upravni odjel za prosvjetu, kulturu, č - kzz.hr odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku...

Download Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, č - kzz.hr odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge KLASA: 602-03/10-01/02 URBROJ: 2140/01-11-10-2 Krapina, 21. lipnja 2010

Post on 19-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, port i tehniku kulturu, mlade i udruge KLASA: 602-03/10-01/02 URBROJ: 2140/01-11-10-2 Krapina, 21. lipnja 2010.

  n/p U P A N A mr. sc. Sinie Hajdaa Donia

  PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o podjeli srednje kole na dvije ustanove

  PRAVNI TEMELJ: lanak 35. toka 5. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj)

  samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), lanak 91. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli ("Narodne novine" broj 87/08. i 86/09.), lanak 12. stavak 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08.) i lanak 17. st. 1. al. 13. Statuta Krapinsko-zagorske upanije (Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije broj 13/01., 5/06. i 11/06. proieni tekst i 14/09.). NADLENOST ZA DONOENJE: upanijska skuptina PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, port i tehniku kulturu, mlade i udruge IZVJESTITELJ: Ivan Lamot, proelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, port i tehniku kulturu, mlade i udruge

  OBRAZLOENJE: Srednja kola Pregrada osnovana je temeljem osnivakog akta Ministarstva prosvjete i

  porta - Odluke o podjeli srednje kole na dvije ustanove, KLASA: 602-03/97-01/2267, URBROJ: 532-02-02/3-97-1 od 15. prosinca 1997. godine Navedenom Odlukom Srednja kola Krapina podijelila se na dvije ustanove: Srednju kolu Krapina i Srednju kolu Pregrada, koje kao samostalne ustanove djeluju od 01. sijenja 1988. godine. Prema navedenoj Odluci osniva Srednje kole Pregrada bila je Republika Hrvatska a prava i dunosti osnivaa obavljalo je Ministarstvo prosvjete i porta Republike Hrvatske, to je bilo u skladu s tada vaeim Zakonom o srednjem kolstvu.

 • Zakonom o dopunama Zakona o srednjem kolstvu, objavljenim 20. prosinca 2001. godine, osnivaka prava nad srednjekolskim ustanovama prenijeta su sa Republike Hrvatske na upanije te je slijedom istoga, Krapinsko-zagorska upanija postala osnivaem Srednje kole Pregrada dana 01. veljae 2002. temeljem Odluke Ministarstva prosvjete i porta o prijenosu osnivakih prava KLASA: 602-03/02-01/96, URBROJ: 532/1-02-1 od 01. veljae 2002. godine.

  Dana 14. lipnja 2010. godine zaprimljen je dopis ravnateljice Srednje kole Pregrada kojim obavjetava osnivaa da je zavrena izgradnja uenikog doma u Pregradi, da je za isti dobivena i uporabna dozvola te je u tijeku postupak opremanja uenikog doma a pokrenut je i postupak utvrivanja uvjeta za poetak rada uenikog doma u Pregradi. U svrhu stavljanja uenikog doma u funkciju ravnateljica kole obratila se osnivau sa zamolbom da se promijeni osnivaki akt na nain da se promijeni sjedite kole i dopuni djelatnost kole sa djelatnou uenikog doma.

  lankom 93. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli propisano je da osnivaki akt sadri, izmeu ostaloga, sjedite i djelatnost ustanove, dok je st. 3. istoga lanka propisano da je osniva, ako promijeni naziv ili sjedite kolske ustanove ili mijenja odnosno dopunjuje djelatnost, duan izvriti izmjene osnivakog akta te podnijeti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i porta zahtjev radi dobivanja rjeenja da je izmjena osnivakog akta sukladna Zakonu.

  Vezano uz potrebna financijska sredstva, za materijalno financijske rashode uenikog doma potrebno je minimalno cca 227.280,00 kn godinje, a to za period rujan-prosinac 2010. godine iznosi cca 75.760,00 kuna. Krapinsko-zagorska upanija e sredstva za materijalno financijske rashode (tkz. hladni pogon) uenikog doma i za prijevoz zaposlenika, moi osigurati tek u 2011. godini i to samo ukoliko Vlada RH-a Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilannih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih kola i uenikih domova, osigura naprijed navedena sredstva (tzv. decentralizirana sredstva). Kako je izgradnju uenikog doma vodio Grad Pregrada kroz projekt EIUB II, financiranje trokova djelovanja uenikog doma, od poetka kolske godine 2010/2011. pa do 31.12.2010. treba preuzeti Grad Pregrada, a to je i dogovoreno na sastanku predstavnika Grada Pregrade, Srednje kole Pregrada i Krapinsko-zagorske upanije dana 21.06.2010. Isto tako, vezano uz zgradu uenikog doma, krajem lipnja oekuje se Odluka Gradskoga vijea Grada Pregrade kojom zgradu uenikog doma daje na koritenje bez naknade Srednjoj koli Pregrada za djelatnost uenikog doma.

  Temeljem navedenoga, predlae se da se donese izmjena osnivakog akta na nain da se promijeni sjedite kole i da se djelatnost Srednje kole Pregrada dopuni sa djelatnou uenikog doma. U skladu s lankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske upanije, predlae se upanu da Nacrt usvoji i utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o podjeli srednje kole na dvije ustanove i isti uputi upanijskoj skuptini na usvajanje PROELNIK Ivan Lamot, prof. Prilog: - Dopis ravnateljice Srednje kole Pregrada, - Odluka o podjeli srednje kole na dvije ustanove, - Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o podjeli srednje kole na dvije ustanove, - Prijedlog zakljuka. s:d:s7sp-izmjena osnivakog akta

 • KLASA: 602-03/10-01/ 02 URBROJ: 2140/01-01-10- Krapina, --. srpnja 2010.

  Na temelju lanka 91. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

  koli ("Narodne novine" broj 87/08. i 86/09.), lanka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08.) i lanka 17. st. 1. al. 13. Statuta Krapinsko-zagorske upanije (Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije broj 13/01., 5/06. i 11/06. proieni tekst i 14/09.) upanijska skuptina Krapinsko zagorske upanije na 7 sjednici odranoj dana ___. srpnja 2010. godine, donijela je

  O D L U K U

  O IZMJENI ODLUKE O PODJELI SREDNJE KOLE NA DVIJE USTANOVE

  lanak 1.

  U lanku 4. st. 1. Odluke o podjeli srednje kole na dvije ustanove KLASA: 602-03/97-01/2267, URBROJ: 532-02-02/3-97-1 od 15. prosinca 1997. godine, rijei: Trg Gospe Kunagorske 3 zamjenjuju se rijeima Stjepana kreblina bb.

  U istome lanku stavak 2. mijenja se i glasi: Djelatnost Srednje kole Pregrada je: - srednje obrazovanje uenika za stjecanje srednje kolske spreme, srednje strune

  spreme i nie strune spreme, - obrazovanje odraslih osoba,

  - organiziranje smjetaja i prehrane, odgojno-obrazovnog rada, kulturnih i drugih aktivnosti uenika u uenikom domu.

  lanak 2.

  Osniva e potrebna sredstva za materijalno financijske rashode djelatnosti uenikoga doma (organiziranje smjetaja i prehrane, odgojno-obrazovnog rada, kulturnih i drugih aktivnosti uenika u uenikom domu) osigurati od 01. sijenja 2011. godine pod uvjetom da ista budu osigurana Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilannih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih kola i uenikih domova.

  lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja a objavit e se u Slubenom glasniku

  Krapinsko-zagorske upanije. PREDSJEDNIK UPANIJSKE SKUPTINE . Vieslav uk, dr. med.

 • Dostaviti: 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, Zagreb, Donje Svetice 38, 2. Srednja kola Pregrada, Pregrada, Stjepana kreblina bb, n/p ravnateljice ge. Vilmice Kapac, x2, 3. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, port i tehniku kulturu, mlade i udruge - za evidenciju, 4. Slubeni glasnik KZ, za objavu, 5. Za zbirku isprava, 6. za prilog zapisniku, 7. Pismohrana.

 • KLASA: 602-03/10-01/02 URBROJ: 2140/01-09-10-3 Krapina, 23. srpnja 2010.

  UPANIJSKA SKUPTINA

  PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o o podjeli srednje kole na dvije ustanove

  Na temelju l. 32. Statuta Krapinsko-zagorske upanije (Slubeni glasnik Krapinsko-

  zagorske upanije broj 13/01., 5/06., 11/06.-proieni tekst i 14/09.) upan Krapinsko-zagorske upanije dana 23. srpnja 2010. godine d o n o s i

  Z A K LJ U A K

  1. Utvruje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o podjeli srednje kole na dvije

  ustanove.

  2. Prijedlog odluke iz to. 1. ovog Zakljuka sastavni je dio istog, te se podnosi upanijskoj skuptini na razmatranje i usvajanje.

  3. Za izvjestitelja po to. 1., a vezano za toku 2. ovog Zakljuka zaduuje se Ivan

  Lamot, proelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, port i tehniku kulturu, mlade i udruge.

  U P A N mr. sc. Sinia Hajda Doni

  Dostaviti:

  1. upanijska skuptina, 2. Za Zbirku isprava, 3. Pismohrana.

 • REPUBLJKA HRVATSKA2UPANIJA KRAPINSKO - ZAGORS~{ASREDNJA ~KOLA ~RAPINA?;i-~~~~:../1;/;/ it](]:( . 1

  l I Pr!l. I Vrij. f;J.llr(i-j~(O"Oli-Yl-ll. -,---"f

  Na temelju clanka 69. stavka .3. Zakona 0 ustanovama (Narodnenovine, broj 76/93) i clanka 29. Zakona 0 srednjem skolstvu (Narodne novine,broj 19/92, 26/93, 27/93 i 50/95) Ministarstvo prosvjete i sporta donijelo je

  REPUBLIKA HRVATSKAMINIST ARSTVO PR

Recommended

View more >