vsebina slovenska akademija znanosti in kazensko procesno pravo morda إ،e bolj odloؤچilno kot...

Download VSEBINA SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN Kazensko procesno pravo morda إ،e bolj odloؤچilno kot materialno

Post on 01-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VSEBINA

  I. del, Reforma

  STANKO BEJATOVIĆ, Srbija: kraj reforme ili samo jedan korak u više godišnjem procesu?

  HAJRIJA SIJERČIĆ - ČOLIĆ, Bosna i Hercegovina: strukturne promjene u bosansko–hercegovačkom krivičnom postupku

  KATJA ŠUGMAN STUBBS, Slovenija: razvoj slovenskega kazenskega postopka od osamosvojitve do danes

  II. del, Iskanje resnice kot osrednji dejavnik reform?

  DAVOR KRAPAC, Staze prema procesnoj istini i essentialia suvremenog kaznenog postupka

  MOMČILO GRUBAČ, Tužilačka istraga i njeno otvaranje

  PRIMOŽ GORKIČ, Iskanje resnice in razlaga ustavnih procesnih jamstev: vloga slovenskega ustavnega sodišča

  LJUBLJANA 2015

  SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA

  RAZRED ZA ZGODOVINSKE IN DRUŽBENE VEDE CLASSIS I: HISTORIA ET SOCIOLOGIA

  RAZPRAVE DISSERTATIONES

  30

  STRUKTURNE SPREMEMBE KAZENSKEGA POSTOPKA

  UREDNIKA ALENKA ŠELIH IN PRIMOŽ GORKIČ

  R A

  ZP R

  AV E

  I. R

  A ZR

  ED A

  , 30

  – D

  IS SE

  R TA

  TI O

  N ES

  C LA

  SS IS

  I ,

  X X

  X

  VSEBINA

  I. del, Reforma

  STANKO BEJATOVIĆ, Srbija: kraj reforme ili samo jedan korak u više godišnjem procesu?

  HAJRIJA SIJERČIĆ - ČOLIĆ, Bosna i Hercegovina: strukturne promjene u bosansko–hercegovačkom krivičnom postupku

  KATJA ŠUGMAN STUBBS, Slovenija: razvoj slovenskega kazenskega postopka od osamosvojitve do danes

  II. del, Iskanje resnice kot osrednji dejavnik reform?

  DAVOR KRAPAC, Staze prema procesnoj istini i essentialia suvremenog kaznenog postupka

  MOMČILO GRUBAČ, Tužilačka istraga i njeno otvaranje

  PRIMOŽ GORKIČ, Iskanje resnice in razlaga ustavnih procesnih jamstev: vloga slovenskega ustavnega sodišča

  LJUBLJANA 2015

  SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA

  RAZRED ZA ZGODOVINSKE IN DRUŽBENE VEDE CLASSIS I: HISTORIA ET SOCIOLOGIA

  RAZPRAVE DISSERTATIONES

  30

  STRUKTURNE SPREMEMBE KAZENSKEGA POSTOPKA

  UREDNIKA ALENKA ŠELIH IN PRIMOŽ GORKIČ

  R A

  ZP R

  AV E

  I. R

  A ZR

  ED A

  , 30

  – D

  IS SE

  R TA

  TI O

  N ES

  C LA

  SS IS

  I ,

  X X

  X

  VSEBINA

  I. del, Reforma

  STANKO BEJATOVIĆ, Srbija: kraj reforme ili samo jedan korak u više godišnjem procesu?

  HAJRIJA SIJERČIĆ - ČOLIĆ, Bosna i Hercegovina: strukturne promjene u bosansko–hercegovačkom krivičnom postupku

  KATJA ŠUGMAN STUBBS, Slovenija: razvoj slovenskega kazenskega postopka od osamosvojitve do danes

  II. del, Iskanje resnice kot osrednji dejavnik reform?

  DAVOR KRAPAC, Staze prema procesnoj istini i essentialia suvremenog kaznenog postupka

  MOMČILO GRUBAČ, Tužilačka istraga i njeno otvaranje

  PRIMOŽ GORKIČ, Iskanje resnice in razlaga ustavnih procesnih jamstev: vloga slovenskega ustavnega sodišča

  LJUBLJANA 2015

  SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA

  RAZRED ZA ZGODOVINSKE IN DRUŽBENE VEDE CLASSIS I: HISTORIA ET SOCIOLOGIA

  RAZPRAVE DISSERTATIONES

  30

  STRUKTURNE SPREMEMBE KAZENSKEGA POSTOPKA

  UREDNIKA ALENKA ŠELIH IN PRIMOŽ GORKIČ

  R A

  ZP R

  AV E

  I. R

  A ZR

  ED A

  , 30

  – D

  IS SE

  R TA

  TI O

  N ES

  C LA

  SS IS

  I ,

  X X

  X

  11,00 EUR

 • STRUKTURNE SPREMEMBE KAZENSKEGA POSTOPKA

  strukturne - prelom_Layout 1 14.9.15 18:27 Page 1

 • SPREJETO NA SEJI RAZREDA ZA ZGODOVINSKE IN DRUŽBENE VEDE

  SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 22. OKTOBRA 2013

  IN NA SEJI IZVRŠILNEGA ODBORA PREDSEDSTVA

  SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 29. JUNIJA 2015

  UREDNIKA: akad. dr. Alenka Šelih, dr. Primož Gorkič

  RAZPRAVE I. RAZREDA DISSERTATIONES CLASSIS I

  30 STRUKTURNE SPREMEMBE KAZENSKEGA POSTOPKA

  Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti

  Prelom in priprava SETZER, Danilo Radanović s.p.

  Tisk Rotosi d.o.o.

  Naklada 300 izvodov

  Ljubljana 2015

  CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 343.1(082)

  STRUKTURNE spremembe kazenskega postopka / uredila Alenka Šelih in Primož Gorkič. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015. - (Razprave

  / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 30)

  ISBN 978-961-268-040-4 1. Šelih, Alenka 281028096

  strukturne - prelom_Layout 1 14.9.15 18:27 Page 2

 • LJUBLJANA 2015

  SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA

  RAZRED ZA ZGODOVINSKE IN DRUŽBENE VEDE CLASSIS I: HISTORIA ET SOCIOLOGIA

  RAZPRAVE DISSERTATIONES

  30

  STRUKTURNE SPREMEMBE KAZENSKEGA POSTOPKA

  UREDNIKA ALENKA ŠELIH IN PRIMOŽ GORKIČ

  strukturne - prelom_Layout 1 14.9.15 18:27 Page 3

 • strukturne - prelom_Layout 1 14.9.15 18:27 Page 4

 • VSEBINA

  Predgovor .................................................................................. 7

  O avtorjih .................................................................................. 9

  I. del, Reforma .......................................................................... 11

  STANKO BEJATOVIĆ, Srbija: kraj reforme ili samo jedan korak u više godišnjem procesu? .......................................................... 13

  HAJRIJA SIJERČIĆ - ČOLIĆ, Bosna i Hercegovina: strukturne promjene u bosansko–hercegovačkom krivičnom postupku ....... 40

  KATJA ŠUGMAN STUBBS, Slovenija: razvoj slovenskega kazenskega postopka od osamosvojitve do danes .......................................... 58

  II. del, Iskanje resnice kot osrednji dejavnik reform? .................. 85

  DAVOR KRAPAC, Staze prema procesnoj istini i essentialia suvremenog kaznenog postupka ................................................. 87

  MOMČILO GRUBAČ, Tužilačka istraga i njeno otvaranje............... 105

  PRIMOŽ GORKIČ, Iskanje resnice in razlaga ustavnih procesnih jamstev: vloga slovenskega ustavnega sodišča ............................. 122

  Stvarno kazalo ........................................................................... 135

  Imensko kazalo .......................................................................... 138

  strukturne - prelom_Layout 1 14.9.15 18:27 Page 5

 • strukturne - prelom_Layout 1 14.9.15 18:27 Page 6

 • PREDGOVOR

  Kazensko procesno pravo morda še bolj odločilno kot materialno kazensko pravo opredeljuje položaj udeležencev v kazenskem po- stopku, še posebej obeh strank, obdolženca in tožilca. Ta veja prava je tista, ki določa vsebino in obseg pravic obeh strank; določa vlogo in po- oblastila sodišča, pa tudi vseh drugih udeležencev v postopku – poli- cije, oškodovanca, prič, izvedencev. Rešitve na tem področju so zato zelo jasen indikator stopnje varstva in zagotavljanja človekovih pravic na eni strani, a tudi zahtev za učinkovitost kazenskega postopka na drugi strani.

  Na področju kazenskega prava je – po ustavnih spremembah v za- četku sedemdesetih let – samo kazensko procesno pravo v prejšnji državi Jugoslaviji ostalo v pristojnosti zvezne države in zato ostalo enako v vseh njenih delih – republikah tudi v času po razpadu države. Vsaka izmed novo nastalih držav je nato na svoj način in v skladu s svo- jimi pogledu začela to področje spreminjati, prilagajati zahtevam nove pluralistične politične ureditve, zahtevam novih ustavno pravnih okvi- rov in izhodišč ter rešitvam v sodobni kazenski procesni teoriji.

  Zato je bil razmislek o tem, da bi razčlenili razvoj rešitev v posamez- nih delih nekdaj skupnega pravnega prostora, svojevrsten izziv. Oddelek za družbene vede I. razreda za zgodovinske in družbene vede SAZU je zato z veseljem sprejel predlog, da skupaj s katedro za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Društvom za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije pripravi primerjalno študijo o tej tematiki. Prof. dr. Katja Šugman Stubbs in doc. dr. Primož Gorkič sta navezala stike s predstavniki vodilnih pravnih fakultet v novonastalih državah in predla- gala obdelavo te zanimive teme. Tako je nastala zamisel, da organizatorji pripravijo pod okriljem I. razreda SAZU posvet o vprašanjih strukturnih sprememb v kazenskem procesnem pravu Bosne in Hercegovine, Hrva- ške, Slovenije in Srbije. Posvet, ki je bil 8. 11. 2013 v Ljubljani, je nakazal vrsto zanimivih rešitev in posebnosti, hkrati pa pokazal, da tematika zah- teva poglobljeno obdelavo. Udeleženci so zato v pisnih prispevkih podali celovito podobo razvoja sprememb kazenskega pro cesnega prava v posa- meznem pravnem sistemu in predstavili aktualne rešitve.

  7

  strukturne - prelom_Layout 1 14.9.15 18:27 Page 7

 • Pokazalo se je, da je vsak pravni sistem skušal zagotoviti takšne reši- tve, oprte tudi na primerjalno pravni razmislek, ki najbolj ustrezajo njegovemu lastnemu položaju. Pri tem so bili bolj

Recommended

View more >