Perancangan Strategik Jabatan Perikanan 2016 Plan/DOF...Prakata 2 Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Pelan Strategik

Download Perancangan Strategik Jabatan Perikanan 2016   Plan/DOF...Prakata 2 Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Pelan Strategik

Post on 22-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

5 download

TRANSCRIPT

Perancangan StrategikJabatan Perikanan2016 2020 Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan1Dikemaskini 7 Jun 2017Prakata2Bismillahir Rahmanir RahimAssalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhSyukur Alhamdulillah Pelan Strategik Jabatan Perikanan bagi tahun 2016 2020 telah berjaya dihasilkan sebagai panduan dan rujukan dalam melaksanakan peranan Jabatan ini untuk meningkatkanpengeluaran khusus dari industri perikanan yang akan menyumbang kepada pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar, eksport dan kepelbagaian ekonomi. Pelan Strategik ini akan sentiasa direviudari masa kesemasa bagi mempastikan ianya sentiasa relevan sebagai panduan mencapai matlamat Wawasan Negara 2035.Untuk menjayakan peranan ini, Jabatan Perikanan akan memberikan penumpuan kepada beberapa industri sahaja yang disasarkan akan menyumbang hampir kepada $700 juta menjelang tahun 2020nanti. Tumpuan utama akan diberikan kepada : Industri akuakultur sebagai penyumbang yang terbesar iaitu sebanyak lebih $400 juta. Industri ini dibahagikan kepada aktibiti-aktibiti berikut : ternakan udang; ternakan ikan dalam sangkar; ternakan ikan dalam sangkar luar pantai; penetasan benih ikan/udang. Tangkapan ikan laut dalam di Zon 4; dan Pemprosesan makanan laut.Pengeluaran dari industri-industri ini bukan sahaja untuk pasaran dalam negeri tetapi lebih ditumpukan kepada pasaran eksport yang mempunyai potensi yang luas supaya industri tersebut terusberkembang dan membesar. Jabatan Perikanan akan terus memberikan bantuan dalam mempercepatkan pertumbuhan pengeluaran melalui peningkatan produktibiti dengan tidak mengkompromikelestarian sumber dan alam sekitar.Dengan bantuan serta bimbingan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, sasaran yang akan melalui exponential growth ini akan dapat dicapai melalui menggalakkan penyertaanpelaburan langsung asing (FDI) dan meningkatkan akses ke pasaran eksport. Juga pencapaian ke sasaran yang telah ditentukan ini tidak akan dicapai tanpa usaha gigih pegawai dan kakitangan JabatanPerikanan dari semua peringkat agar ianya akan tercapai sebagai sumbangan kepada Wawasan Negara 2035.Akhir kata, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih serta penghargaan kepada semua yang terlibat dalam penyediaan Pelan Strategik Jabatan Perikanan yang juga termasuk dariKementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.Wassalam.ABDUL HALIDI MOHD SALLEH,Pengarah PerikananKandungan1. Pengenalan2. Visi3. Misi4. Matlamat Strategik5. Status Masa Kini6. Isu & Cabaran Serta Langkah-Langkah Pembaikan7. Sasaran dan Halatuju 2016-20208. Industri-Industri Tumpuan Pelan Perlaksanaan Industri Tumpuan3Latarbelakang4PengenalanIndustri perikanan adalah salah satu sektor sumber-sumber utama yang dapat memberikan sumbangankepada pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), Eksport dan Kepelbagaian Ekonomi.Melalui pelan strategik yang telah dirancangkan, keluaran industri perikanan dijangkakan akan dapatmeningkat secara exponential di mana penyumbang utama dihasilkan oleh sektor akuakultur. Keluaransektor pemprosesan akan dengan sendirinya terus meningkat melalui sumbangan industri akuakulturtersebut.Untuk memajukan lagi sektor perikanan ini, khususnya keluaran melalui kaedah akuakultur, di antara usahaJabatan Perikanan termasuklah menggalakkan penyertaan pelaburan langsung asing (FDI) danmeningkatkan akses kepasaran eksport.5VisiKearah pertumbuhan keluaran industri perikanan yang mampan melaluipenggunaan teknologi tinggi ke arah peningkatan produktiviti danberorientasikan eksport.6MisiMempercepatkan pertumbuhan keluaran industri perikanan melalui penggunaanteknologi tinggi, peningkatan produktiviti serta mensasarkan pasaran eksportdengan menggalakkan pelaburan tempatan dan pelaburan langsung asing.7Matlamat Strategik Untuk meningkatkan pertumbuhan keluaran industri perikanan secara berterusan setiap tahun sehingga dapatmenyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan KDNK, pertumbuhan eksport dan seterusnya kepadakepelbagaian ekonomi. Untuk meningkatkan produktiviti keluaran industri perikanan secara berterusan melalui penggunaanteknologi, penggunaan teknik moden secara meluas serta menggalakkan penglibatan secara aktif pelaburantempatan dan pelaburan langsung asing (FDI); Untuk mengurangkan pergantungan ke atas impot barang makanan berasaskan perikanan, akan tetapibersikap terbuka dengan peningkatan impot bahan-bahan mentah berasaskan perikanan bagi tujuan menjanapertumbuhan industri pemprosesan makanan laut; Untuk mengurangkan pergantungan kepada perbelanjaan Kerajaan dalam melaksanakan strategi dan programuntuk meningkatkan pertumbuhan keluaran industri perikanan melalui kaedah-kaedah seperti Public PrivatePartnership (PPP) dan lain-lain; Untuk mewujudkan peluang-peluang pelaburan dan perniagaan tempatan dalam industri perikanan yang akanmenyumbang kepada penjanaan pekerjaan kepada rakyat tempatan; Untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi melindungi industri perikanandaripada sebarang serangan dan jangkitan penyakit demi kedayatahanan industri perikanan; Untuk memastikan keluaran produk-produk industri perikanan adalah bermutu tinggi dan terjamin selamat.8Status Masa Kini9Tren Pengeluaran Keluaran Industri PerikananCAGR (2011-2016) per annumAkuakultur PenangkapanIkanPemprosesanMakanan Laut29.84% -0.53% 19.2%102011 2012 2013 2014 2015 2016PEMPROSESAN MAKANAN LAUT 6.37 8.80 12.17 14.25 15.85 15.33AKUAKULTUR 2.68 4.73 4.87 7.81 10.00 9.89TANGKAPAN 71.98 72.27 74.61 71.50 84.98 70.11JUMLAH 81.03 85.80 91.65 93.56 110.83 95.3381.0385.8091.6593.56110.8395.33$0$20$40$60$80$100$120B$JutaKeluaran Industri Perikanan 20161174%10%16%TANGKAPAN AKUAKULTUR PEMPROSESAN MAKANAN LAUTNilai Eksport Industri PerikananCAGR (2011-2016) per annum23.19%12$0.86$2.99$0.43$4.41$3.45$2.44$0$1$2$3$4$52011 2012 2013 2014 2015 2016B$JutaIsu & CabaranSerta Langkah-Langkah Pembaikan13Isu/ Cabaran & Langkah-Langkah PembaikanIsu & Cabaran Langkah-Langkah PembaikanTangkapan Keupayaan dan kemampuan pengusaha tempatan untukmembiayai kos modal dan pemeliharaan aset yang tinggi bagimengembangmajukan perusahan menangkap ikan zon 4 ketahapyang lebih efisyen; Menggalakan penglibatan pelaburan rakan kongsi samadatempatan atau langsung asing dalam model perniagaan yanglebih menguntungkan dan berdayatahan denganmenyediakan/membiayai keperluan operasi dan pasaraneksport untuk mengembangmajukan perusahaan yang sediaada. Keadaan cuaca yang tidak menentu terutama sekali pada musimtengkujuh bagi penangkapan ikan; Pasaran yang sangat kompetitif dengan penduduk yang kecil; Pasaran ikan tuna yang kurang menarik (pasaran domestik); Menggalakkan penyertaan venture capital dalam ekuiti syarikatyang dapat menyumbang kearah pasaran baru, termasukpasaran eksport dan budaya baru dengan pertumbuhan yangcepat seperti pasaran ikan tuna. Keselamatan operasi luar pantai seperti kejadian kemalangandan jenayah seperti curi dan sabotaj; Rondaan yang lebih kerap oleh agensi-agensi penguatkuasaandan penggunaan CCTV diperairan luar pantai.Isu/ Cabaran & Langkah-Langkah PembaikanIsu & Cabaran Langkah-Langkah PembaikanAkuakultur Pengusaha tempatan kurang pengetahuan dan kemahiran dalampengurusan operasi dan perniagaan kewangan; Sumbangan Modal kewangan yang terhad Mengubah cara pemikiran/minda pengusaha tempatan dariperusahaan berskala kecil kearah perusahaan intensif bagimenerokai pasaran eksport; Meneroka modal niaga (business model) dimana penyertaanpelabur-pelabur tempatan dan asing (FDI) melalui kaedahseperti venture capital, contract arrangement dan lain-lain. Melalui urusniaga sedemikian, ini akan dapat memberi faedahpositif dari aspek pemindahaan teknologi dan kepakaran, termasuklah juga suntikan pelaburan dan modal untukmengembangkan perusahaan. Penglibatan pelabur langsungasing juga akan memudahkan laluan pasaran (market access) untuk eksport dengan menggunakan rangkaian pasaran (market network) mereka yang sedia ada; Membimbing pengusaha kecil dalam menyediakan business plan dan buku kira-kira bagi sebarang aktiviti berkaitan sumber-sumber utama dan pelancongan Bimbingan/dialog/seminar yang berterusan kearah pemikiranentrepreneurship. Komitmen pengusaha untuk memaksimakanpenggunaan tapak yang ditawarkan adalah diperlukan.16 Bekalan anak ikan laut yang tidak konsisten dan tidakmencukupi; Kualiti bekalan benih ikan dan udang yang memerlukanpembaikan; Menggalakkan penglibatan pelaburan rakan kongsi samadatempatan atau langsung asing dalam model perniagaan yanglebih menguntungkan dan berdayatahan denganmenyediakan/membiayai keperluan operasi ladang sepertimenjamin bekalan benih ikan dan udang, makanan dan pasaranekspot untuk mengembangmajukan perusahaan yang sedia ada; Meningkatkan kualiti benih udang melalui kaedah SpecificPathogen Free Program. Masih menggunakan kaedah konvensional Menarik pelabur langsung asing untuk melabur di Brunei Darussalam dan mendatangkan teknologi terkini serta menggunakannya untuk tujuan komesial; Peralihan teknologi dan pegetahuan melalui latihan/taklimat/bengkel samaada dari agensi kerajaan dan juga FDI melalui usahasama dengan penusaha tempatan melalui kaedah seperti venture capital, contract farming dan lain-lain.Isu/ Cabaran & Langkah-Langkah Pembaikan17 Kemudahan asas (air, elektrik, perhubungan) yang kurangmencukupi; Tidak memaksimakan tapak yang ditawarkan. Membuka dan memajukan tapak baru dengan menyediakankemudahan asas bekalan air laut dan elektrik; Meningkatkan kemudahan bekalan air laut, air tawar danelektrik di tapak yang sedia ada. Kurang mengetahui mengenai piawaian makanan seperti AmalanAkuakultur yang Baik (BGAqP) dan pencegahan penyakit sertamematuhi keperluan pengekspotan Program perlaksanaan BGAqP, GMP, HACCP, HOB dikalanganpengusaha perikanan dengan tujuan untuk menjadikan hasilakuakultur yang lebih produktif dan kompetitif serta dapatmenjamin keselamatan makanan untuk menembusi pasaranekspot; Program meningkatkan integrity surveillance system bagikesihatan haiwan akuatik kepada syarikat pengekspotan; Akreditasi dan pensijilan ladang.Isu/ Cabaran & Langkah-Langkah Pembaikan18Memerlukan pengukuhan Jaringan Pasaran & Pemasaran; Penglibatan pelabur langsung asing juga akan memudahkanlaluan pasaran (market access) untuk eksport denganmenggunakan rangkaian pasaran (market network) mereka yang sedia ada; Penyelidikan dan pengambilan data mengenai pasaran makanan di dalam negara dan rantau yang terpilih (seperti UAE, Eropah, dsb); Menggubal Akta, Peraturan & Garispanduan yang berhubungkait dengan akses pasaran eksport; Menggunakan rangkaian pasaran alternatif dalam negara yang mempunyai pasaran export yang sedia ada bagi produk tambah nilai (seperti Hanif, Ghanim Brunei Halal dsb).Isu/ Cabaran & Langkah-Langkah PembaikanIsu/ Cabaran & Langkah-Langkah PembaikanIsu & Cabaran Langkah-Langkah PembaikanPemprosesan makanan laut Pengusaha tempatan kurang berkemahiran dan berpengetahuandalam perniagaan industri perikanan; dan Sumbangan modal kewangan yang terhad Mengubah cara pemikiran/minda pengusaha tempatan dariperusahaan berskala kecil kearah perusahaan intensif bagimenerokai pasaran eksport; Meneroka modal niaga (business model) dimana penyertaanpelabur-pelabur tempatan dan asing (FDI) melalui kaedahseperti venture capital, contract arrangement dan lain-lain. Melalui urusniaga sedemikian, ini akan dapat memberi faedahpositif dari aspek pemindahaan teknologi dan kepakaran, termasuklah juga suntikan pelaburan dan modal untukmengembangkan perusahaan. Penglibatan pelabur langsungasing juga akan memudahkan laluan pasaran (market access) untuk eksport dengan menggunakan rangkaian pasaran(market network) mereka yang sedia ada. Tapak industri pemprosesan ikan di bawah Jabatan Perikananyang terhad Penglibatan pengusaha pemprosesan tempatan dan PelaburanLangsung Asing (FDI) dalam Pemprosesan Makanan Laut, diTapak Industri Perikanan Serasa Muara, Salambigar IndustrialPark dan Tapak Industri Serambangun, Tutong.Isu/ Cabaran & Langkah-Langkah PembaikanIsu & Cabaran Langkah-Langkah Pembaikan Penggunaan piawaian makanan di kilang/premis makanantempatan bagi memenuhi kehendak keperluan eksport Jabatan telah mendapatkan EU Number bagi pasaran eksport keEU Latihan dan kursus kemahiran elemen-elemen HACCP kilangtelah dilaksanakan dan berterusan Kursus kemahiran teknologi pemprosesan, pembungkusan,kebersihan dan keselamatan makanan bagi pegawai-pegawaidan kakitangan Jabatan serta pengusaha-pengusaha telahdilaksanakan dan berterusan Persediaan simulasi dan Request For Proposal bagi aktivitipenghasilan makanan laut telah dan berterusan Latihan kemahiran penggunaan garispandu keperluankebersihan kilang pemprosesan ikan telah dilaksanakan danberterusan Menyediakan Piawaian Prosedur Kerja (SOP) untuk pengusahakilang ais telah dilaksanakan Pengauditan dan Pemeriksaan kilang bagi kilang pemprosesanproduk eksport akan dilaksanakan Pemberigaan Manual of Brunei Darussalam on Hygiene Requirements for Fish Processing Establishment dilaksanakandan berterusanIsu/ Cabaran & Langkah-Langkah PembaikanIsu & Cabaran Langkah-Langkah Pembaikan Sumber bahan mentah yang terhad dan tidak konsisten Menggalakkan aktiviti integrasi dengan industri tangkapan danakuakultur bagi menjamin pembekalan bahan mentah sertapengimpotan bahan mentah jika tidak mencukupi; Memajukan sepenuhnya Tapak Ternakan Udang Sg Penyatang -Golden Corporation Sdn Bhd; Memaksimakan penggunaan & mengoperasikan sepenuhnyatapak Pengkalan sibabau I & II, Telisai I dan Kg Keramut Memajukan sumber ikan laut dalam sangkar. Pengetahuan dalam meningkatkan kualiti pembungkusan produkdan pelabelan pembungkusan bagi memenuhi keperluandomestik dan eksport. Latihan dan kursus kemahiran elemen-elemen GMP dan HACCP kilang; Pemberigaan Manual of Brunei Darussalam on Hygiene Requirements for Fish Processing Establishment; Kursus Teknologi Pemprosesan dan Amalan Kebersihan danKeselamatan Makanan.Isu/ Cabaran & Langkah-Langkah PembaikanIsu & Cabaran Langkah-Langkah PembaikanPengetahuan dalam penggunaan teknologi bilik beku yang terkinidan pemeliharaan yang konsisten Operasi Kemudahan 100MT dan 20MT cold storge di Bangunan Penyimpanan dan Pemprosesan Makanan Laut; Operasi Kilang Pemprosesan Udang Eksport.Memerlukan pengukuhan Jaringan Pengedaran dan Pemasaran; Syarikat FDI telah menandatangani perjanjian MoU bersamaUNIMA Distribution France dan Aqua Star Australia untukpengedaran ke Negara Perancis dan Australia.Sasaran dan Halatuju 2016-202023Sasaran Nilai Keluaran Industri Perikanan2015-202024Industri Akuakulturmenjadi industritumpuan, menjanasehingga$404 juta pada tahun 20202010 - 2016 Data penghasilan sebenar2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020TANGKAPAN 86.64 84.98 70.11 112 112 112 112AKUAKULTUR 4.28 10.00 9.89 133.08 226.40 258.04 404.26PEMPROSESAN MAKANAN LAUT4.86 16 15.33 61 65 72 164JUMLAH 96 111 95.33 306 403 442 681$96$111$95$306$403$442$681$0$100$200$300$400$500$600$700$800B$JutaCAGR (2016-2020) per annumAkuakultur PenangkapanIkanPemprosesanMakanan Laut152.85% 12.42% 80.85%Sasaran Keluaran Industri Perikanan 202024%17%59%PEMPROSESAN MAKANAN LAUT TANGKAPAN AKUAKULTUR25Sasaran Nilai Eksport Industri Perikanan 2016-2020CAGR (2016-2020) per annum204.22%262016 Data penghasilan sebenar$2.44$81$125$192$209$0$50$100$150$200$2502016 2017 2018 2019 2020B$JutaIndustri Akuakultur mengambil alih IndustriPenangkapan Ikan sebagai industri utama Sumber perikanan berkurangan disebabkan oleh:Tangkapan berlebihanIUU fishing Pengeluaran tidak bertambah secara ketara bagi sektor penangkapan ikan Industri akuakultur mempunyai potensi untuk dikembangmajukan melalui: Peningkatan produktiviti ladang yang sedia ada; Memaksimakan pengunaan tapak yang ditawarkan; Pembukaan tapak yang baru Penggunaan teknologi yang terkini dan inovasi Pelaburan langsung asing Pasaran eksport Public Private Partnership (PPP) 27Industri-Industri Tumpuan1. Industri Akuakultur Ternakan Udang Ternakan Ikan Dalam Sangkar Ternakan Ikan Dalam Sangkar Luar Pantai Penetasan Benih Ikan/ Udang2. Tangkapan Ikan Laut Dalam (Zon 4)3. Pemprosesan Makanan Laut28Industri Akuakultur29TAPAK INDUSTRI AKUAKULTURDanau (14ha)Sg Penyatang (200ha)Keramut (92ha)Sg Paku 1 (38ha)Telisai (107ha)Sg Paku II (40ha)Sg Dua (36ha)Labi (4ha)Layong (0.8ha)Nankivell (6,613 ha) Littledale(4,264 ha)Victoria (4,725 ha)Pelong(600 ha)Pelong (2000ha)Meragang (3.4ha)Kg Sabun (9ha)Tanjung Pelumpong (166ha)Pengkalan Sibabau Fasa I (50ha)Pengkalan Sibabau Fasa II (50ha)Pulau Kaingaran (15ha)Sg Bunga (14ha)Buang Tawar (12ha)Batu Apoi (5.8ha)Selangan (45ha)Marine Fishcage Culture 18,447 haMarine Shrimp Pond Culture 444 haFreshwater Fish Pond Culture 55.6 haHigh value speciesHatchery Area 12.4 haLand Based Aquaculture 40 haPotential Area 107 haSgTiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh(200ha)Mangsalut (21ha) Meragang (36.6ha) Meragang (22ha)Imang (4.9ha)Sg Jambu Lot 1 (9.3ha)Sg Jambu Lot 2 (3ha)Serdang (13.7ha)Sasaran Keluaran Industri Akuakultur2016-2020CAGR (2016-2020) per annumAkuakultur110.03%312016 2017 2018 2019 2020Udang 6.36 48.00 68.57 89.15 189.81Ikan Laut 2.26 63.64 120.41 127.61 153.39Ikan Air Tawar 0.06 1.33 1.33 1.52 4.97Benih Udang 1.03 5.16 7.38 9.59 20.42Benih Ikan 0.18 14.95 28.72 30.18 35.67Jumlah 9.89 133.08 226.40 258.04 404.269.89133.08226.40258.04404.26$0$50$100$150$200$250$300$350$400$450B$Juta2016 Data penghasilan sebenarIndustri Ternakan Udang32PENGUSAHA TEMPATANPENETASAN TEKNOLOGIINFRASTRUKTUR ASASJAMINAN &KAWALAN KUALITISALURAN PASARAN & PENGEDARANEcosystem & Value Chain Industri Akuakultur Ternakan UdangPEMBOLEH CARA Pengusaha / PelaburTempatan & Asing (JV& FDIs) Suntikan modalkewangan Penyediaan KemudahanBekalan Air Laut / AirTawar Bekalan Baka Udang Benih udang Lesen Ladang Ternakandalam kolamAplikasi TeknologiTerkini & Inovasi Sumber Kewangan /PelaburanKepakaran Teknikal /Pekerja Mahir Pensijilan danGarispandu AmalanAkuakultur Yang Baik(BGAqP) Tapak Projekdibawah wartaJabatan Perikanan Infrastruktur Asas Air, elektrik,jalan raya &talian telefon Pencegahan &Kawalan Penyakit Program Pensijilan Penyebaran Manual- GarispanduAmalan & ProsedurAntarabangsa Penyimpanan &Penyejukan ProdukKekukuhan JaringanPasaran & Pemasaran Penjanamaan Produk Permit Impot / Ekspot Certificate of OriginSPIN-OFF INDUSTRI Pembekalan Inputs Makanan ikan / udangtermasuk ikan cincang Makanan tambahan,hormon & vitamin, dll Baja & bahan kimia Pembekalan Stok Induk Benih anak udang Perkhidmatan Pusat penetasan Penempahan barangkelengkapan ( kolam& penetasan) Pembekalan Mesin & peralatan Perkidmatanbekalan air,elektrik dantelekomunikasi Perkidmatanpengangkutan danpembinaan Perkhidmatan Analisa / ujianmakmal Logistik(pengangkutandarat) Perkhidmatan Gudang Penyimpanan &Penyejukan Logistik (Pemunggahan &pengangkutan kapal air) Pengiklanan & Promosi33Pelan Perlaksanaan Industri Ternakan UdangProgramKPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar2016Sasaran2020A. Meningkatkanpengeluaran ternakanudangPeningkatan KeluaranN/A 7,350 MT$62.48 JutaMemajukan sepenuhnya TapakIndustri Akuakultur Sg Penyatang2016 Bekalan Elektrik Membaikpulih sistem pembekalan air laut Pembersihan kawasan zon B Penimbukkan zon B (cell 3,4) & zon CDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokonganPeningkatan KeluaranN/A 700 mt$5.9 JutaTapak Industri Akuakultur, Kg Telisai, (107 Ha)2020 Untuk gazet tapak kepadaJabatan Perikanan Penyediaan infrastrukturDivisyenPembangunan Perniagaan & PelaburanPeningkatan Keluaran712 MT$6.36 Juta12,075MT$103 Juta(AssumptionsProd/mt/ha/yr: 52.50MT @$8.50)Memaksimakan penggunaan & mengoperasikan sepenuhnya tapakP.Sibabau I & II dan Telisai Fasa I(230 has) 2017 Meningktkan fasiliti kawasanTapak P.Sibabau I & II, TelisaiFasa I ketahap yang lebihefisyen:a) Membaikpulih dan memasangsistem saluran kabel, feed pillar & pendawaian bekalan elektrikDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokongan34Pelan Perlaksanaan Industri Ternakan UdangProgramKPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar2016Sasaran2020b) Membaiki sistem saluran paip, culvert dan pam bagi bekalanair lautc) Pengurusan pemotongan & pembersihan jalan masukd) Membaharui & memasangpagar dan papan tanda sekuritiDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokongan675.53 MT$5.7 Juta(included in the existing 230 ha)Mengoperasikan sepenuhnya Tapak Kg Keramut (31 Ha)2016 Pemantauan operasipemeliharaan udangDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokongan35Tapak Industri Ternakan UdangTapak Industri Ternakan Udang, Sg Penyatang (200 Ha)Industri Ternakan Udang, Kg Keramut (31 Ha)Industri Akuakultur, Kg Telisai (107 Ha)36Industri Ternakan Udang, Sg Paku (40 Ha)Industri Ternakan Ikan Dalam SangkarInshore dan Offshore37PENGUSAHA TEMPATANPENETASAN TEKNOLOGIINFRASTRUKTUR ASASJAMINAN &KAWALAN KUALITISALURAN PASARAN & PENGEDARANPEMBOLEH CARA Pengusaha / PelaburTempatan & Asing (JV & FDIs) Suntikan modal kewangan Penyediaan KemudahanBekalan Air Laut / Air Tawar Bekalan Baka Ikan Benih Ikan Lesen Ladang TernakanIkan dalam sangkarAplikasi TeknologiTerkini & Inovasi Sumber Kewangan / PelaburanKepakaran Teknikal / Pekerja Mahir Pensijilan danGarispandu AmalanAkuakultur Yang Baik(BGAqP) Tapak Projekdibawah wartaJabatan Perikanan Infrastruktur Asas Air, elektrik, jalan raya & talian telefon Pencegahan & Kawalan Penyakit Program Pensijilan Penyebaran Manual - GarispanduAmalan & ProsedurAntarabangsa Penyimpanan & Penyejukan ProdukKekukuhan JaringanPasaran & Pemasaran Penjanamaan Produk Permit Impot / Ekspot Certificate of OriginSPIN-OFF INDUSTRI Pembekalan Inputs Makanan ikan / udangtermasuk ikan cincang Makanan tambahan, hormon & vitamin, dll Baja & bahan kimia Pembekalan Stok Induk Benih anak ikan Perkhidmatan Pusat penetasan Penempahan barangkelengkapan (sangkar& penetasan) Pembekalan Mesin & peralatan Perkidmatanbekalan air, elektrik dantelekomunikasi Perkidmatanpengangkutan danpembinaan Perkhidmatan Analisa / ujianmakmal Logistik(pengangkutandarat) Perkhidmatan Gudang Penyimpanan & Penyejukan Logistik (Pemunggahan & pengangkutan kapal air) Pengiklanan & Promosi38Ecosystem & Value Chain Industri Ternakan Ikan Dalam Sangkar LuarPantai (18,202 Ha) dan Persisiran Pantai (245 Ha)Pelan Perlaksanaan Ternakan Ikan Dalam Sangkar Luar PantaiProgram KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar 2016Sasaran2020A. Meningkatkanternakan IkanDalam SangkarLuar PantaiPeningkatan KeluaranNA 36,000 Mt$300 jutaPelong Rocks (RFP) Penyediaan infrastruktur di Meragang(EIDPMO) Kilang pemprosesan Cold storage Penyediaan Tapak Landbased: Penyediaan jalan raya Bekalan ElektrikDivisyenPembangunan Perniagaan & PelaburanLittledale (RFP: 21 Mei 2016) Approval dari Petroleum Brunei / BSP; Penyediaan tapak landbased:- Pengukuran tapak lot 6054 dan pembahagian kepada penyediaanjalan raya Bekalan Eletrik Victoria dan Nankivell (RFP: 1 Aug 2016) Approval dari Petroleum Brunei / BSP; Penyediaan tapak landbased Penyediaan jalan raya Bekalan Eletrik 39Pelan Perlaksanaan Ternakan Ikan Dalam Sangkar Persisiran PantaiProgram KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar 2016Sasaran2020B. Ternakan Ikan DalamSangkarPeningkatan Keluaran226.2 Mt $2.26 juta22,125 Mt$153.4jutaPembesaran TapakIndustri TernakanIkan TanjongPelumpong bagiprojek ternakan ikankerapu2017 Penempatan lot bagi ternakan ikandalam sangkar; Pembekalan air bersih ke TapakIndustri Ternakan Ikan T. Pelumpong; Bekalan ikan buangan (trash fish) Gazet tapak Penetasan (35 ha Telisai)-on going; Tapak nursery di Pangkalan Sibabau Zon 2 (11.6ha) dan Pangkalan Sibabau Zon 1 (4ha); Penyewaan jentera berat bagi pengorekan dan pembersihan tapak; Infrastruktur (jalanraya, pembekalan elektrik).DivisyenPembangunan Perniagaan & PelaburanTapak tambahanTanjong Pelumpong90 ha(RFP: 30 Jun 2016)2018 Approval dari Jabatan Laut; Pengukuran tapak T.Pelompong Mengenal asti bagi tapak land-based) yang bersesuaian; Penyediaan jalan raya Bekalan Eletrik Bekalan air bersih40Pelan Perlaksanaan Ternakan Ikan Dalam Sangkar PersisiranPantai.(sambungan)Program KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar 2016Sasaran2020B. Ternakan Ikan DalamSangkarPeningkatan KeluaranMemaksimakanpenggunaan & mengoperasikansepenuhnya tapakT.Pelompong, P.Kaingaran, SgBunga, Sg Dua2017 DivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokongan41Tapak Industri Ternakan Ikan Sangkar Persisiran PantaiTanjong Pelompong (166 Ha)42Tapak Industri Ternakan Ikan Sangkar Luar PantaiNankivell (6,613 Ha)Victoria (4,725 Ha)Littledale (4,264 Ha)Pelong (2,000 Ha)Pelong (600 Ha)Landbased Penetasan Ikan bagi Littledale dan Victoria (Meragang: 36.6 ha)43Penetasan Benih Ikan/ Udang44STOK INDUK & PEMBIAKANPENETASANPEMBESARAN & PENUAIANPEMPROSESAN & PEMBUNGKUSANSALURAN PASARAN & PENGEDARANEcosystem & Value Chain Penetasan Benih Ikan/ UdangPEMBOLEH-CARA Pengusaha / PelaburTempatan & Asing (JV & FDIs) Tapak Projek dibawahwarta JabatanPerikanan Infrastruktur Asas Air, elektrik, jalanraya & talian telefon Penyediaan KemudahanBekalan Air Laut / Air Tawar Bekalan Baka Ikan / Udang Benih anak ikan / udang Lesen Ladang TernakanAplikasi Teknologi Terkini& Inovasi Sumber Kewangan / PelaburanKepakaran Teknikal / Pekerja Mahir Pensijilan dan GarispanduAmalan Akuakultur Yang Baik (BGAqP) Pencegahan & KawalanPenyakit Program Pensijilan Penyebaran Manual -Garispandu Amalan & Prosedur Antarabangsa Penyimpanan KekukuhanJaringan Pasaran & Pemasaran Penjanamaan Produk Permit Impot / Ekspot Certificate of OriginSPIN-OFF INDUSTRI Pembekalan Inputs Makanan ikan / udangtermasuk ikan cincang Makanan tambahan, hormon & vitamin, dll Baja & bahan kimia Pembekalan Stok Induk Benih anak ikan / udang Perkhidmatan Pusat penetasan Penempahan barangkelengkapan (sangkar, kolam & penetasan) Perkhidmatan Analisa / ujian makmal Logistik (pengangkutandarat) Pembekalan Mesin & peralatan Perkhidmatan Pembungkusan Perkhidmatan Gudang Penyimpanan Logistik (Pemunggahan& pengangkutan kapalair) Pengiklanan & Promosi45Pelan Perlaksanaan Penetasan Benih Ikan/ UdangProgram KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar2016Sasaran2020A. Meningkatkanpengeluaran penetasan Peningkatan KeluaranBenih Udang Laut64 Juta Ekor $1.03 Juta 1,276 Juta ekor$20.42 Juta Meningkatkan kemudahan/fasiliti penyelidikan teknologi penetasan udang dinegara ini bagi menjamin produk industri akuakultur yang berkualiti dan berdayatahan2017 Membaikpulih tahapbiosecure kemudahanpenetasan Kerja-kerja pemeliharaanfasiliti/peralatanDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokonganPeningkatan KeluaranBenih Ikan laut 0.30 Juta Ekor$0.18 Juta17.4 Juta ekor$34.68 Juta Mengoperasikan sepenuhnya fasilitipenetasan di Kg Keramut, Daerah Tutong (5 Ha); Mengoperasikan semulakemudah/fasiliti PenetasanMeragang Memajukan sepenuhnya TapakIndustri Penetasan Ikan:Tapak Kg Sabun, Daerah BruneiMuara (9 Ha)Tapak Kg Meragang, DaerahBrunei Muara (20 Ha)Tapak Sg Paku, Daerah Tutong (35Ha)201720172020 Meningkatkan kapasitibekalan air laut di Kg keramut. Membaikpulih tahapbiosecure kemudahanpenetasan Kerja-kerja pemeliharaanfasiliti/peralatan Kemudahan asas (Jalanraya, air bersih, bekalan letrik dan bekalan air laut); Kerja-kerja pemeliharaanprojek pembinaankemudahan/fasilitipenetasan ikan di tapak-tapak yang telahditawarkanDivisyenPembangunan Perniagaan & Pelaburan46Tapak Industri Penetasan Udang dan IkanSeiwa Corporation Sdn BhdSemaun Marine Resources Sdn BhdAdeela Sdn Bhd47Industri Penangkapan Ikan Laut Dalam di Kawasan Zon 4 (jarak 45.1-200nm di luar pantai)48Sasaran Keluaran Industri Penangkapan Ikan2016-2020CAGR (2016-2020) per annumPenangkapan Ikan9.82%492016 2017 2018 2019 2020TANGKAPAN 70.11 112 112 112 112$0$20$40$60$80$100$120B$Juta2016 Data penghasilan sebenarTangkapan Ikan Laut dalam Zon 450PENGUSAHA TANGKAPANMEMUNGGAH DI ATAS KAPALPENDARATAN PEMPROSESAN PASARANEcosystem & Value Chain Industri Penangkapan Ikan Laut DalamKawasan: Zone 4 (45.1-200nm)PEMBOLEH-CARA Pengusaha / PelaburTempatan & Asing (JV & FDIs) Progresif Permit mendatangkankapal Pendaftaran Kapal Pengetahuan mengenaifishing technology & marketing Kewangan/Pelaburan Lesen alat Penyerapan teknologimenangkap ikan Lawa-lawa Krew yang mencukupi & berkemahiran Penyimpanan ikan Refrigerated Sea Water Garispandu peraturankebersihan diatas kapaldan kawasanpendaratan,BruneiDarussalam Perkhidmatan makmal Kompleks Pendaratan Ikan Tray HDPE Garispandu mengenaiperaturankebersihan diatas kapal Kompleks Pendaratan Ikan Tray HDPE Garispandu mengenaiperaturankebersihan diatas kapalmenangkap ikan dankawasanpendaratan,BruneiDarussalam Logistik domestic (pengangkutan, pasaran; ) Logistik export (pusatpengumpulan kapal carrier) Penyimpanan Undang-undang dan institusi(Pensijilan dan garispandu) Perkhidmatan pemasaran Rangkaian pasaran Attractive Sea freight cargo rates Sijil tangkapanSPIN-OFF INDUSTRI Perkhidmatan pemeliharan kapal Agent Insuran Agent perkapalan (pilotage) Pengkelasan kapal Umpan Stesyen minyak (fuel bunkering) Pembekal kapal & alat-alat penangkapan ikan Pembekal peralatan bagi pengendalian ikan (coolbox & fish tray) Bekalan ais Logistik Menaik taraf komplekpendaratan ikan. Kawasan khusus bagipemantauan EU Peniaga ikan Refrigerated transportation Kilang pemprosessanmakanan laut Pembekal pembungkusanmakanan laut Perkhidmatan makmal Penyimpanan peti sejuk Pembekal peralatan bagipengendalian ikan seperticoolbox & fish tray Logistik domestic (pengangkutan, pasaran) Logistik export (pusatpengumpulan kapal carrier) Penyimpanan Undang-undang daninstitusi (Pensijilan dangarispandu) Perkhidmatan pemasaran Rangkaian pasaran Attractive Sea freight cargo rates Sijil tangkapan51Pelan Perlaksanaan Industri Penangkapan Ikan Laut Dalam, Zon 4Program KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar 2016Sasaran2020A. Tangkapan Ikan LautDalam (Zon 4)Peningkatan Keluaran 67.04 mt$ 0.34 juta480 mt $ 2.88jutaRFP Tangkapan Ikan Laut DalamZon 42018 Penyediaan kawasan pendaratan Penyimpan peti sejuk Menaik taraf kompleks pendaratan ikan (dredging, site for cold storage for operators)DivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokonganB. Memajukan sumberikan laut dalamPeningkatan Keluaran 67.04 mt$ 0.34 juta480 mt $ 2.88juta Menganalisa data tangkapanikan pelagik (besar dan kecil) Berkolaborasi denganSEAFDEC mengenai FSI (Fishsystem indicator) .2020 Penilaian sumberstok ikan tuna danspesis tuna alike Penyerapan teknologi menangkap ikan seperti system penentuan lokasi penangkapan ikan(Fish systemindicator) DivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokongan52Program KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar 2016Sasaran2020C. PerlaksanaanMemberhentikanKeseluruhan aktivitiPenangkapan IkanMenggunakan PukatTundaLesen dan operasi kapal pukat tunda ditiadakan21 buah kapal telah dilesenkan0 buah kapal pukat tundaUntuk mempastikan sumberperikanan akan dapat pulihsemula dan dinikmati secaramampan bagi jangka panjang;Untuk mengurangkan tekanansumber perikanan laut danbiodiversiti2020 Pemantauan sumber perikanan laut; Memberhentikan lesen alat pukat tunda; Membayar ganti rugi.DivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokonganD. Perlaksanaan Kawasan-Kawasan Perlindungan Marin seluas 1,208.07 km2 % kawasan yang akan dikuatkuasakan% peningkatan kepelbagian bio (biodiversity) kawasan takat yang sihat 21% 37%1,208.07 km2 dikuatkuasakan50% Meningkatkan produktibitisumber perikanan dankepelbagaian bio (biodiversity). Memelihara dan melindungibiodiversiti takat-takat danmeningkatkan kehidupan takatyang sihat dan ekosistemnya.2020 Pengawasan danpenguatkuasaan di kawasanperlindungan marinBlok 1 (Pelong Rock) Pemantauan sumberperikanan laut dankepelbagaianbiodiversiti Program kesedaranawam yang berterusanDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokonganDivisyen KepatuhanPeraturan & StrategikPelan Perlaksanaan Industri Penangkapan Ikan Laut Dalam, Zon 453Industri Pemprosesan Makanan Laut54Sasaran Keluaran Industri Pemprosesan Makanan Laut2016-2020CAGR (2016-2020) per annumPemprosesan Makanan Laut60.72%552016 Data penghasilan sebenar2016 2017 2018 2019 2020Produk Beku 9.77 49.19 52.53 55.85 146.13Keropok 1.17 2.07 2.07 2.07 2.07Tambah Nilai 0.96 1.43 1.43 1.43 1.55Produk-Produk Lain 3.17 7.75 8.79 12.34 14.44Produk Kecil-Kecilan 0.26 0.19 0.19 0.19 0.21Jumlah 15.33 60.63 65.01 71.87 164.40$15.33$60.63$65.01$71.87$164.40$0$20$40$60$80$100$120$140$160$180B$JutaPENGUSAHAKILANG PEMPROSESANBEKALAN BAHANPEMPROSESAN & PEMBUNGKUSANBILIK BEKUSALURAN PASARAN & PENGEDARANPEMBOLEH-CARA Komited, berkemahiran danberpengetahuandalam perniagaanindustri perikanan Memastikanpengusahamempunyaisumbangan modal awal dari kewangansendiri Tapak/ bangunan kilang Kemudahan Asas (Air, Elektrik, Perhubungan) Garispandu kilangpemprosesan dan industridokongan Pengesahan pelan bangunanpemprosesan Lesen Pemprosesan Perjanjian penyewaan Piawaian produk Perkhidmatan makmal Perkhidmatan pemeriksaankilang Traceability program bagiproduk eksport Import permit Sijil Kesihatan darinegara pengimport Garispandu industriperikanan danpensijilan (GAqP, HOB) Catch Certificate Maklumat pembekal mesindan bahan pembungkusan Maklumat dalammeningkatkan kualitipembungkusan produk Maklumat keperluanpelabelan pembungkusandomestik dan eksport Penggunaan teknologi yang terkini Memerlukanpemeliharaanpembekuan yang konsisten untukperalatan beroperasisecara konsisten bagimemenuhi pasaraneksport Kekukuhan JaringanPasaran & Pemasaran Penjanamaan Produk Permit Impot / Ekspot Certificate of OriginSPIN-OFF INDUSTRI Penglibatan PelaburLangsung Asing(FDI) Integrasiperusahaan Syarikat pembekal mesindan peralatan pemprosesan Pensijilan HACCP Syarikat pembekalbahan mentahdomestik/import Syarikat Pembekal aisSyarikat pembekal peralatanpembungkusanSyarikat pembekal mesin danpemeliharaan pembekuan Perkhidmatan makmal Perkhidmatanpemeriksaan kilang Sijil Kesihatan Eksport Permit Certificate of Origin Competent AuthorithyJabatan untuk pasaranEU EU Number Endorsement HACCP dokumen untukeksport Perkhidmatan logistik domestik/import56Ecosystem & Value Chain Industri Pemprosesan makanan LautProgram KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar2016Sasaran2020A. Meningkatkan pengeluaran produk makanan lautPeningkatan keluaran 2,646 MT/$15.33 Juta22,602MT/$164 Juta Pengeluaran maksimamengikut kapasiti kilang Persediaan Jabatan untuk mendapatkan EU Number bagi pasaran eksport ke EU Latihan dan kursus diperlukan bagi pegawai Jabatan untuk mendapatkan kursus kemahiran dan pengauditan elemen-elemen HACCP kilang Pengambilan dan penganalisaan makmal keatas contoh produk bagi pasaran domestik dan eksport Kursus kemahiran teknologi pemprosesan, pembungkusan, kebersihan dan keselamatan makanan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Jabatan serta pengusaha-pengusaha Persediaan simulasi dan Request For Proposal bagi aktiviti penghasilan makananlaut Latihan kemahiran penggunaan garispandu keperluan kebersihan kilang pemprosesan dan menyediakan Piawaian Prosidur Kerja (SOP) untuk pengusaha Pengauditan dan Pemeriksaan kilang bagi kilang pemprosesan produk eksportDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokongan Cold storage dan BilikPemprosesan Ikan mulaberoperasi2016 Kilang Tuna mulaberoperasi2017 Kilang pemprosesan udangbeku mula beroperasi2017 Kilang pemprosesaneksport ke EU2017 Kilang Pemprosesan IkanBeku dan makanan ikanmula beroperasi2018Pelan Perlaksanaan Industri Pemprosesan Makanan Laut57Pelan Perlaksanaan Industri Pemprosesan Makanan LautProgram KPISasaranInisiatif JangkaanKeluaranAktiviti Utama OwnerSebenar 2016Sasaran2020B. Meningkatkan pengeluaran ikanbeku eksport darisyarikat PelaburLangsung Asing(FDI)Peningkatan produk makanan laut eksportNA 36,000 mt/$300 jutaKilangpemprosesanfilet ikanmulaberoperasi2017 Latihan dan kursus diperlukan bagi pegawai Jabatan untuk mendapatkan kursus kemahiran dan pengauditan elemen-elemen HACCP kilang Pengambilan dan penganalisaan makmal keatas contoh produk bagi pasaran domestik dan eksport Persediaan simulasi ikan bulat, filet ikandan makanan ikan Latihan kemahiran penggunaan garispandu keperluan kebersihan kilang pemprosesan dan menyediakan Piawaian Prosidur Kerja (SOP) untuk pengusaha Pengauditan dan Pemeriksaan kilang bagi kilang pemprosesan produk eksportDivisyenPengurusanIndustri & PerkhidmatanDokongan58Tapak Industri Pemprosesan Makanan LautTapak Industri Serambangun, TutongTapak Industri Perikanan, Serasa, MuaraTapak Industri Pemprosesan Makanan Laut, SalambigarIndustrial ParkFrozen59SEKIAN60

Recommended

View more >