temmuz-aralik 2017) arge bأœltenؤ° dأ¶rt duvar arasؤ±na sؤ±kؤ±إںmؤ±إں, in-ternet...

Download TEMMUZ-ARALIK 2017) ARGE BأœLTENؤ° dأ¶rt duvar arasؤ±na sؤ±kؤ±إںmؤ±إں, in-ternet oyunlarؤ± dؤ±إںؤ±nda

Post on 21-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARGE BÜLTENİ SAYI:8

  (TEMMUZ-ARALIK 2017)

  T.C.

  AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM

  MÜDÜRLÜĞÜ

  Bu sayıda:

  GİRİŞ 1

  BÜLTEN 2

  STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 3

  EĞİTİMDE KALİTE 4

  YEREL VE AB PROJELERİ 5

  TÜBİTAK PROJELERİ 6

  DİĞER PROJELER 7

  SEMİNER,KONFERANS,PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 8

  EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 9

  DİĞER BİLGİLER 10

  İMTİYAZ SAHİBİ

  Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına

  Metin YALÇIN

  İl Milli Eğitim Müdürü

  YAYIN KURULU

  Bahri TURUNÇ - Emin ÖNDER - Ömer BOZDAĞ

  PROJELER EKİBİ

  Bahri TURUNÇ / Projeler Ekibi-ASKE

  Nursefa KARA / Projeler

  Gökben BAŞ / Projeler

  ASKE

  Ömer BOZDAĞ / ASKE

  Murat AKDAŞ/ ASKE

  Kerem ÇETİNTAŞ / ASKE

  Bahri BEKTAŞ/ ASKE

  Emin ÖNDER /ASKE

  GRAFİK TASARIM

  Emin ÖNDER -Ömer BOZDAĞ

 • Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi,1843555 sayı ve 08.05.2014 tarihli "İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönergesi" kapsamında görev yapmaktadır.

  Birimimiz," Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi

  (ASKE)" ile "Projeler Ekibi (PEK)" olmak üzere iki ekip halinde çalışmalarını yürütmektedir. 2017 yılı ikinci 6 aylık döneminde birimimizin gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik olarak hazırlanan bu bültende sırasıyla;

  1. Giriş (Bülten Dönemi Bilgilendirme)

  2. Bülten Dönemi İyi (Örnek/Örnekler)

  3. Stratejik Planlama (Stratejik Planlama Çalışmaları)

  4. Eğitimde Kalite

  5. Yerel ve AB Projeler,

  6. TÜBİTAK Projeler,

  7. Diğer Projeler,

  8. Seminer, Konferans, Panel ve Benzer Çalışmalar,

  9. Eğitim Araştırmaları bölümlerinde yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

  BAHRİ TURUNÇ

  -Koordinatörlük

  -Stratejik Plan Çalışması

  -E-twinning Projeleri

  -AB Projeleri

  ÖMER BOZDAĞ

  KEREM ÇETİNTAŞ

  -Tübitak Projeleri

  -Tübitak Bilim Fuarları

  -Eğitimde Yenilikçi Yakla- şımlar

  -Robotix

  -Stem

  -Steam

  -Scientix

  GÖREV DAĞILIMLARIMIZ

  AR-GE

  ÇÖZÜM

  MERKEZİ!

  Sayfa 2 1-GİRİŞ

  NURSEFA KARA

  -ZEKA (Zafer Kalkınma Ajansı) Projeleri

  -MFİB (Merkezi Finans ) Projeleri

  -YTB ( Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Toplulukla- rı Başkanlığı ) Projeleri

  -Erasmus+ Gençlik Değişimi

  GÖKBEN BAŞ

  -EVS( Avrupa Gönüllü- lük Hizmet ) Projeleri

  MURAT AKDAŞ

  -Stratejik Plan Çalışması

  BAHRİ BEKTAŞ

  -Akademik Çalışmalar

  -Kurum İçi ve Hizmet İçi Seminerleri

  -A-EKİP Çalışmaları

  -Münazara Ligi

  EMİN ÖNDER

  -Bültenin Hazırlanması

  -Brifing Dosyası

  -Dijital Ortamda Çalışmaları Toplama

  -Çalışmaları Sınıflandırma

  -Web Sitelerini düzenleme

  MUSTAFA ORAL

  -Bölüm memurluk görevlerinin tümü

 • Ulusal Ajans Başkanlığı tarafından Ankara’da “Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırıl- ması ve Kullanılması Çalıştayı” Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet YÜCEL ve Ulusal Ajans Başkanı Mesut KAMİLOĞLU başkanlığında gerçekleştirildi. Bu kapsamda farklı alanlardan 10 örnek proje belirlenerek; çalıştay boyunca proje sunumları yapıldı. Soru ve cevaplarla bu projelerin farklı bakanlıklarda uzun vadede politikaya dönüştürülmesi, politika oluşum süreçlerinde girdi olarak kullanılması amaçlandı.

  Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu “Beat Cyberbullying ; Embrace Safer Cyberspa- ce”- “BECYBERSAFE” KA2 Stratejik Ortaklık Projesi eğitim alanındaki projeler ara-

  sından örnek proje seçilmiş olup, Bakanlığımız tarafından KA2 Stratejik Ortaklık “BECYBERSAFE” Pro- jesi ile Ulusal Ajans Başkanlığına davet edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin YALÇIN ve AR–GE personeli katıldı. Proje Koordinatörü Bahri TURUNÇ “BECYBERSAFE” (siber zorbalık) projesi- nin çıktılarını anlatan sunumu gerçekleştirildi. Proje çıktıları olan “Siber Güvenlik Oyunu” ve “Ebeveyn ve Okullar için Rehber Kitap” tanıtıldı.

  PROJENİN TANIMI

  Siber zorbalıkla mücadele; çocukların güvenli internet kullanımı;

  Teknoloji her ne kadar hayatımızı kolaylaştıran bir etki alanı oluştursa da, amacından uzaklaştırılarak kötüye kullanıldığında kişilerin hayatlarında olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Zorbalık; insanların hayatlarında za- man zaman maruz kaldıkları olumsuz davranış ve hareketlerdir. Siber zor- balık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır.

  Proje kapsamında ;Siber zorbalıkla mücadele konusunda 9-14 yaş gurubundaki çocuklar hedeflen- miş ,bu yaş gurubunda gereken bilincin sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada aynı zamanda ebeveyn- ler ve eğitimciler de ele alınmış, onların da siber zorbalık konusunda bilinçlenmesi hedeflenmiştir. Proje Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde ;Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü-YEĞİTEK yerel ortağımızla beraber ; University of Manchester- İNGİLTERE, Universida de Coimbra-PORTEKİZ, Interfusion Services Limited- KIBRIS, Komunikujeme- ÇEKYA, Artemisaworld-İSPANYA, Ceipes,ITALYA, Konsulent Øystein Samnøen-NORVEÇ toplam do- kuz ortakla gerçekleştirilmiştir.

  Proje fikri çıktıları olan “Ebevenler ve Okullar için Siber zorbalık Rehber Kitabi”, “Siber Güvenlik Oyunu” ve “Siber zorbalık El Kitapçığı” ,siber zorbalıkla mücadele konusun- da ebeveynlere, öğretmenlere ve ergenlere rehberlik et- mekle birlikte ,çözüm önerileri sunmaktadır. Bununla birlik- te proje Avrupa Birliği faaliyetleri kapsamında ,fikri çıktıla- rıyla “güvenli internet kullanımı” , okullarda siber zorbalık vakalarının azaltılması ve bu şekilde öğrencilerin okul de- vamsızlıkların da azaltılmasına yardımcı olacak çözüm önerileri ve tedbirler almayı hedeflemektedir.

  SİBER ZORBALIK

  Sayfa 3 2-BÜLTEN DÖNEMİ -İYİ ÖRNEK

 • Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

  genel oyun kurallarının öğretil- mesi istenmektedir. Diğer gün- lerde günde 5 oyun olmak üzere toplamda 20 çocuk oyu- nu öğretilecektir.Bu oyunlar

  1-Bezirganbaşı,

  2– Yakan top,

  3-Kıskanç tavuklar,

  4-Yüzük kaçırma,

  5– Yüzük kimde?,

  6– Yedi kiremit,

  7– Hımbıl

  8– Çember çevirme

  9– El sık, selam ver koş,

  10-Çelik çomak,

  11-Topaç,

  12– Sıçratan top,

  13– Ebe davul zurna 1-2-3 !,

  14– Birdirbir,

  15– Ayakkabı saklama,

  16 Tornet bilye te- ker ,

  17 Üçtaş-cakcuk, ,

  18 Beş taş,

  19– Ebe beni kurda verme

  20– Uzun eşek.

  Bizim projedeki

  amacımız geleneksel çocuk oyunlarının verilecek eğitim sonrasında okullarda oynatıl- masını sağlayarak bu oyunları- nın unutulmasını engellemek ve dört duvar arasına sıkışmış, in- ternet oyunları dışında başka oyun oynayamayan ve sosyal- likten uzaklaşmış çocukların

  yerine gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamış çocuklar ile sağlıklı bir toplumun temelleri- nin atılmasını sağlamaktır.

  Eğitim 35'er saat planlanmış olup ilk gün bu oyunların çocuk sağlı- ğı açısından önemi, diğer günlerde ise toplamda 20 geleneksel oyunun öğre- tilmiştir. Eğitimler anao- kulları ve ilköğretim öğ- retmenlerinden ilgi ve is- teklilikleri doğrultusunda

  seçilmiş toplamda 60 öğ- retmene Afyonkarahisar Aydın Doğan Bilim Sanat Merkezi konferans salo- nunda verilecek olup Ara- lık ayında yapılması plan- lanmaktadır. Hafta içi ya- pılması planlanan eğitim- lerde yoklama alınacak olup eğitime en az % 80 devam sağlayan katılım- cılara katılım belgesi veri- lecektir. Program içeriğin- de birinci gün Geleneksel Çocuk Oyunlarının çocuk sağlığı açısından önemi, bu oyunların isimleri ve

  Sayfa 4 2-BÜLTEN DÖNEMİ -İYİ ÖRNEK

 • tanesi de insandır. Projedeki amacımız insana yapılan yatı- rım doğrultusunda eğitim koç- ları yetiştirmektir. Proje ile ulaşmak istediğimiz amaç ili- miz öğrencilerinin ve aileleri- nin ve tüm yerel halkın sorun-

  lar

  karşısında çözüm yollarına ulaşmasında, bu yolları zen-

  Program içeriği : -Ego du- rumları, Farkındalık, Koçluk ne- dir, -İletişim nedir, Etkili iletişim becerileri, Sınıf yönetimi, Etkili dinleme, Odaklanma egzersiz- leri, Yeni nesil beklentileri, Güç- lü soru sorabilme, -Etkili öğret- me teknikleri, Doğru geri bildi- rim verme, Beden dili kullanımı, Hızlı okuma becerileri, Hafıza teknikleri, Etkili ders çalışma teknikleri, Test çözme

Recommended

View more >