WB150F Slovak

Download WB150F Slovak

Post on 18-Apr-2015

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manul

TRANSCRIPT

<p>Tento nvod na pouitie obsahuje podrobn intrukcie ohadom pouitia fotoapartu. Pretajte si ho, prosme, pozorne.</p> <p>Kliknite na tmuZkladn rieenie problmov Rchly sprievodca Obsah Zkladn funkcie Rozren funkcie Monosti snmania Prehrvanie/pravy Bezdrtov sie(iba WB150F/WB151F/WB152F)</p> <p>WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F</p> <p>Nastavenia Prlohy Register</p> <p>Informcie ohadom bezpenosti a ochrany zdraviaVdy konajte poda uvedench upozornen a tipov ohadom pouitia prstroja, zabrnite vzniku nebezpench situci a maximlne vyuijete fotoapart. Varovanie situcie, kedy me djs k zraneniu vs i alch osb Fotoapart nedemontujte ani sa ho nepokajte opravova. Mohlo by to vysti do poranenia elektrickm prdom alebo do pokodenia fotoapartu. Nepouvajte fotoapart v blzkosti horavch alebo vbunch plynov i kvapaln. Me to spsobi poiar alebo vbuch. Do fotoapartu nevkladajte horav materily, ani tieto materily neukladajte do blzkosti fotoapartu. Mohlo by to spsobi poiar alebo poranenie elektrickm prdom. Nedotkajte sa fotoapartu mokrmi rukami. Me to spsobi poranenie elektrickm prdom. Chrte zrak objektu Nepouvajte blesk v blzkosti (menej ne 1 m) ud i zvierat. Ak blesk pouvate prli blzko o objektu, me to spsobi doasn alebo trval pokodenie zraku. Prstroj udrujte mimo dosahu malch det a zvierat Fotoapart a vetko prsluenstvo udrujte mimo dosahu malch det a zvierat. Me djs k zraneniu alebo vdchnutiu malch ast. Pohybliv diely a prsluenstvo mu znamena fyzick ohrozenie. Nevystavujte fotoapart na dlh as priamemu slnku ani vysokm teplotm. Dlhie vystavenie fotoapartu slnenmu svetlu alebo vysokm teplotm vedie k pokodeniu vntornch sast fotoapartu.</p> <p>1</p> <p>Informcie ohadom bezpenosti a ochrany zdraviaFotoapart ani nabjaku neprikrvajte ltkami ani obleenm. Fotoapart sa me prehria, o ho me pokazi alebo to me spsobi poiar. Poas brky nemanipulujte s napjacm kblom ani nebute v blzkosti nabjaky. Me to spsobi poranenie elektrickm prdom. Ak sa do vho fotoapartu dostan tekutiny alebo cudzie predmety, odpojte vetky zdroje napjania, ako je naprklad batria alebo nabjaka a potom kontaktujte servisn stredisko spolonosti Samsung. Dodriavajte vetky obmedzenia pouitia fotoapartu v uritch oblastiach. Zabrte rueniu ostatnch elektronickch prstrojov. Vypnite fotoapart v lietadle. Fotoapart me rui vybavenie lietadla. Dodrujte vetky pokyny letovho personlu a vypnite fotoapart na pokyn. Vypnite fotoapart v blzkosti zdravotnckych zariaden. Fotoapart me ovplyvni innos zdravotnckych prstrojov v nemocniciach a lekrskych zariadeniach. Dodrujte vetky obmedzenia, varovania a pokyny zdravotnckeho personlu. Zabrte vzjomnmu rueniu s kardiostimultormi. Udrujte minimlnu vzdialenos 15 cm medzi fotoapartmi a kardiostimultormi, aby ste predili monmu vzjomnmu rueniu tak, ako to odporaj vrobcovia a nezvisl vskumn skupina Wireless Technology Research. Ak mte o i len najmen dvod domnieva sa, e dochdza k vzjomnmu rueniu medzi fotoapartom a kardiostimultorom alebo inm zdravotnckym ariadenm, okamite fotoapart vypnite a kontaktujte vrobcu kardiostimultora alebo zdravotnckeho zariadenia ohadom alieho postupu.</p> <p>2</p> <p>Informcie ohadom bezpenosti a ochrany zdraviaPozor situcie, kedy me djs k pokodeniu fotoapartu i alch zariaden Ak prstroj ukladte na dlh as, vyberte z neho batriu. Batrie ponechan v prstroji mu po ase vytiec alebo skorodova a pokodi fotoapart. Pouvajte iba originlne, vrobcom odporan ltiovo-inov nhradn batrie. Batriu nepokodzujte ani ju neohrievajte. Mohlo by to spsobi poiar alebo poranenia osb. Pouvajte iba batrie, nabjaky, kble a prsluenstvo, ktor s schvlen spolonosou Samsung. Neodshlasen batrie, nabjaky, kble alebo prsluenstvo me spsobi vbuch batrie, pokodenie fotoapartu alebo poranenie. Spolonos Samsung nie je zodpovedn za kody alebo poranenia spsoben pouvanm neodshlasench batri, nabjaiek, kblov alebo prsluenstva. Batrie nepouvajte na ely, na ktor neboli navrhnut. Mohlo by to spsobi poiar alebo poranenie elektrickm prdom. Blesku sa poas jeho innosti nedotkajte. Pri innosti je blesk vemi horci a me vs popli. Ak pouvate nabjaku na striedav prd, vypnite fotoapart skr, ako tto nabjaku odpojte. Nedodranie tohto pokynu me vysti do poiaru alebo poranenia elektrickm prdom. Nepouvan nabjaku odpojte od siete. Nedodranie tohto pokynu me vysti do poiaru alebo poranenia elektrickm prdom. Pri nabjan batri nepouvajte pokoden sieov prvod, zstrku ani sieov zsuvku. Mohlo by to spsobi poiar alebo poranenie elektrickm prdom. Nedovote, aby sa nabjaka na striedav prd dostala do kontaktu s koncovkami +/- na batrii. Hroz poiar alebo raz elektrickm prdom.</p> <p>3</p> <p>Informcie ohadom bezpenosti a ochrany zdraviaNa diely fotoapartu netlate, ani na ne nevyvjajte tlak. Mohlo by to spsobi poruchu fotoapartu. Pri pripjan kblov i sieovch adaptrov a prci s kartou i batriou konajte opatrne. Pouitie sily na zstrky, pouitie nevhodnch kblov a nesprvna intalcia batrie i karty vedie k pokodeniu zsuviek, prstroja a prsluenstva. Karty s magnetickmi psmi udriavajte mimo puzdra fotoapartu. Informcie uloen na karte by sa mohli pokodi alebo vymaza. Nepouvajte pokoden nabjaky, batrie ani karty. Me to vysti do poranenia elektrickm prdom, pokodenia fotoapartu, alebo by to mohlo spsobi poiar. Pred pouitm fotoapart vyskajte. Vrobca nenesie iadnu zodpovednos za straten daje ani kody spsoben nefunknosou prstroja alebo jeho nesprvnym pouitm. Muste zapoji mal koniec kbla USB do fotoapartu. Ak kbel otote, me djs k pokodeniu sborov. Vrobca nezodpoved za iadne kody spojen so stratou dajov. Zabrte rueniu ostatnch elektronickch prstrojov. Fotoapart vysiela iarenie na rdiovej frekvencii, ktor me ovplyvova netienen alebo nedostatone tienen elektronick zariadenia, ako srdcov stimultory, audiofny, lekrske prstroje a alie vybavenie v domcnosti aj dopravnch prostriedkoch. Ak zistte ruenie, porate sa s vrobcom zariadenia ohadom rieenia problmu. Aby ste predili nechcenmu rueniu, pouvajte iba zariadenia alebo prsluenstvo, ktor s schvlen spolonosou Samsung. Fotoapart pouvajte v normlnej polohe. Nedotkajte sa vntornej antny fotoapartu.</p> <p>Prenos dajov a zodpovednosti daje prenan sieou WLAN alebo technolgiou Bluetooth je mon odcudzi, vyhbajte sa preto prenosu citlivch dajov na verejnch miestach alebo v otvorench sieach. Vrobca fotoapartu nezodpoved za prenos dajov, ktor poruuj autorsk prva, obchodn znmky, zkony intelektulneho vlastnctva alebo zsady slunho sprvania.</p> <p>4</p> <p>Prehad nvodu na pouitieZkladn funkcieTu njdete rozloenie fotoapartu, ikon a zkladnch funkci snmania.</p> <p>Informcia o autorskch prvach Microsoft Windows a logo Windows s registrovanmi obchodnmi znmkami spolonosti Microsoft Corporation. Mac je registrovanou obchodnou znmkou spolonosti Apple Corporation. Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi s registrovan obchodn znmky zdruenia Wi-Fi Alliance. Obchodn znmky a obchodn nzvy pouit v tejto prruke s majetkom ich prslunch vlastnkov.</p> <p>14</p> <p>Rozren funkcieNaute sa ako nasnma fotograu a nahra video vberom reimu.</p> <p>34</p> <p>Monosti snmaniaNaute sa nastavova monosti v reime snmania.</p> <p>53 76</p> <p> V rmci zlepenia vrobku mu by parametre fotoapartu alebo obsah tohto nvodu zmenen bez predchdzajceho upozornenia. Odpora sa, aby sa fotoapart pouval v krajine, kde bol zakpen. Fotoapart pouvajte zodpovedne a dodriavajte vetky zkony a nariadenia tkajce sa jeho pouvania. Nemte oprvnenie optovne poui alebo rozirova iadnu as tejto prruky bez predchdzajceho povolenia. Informcie ohadom licencie Open Source License njdete v OpenSourceInfo.pdf na priloenom disku CD.</p> <p>Prehrvanie/pravyNaute sa, ako prehrva fotograe alebo vide a upravova fotograe alebo vide. Naute sa taktie pripoji fotoapart k potau, tlaiarni a televzoru.</p> <p>Bezdrtov sie (iba WB150F/WB151F/WB152F) 99Naute sa ako sa pripoji k bezdrtovm miestnym sieam (WLAN) a pouva funkcie.</p> <p>NastaveniaTu sa dozviete viac o monostiach kongurcie nastaven fotoapartu.</p> <p>120</p> <p>PrlohyZskajte informcie o chybovch sprvach, technickch dajoch a drbe.</p> <p>126</p> <p>5</p> <p>Oznaenia pouit v nvodeReim snmania Smart Auto (Inteligentn automatick snmanie) Program (Programu) Aperture Priority (Priorita clony), Shutter Priority (Priorita uzvierky), Manual (Manulny) Scene (Scna) Magic Plus (Kzeln plus) Wi-Fi (iba WB150F/WB151F/WB152F) Live Panorama (iv panorma) (iba WB150/WB151) Settings (Nastavenia) Movie (Video) Indiktor</p> <p>Ikony pouit v nvodeIkona Funkcia</p> <p>T p G s g w R n v * [ ] ( )</p> <p>alie informcie Bezpenostn varovania a upozornenia Tlaidl fotoapartu. Napr. [Spte] oznauje tlaidlo spte. slo strany s prslunou informciou Poradie monost alebo ponk, ktor je nutn postupne zvoli pre dokonenie kroku, napr.: Vyberte Face Detection (Detekcia tvre) Normal (Normlna) (predstavuje vber Face Detection (Detekcia tvre) a potom vber poloky Normal (Normlna)). Poznmka</p> <p>Ikony reimov snmania Tieto ikony sa objavia v texte, ke je funkcia dostupn v reime. Pozri prklad niie. Poznmka: Reim s alebo g nemus podporova funkcie vetkch scn alebo reimov. Napr.: Dostupn v reimoch Program, Aperture Priority (Priorita clony), Shutter Priority (Priorita uzvierky) a Movie (Film)</p> <p>6</p> <p>Vrazy pouit v nvodePouitie tlaidla spte Polovin stlaenie [Spte]: Stlaenie spte do polovice smerom dole Stlaenie [Spte]: Upln stlaenie tlaidla spte Expozcia (jas) Mnostvo svetla, ktor prejde do fotoapartu, sa oznauje ako expozcia. Expozciu mete ovplyvni zmenou expozinho asu, clony a citlivosti ISO. Zmena expozcie vedie k tmavm alebo svetlejm snmkam.</p> <p>Normlna expozcia Polovin stlaenie [Spte] Stlaenie [Spte]</p> <p>Preexpozcia (prli jasn)</p> <p>Objekt, pozadie a kompozcia Objekt: Hlavn objekt scny, napr. osoba, zviera alebo ztiie Pozadie: Predmety obklopujce objekt Kompozcia: Kombincia objektu a pozadia</p> <p>Pozadie Kompozcia Objekt</p> <p>7</p> <p>Zkladn rieenie problmovNaute sa riei ben problmy nastavenm monost snmania. Oi objektu sa javia erven. Je to spsoben odrazom svetla blesku od sietnice oka. Red-eye (erven oi) alebo Red-eye Fix (Redukcia erv. o). (str. 57) Nastavte blesk na Red-eye Fix (Redukcia erv. o) v ponuke prav. (str. 90) Ak u bola snmka vytvoren, zvote Ak sa vo vzduchu nachdzaj mal iastoky prachu, mete ich nasnma na fotograu ak pouvate blesk. Vypnite blesk alebo nefotografujte v pranom prostred. Monosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59) Rozmazanie sa vyskytne ak nasnmate fotograe v podmienkach so slabm osvetlenm, alebo ak drte fotoapart nesprvne. Pouite funkciu OIS alebo do polovice stlate [Spte] a uistite sa, e je objekt zaostren. (str. 32)</p> <p>Na snmkach s prachov stopy.</p> <p>Snmky nie s ostr.</p> <p>Snmky s neostr pri Fotoapart sa poka vyui zvyky svetla a rchlos uzvierky sa zniuje. Toto me spsobi problmy nonom snman. pri dostatone dlhom pevnom dran fotoapartu na nasnmanie ostrej fotograe a me to vies k traseniu fotoapartu. Night (Noc) v reime s. (str. 37) Vyberte Zapnite blesk. (str. 57) Monosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59) Na stabiln upevnenie fotoapartu pouite statv. V protisvetle vychdzaj objekty prli tmav. Ak je za objektom siln sveteln zdroj alebo je v scne vek kontrast medzi svetlmi a tmavmi oblasami, objekt vyjde na snmke prli tmav. Vyhnite sa snmaniu proti slnku. Backlight (Podsvietenie) v reime s. (str. 37) Vyberte Fill in (Vyrovnvac). (str. 57) Nastavte blesk na Nastavte expozciu. (str. 69) Nastavte automatick vyvenie kontrastu (ACB). (str. 70) Spot (Bodov), ak je objekt v strede rmeka. (str. 70) Nastavte meranie na</p> <p>8</p> <p>Rchly sprievodcaSnmanie fotogra ud Reim s &gt; Beauty Shot (Retu tvre) 38 Reim g &gt; Picture in Picture (Obraz v obraze)46 Red-eye (erven oi)/ Red-eye Fix (Redukcia erv. o) (pre potlaenie vzniku alebo opravu javu) 57 Face Detection (Rozpoznanie tvre) 64 Self-Portrait (Vlastn portrt) 65</p> <p>Nastavenie expozcie (jasu) Citlivos ISO (ISO citlivos) (na nastvenie citlivosti na svetlo) 59 EV (Nastavenie expozcie) 69 ACB (na kompenzciu objektov proti jasnmu pozadiu) 70 Metering (Meranie) 70 AEB (vytvorenie troch snmok rovnakej scny s rznou expozciou) 73</p> <p>Obmedzenie otrasov fotoapartu Optick stabilizcia obrazu (Optick stabilizciaobrazu) (OIS) 31</p> <p> Zobrazenie sborov poda kategri v Inteligentnom albume 79 Prezeranie sborov ako miniatr 80 Vymazanie vetkch sborov v pamti 82 Zobrazenie prezentcie snmok 84 Prezeranie sborov na televzore 91 Pripojenie fotoapartu k potau 92 Pouvanie internetovch strnok na zdieanie fotogra alebo vide (iba WB150F/WB151F/WB152F) 104 Odosielanie fotogra alebo vide e-mailom (iba WB150F/WB151F/WB152F) 107 Nastavenie zvuku a hlasitosti 122 Nastavenie jasu displeja 123 Nastavenie jazyka displeja 124 Nastavenie dtumu a asu 124 Pred kontaktovanm servisnho strediska 138</p> <p>Fotografovanie v noci alebo v ere Reim s &gt; Night (Noc), Sunset (Zpad slnka),Dawn (svit) 37 Nastavenie blesku 57 Citlivos ISO (nastavenie citlivosti na svetlo)</p> <p>Snmanie fotogra scenrie Reim s &gt; Landscape (Krajina) 37 Reim g &gt; Live Panorama (iv panorma)44</p> <p>59</p> <p>Snmanie aknch fotogra Reim h 42 Continuous (Sekvenn), Motion Capture(Vemi vysok rchlos) 73</p> <p>Aplikovanie efektov na fotograe Reim g &gt; Magic Frame (Kzeln rm) 45 Reim g &gt; Split Shot (Rozdelen snmka) 46 Reim g &gt; Artistic Brush (Umeleck tetec)48</p> <p>Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetn Reim s &gt; Text (textu) Macro (Makro) 6037</p> <p> Reim g &gt; Photo Filter (Filter fotograe) 49 Image Adjust (Upravenie fotograe) (ak chceteupravi Sharpness (Ostros), Contrast (Kontrast) alebo Saturation (Stos) 74</p> <p>Aplikovanie efektov na video Reim g &gt; Movie Filter (Filter lmu)50</p> <p>9</p> <p>ObsahZkladn funkcie ......................................................................14Vybalenie ............................................................................ 15 Usporiadanie fotoapartu ................................................ 16 Vloenie batrie a pamovej karty ................................ 19 Nabjanie batrie a zapnutie fotoapartu ....................... 20 Nabjanie batrie ............................................................. 20 Zapnutie fotoapartu ........................................................ 20 Vykonanie vodnho nastavenia .................................... 21 Informcie o ikonch ........................................................ 23 Vber monost alebo ponk ........................................... 24 Nastavenie dtumu a asu ............................................... 26 Nastavenie typu displeja .................................................. 26 Nastavenie zvuku ............................................................ 27 Snmanie fotogra ............................................................ 28 Transfokcia .................................................................... 29 Obmedzenie otrasov fotoapartu (OIS) ............................ 31 Tipy pre vytvranie lepch snmok ................................ 32</p> <p>Rozren funkcie.....................................................................34Pouitie reimu Inteligentn automatick snmanie ..... 35 Pouitie reimu Scna ...................................................... 37 Pouitie reimu Snmka s retuou .................................... 38 Pouitie reimu Program .....................................</p>