)

  Bwfp zmf jfhnjfx% tbsfp ai nihafiz Nzmfix hmnicfj mnijx gpbl zmf kaicx% zb npaxzbhpnzx%

  zmfi zb mbteazfx% nij gaineeq zb zmfzfx) Jflbhpnhq ai Nzmfix `fhnlf ni altbpzniz tnpz bg

  zmf tbbpfp henxxfx n`aeazafx nij pacmzx) Nihafiz Nzmfiani xbhane henxxfx hnlf zb tbsfp

  jftfijaic bi zmfap xzpnzfcah laeaznpq xaciagahnihf nij nx fnhm henxx `fhnlf lbpf pfefwniz

  bi zmf `nzzefgafej% zmfap tbsfp cpfs) Npaxzbzef xvllfj vt zmax npcvlfiz sfee% zmf henxx

  zmnz jbfx zmf gacmzaic ax zmf lbxz tbsfpgve)>

  Snpgnpf tenqfj ni altbpzniz pbef ai zmf tbeazahx bg nihafiz Nzmfix nij `pbvcmz

  Nzmfianix nsnq gpbl zmf mfpfjaznpq lbinphmq zmnz pvefj) Jvpaic zmf fpn bg zmf lbinphm%

  zmf npaxzbhpnhq hbizpbeefj zmf hbllbi tfbtef nij gbphfj zmfl zb sbpk zmfap gafejx) Zmf

  hbllbifpx tbxxfxxfj eazzef% ag niq xnq ai zmf cbwfpinihf bg zmf enij) Zmf nihafiz

  Nzmfiani ib`aeazq zbbk tbsfp nsnq gpbl zmf zpnjazabine lbinphmq `q finhzaic hmfhkx bi

  zmf tbsfp bg zmf kaic) Zmf ib`aeazq fealainzfj zmf zpnjazabine lbinphmafx `fhnvxf% fazmfp

  zmf kaicx enhkfj lnpzane tpbsfxx bp zmnz Hbpjvxx xbix hntazvenzfj zmf lbinphmq ai

  f}hmnicf gbp zmf nphmbixmat) Ai zmf ifs xqxzfl% zmf Kaic Nphmbi nij zmf Tbeflnphm

  hbijvhzfj zmf zpnjazabine hfpflbiafx nij zmf Hbvihae bg zmf Npfbtncvx bwfpxns zmf ensx%

  nebic sazm tviaxmaic bggfijfpx) Zmf beacnphmq `nxfj zmf xqxzfl bi neebsaic tfbtef zb

  mbej bggahf bieq bi `apzm nij sfnezm) Lfl`fpx bg zmf Npfbtncvx mfej zmfap xfnzx gbp eagf)0

  > O)L) Lbbpf%Npaxzbzef nij ]fibtmbi bi Jflbhpnhq nij Beacnphmq% -Ebx Nicfefx? V) bg Hneagbpian Tpfxx%

  >136!% 06)0 Npaxzbzef% Zmf Hbixzazvzabi bg Nzmfix% A >,7% fjx) `q O) Lbbpf%Npaxzbzef nij ]fibtmbi bi Jflbhpnhq

  nij Beacnphmq% >:3,>:1)

  >

 • 8/3/2019 Democracy in Ancient Greece

  2/10

  Zmf nihafiz Nzmfianix cbwfpilfiz hmnicfj gpbl ni n`xbevzf lbinphmq zb n

  hbixzazvzabine lbinphm sazm zmf ib`aeazq lnkaic altbpzniz jfhaxabix% nij sazm lbxz

  tfbtef efgz sazm gfs pacmzx bp pfxtbixa`aeazafx) Zmf ib`aeazq tbzfizaneeq pbjf tbiafx aizb

  hbl`nz% jfxtazf zmfap xlnee xaf nij enhk bg xzappvtx)8 Zmf fnpeq hnwnepq nij sfntbipq bg

  zmf ib`aeazq tpfxvln`eq hbvej fnxaeq jfgfnz n jaxbpcniafj lfxx bg tfnxnizx nplfj sazm

  gnpl alteflfizx bp `nxah sfntbipq% zmvx hflfizaic zmfap tbsfp) Bihf zmf ib`aeazq ebxz

  zmfap znhzahne njwnizncf bwfp bzmfp henxxfx bg snppabpx% azx tbsfp snifj)

  N ifs henxx% zmf mbteazfx% hnlf zb tbsfp `fhnvxf zmf ib`aeazq hbvej ib ebicfp

  tpbwajf xfhvpazq zb Nzmfix nij zmf pnikx bg zmf mbteazf henxx `fhnlf zmf `nhk`bif bg zmf

  nplq) Zmf mbteazfx vxvneeq tbxxfxxfj facmz zb zsfewf nhpfx bg enij% smahm fibvcm enij zb

  xvttbpz zmflxfewfx nij zmfap laeaznpq pfxtbixa`aeazafx) Zmf mbteazfx ai zmf lajjef bg zmf

  gagzm hfizvpq hbltbxfj bg 04%444 bvz bg n zbzne Nzmfiani tbtvenzabi bg >64%444 njvezx%

  `vz `fhnlf zmf lbxz tbsfpgve tbeazahne henxx% jfxtazf zmfap ebs ivl`fpx): Hefaxzmfifx

  pneeafj xvttbpzfpx% hbltbxaic lnaieq gpbl zmf jflbx% hpfnzaic pfgbpl zmnz sfnkfifj zmf

  npaxzbhpnhq) Npaxzbhpnzah pfnhzabinpafx xbvcmz mfet gpbl Xtnpzn% smahm jaxtnzhmfj gbphfx

  nij bhhvtafj zmf Nhpbtbeax) Aihevjaic mbteazfx% sazmbvz mfet gpbl Hefaxzmfifx% Nzmfiani

  hbllbifpx `fxafcfj zmf Nhpbtbeax nij gbphfj zmf Xtnpznix zb xvppfijfp)6 Mbteazfx sfpf

  n laeaznpaeq pfefwniz gbphf ai zmf gagzm hfizvpq jftebqfj ai zmf tmneni} gbplnzabix nij

  tbxxfxxfj wbzaic pacmzx nz mblf zb f}tpfxx tbeazahne tbsfp)7 Zmf mbteazf henxx zvpifj zmf

  Nzmfiani cbwfpilfiz% sazm zmf mfet bg pfgbplfpx% gpbl ni beacnphmah aixzazvzabi aizb n

  lbjfpnzf jflbhpnhq)

  8 Wahzbp Mnixbi% Mbteazfx aizb Jflbhpnzx? Zmf Hmnicaic Ajfbebcq bg Nzmfiani Aignizpq% fjx) @q B`fp

  nij Mfjpahk%Jflbkpnzan? N Hbiwfpxnzabi Jflbhpnhafx% Nihafiz nij Lbjfpi % -Tpaihfzbi? TVT% >117!% 014: Mnixbi% Mbteazfx aizb Jflbhpnzx%01>, 018)6 Obxanm B`fp% Zmf Nzmfiani Pfwbevzabi bg 64="3 @H? Wabefihf% Nvzmbpazq% nij zmf Bpacaix bg

  Jflbhpnhq% fj) Pb`aixbi%Nihafiz Cpffk Jflbhpnhq% -Lnejfi% LN?@enhksfee% 0443!% 17,>40)7 Mnixbi% Mbteazfx aizb Jflbhpnzx% 01>% 017)

  0

 • 8/3/2019 Democracy in Ancient Greece

  3/10

  Zmf jfwfebtlfiz bg zmf Nzmfiani Inwq `pbvcmz n pnjahne jflbhpnhq zb Nzmfix%

  `fhnvxf zmf zmfzfx vxfj zmfap tbeazahne hntazne fnpifj ai `nzzef zb cnai lbpf pftpfxfiznzabi)

  Zmflaxzbhefx tpbtbxfj zmf Nzmfianix vxf xvptevx znefizx zb hbixzpvhz bif mvijpfj

  zpapflfx% smahm zmf Nzmfianix ncpffj zb jb)3 Zmf jftebqlfiz bg zpapflfx mnj viaizfijfj

  xbhane nij tbeazahne hbixf~vfihfx% xvhm nx zmf cpnizaic bg lbpf tbsfp zb zmf zmfzfx) Zmf

  Nzmfiani Nplq tpbwfj azx aifggfhzawfifxx ai ::7 @HF sazm ebxx bg zmf Nzmfiani enij

  fltapf% pfxvezaic zmf jpnaiaic bg zmf mbteazfx hbigajfihf) Gvpzmfplbpf% zmf zmfzfx ebbkfj

  nz zmflxfewfx ai n ifs eacmz `fhnvxf ib xfclfiz bg zmf Nzmfiani laeaznpq lnzhmfj zmf

  Nzmfiani geffz) Zmf zmfzfx cnaifj lbpf hbigajfihf smfi zmfq hbltnpfj zmflxfewfx

  tmqxahneeq zb zmf npaxzbhpnhq% lniq bg smbl sfpf bwfpsfacmz nij ibz nx mfnezmq nx zmf

  hbllbifp bnpxlfi)= Zmf zmfzfx% `fhnvxf bg zmfap hntn`aeazq zb gacmz nz xfn% cnaifj tbsfp

  ai jflbhpnzah Nzmfix)

  Zmf zmfzfx laeaznpq fggfhzawfifxx nz xfn cnwf zmfl cbbj pfnxbi zb gbhvx tbeazahne

  tbsfp ai zmfap mnijx) Nhhbpjaic zmf spazfp bgZmf Hbixzazvzabi bg zmf Nzmfianix% zmf

  mbteazfx sfpf aifggfhzawf hbltnpfj zb zmf mbteazfx bg Nzmfix pawnex% smfpfnx zmf

  Nzmfiani Inwq hbllnijfj zmf xfnx) Nzmfianix hbvej hbizpbe axenijx% nx axenijfpx hbvej

  bieq sazm cpfnz jaggahvezq bpcniaf nij xvttbpz n enpcf nplq% smahm nexb pf~vapfj n inwq

  hntn`ef bg jfgfnzaic zmf Nzmfianix) Sazm n tbsfpgve inwq Nzmfix hbvej hvzbgg lnaienij

  tbsfpx gpbl lnpazalf zpnjf% zmvx xebsaic jbsi zmf pawnex fhbiblafx) Zmf lb`aeazq bg

  zmf Nzmfiani Inwq snx aihpfja`ef% zpapflfx jaxfl`npkfj xbejafpx bp lnpaifx bizb fiflq

  xmbpfx sazmbvz niq bp xaciagahniz pfxaxznihf) Nzmfiani zpapflfx xnaefj sazm efxx paxk gpbl

  zmf fiflq zmni xbejafpx `q n enij pbvzf) Ibz bieq hbvej zmf inwq pnwncf zmf hpbtx bg

  3 Npaxzbzef% Zmf Hbixzazvzabi bg Nzmfix% ]]AA)= @nppq Xzpnxx% Zpapflf nx n Xhmbbe bg Jflbhpnhq% fjx) @q B`fp nij Mfjpahk%Jflbkpnzan? N

  Hbiwfpxnzabi Jflbhpnhafx% Nihafiz nij Lbjfpi% -Tpaihfzbi? TVT% >117!% 8>6,8>7)

  8

 • 8/3/2019 Democracy in Ancient Greece

  4/10

  fiflafx% `vz nexb tpbzfhzfj zmf altbpznzabi bg cpnai)1 Zmf xzpnzfcah njwnizncfx bg zmf

  inwq bwfp zmf nplq cnwf zmf zmfzfx xaciagahniz tbeazahne tbsfp% `fhnvxf Nzmfix hbvej bieq

  mbtf zb jfgfnz azx pawne zmpbvcm n inwne xzpnzfcq)

  Zmf hbllbifpx bp zmfzfx bg Nzmfix vxfj zmfap inwne tbsfp zb efwfpncf tbeazahne

  tbsfp% zmvx `fhblaic ni altbpzniz gbphf ai Nzmfiani tbeazahx) ]fibtmbi% bp smbfwfp

  spbzf zmf fxxnq% tpbhenalfj zmf tbbp tbxxfxx lbpf tbsfp zmni zmf sfnezmq `fhnvxf zmf

  tbbp nij bpjainpq tfbtef sfpf zmf xnaebpx nij zmf xmatspacmzx) Mf nexb xznzfj zmnz zmf

  zmfzfx mnj lbpf tbsfp zmni zmf mbteazf henxx nij zmnz zmf xqxzfl snx lbpf ovxz zmni

  bzmfpx% fwfi ag mf jaxncpffj sazm zmf Nzmfiani Hbixzazvzabi) Zmf hazafipq xfefhzfj

  tfbtef zb fizfp tv`eah bggahf zmpbvcm fefhzabix nij pnijbl xfefhzabi% smahm lniq jfxapfj

  `fhnvxf bg tpblaxfx bg tnq) Zmf bpjainpq hazafi mnj zmf pacmz zb njjpfxx zmf Nxxfl`eq%

  smahm neebsfj zmf lnxxfx zb tpbzfhz zmfap bsi aizfpfxzx gpbl zmf tbeazahne nzznhkx bg zmf

  sfnezmq)>4 Zmf bpjainpq tfbtef zbbk ~vazf n gfs pacmzx gbp zmflxfewfx nz zmf f}tfixf bg

  zmf sfnezmafp hazafix) Nezmbvcm zmf sfnezmq sbvej tpfgfp zb hbizpbe zmf xznzf zmflxfewfx%

  zmf hbllbi tfbtef tpfwfizfj zmax `q efwfpncaic zmfap laeaznpq tbsfp aizb tbeazahne

  tbsfp)

  Zmf zmfzfx pbef ai zmf laeaznpq tpbzfhzfj zmfap snq bg eagf nij cnwf zmfl zmf

  hbigajfihf iffjfj zb lnaiznai zmfap tbeazahne tbsfp) Eagf nz xfn cnwf zmf zmfzfx jaxhateaif

  xvtfpabp zb zmnz bg zmfap gfeebs Nzmfiani henxxfx% n xfixf bg tpajf% nij pfcvenp tnq gpbl

  altfpane pfwfivfx% nee bg smahm jpfs lbpf zmfzfx zb wbevizffp gbp xfn xfpwahf) Zmf xnaebpx

  gbpcfj xfixfx bg hbeefhzawf pfxtbixa`aeazq% bpcnianzabi% nij viazq sazmai zmf sbbjfi

  sneex bg zmf zpapflf) Gvpzmfplbpf% zmfap laeaznpq f}tfpafihf cnwf zmfl ni ajfizazq

  1 ]fibtmbi% Zmf Hbixzazvzabi bg zmf Nzmfianix% AA >,7% fjx) @q B`fp nij Mfjpahk%Jflbkpnzan? N

  Hbiwfpxnzabi Jflbhpnhafx% Nihafiz nij Lbjfpi% -Tpaihfzbi? TVT% >117!)>4 ]fibtmbi% Zmf Hbixzazvzabi bg zmf Nzmfianix% A >,1)

  :

 • 8/3/2019 Democracy in Ancient Greece

  5/10

  aixftnpn`ef gpbl jflbhpnzah Nzmfix% nx tpbwfi jvpaic ni beacnphmah hbvt ai :>>) Pnzmfp

  zmni pfwfpz zb beacnphmq% zmf Nzmfiani geffz nz Xnlbx pfwbezfj) Nx zmf lbxz fggfhzawf

  tpbzfhzbp bg jflbhpnhq nij Nzmfix% zmf zmfzfx efnpifj zb `fhblf hazafix bg Nzmfix)>>

  Sazmbvz zmf inwq% zmf Nzmfiani zmfzfx sbvej ibz mnwf `ffi n`ef zb tpbzfhz zmfap xznzvxfx

  nx hazafix hbizpa`vzaic cpfnzeq zb jflbhpnzah Nzmfix% pfxvezaic ai n efxx pnjahne

  jflbhpnhq) @vz n pnjahne jflbhpnhq snx xzpbicfp `fhnvxf az figpnihmaxfj lbpf hazafix

  aizb zmf cbwfpilfiz) Zmf zmfzfx nij zmf inwq tpbzfhzfj jflbhpnzah Nzmfix gpbl gbpfaci

  tbsfpx zmnz tpfgfppfj ni beacnphmq ai Nzmfix% smahm mfetfj gbpcf n via~vf ajfizazq

  nlbic zmf hazq,xznzfx)

  Ai Nzmfix% zmf laeaznpq xaciagahnihf bg n henxx jfzfplaifj lvhm bg azx p

Recommended

View more >