asamblari mecanice

Download ASAMBLARI MECANICE

Post on 09-Jul-2015

516 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  1/88

  Aurel Cloclrlea-Vasilescu Mariana Constantin

  ,'.(:

  . '~ , ~ { ,l ,- ~ \ ;: - "~~~j?~,~r0~~;

  manual pentru:clasa a XI-a, ruta directa

  clasa a XII-a, ruta proqresivaHliera tehnoloqica - profil Tehnic

  . . , .EDITl~ PRESS

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  2/88

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  3/88

  Editor: Cos tin D IACONESCURedactor-sef Carmen BIRTARedactor: Gabriela NITATehnoredactor: Banu GL!.EC)RGHECorectura: M ihaela RADAReferenti ~mntifici: Prof. univ, dr. ing. Iloria PANAITOPOL ---Universitates POLxrEHNfcA BUCURE$Tl

  Prof. gr. I Silvia PATRASCUCoperta: Valeriu STH-IIEditura CD PRESSBucuresti, Str. Ienachita Vacarescu Dr. 18, sector 4Cod 040157Tel.: (02l) 337_37.17, 337.37.27, 337.37.37Fax: (021) 337.37.57e-mail: officc@cdpress.roTipar executat 12: RASIROM( [,:)Copy righ t CD P re ss 2007

  CIOCIRLEA-VASILESCU, A{)RELAsamblari mecanice : manual pentru clasa a Xl-a, ruta directa~ipentru clasa a XU-a, ruta progresiva filiera tchnologica, profilTehnie lAurel Ciocirlea- Vasilescu, Mariana Constantin. - Bucuresti :CD PRESS, 2007

  ISBN 978-973-1760-31-5

  Descrierca CWa Biblietecii Nationale a Romfinie]

  I I. Constantin, Mariana621(075.35)

  IJ

  M ; ; ; ~ a I ; i a fast a p r o b a t prin Ordil;ul Ministrului Educatiei, Cercetarii $ i Tineretului n r . 1342/63ldin 19.~6.2.007, ~num1~~va!uaJ~iicalita~i:e .~i,este :e~lizat ~n conformitate cu programa analities Iaprobata pnn Ordm al Mmlstrulm EducatJel ~l Cercetam nr. 3 J 72/30.01.2006. ____

  mailto:officc@cdpress.romailto:officc@cdpress.ro
 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  4/88

  lema 1. STRU(l'URA PROCESUUJ! TEHNOLOGIC DE ASAMBlARElema 2 0 DO(UMENTE TEHNOLOGICE NECESARE REAliZARU OPERATIEE DE ASAMBtARETema 3, PREOliA DE PRElUCRARE $1ASAMBl .ARElema 4. METODE DE ASAMBLARElema 5, PREGATiREA Pi ESEI..OR.PENTRU ASAMBlARElema 6. ASAMB lAR I NEDEMONTAB ilETema 1. ASAMBLARI DEMONTABllE'lerna 8, NORME DE PROTECTiA MEmUUJI $1N15M

  I\I~ ..-~~~--"""'-~~.""""-~-~-~~~~~~~="'~~~

  Dupii studierea acestui manual, vei fi capabil:o sa stabilesti procesul tehnologic de asamblare;o sa realizezi produse specifice prin asamblari nedemontabile;o sa efectuezi lucrari de asamblare demontabila,

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  5/88

  B L A R ET R U C T U R A P R O C E S U lU I

  T E H N O lO G IC D E A S A, 1" ' .J ,, ", . .' ,

  Majoritatea aparatelor, masinilor $ i instalatiilor secompun dintr-o serle de piese $[ subansamblurl. I nfoarte m ulte cazuri, acestea trebuie sa se lncadreze inanumite limite de abater! dimensionale, care tln atatde constructie, cat $1 de modul In care ele lucreaza lm -preuna.

  Asambiarea este 1mbinarea a doua sau mal multepiese definitiv prelucrate, lntr-o anurnita succesi-une, astfel lncat s a fo rmeze un produs finit, care s acorespunda din punet de vedere tehn ic seopului pen-tru c are a fost proie ctat.1.1. Elemente ale asamblarii

  Procesul de asamblare reprezinta etapa finala aprocesu lul tehnologic $1 este executat In general Inaceeasi intreprindere In care au fost exeeutate ; : ; i pie-sele. In situatii speciale, asamblarea fmala (sau cea par -1ia1a)se face la locul de utilizare a produsului,

  Procesul tehnokxqic de asambtare euprinde tota-litatea operatlilor de irnbinare a pieselor, de verificarea pozitiei lor relative ~[ de receptie dupa asamblareadefinitive, avand drept seop obtinerea unui produscare s a corespunda in totalitate actlvitatf pentru carea fost proiectat.

  Masinile ~iinstalatnle sunt prod use complexe, com-puse dintr-o serie de elemente de asamb!are.

  P ie sa d e b oz o (sau camp/etu!)

  Componentele unui ansamblu sunt prezentate Intabelul t.t.

  Iabelul U.

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  6/88

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  7/88

  De regu!a,piesele nu se moriteaza direct in an-sarnblul general. lntai sunt montate subansarnblurile?i mecanismele, apoi, impreuna cu piesele de legatura,acestea formeaza ansarnblul general.

  Schema qenerala de montare este 0 reprezentaregrafica a succeslunf in care sunt montate componen-tele unui ansamblu final.

  I n f iqu ra 1.1. este reprezentata schema qenerala demontare a unei rnasinl.

  Ii !

  I IL - ~ _ :~ ~ . _. ~ . '_ ~ - ' - ' "c - c ~1..2. Documentatia tehnica

  ..~Pentru realizarea unui ansamblu in conditii opti-

  me, atilt din punct de vedere economic, cat ;; i din eel alconditiilor tehniee de realizare, este nevoie de 0 docu-r nen ta ti e t ehn ic ii . cuprinzand elementele de mal jos:

  1. Desenul de ansamblu al produsului, care cu-prinde:

  It - vederile si sectiunile necesare pentru inteleqe-rea lui;

  ~ specifrcatia privind numarul pieselor ? i alsubansambluriior componente;

  ~ dimensiunile de gabarit ~icele necesare mon-tajului:

  ~ ajustajele realizate lntre piesele componente;~ rnasa produsului asamblat;~ prescrlptlt speciale de asamblare (conditii teh-nice specifice).

  Desenul de ansamblu va f tnsotit de desenelesubansamblurilor ce trebuie realizate, precum ~idedesenele pieselor ce se vor monta.

  2. Fi!? baterea propriu-zisa:

  ~ controlul operatiei.

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  8/88

  lema 1 S tructu re procesului tehnn loq ie d e asamhlareTabelullL

  Pentru realizarea fazei, se efectueaza 0 serie demanuiri (reglarea, centra rea, baterea etc.),

  Teate operatiile $1 fazele realizate in cadrul unuiproces tehnologic de asamblare sunt rnentionate intr-of i ~ a specia la, nurnita plan de operatii,

  Proiectarea unui proces tehnologic de asamblare52 realizeaza In scopul rezolvaril urrnatoarelor cerinte:

  ~ realizarea unei succesfuni a asam blarf piese-lor, subansamblurilor : ; ; i a ansamblu!ui In to-talitate:

  ~ aJegerea celor mai economice procedee de re-alizare $i de verificare a operatillor de montaj;

  ~ stabilirea sau proiectarea utilajelor ~ f a dispoziti-velor necesare la menta], la control ~itransport;I> stabilirea nurnarului de personal care va partl-cipa la real1zarea ansamblului.

  Orice proces tehnologic trebuie s a fie astfel proiec-tat, tncat s a asigure realizarea prescriptillor tehnice ce-rute de proiect ~ia normelor de precizie ~iriqiditate,cu un cost cat mai mic cu putinta.

  Pentru proiectarea procesului tehnologic de asarn-blare mecanica, este necesar s a se cunoasca nivelul dedotare ~iposibilitatile de completare in viitor a bazei ma-teriale a lntreprinderii cu ma$ini-unelte, scule, dispozitive,verificatoare. I n ceea ce priveste existenta Sou inexistentaunei anumite dotari cu echipament tehnic a unei intre-prinderi, pot f evidentiate doua situatii distincte:

  a) I n cazul unei lntreprinderi existente, lnalnte dea se trece la elaborarea tehnologiei, tehnicianul tre-buie s a cunoasca in principiu echipamentul tehnic dininzestrarea intreprlnderti. in tru cat, In fun ctie de acestechipament, urrneaza a f proiectat procesul tehno-logic.

  b) Pentru 0Intreprindere ce urrneaza a fi construita,proiectarea tehnologiei de obtinere a celor mai impor-tante produseeste aceea care determine achizitionareadiferiteior u ti la je , s cu le etc.; In acest caz. se poate vorbideci despre 0dotare cu echipament tehnic a tntreprln-derii In raport cu tehnologia proiectata.

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  9/88

  N E C E S A R E R E A L I Z A R I IO P E R A T I E I D E A S A M B lA R E

  H

  o c u E N T E T E H N -O L O G IC E

  Docurnentele tehnologice necesare proiectarii pro-cesului de asamblare sunt: fisa tehnoloqica, planul deoperatii, ciclograma asarnblaril.

  Pentru obtinerea calitatli ansarnblurilor, dar ; ;i aunui costscazut, sunt neeesare documentele tehno-loqice prezentate in schema urrnatoare:

  Schema lanturilor de dimensiuni este necesarapentru stabilirea succesiunii operatiilor de asamblare,dar ;;1 pentru reallzarea functionalitatii ansamblului.De realizarea corecta a lantului de dirnensiuni depinde;;1economiotatea in real izarea produsului.

  Schema de asombiare este succesiunea naturale; ; i logica a operatiilor de asamblare. intocrnita dupa 0analiza complete a operatiilor de asamblare a qrupe-lor s] a subansamblurilor.

  Schemele de asamblare se in tocmesc, de regula,atunei cand productia este de serie sa u de rnasa ~i,prinurrnare, asamblarea se reahzeaza simultan, la mal multelocurl de rnunca ;? i de catre mal multe echipe, In cazulproductiei de unicate a unor prod use complicate, S2lntocrneste, de asemenea, schema de asamblare.

  Pentru exemplificare, s a considerarn operatia deasarnblare pe butuc a unei roti dintate melcate (fig. 2.1.).

  F ig . 2 . t. S ch em a d e asam bla re h utu c- ro ats m e!c atil

  Din analiza ansamblului, se observa ca acesta secompune din:1~-butucul rotii melcate;2 - r oa ta me lc at a:3- suruburi de fixare;4 - inel de siquranta:5~piulita.

  Rea li za re a a nsamb lu lu i propus spre studiu se facein modul urrnator: coroana rnelcata este Imbinatacu butucul prin intermediul flansei. care are rol decentrare. Pentru fixarea ansamblului. prin qaurile re-allzate la prelucrare, se introduc suruburile de fixare(3), se monteaza inelul de siquranta (4) ? i, la sfar?it,piulita (5).

 • 5/10/2018 ASAMBLARI MECANICE

  10/88

  Tema '2Dupa ce a fost lntocmita schema de asamblare, se

  trece la realizarea de catre tehnolog a fisei tehnologice;;1a planului de operatii, Cu ajutorul acestora, sunt 5t3-bilite ordinea operatiilor de asarnblare si tmpartirea pefaze.

  Tot acum, sunt stabilite utilajele de lucru, tirnpiinecesari pentru realizarea operatiilor ;; i a fazelor, pre-cum ; ;i totalitatea sculelor, dispozitivelor s i verifica-toarelor necesare.

  Elaborarea documentatiei tehnologice face nece-sara, in unele etape, cunoasterea qradului.de califi