recull premsa

Download Recull premsa

Post on 14-Jul-2015

6.424 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Clipping del Campionat del Mn de Windsurf GP

  Catalunya Costa Brava 2012

 • Convocatries i notes de premsa (catal i castell)

 • NOTA DE PREMSA

  Presentaci del Campionat del Mn de Windsurf - GP Catalunya Costa Brava 2012

  Se celebrar en aiges de la badia de Roses del 12 al 17 de juny i reunir 64 dels millors windsurfistes en l'especialitat d'esllom.

  Girona, 7 de juny de 2012El president de la Diputaci de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Torramad; el secretari general de lEsport de la Generalitat de Catalunya, Ivan Tibau; lorganitzador del Campionat del Mn de Windsurf, Panxo Pi-Sunyer, i els alcaldes i regidors dels municipis de la badia de Roses han presentat avui el Campionat del Mn de Windsurf (PWA World Tour) - Gran Premi Catalunya Costa Brava 2012, que tindr lloc del 12 al 17 de juny.El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha destacat que aquest tipus d'esdeveniment posa en valor els esports nutics que contribueixen a dinamitzar econmicament i tursticament la costa gironina, i contribueix a projectar internacionalment la Costa Brava com una de les millors destinacions dEuropa per a aquesta prctica.

  Per la seva banda, el representant de la Generalitat ha destacat l'extraordinari treball fet per totes les institucions collaboradores, aix com les excellents condicions de les platges gironines, i ha fet una menci especial a la importncia del treball conjunt com a eina de superaci dels temps actuals.

  Un total de 64 windsurfistes de ms de 30 pasos acudeixen en aquesta catorzena edici de l'esdeveniment, que es disputar en la modalitat d'esllom. Coincidint amb la PWA World Tour, com cada any, i en el mateix marc la platja del Cortal de la Devesa, se celebrar la gran festa del windsurf espanyol, la Surfalegre, que viur la seva nova edici amb la fira de material i la concentraci de furgonetes Volkswagen.

  El Campionat del Mn de Windsurf - GP Catalunya Costa Brava 2012 forma part del PWA World Tour, un circuit en qu, a travs dels mars dels diferents continents, disputen els professionals del windsurf i en el qual es reparteixen premis importants. Aquest circuit escull les platges amb millors condicions per navegar i amb una bona estructura per desenvolupar-hi l'esport a nivell dafeccionat. La badia de Roses est considerada com un referent del windsurf en lmbit de tot lEstat, i la platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador, on se celebra el campionat, un punt nic, ja que el camp de regates s al costat del lloc on conviuen els windsurfistes.Al Tour 2012, hi ha les disciplines donades, estil lliure (freestyle) i esllom. Aquesta darrera s en la que 64 windsurfistes disputen des del proper dimarts i fins diumenge a la prova catalana, que

 • permet tornar a veure regatistes mtics, com el canari Bjorn Dunkerbeck, el ms complet del moment i actual recordista (recorder) de velocitat a vela i campi del mn del 2011; Antoine Albeau, campi del mn el 2010, que arriba a la Costa Brava al capdavant de la classificaci provisional de lespecialitat, aix com els carismtics Josh Angulo o Jimmy Diaz. En canvi, no hi haur, un any ms, la presncia de windsurfistes catalans, encara que el director del campionat, Panxo Pi-Sunyer, espera recuperar-la.

  El Campionat del Mn de Windsurf Gran Premi Catalunya Costa Brava 2012 lorganitza la Professional Windsurf Association (PWA) en collaboraci amb la Diputaci de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Secretaria General de lEsport de la Generalitat, els ajuntaments de Sant Pere Pescador, Roses, lEscala i Castell dEmpries- Empuriabrava, el Cmping La Ballena Alegre, lAssociaci de Cmpings de Girona, la Federaci Catalana de Vela, la revista Surf a Vela, Volkswagen, Meteosim i Oxbow Surfwear.

  Adjuntem dossier de premsa del Campionat del Mn de Windsurf - GP Catalunya Costa Brava 2012 i una fotografia de la presentaci, del fotgraf MIQUEL MILLAN.

  A la imatge, Ivan Tibau, secretari general de lEsport de la Generalitat de Catalunya ; Jaume Torramad, president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; i Panxo Pi-Sunyer, organitzador del Campionat del Mn de Windsurf.

  Per a ms informaci:http://www.ballena-alegre.es/costabrava/surfalegre.php

  Premsa:Tel. 667 753 638prensa@ballena-alegre.com

  Podeu seguir el Campionat del Mn de Windsurf - Gran Premi Catalunya Costa Brava al Facebook:http://www.facebook.com/CampionatDelMonDeWindsurfCatalunyaCostaBrava

 • NOTA DE PRENSA

  Presentacin del Campeonato del Mundo de Windsurf-GP Catalunya Costa Brava 2012

  Se celebrar en aguas de la baha de Roses del 12 al 17 de junio y reunir a 64 de los mejores windsurfistas en la especialidad de slalom

  Girona, 7 de junio de 2012ElpresidentedelaDiputacindeGironaydelPatronatodeTurismoCostaBravaGirona,JaumeTorramad, el secretario general del Deporte de la Generalitat de Catalunya, Ivan Tibau elorganizadordelCampeonatodelMundodeWindsurf,PanchoPiSuer,ylosalcaldesyconcejalesdelosmunicipiosdelabahadeRoseshanpresentadohoyelCampeonatodelMundodeWindsurf(PWAWorldTour) GranPremioCatalunyaCostaBrava2012,que tendr lugardel12al17dejunio.

  ElpresidentedelPatronatodeTurismoCostaBravaGironahadestacadoqueeste tipodeevento"poneenvalorlosdeportesnuticosquecontribuyenadinamizareconmicamenteytursticamentela costa gerundense y a proyectar internacionalmente la Costa Brava como una de los mejoresdestinosdeEuropaparaestaprctica".

  Por su parte, el representante de la Generalitat hadestacadoelextraordinariotrabajohechoportodaslasinstitucionescolaboradoras,ascomolaexcelentecondicindelasplayasgerundensesmencionando de manera especial a la importancia del trabajo en equipo comoherramienta desuperacindelasituacinactual.

  ElCampeonatodelMundodeWindsurf GPCatalunyaCostaBrava2012 formapartedelPWAWorld Tour, un circuito que a travs de los mares de los diferentes continentes disputan losprofesionales del windsurf repartindose importantes premios. Este circuito elige las playas conmejores condiciones para navegar y que renen una buena estructura para que se desarrolle eldeporteanivelaficionado.LabahadeRosesestconsideradacomounreferentedelwindsurfanivelde todoelEstadoy laplayaCortalde laCevsadeSantPerePescador,dondesecelebraelcampeonato,unpuntonicoyaqueelcampoderegatasestpegadoal lugardondeconvivenloswindsurfistas.

  En el Tour 2012 estn las disciplinas de olas, freestyle y slalom. Esta ltima es la que 64windsurfistas disputan desde el prximo martes y hasta el domingo en la prueba catalana, quepermitevolveraveraregatistasmticos,comoelcanarioBjornDunkerbeck,elmscompletodelmomentoyactualrecordman(recorder)develocidadavelaycampendelmundode2011Antoine

 • Albeau, campen del mundo en 2010, que llega a la Costa Brava al frente de la clasificacinprovisionaldelaespecialidad,ascomoloscarismticosJoshAngulooJimmyDiaz.Unaoms,no habr, en cambio, presencia de windsurfistas catalanes, aunque el director del campeonato,PanchoPiSunyer,esperarecuperarla.

  ElCampeonatodelMundodeWindsurfGranPremioCatalunyaCostaBrava2012loorganizalaProfesionalWindsurfAssociation(PWA)encolaboracinconlaDiputacindeGirona,elPatronatode Turismo Costa Brava Girona, la Secretara General del Deporte de la Generalitat, losayuntamientos de Sant Pere Pescador, Roses, L'Escala y Castell d'EmpriesEmpuriabrava, elCampinglaBallenaAlegre,laAsociacindeCampingsdeGirona,laFederacinCatalanadeVela,larevistaSurfaVela,Volkswagen,MeteosimyOxbowSurfwear.

  AdjuntamosdossierdeprensadelCampeonatodelMundodeWindsurfGPCatalunyaCostaBrava2012yfotografadelapresentacindelfotgrafoMIQUEKLMILLN.

  En la imagen, de izquierda a derecha, Pancho Pi Sunyer, organizador del campeonato, JaumeTorramad,presidentedelPatronatodeTurismoCostaBravaGironaIvanTibau,secretariogeneraldelDeportedelaGeneralitatdeCatalua,IvanTibau,yAlexTrias,gerentedelcampinglaBallenaAlegre.

  Para ms informacin:http://www.ballena-alegre.es/costabrava/surfalegre.php

  Prensa:Tel. 667 753 638prensa@ballena-alegre.com

  Sigue el Campionat del Mn de Windsurf - Gran Premi Catalunya Costa Brava en Facebook:http://www.facebook.com/CampionatDelMonDeWindsurfCatalunyaCostaBrava

 • NOTA DE PREMSA

  Arrenca del Campionat del Mn de WindsurfGP Catalunya Costa Brava 2012

  Finalment hi haur presncia de regatistes catalans en aiges de la badia de Roses,von des d'avui competeixen 64 dels millors windsurfistes en l'especialitat d'esllom

  Sant Pere Pescador, 12 de juny de 2012El Campionat del Mn de Windsurf GP Catalunya Costa Brava 2012 ha comenat avui a la platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador, en el Golf de Roses (Costa Brava), davant del cmping La Ballena Alegre.

  Amb un pronstic molt obert desprs que en les dues primeres proves de la PWA 2012 disputades a Itlia i Astria no hagi repetit cap dels cinc primers classificats, aquesta setmana podria comenar-se a definir qui est en disposici de lluitar pel campionat.

  La primera jornada s'ha dedicat a completar les inscripcions dels 64 regatistes que participen en el GP Catalunya Costa Brava 2012, on finalment hi haur presncia catalana. Pablo Ania, Jordi Juli, Ramon Maltas, Toni Pijoan i Xavier Torres formen el gruix dels windsurfistes catalans en aquest campionat.

  Desprs d'un mat de preparatius, el vent ha fet acte de presncia a partir del migdia i ha perms celebrar les primeres mnigues, tot i que no s'ha pogut finalitzar cap srie.

  Un total de 64 windsurfistes de ms de 30 pasos acudeixen en aquesta XIV edici de l'esdeveniment que es disputar en la modalitat d'esllom. Coincidint amb la PWA World Tour, com cada any, i en el mateix marc -la platja del Cortal de la Devesa, se celebrar la gran festa del windsurf espanyol, la Surfalegre, que viur la seva nova edici amb la fira de material i la concentraci de furgonetes Volkswagen.

  El Campionat del Mn de Windsurf GP Cata