merni lanci

Download merni lanci

Post on 19-Oct-2015

46 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mki

TRANSCRIPT

 • 5/28/2018 merni lanci

  1/20

  VEBA 03 MERNI LANCI

  Sadraj vjebe:

  1. MERNI LANCI

  2. METODE RJEAVANJA MJERNI! LANACA

  3. RJEAVANJE LINIJS"I! MJERNI! LANACA

  3.1 Me#$d a%&$'(#)e *a+je)j,v$,

  3.1.1 Odre-,va)je *avr)$/ 'a)a A+er)$/ 'a)a

  3.1.2 Odre-,va)je )e%$*)a#, #$'era),ja &aav)$/ 'a)a A,

  +jer)$/ 'a)a.

  a. 4rv, %r,),% 5 jed)a6$/ (#,aja #$'era),ja

  b. Dr(/, %r,),% 5 jed)a6$ e%e)a #a)$,

  . Tre7, %r,),% 5 %re#$d), ,*b$r #$'era),ja

  3.2 Me#$d )e%$#%()e *a+je)j,v$,

  3.3 Me#$d /r(%)e *a+je)j,v$,

  3.8 Me#$d %$deava)ja

  3.9 Me#$d re/(',&a)ja

 • 5/28/2018 merni lanci

  2/20

  1. MERNI LANCI

  Mjer), 'a)a &e &a$j, $d ),*a )ad$ve*a), +jera %$jed,)a), e'e+e)a#a A, ,*avr)$/ e'e+e)#a A 6$j, ,)e *a#v$re) &,e+ +jera.

  4$jed,), 'a)$v, +jer)$/ 'a)a &( +e-(&$b)$ *av,&),; #a6$ da %r$+je)a vr,jed)$,jed)$/ 'a)a (#,e )a %r$+je)( vr,jed)$, $a', 'a)$va.

  Me-(&$b)a *av,&)$ $a', 'a)$va +jer)$/ 'a)a , )j,$v, #$'era),ja je $&)$v)$&v$jv$ &v, 'a)aa )a 6$+e &e #e+e'je &v, %r$ra(), , a)a',*e ,,.

  2. METODE RJEAVANJA MJERNIH LANACA

  4$$je &'jede7e +e#$de rjeava)ja +jer), 'a)aa:

  Me#$d a%&$'(#)e *a+je)j,v$, Me#$d )e%$#%()e *a+je)j,v$, Me#$d /r(%)e *a+je)j,v$, Me#$d %$deava)ja Me#$d re/(',&a)ja

  4r, rjeava)j( %r$b'e+a +jer), 'a)aa 6$r,,+$ &'jede7e $*)a6e: A5 )$+,)a')a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a A/< /$r)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a Ad< d$)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a = T5 #$'era),ja *avr)$/ 'a)a 5 /re6a ,', %$'je ra(ra)ja vr,jed)$, *avr)$/ 'a)a A,< )$+,)a')a vr,jed)$ ,5#$/ &aav)$/ (ve7avaj(7e/ ,', (+a)j(j(7e/

  'a)a +jer)$/ 'a)a A/,< /$r)ja /ra),)a vr,jed)$ ,5#$/ &aav)$/ (ve7avaj(7e/ ,',

  (+a)j(j(7e/ 'a)a +jer)$/ 'a)a

  Ad,< d$)ja /ra),)a vr,jed)$ ,5#$/ &aav)$/ (ve7avaj(7e/ ,', (+a)j(j(7e/'a)a +jer)$/ 'a)a

  X

  A1

  A1 X

  YA2Detalj: A

  Z

  A

  Z

  AA2 Y

 • 5/28/2018 merni lanci

  3/20

  5i= T,5 #$'era),ja ,5#$/ &aav)$/ (ve7avaj(7e/ ,', (+a)j(j(7e/ 'a)a +jer)$/'a)a

  5,< /re6a ,', %$'je ra(ra)ja ,5#$/ &aav)$/ (ve7avaj(7e/ ,', (+a)j(j(7e/'a)a +jer)$/ 'a)a

  5) < br$j (ve7avaj(7, &aav),'a)$va +jer)$/ 'a)a + < (6(%a) br$j 'a)$va ( +jer)$+ 'a)( (6'j((j(7, , *avr), 'a)

  3. RJEAVANJE LINIJSKIH MJERNIH LANACA

  3.1 Me#$d a%&$'(#)e *a+je)j,v$,

  4r,+je)$+ $ve +e#$de %$,e &e a%&$'(#)a *a+je)j,v$ &v, d,je'$va ,&6'$%$va +jer)$/ 'a)a.

  3.1.1 Odre-,va)je *avr)$/ 'a)a A+jer)$/ 'a)a

  I*vede), $bra*a *a ,*ra()ava)je )$+,)a')e vr,jed)$, *avr)$/ 'a)aA+jer)$/'a)a /'a&,:

  A==

  =

  ni

  i

  iA1

  - =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  iA

  A)$'$/)$ ,+a+$:

  A/= =

  =

  ni

  i

  giA1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  diA

  Ad==

  =

  ni

  i

  diA1

  - =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  giA

  /dje &(:

  A/>Ad5.

  "a6$ je #$'era),ja )e6$/ &aav)$/ 'a)a +jer)$/ 'a)a:

  T,= ,= A/,5 Ad, , T= = A/5 Ad

  %r$$+ *a+je)$+ d$b,ja+$ da je:

  T= = 1?23?...?+51= =

  =

  1

  1

  mi

  i

  i

  Na ,de)#,a) )a,) d$b,ja+$ da je %$'je ra(ra)ja *avr)$/ 'a)a 'a)a:

  =

  =

  =

  ni

  ii

  1

  @ra),)a $d(%a)ja *avr)$/ 'a)a )jer)$/ 'a)a &(:

  /= =

  =

  ni

  i

  gi

  1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  di

  d==

  =

  ni

  i

  di

  1

  - =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  gi

 • 5/28/2018 merni lanci

  4/20

  PRIMERI:

  Zadatak 1.

  Odred,#, )$+,)a')e , /ra),)e vr,jed)$, *avr)$/ 'a)a A#e)$'$6$/ +jer)$/ 'a)a

  a6$ &( )$+,)a')e vr,jed)$, 'a)$va 'a)a da#e )a &6,,.

  Ree)je *ada#6a

  I*ra* *a )$+,)a')( vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a /'a&,:

  A==

  =

  ni

  i

  iA1

  - =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  iA

  A= A1? A2 5 A3 ? A8? A9? AA= 0?80520?29?19?39A= 29 [++]

  @$r)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a je:

  A/= =

  =

  ni

  i

  giA1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  diA

  A/=0.3?80.151.?29?18.?39A/= 120.858.=29. [++]

  A)a'$/)$ d$)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a je:

  Ad= =

  =

  ni

  i

  diA1

  - =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  giA

  Ad= .?3.520?29.1?19.1?39.2Ad= 11.59.8=28.2 [++]

  Sada +$e+$ ,*rad,#, 6$)#r$'( %r$ra()a %re6$ (6(%)e #$'era),je *avr)$/ 'a)a;

  = T= 1?23?...?+51= =

  =

  1

  1

  mi

  i

  i

  = T= 0.?0.2?0.1?0.1?0.2?0.2=1.8 ++6a6$ je

  = T= A/5 Ad= 29.528.2=1.8 [++]

  *)a, da je ,*ra-e), %r$ra() #aa); #e je *avr), 'a) +jer)$/ 'a)a

  A=6,0 8,025

  + [++]

  A2=40 0 ,1

  A1=800,3

  - 0,1

  A

  +0,1

  A5=15A4=25A3=20 A6=35+0,20,1

 • 5/28/2018 merni lanci

  5/20

  A4=20 A5=30

  A

  60

  A2=4

  + 0,08 - 0,1

  A1=45- 0,1

  A3=30

  +0,005

  + 0,05

  Od(%a)je *avr)$/ 'a)a +$e+$ ,*ra()a#, , %re6$ jed)a,)a *a /ra),)a$d(%a)ja.

  /= =

  =

  ni

  i

  gi

  1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  di

  /=0.3?0.1550.1?050.1?0=0. [++]

  A)a'$/)$ ,+a+$;d=

  =

  =

  ni

  i

  di

  1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  gi

  d=50.350.150?0.1?0.1?0.2=50. [++]

  Zadatak 2.

  a MERNI 'a)a %r,6a*a) )a &',, $dred,#, )$+,)a')( vr,jed)$ , /ra),)a $d(%a)ja*avr)$/ 'a)a A'a)a a6$ &( %$&+a#ra)e vr,jed)$, $a', 'a)$va 'a)a:

  = 0; A1 = 8950;1

  ; A2 = 8?0;09

  ;A3= 30?0;009; A8= 20?0;0; A9= 3050;1.

  I*vr, 6$)#r$'( ,*ra()a#, $d(%a)ja *avr)$/ 'a)a+jer)$/ 'a)a.

  R!"#"$!" %adatka

  I*ra* *a )$+,)a')( vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a /'a&,:

  A= =

  =

  ni

  i

  iA1

  - =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  iA

  A= 89?8?30F$&0520?30A=18 [++]

  @$r)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a je:

  A/= =

  =

  ni

  i

  giA1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  diA

  A/=89?8.09?30.009F$&0520?2.A/=18.1929 [++]

  A)a'$/)$ d$)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a je:

  Ad= =

  =

  ni

  i

  diA1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  giA

  Ad= 88.?8?30F$&0520.0?30Ad=13.2 [++]

  Sada +$e+$ ,*rad,#, 6$)#r$'( %r$ra()a %re6$ (6(%)e #$'era),je *avr)$/ 'a)a;

  = T= 1?23?...?+51=

  =

  =

  1

  1

  mi

  i

  i

 • 5/28/2018 merni lanci

  6/20

  - 0,1

  + 0,02

  A4=25A5=20

  A1=45

  - 0,1

  A

  A3=20

  60

  + 0,05

  + 0,02

  A2=15

  = T= 0.1?0.09?0.009F$&0?0.0?0.1=0.3329

  6a6$ je

  = T= A/5 Ad= 18.1929513.2=0.3329 [++]

  *)a, da je ,*ra-e), %r$ra()#aa); #e je *avr), 'a) +jer)$/ 'a)a

  A=1525.018.014

  + [++]

  Od(%a)je *avr)$/ 'a)a +$e+$ ,*ra()a#, , %re6$ jed)a,)a *a /ra),)a$d(%a)ja.

  /= =

  =

  ni

  i

  gi

  1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  di

  /= 0?0.09?0.009F$&05050.1=0.1929 [++]

  A)a'$/)$ ,+a+$;

  d= =

  =

  ni

  i

  di

  1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  gi

  d= 50.1?0?050.0?0=50.1 [++].

  Zadatak 3.

  a MERNI 'a)a %r,6a*a) )a &',, $dred,#, )$+,)a')( vr,jed)$ , /ra),)a $d(%a)ja*avr)$/ 'a)a A'a)a a6$ &( %$&+a#ra)e vr,jed)$, $a', 'a)$va 'a)a:

  = 0; A1 = 8950;1; A2 = 19?0;02;

  A3= 20?0;09; A8= 2950;1;A9= 20?0;2.

  I*vr, 6$)#r$'( ,*ra()a#, $d(%a)ja *avr)$/'a)a +jer)$/ 'a)a.

  R!"#"$!" %adatka

  I*ra* *a )$+,)a')( vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a /'a&,:

  $&A==

  =

  ni

  i

  iA1

  - =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  iA

  $&A=20?29?20589?19=9

  A= 10 [++]

  @$r)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a je:

 • 5/28/2018 merni lanci

  7/20

  Detalj: A

  12

  12

  AX

  -0,02-0,075

  -0,031-0,059

  $&A/= =

  =

  ni

  i

  giA1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  diA

  $&A/= 20.02?29?20.09588.?19 = 9.1 [++]A/=10.38 [++]

  A)a'$/)$ d$)ja /ra),)a vr,jed)$ *avr)$/ 'a)a je:

  $&Ad= =

  =

  ni

  i

  diA1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  giA

  $&Ad=20?28.?20589?19.02=8. [++]Ad= . [++]

  Sada +$e+$ ,*rad,#, 6$)#r$'( %r$ra()a %re6$ (6(%)e #$'era),je *avr)$/ 'a)a;

  $&=$&T=

  =

  =

  1

  1

  mi

  i

  i

  $&= 0.1?0.02?0.02?0.1?0.09=0.2= 0.9 [++]

  6a6$ je

  = T= A/5 Ad= 10.385.=0.9 [++]

  *)a, da je ,*ra-e), %r$ra() #aa); #e je *avr), 'a) +jer)$/ 'a)a

  A= 34.0

  24.010+ [++]

  Od(%a)je *avr)$/ 'a)a +$e+$ ,*ra()a#, , %re6$ jed)a,)a *a /ra),)a$d(%a)ja.

  /= =

  =

  ni

  i

  gi

  1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  di

  $&/= 0.02?0?0.09550.1?0 [++]/= 0.38 [++]

  A)a'$/)$ ,+a+$;

  d= =

  =

  ni

  i

  di

  1

  5 =

  +=

  1

  1

  mi

  ni

  gi

  $&d= 050.1?050?0.02= [++].d= 50.28 [++].

  avr), 'a) +jer)$/ 'a)a je

  A=30,064,010

  + [++]

  Zadatak &.

  I*rada 6a)a'a *a 6',) ,j, je %re&je6 da# )a &',,;

  ,*v$d, &e vre#e)a,+ /'$da'$+ %re),6a031,0059,012

  .

  Od(%a)ja /'$da'a ( rad,ja')$+ %rav( baa)je/'$da'a ,*)$&e0;02 ++.

 • 5/28/2018 merni lanci

  8/20

  "$)r(6#,v)a ,r,)a 6a)a'a je b =02,0