bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine potrebna registarska tablica niti tablica...

Download BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE potrebna registarska tablica niti tablica osiguranja

Post on 24-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  VLADA

  NACRT

  ZAKON

  O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

  Sarajevo, juli 2012. godine

 • ZAKON

  O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

  GLAVA I

  OPĆE ODREDBE

  Opća odredba

  Ĉlan 1.

  (1) Ovim se zakonom ureĊuju obavezna osiguranja u saobraćaju u Federaciji Bosne i

  Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) ukljuĉujući naroĉito:

  1) vanugovorne obavezne odnose odgovornosti za štetu koji nastaju iz ugovora

  o osiguranju,

  2) oblike i opseg šteta koje se naknaĊuju prema ovom zakonu,

  3) postupak i rokove rješavanja odštetnih zahtjeva od strane odgovornog

  osiguravatelja,

  4) zaštitne i zatezne kamate,

  5) zastaru potraţivanja utvrĊenih ovim zakonom.

  (2) Ovim se zakonom ureĊuje i:

  1) nadleţnost, tijela i naĉin finansiranja Garancijskog fonda Federacije Bosne i

  Hercegovine (u daljem tekstu: GFFBiH),

  2) provoĊenje obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti iz

  saobraćajnih nezgoda koje na podruĉju Federacije ili na podruĉju drţava

  ĉlanica Sistema zelene karte odnosno podruĉju drţava ĉlanica Multilateralnog

  sporazuma prouzroĉe vozila pokrivena osiguranjem od automobilske

  odgovornosti.

  (3) Sastavni dio ovog zakona jesu:

  1) Prilog I – Tablica odšteta kao dokument koji predstavlja sistem naknada za

  uĉinjenu štetu fiziĉkim licima zbog posljedica tjelesne povrede ili smrti iz

  saobraćajnih nezgoda ( u daljem tekstu: Tablica odšteta),

  2) Prilog II – Medicinska tablica za odreĊivanje postotka oštećenja tjelesnog i/ili

  duševnog zdravlja kao posljedice tjelesne povrede iz saobraćajnih nezgoda

  (u daljem tekstu: Medicinska tablica).

  (4) Odredbe podzakonskih akata protivne odredbama ovog zakona nemaju pravnog

  uĉinka.

  Vrste obaveznih osiguranja u saobraćaj

  Ĉlan 2.

  Obavezna osiguranja u saobraćaju jesu:

  1) osiguranje vlasnika, odnosno korisnika (u daljem tekstu: vlasnika) vozila od

  odgovornosti za štete nanesene trećim licima (u daljem tekstu: osiguranje od

  automobilske odgovornosti),

 • 2) osiguranje zraĉnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od

  odgovornosti za štete nanesene trećim licima i putnicima,

  3) osiguranje vlasnika, odnosno korisnika (u daljem tekstu: vlasnika) brodice na

  motorni pogon (u daljem tekstu: brodice), odnosno jahte od odgovornosti za

  štete nanesene trećim licima,

  4) osiguranje putnika u javnom saobraćaja od posljedica nesretnog sluĉaja.

  Definicije

  Ĉlan 3.

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće znaĉenje:

  1) “saobraćajna nezgoda - je dogaĊaj kod kojega je šteta nastala zbog upotrebe

  prijevoznog sredstva,

  2) “prijevozno sredstvo - je vozilo, zrakoplov, brodica, odnosno jahta,

  3) “vozilo - je svako motorno vozilo namijenjeno za korištenje na kopnu koje se

  pokreće snagom vlastitog motora, ali se ne kreće po šinama i svako prikljuĉno

  vozilo, prikljuĉeno ili ne, koje podlijeţe obavezi registracije te po propisima o

  registraciji mora imati saobraćajnu dozvolu,

  4) “prikljuĉno vozilo - je svako vozilo namijenjeno da ga vuĉe motorno vozilo, bilo

  da je konstruirano kao prikolica ili poluprikolica,

  5) “vlasnik prijevoznog sredstva - je svako fiziĉko ili pravno lice na koje glasi

  javna isprava koju je izdalo nadleţno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo

  odreĊenog vozila (knjiţica vozila ili drugi sliĉan dokument),

  6) „korisnik prijevoznog sredstva“ je fiziĉko ili pravno lice koje voljom vlasnika

  stvarno raspolaţe prijevoznim sredstvom,

  7) „osiguravatelj“ je društvo za osiguranje s kojim je sklopljen ugovor o

  osiguranju,

  8) „društvo za osiguranje“ oznaĉava pravno lice koje je – ili kojoj je rješenjem

  nadleţnog nadzornog tijela odobreno – dobilo odobrenje za – obavljanje

  poslova direktnog neţivotnog osiguranja,

  9) „ugovaratelj osiguranja“ je lice koje je s društvom za osiguranje sklopilo

  ugovor o osiguranju,

  10) „polica osiguranja“ je isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju,

  11) „osiguranik“ je lice ĉiji je imovinski interes osiguran,

  12) „vozaĉ“ je lice koje upravlja prijevoznim sredstvom,

  13) „neovlašteni vozaĉ“ je lice koje je u vrijeme štetnog dogaĊaja bez saglasnosti

  vlasnika upotrijebilo vozilo, a nije kod njega zaposleno u vezi s pogonom

  motornog vozila, nije ni ĉlan njegovog domaćinstva, a niti mu je vlasnik vozilo

  predao u posjed,

  14) „odgovorni osiguravatelj“ je društvo za osiguranje s kojim je vlasnik

  prijevoznog sredstva, a kojim je prouzroĉena šteta, sklopio ugovor o osiguranju

  od odgovornosti za štetu nanesenu trećim licima,

 • 15) „oštećenao lice“ je svaka lice kojem je nanesena šteta na stvarima i/ili na

  licima, koje na temelju ovog zakona ima pravo podnijeti odštetni zahtjev,

  16) „direktno oštećeno lice“ je lice kojem je u saobraćajnoj nezgodi nanesen

  imovinski gubitak, tjelesna povreda ili je smrtno stradalo,

  17) „indirektno oštećeno lice“ je lice kojem je zbog posljedica tjelesne povrede ili

  smrti direktno oštećenog lica kao bliskog srodnika nanesena tjelesna povreda

  kao oštećenje duševnog zdravlja i imovinski gubitak,

  18) „putnik“ je lice koje je pretrpjelo štetu odnosno imovinski gubitak ili štetu na licu

  (tjelesna povreda i smrt) u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila dok se

  nalazilo u prijevoznom sredstvu, osim vozaĉa kod vozila i ĉlanova posade kod

  zrakoplova, odnosno lice na brodu odnosno jahti i ĉlanova posade brodice

  odnosno jahte,

  19) „osigurani sluĉaj“ je saobraćajna nezgoda temeljem koje oštećeno lice moţe

  postaviti odštetni zahtjev osiguraniku (ili drugom suosiguranom licu) odnosno

  odgovornom osiguravatelju; više vremenski povezanih šteta predstavljaju jedan

  osigurani sluĉaj, ako su štete nastale zbog istog uzroka,

  20) „osigurana svota“ je iznos do kojega je osiguran imovinski interes, posebno

  imovinski gubitak a posebno šteta na licima trećih lica u vozilu, odnosno za

  pojedinog putnika, prtljagu, teret i štete prema trećim licima u zrakoplovu i trećeg

  lica u moru kao i za sluĉaj trajne invalidnosti za osiguranje putnika u javnom

  prijevozu od posljedica nesretnog sluĉaja,

  21) „priĉekni rok“ je razdoblje od najviše 30 dana nakon isteka ugovora o

  osiguranju u kojem se prava i duţnosti iz ugovora o osiguranju produţuju,

  22) „neosigurano vozilo“ je vozilo iz taĉke 3) ovog ĉlana za koje nije sklopljen

  ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti ili je trajanje osiguranja

  isteklo, a ugovor o osiguranju nije produţen ni u priĉeknom roku,

  23) „nepoznato vozilo“ je vozilo iz taĉke 3) ovog ĉlana koje nije bilo moguće

  identificirati, kao ni njegova odgovornog osiguravatelja,

  24) „Biro zelene karte Bosne i Hercegovine“ (dalje u tekstu: BZKBiH) je

  nacionalni biro (ured) za osiguranje koji predstavlja strukovno udruţenje

  utemeljeno u skladu s Preporukom br. 5. koju je 25. januara 1949. usvojio

  Pododbor za cestovni saobraćaj Odbora za unutrašnji saobraćaj Ekonomske

  komisije Ujedinjenih Naroda za Evropu, i okuplja društva za osiguranje koja su u

  Bosni i Hercegovini ovlaštena obavljati djelatnost obaveznih osiguranja u

  saobraćaju,

  25) „zelena karta osiguranja“ je meĊunarodna karta osiguranja od automobilske

  odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju

  valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na podruĉju drţava ĉlanica

  Sistema zelene karte osiguranja,

  26) „Multilateralni sporazum“ je sporazum sklopljen izmeĊu nacionalnih ureda za

  osiguranje drţava ĉlanica EEA [Evropskog ekonomskog prostora] i drugih

  pridruţenih drţava po kojem se sluţbena registarska tablica drţave ĉlanice u

 • kojoj je vozilo uobiĉajeno stacionirano smatra dokazom o postojanju valjanog

  osiguranja od automobilske odgovornosti,

  27) „Kretski sporazum“ je sporazum kojim se ureĊuju meĊusobni odnosi izmeĊu

  nacionalnih ureda za osiguranje drţava ĉlanica Sistema zelene karte osiguranja,

  28) „podruĉje drţava ĉlanica Sistema zelene karte osiguranja“ je podruĉje

  drţava potpisnica Kretskog sporazuma,

  29) „teritorij Evropske unije“ je podruĉje drţava ĉlanica Evropske unije,

  30) „poslovni nastan“ je sjedište, zastupništvo ili podruţnica društva za osiguranje

  u smislu ĉlana 2 (c) i ĉlana 3. Druge direktive Vijeća 88/357/EEC od 22. juna

  1988. o usklaĊivanju zakona, uredbi i administrativih odredbi koji se odnose na

  direktno neţivotno osiguranje osim ţivotnog osiguranja, te koja utvrĊuje odredbe

  koje će olakšati efikasno ostavrivanje prava na slobodu pruţanja usluga,

  31) „teritorij (podruĉje) na kojem je vozilo uobiĉajeno stacionirano“ je podruĉje

  drţave ĉlanice Multilateralnog