Autoelevadores - Riesgos y Medidas Preventivas

Download Autoelevadores - Riesgos y Medidas Preventivas

Post on 07-Dec-2015

6 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

riesgos y medidas de prevencin en autoelevadores

TRANSCRIPT

 • (TXLSRVSDUDL]DU$XWRHOHYDGRUHV5LHVJRV\PHGLGDVSUHYHQWLYDV

  KWWSZZZHVWUXFSODQFRPDU3URGXFFLRQHVLPSULPLUDVS",G(QWUHJD

  )XHQWH(VWUXFSODQ2Q/LQHZZZHVWUXFSODQFRPDU6DOXGVHJXULGDG\PHGLRDPELHQWHHQODLQGXVWULD

  (TXLSRVSDUDL]DU$XWRHOHYDGRUHV5LHVJRV\PHGLGDVSUHYHQWLYDV

  5,(6*26 326,%/(6&$86$6 0(','$6'(35(9(1&,21

  &$,'$6'(0$7(5,$/(6

  0DOHVWLEDGRGHODVFDUJDVHQFLUFXODFLyQ

  3RUJROSHVFRQWUDHVWDQWHUtDV

  3RUJROSHVFRQWUDPDWHULDOHVDOPDFHQDGRV

  5RWXUDVGHHVWDQWHUtDV\SDOOHWVSRUH[FHVRGHFDUJD

  $GDSWDUODVFDUJDV(YLWDUVDFXGLGDV

  %XHQDLOXPLQDFLyQGHOD]RQDGHFLUFXODFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR

  'LVSRQHUGHFXELHUWDGHSURWHFFLyQGHOFRQGXFWRU

  3URWHJHUODVHVWDQWHUtDV\]RQDVGHDOPDFHQDPLHQWRFRQGHIHQVDVDGHFXDGDV

  ,QGLFDUODFDSDFLGDGPi[LPDGHHVWDQWHUtDV5HYLVDUSHULyGLFDPHQWHHVWDGRGHORVSDOOHWV

  &$,'$'(/&21'8&725(QDFFHVRRDEDQGRQRGHOYHKtFXOR

  ,QFOLQDFLyQGHOFRQGXFWRUHQPDUFKD

  (VWULERFRUUHFWRDQWLGHUUDSDQWH

  (YLWDUPDUFKDVIRU]DGDV\SUREOHPDVGHYLVLELOLGDGTXHPRWLYHQLQFOLQDFLyQH[FHVLYDGHORSHUDULR

  &$,'$'(3(5621$6

  (OHYDFLyQGHSHUVRQDOHQSDOOHWVXKRUTXLOODGHODFDUUHWLOODSDUDDFFHVRDHVWDQWHUtDVRWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWR

  &DtGDGHSHUVRQDVTXHVHDQWUDQVSRUWDGDVSRUODFDUUHWLOODHQFDELQDRHQODVKRUTXLOODV

  6HxDOL]DU\SURKLELUODXWLOL]DFLyQGHODFDUUHWLOODSDUDODHOHYDFLyQRWUDQVSRUWHGHSHUVRQDO

  8WLOL]DFLyQGHMDXODGHVHJXULGDGSDUDHVWHWLSRGHWUDEDMRV

  98(/&2'(/$872(/(9$'25

  3RUH[FHVRGHFDUJD

  3RUYHORFLGDGLQDGHFXDGD

  3RUFLUFXODFLyQHQYtDVFRQSHQGLHQWH\FHUFDGHORVGHVQLYHOHV

  8WLOL]DFLyQGHYHKtFXORDGHFXDGRDODFDUJDDOHYDQWDU

  (YLWDUORVFDPELRVGHGLUHFFLyQEUXVFRV\ORVYLUDMHVHQUDGLRVSHTXHxRVDYHORFLGDGH[FHVLYD

  9HULILFDUODSRVLFLyQODILMDFLyQ\HVWDGRGHORVSXHQWHVGHFDUJD

  1RFLUFXODUFRQFDUJDHOHYDGD\DVHJXUDUVHGHOEXHQHVWDGRGHODVSHQGLHQWHV\YtDVGHFLUFXODFLyQ

  &2/,6,21(6

 • (TXLSRVSDUDL]DU$XWRHOHYDGRUHV5LHVJRV\PHGLGDVSUHYHQWLYDV

  KWWSZZZHVWUXFSODQFRPDU3URGXFFLRQHVLPSULPLUDVS",G(QWUHJD

  &2175$ 275269(+,&8/26

  FLUFXODFLyQ LQDGHFXDGDV GHIHFWRV HQODVHxDOL]DFLyQHWF

  $FFLRQDU OD DODUPD VRQRUD \ UHGXFLU ODYHORFLGDGHQFUXFHVSHOLJURVRV

  /LPLWDU OD YHORFLGDG D ODV FRQGLFLRQHV GHOORFDO

  &2/,6,21(6