univerza v mariboru pravna fakulteta kazensko procesno pravo, kazenski postopek, anglo-ameriإ،ko...

Download UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA kazensko procesno pravo, kazenski postopek, anglo-ameriإ،ko kazensko

If you can't read please download the document

Post on 01-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA

  JURIJ FILIPANČIČ

  ANGLO – AMERIŠKO KAZENSKO PROCESNO PRAVO

  diplomsko delo

  Maribor, 2016

 • UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA

  DIPLOMSKO DELO

  ANGLO – AMERIŠKO KAZENSKO PROCESNO PRAVO

  Študent: Jurij Filipančič Štev. indeksa: 71073278 Študijski program: UNI - PRAVO Študijska smer: Gospodarsko pravo Mentor: izr. prof. dr. Zlatan Dežman Lektor: Alenka Svetličič

  Maribor, junij 2016

 • Z a h v a l a

  Iskreno se zahvaljujem svojemu mentorju, izr. prof. dr. Zlatanu DEŽMANU, za vse nasvete, predloge in pripombe, še zlasti pa vzpodbudne besede,

  ko je bilo to najbolj potrebno.

  Za vso podporo, pomoč, predvsem pa potrpljenje se iskreno zahvaljujem

  očetu in mami ter Andreji in Lani.

 • UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA

  IZJAVA O ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE ZAKLJUČNEGA DELA IN OBJAVI OSEBNIH PODATKOV DIPLOMANTOV

  Ime in priimek diplomanta-tke: Jurij FILIPANČIČ Vpisna številka: 71073278 Študijski program: UNI - PRAVO Naslov diplomskega dela: ANGLO - AMERIŠKO KAZENSKO PROCESNO PRAVO Mentor: izr. prof. dr. Zlatan DEŽMAN Podpisani-a Jurij FILIPANČIČ izjavljam, da sem za potrebe arhiviranja oddal elektronsko verzijo zaključnega dela v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru. Diplomsko delo sem izdelal-a sam-a ob pomoči mentorja. V skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovoljujem, da se zgoraj navedeno zaključno delo objavi na portalu Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Tiskana verzija diplomskega dela je istovetna elektronski verziji, ki sem jo oddal za objavo v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru. Podpisani izjavljam, da dovoljujem objavo osebnih podatkov vezanih na zaključek študija (ime, priimek, leto in kraj rojstva, datum diplomiranja, naslov diplomskega dela) na spletnih straneh in v publikacijah UM. Datum in kraj: Podpis diplomanta-tke:

  12. 06. 2016, MARIBOR Jurij FILIPANČIČ

 • Povzetek Delo ponuja predstavitev osnovnih značilnosti zasnove in ureditve anglo-ameriškega akuzatorno-adversarnega sistema kazenskega procesnega prava. Prikaz obsega zgodovinski pregled anglo-saksonskega modela kazenskega postopka od njegovega nastanka in razvoja do vpogleda v poglavitne značilnosti sodobne ureditve adversarnega modela, ki zajema opis strukture kazenskega postopka v ZDA od preiskave kaznivega dejanja do izreka sodbe na I. stopnji. Zadnji del prinaša primerjalni opis poglavitnih razlik med akuzatorno-adversarnim in kontinentalnoevropskim mešanim (akuzatorno-inkvizitornim) sistemom kazenskega procesnega prava, v sklepu pa najdemo še predlog sprememb, o katerih bi bilo, po mnenju avtorja, morda vredno razmisliti pri nadaljnji modernizaciji slovenskega kazenskega postopka. Ključne besede: kazensko procesno pravo, kazenski postopek, anglo-ameriško kazensko procesno pravo, advesarni sistem, mešani sistem, akuzatorno-adversarni model, akuzatorno-inkvizitorni model, kazenski postopek ZDA ...

  Summary The thesis presents the basic characteristics of the foundation and regulation of the Anglo- American accusatory-adversarial system of procedural criminal law and provides a historical overview of the Anglo-Saxon model of criminal procedure from its beginnings and development to an insight into the main characteristics of the modern regulation of the adversarial model, which encompasses a description of the structure of criminal procedure in the USA from the investigation of the criminal offence to the final judgment. The last part of the thesis is a comparative description of the main differences between the accusatory-adversarial and the continental European mixed (accusatory-inquisitorial) system of procedural criminal law, concluding with a proposal of changes that the author feels would be worth considering in the further modernization of the Slovenian criminal procedure.

  Key words: Procedural criminal law, criminal procedure, Anglo-American procedural criminal law, adversarial system, mixed system, accusatory-adversarial model, accusatory-inquisitorial model, USA criminal procedure ..

 • K A Z A L O

  I UVOD ........................................................................................................................... 1

  1 TEORETIČNA IZHODIŠČA ............................................................................................ 1 2 NAMEN .............................................................................................................................. 2 3 STRUKTURA DELA .......................................................................................................... 2 4 METODOLOGIJA DELA ................................................................................................. 3

  II TEMELJNE ZNAČILNOSTI KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA V COMMON LAW SISTEMU ..................................................................... 4

  1 ZGODOVINSKI RAZVOJ ................................................................................................. 4 1.1 NASTANEK IN ZNAČILNOSTI KAZENSKEGA PRAVA V ANGLIJI................. 4 1.2 ORIS KAZENSKEGA POSTOPKA V ZGODNJEM OBDOBJU ............................. 7

  1.2.1 Sistem popularne tožbe v praksi kazenskega pregona ............................................. 7 1.2.2 Predhodni postopek .................................................................................................. 8 1.2.3 Sklic in sestava velike porote ter način njenega odločanja ..................................... 9 1.2.4 Arraignment in plea ............................................................................................... 10 1.2.5 Glavna obravnava pred poroto in sodniške odločbe ............................................. 12 1.2.6 Potek razprave in odločanje porote ....................................................................... 12 1.2.7 Spremembe v procesnem položaju obtoženca ........................................................ 14 1.2.8 Uvedba tožilčevega pooblaščenca in obtoženčevega zagovornika v kazenski postopek ............................................................................................................................. 14

  2 PRAVNI VIRI .................................................................................................................. 15 2.1 ZGODOVINSKI POGLED ....................................................................................... 15

  2.1.1 Uvod ....................................................................................................................... 15 2.1.2 Common law ........................................................................................................... 16

  2.1.2.1 Pojem .............................................................................................................. 16 2.1.2.2 Zgodovina nastanka in razvoj common law ................................................... 16

  2.1.3 Equity law (pravo pravičnosti) ............................................................................... 18 2.1.4 Cerkveno, trgovsko in pomorsko pravo ................................................................. 20

  2.2 GLAVNI PRAVNI VIRI ANGLEŠKEGA IN AMERIŠKEGA PRAVA ................ 20 2.2.1 Uvod ....................................................................................................................... 20 2.2.2 Ustava Anglije in ZDA ........................................................................................... 21

  2.2.2.1 Angleška ustava .............................................................................................. 21 2.2.2.2 Ustava ZDA .................................................................................................... 23

  2.2.3 Zakoni ..................................................................................................................... 25 2.2.3.1 Splošne značilnosti ......................................................................................... 25 2.2.3.2 Razlikovanje med deželami common law sistema in deželami kontinentalnopravnega sistema ..................................................................................... 26 2.2.3.3 Vzroki za takšen pristop common law zakonom ............................................ 27

 • 2.2.4 Sodni precedenti (CASELAW) ................................................................................ 29 2.2.4.1 Uvod ................................................................................................................ 29 2.2.4.2 Doktrina »stare decisis« in precedenčni učinki sodnih odločb ....................... 30

  2.3 PRAVNI POSTOPEK SODNIŠKEGA SKLEPANJA V CASELAW ..................... 31 2.3.1 Uvod ....................................................................................................................... 31 2.3.2 Deduktivno in analogno sklepanje iz »pravil« primerov (common law caselaw) . 32

  2.3.2.1 Deduktivno sklepanje ..................................................................................... 32 2.3.2.2 Sklepanje po analogiji neposredno iz sodbe v preteklem primeru ................. 35 2.3.2.3 Izbira deduktivnega ali analognega sklepanja: »lahki« in »težki« primeri .... 38

  2.3.3 Deduktivno in analogno sklepanje v »pravu primerov«, ki tolmačijo zakone ....... 39 2.3.3.1 Določanje dejanskih razlik v »pr

Recommended

View more >