tehnološki merni sistemi – deveta nastavna - ukp proizvodno mašinstvo mf 1 beograd tehnološki...

Download Tehnološki merni sistemi – deveta nastavna - UKP Proizvodno mašinstvo MF 1 Beograd Tehnološki merni sistemi – deveta nastavna jedinica / Digitalni merni sistemi Prof. dr Vidosav

If you can't read please download the document

Post on 17-Apr-2018

235 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd1

  Tehnoloki merni sistemi deveta nastavna jedinica /

  Digitalni merni sistemi

  Prof. dr Vidosav D. Majstorovi, dipl.ma.in.

  Mainski fakultet u Beogardu

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd2

  Digitalni merni sistemi

  Osnovno obeleje analogno/digitalna konverzija mernih signala i prikazivanje rezultata merenja na digitalnom indikatoruOpta ema digitalnog mernog sistema, slika 9.25

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd3

  Slika 9.25 ema DMSSlika 9.25 ema DMS

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd4

  Tok procesa konverzije

  Proces analogno-digitalne konverzije signala u AD konvertoru sastoji se iz tri dela:

  Vremensko kvantovanjeAmplitudno kvantovanjeKodovanje signala

  Operacije vremenskog i amplitudnog kvantovanja predstavlja u sutini operaciju diskretizacije analogno promenljive veliine

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd5

  Tok procesa konverzije - nastavak

  Pretvaranje analogne veliine u niz diskretnih vrednosti i to po vremenu (vremensko kvantovanje), po intezitetu ili nivou (amplitudno kvantovanje), kao i po vremenu i intezitetu (vremensko -amplitudno kvantovanje)Amplitudno kvantovanje (xmin xmax)

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd6

  Tok procesa konverzije - nastavak

  Amplitudnim kvantovanjem se data veliina x deli na odreen broj n, najee jednakih delova ili kvanta qDiskretna vrednost nx merene veliine x jednaka je najbliem celom broju diskretizovanih nivoa ili kvantaKorak kvantovanja vrednost dozvoljene greke

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd7

  Tok procesa konverzije - nastavak

  Kvaizacija ili diskretizacija kontinulano promenljive veliine x(t) u diskretne vrednosti x(ti)=nx se vri po:

  a) nivoub) po vremenu za ti = const.c) po vremenu za ti = const. I istovremeno po nivoud) po nivou i po vremenu istovremeno, slika 9.26

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd8

  Slika 9.26 Analogno kvantovanje

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd9

  Kodiranje diskretnih vrednostiDa bi se izdvojena diskretna vrednost mogla u daljem prevesti u digitalnu formu, mora se ova vrednost kodovati, tj. Izraziti binarnim brojem / kodomNakon diskretizacije vri se prevoenje izdvojenih kvanta u binarni oblikTako se na izlazu iz AD konvertora dobija binarni broj digitalni ekvivalent merene analogne veliineProces amplitudnog kvantovanja i kodovanja ini sutinu analogno-digitalne konverzije

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd10

  Elektro-mehaniki koder

  Ovo je ifrator za pretvaranje analogne x u digitalnu veliinu y (binarni kod), slika 9.27Svakom polju koderske matrice po kojoj se kreu klizni kontakti sa nosaem, odgovara odreeni binarni broj digitalni ekvivalent vrednosti merene veliine xNedostaci ovog kodera: habanje, poloaj klizaa izmeu dve susedne kolone

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd11

  Slika 9.27 Elektromehaniki koder

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd12

  Elektronski koder

  Otklonjene mane elektromehanikog koderaOsnovni deo ukrtena mrea sa prekidakim elementimaKoderska matrica sa poluprovodnikim diodama, slika 9.28

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd13

  Slika 9.28 Elektronski koder BCD 8421

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd14

  Digitalni indikator

  Za vizuelno praenje digitalne vrednosti merene veliine potrebno je imati dve jedinice:

  Dekodersku DDigitalno-pokazivaku DP, slika 9.29

  Tok signala: ulazni impuls (UIS), dekadni broja (B), dekoderska jedinica (D), digitalni pokaziva (DP)

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd15

  Slika 9.29 Blok ema digitalnog pokazivaa

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd16

  Svetlosni indikatori

  Slue za vizuelnu identifikaciju rezultata merenjaSvetlosni digitalni indikatori koriste elemente svetlosne indukcije: svetlosni segmenti, gasne cevi, svetlosne diode, cifarski zastori, ... Primer svetlosnih segmenata, slika 9.30

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd17

  Slika 9.30 ema segmentnog indikatora

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd18

  Slika 9.31 ema diodne matrice

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd19

  Slika 9.32 Digitalni sistem TESATRONIC

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd20

  Slika 9.33 Digitalni sistem Millitron

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd21

  Slika 9.34 elijski digitalni sistem TESA

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd22

  Slika 9.35 elijski digitalni sistem TESA za merenje i zapisivanje

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd23

  Primena tree grane merno-kontrolnog sistema

  Realizuje se upravljaka funkcijaSignal se iz prenosne jedinice vodi ka jedinicama za obradu, prenos i upotrebu mernih signalaIzlazni signal za ovu granu je u digitalnom obliku On (signal) se uvodi u procesni raunar (MA, MM, memorije podataka, telekomunikacioni sistem, ...)

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd24

  Neke mogunosti i prednosti DMS

  Razlozi brzog razvoja i difuzije DMS: Digitalni merni signal je povoljniji za manipulisanjeDMS se odlikuju najveom tanou (vea za klasu od analognih)Vrlo velika brzina merenja i potpuna automatizacija svih operacija

 • TMS - UKPProizvodno mainstvo MF

  Beograd25

  Hvala Vam na panji !

  VaProf. dr Vidosav D. Majstorovi,

  dipl.ma.in.Mainski fakultet

  Univerzitet u Beogradu

Recommended

View more >