ocena aktualno Ści studium i planÓw miejscowych bip. ?· ocena aktualno Ści studium uwarunkowa...

Download OCENA AKTUALNO ŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH bip. ?· ocena aktualno Ści studium uwarunkowa Ń…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zacznik do uchway Nr XXIII/210/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 maja 2012 roku

OCENA AKTUALNO CI STUDIUM I PLANW MIEJSCOWYCH GMINY KOBYLNICA

STRADA BIURO PROJEKTOWE

76-200 Supsk, ul. Kotarbiskiego 14/39, tel. 59 8442698, +48 600324095, e-mail stradabp@wp.pl

Kobylnica 2012

OCENA AKTUALNO CI STUDIUM I PLANW MIEJSCOWYCH GMINY KOBYLNICA

Organ waciwy w sprawie dokonania oceny aktualnoci studium i planw miejscowych: WJT GMINY KOBYLNICA

ul. Gwna 20, 76-251 Kobylnica

Opracowanie: mgr in . Maria-Jolanta Wi cek upr. urb. nr 1621

Czonek Pnocnej Okr gowej Izby Urbanistw nr wpisu G-071/2002 z dnia 26 stycznia 2002 r.

mgr in . arch. Rafa Wi cek

Koordynacja ze strony Urzdu Gminy Kobylnica: mgr Iwona Mieczkowska

OCENA AKTUALNOCI STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO I PLANW MIEJSCOWYCH GMINY KOBYLNICA

Kobylnica 2012

2

SPIS TRECI

I. CZ OPISOWA ........................................................................................................................... 3 1. Podstawa prawna .................................................................................................................... 4

2. Cel opracowania, materiay wyjciowe ................................................................................... 4 3. Pooenie, oglna charakterystyka ......................................................................................... 5 4. Sytuacja planistyczna ............................................................................................................. 5 5. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy .................................................... 6

5.1. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego ....................................................................................................................... 6

5.2. Analiza przeznaczenia terenw w obowizujcych planach miejscowych i studium ....... 7

5.3. Analiza planw miejscowych i zmian studium w trakcie opracowania ............................. 9 5.4. Analiza zagospodarowania gminy w zakresie energii odnawialnej ................................ 10

5.5. Analiza wnioskw w sprawie sporzdzenia planw miejscowych

i zmiany obowizujcych planw miejscowych oraz studium .......................................... 10

5.6. Przewidywane kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym .............................. 12

6. Analiza zgodnoci obowizujcych dokumentw planistycznych pod ktem obowizujcych przepisw prawnych ....................................................................................... 13

7. Analiza aktualnoci studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania

przestrzennego .......................................................................................................................... 14

8. Analiza aktualnoci obowizujcych planw miejscowych ....................................................... 16 9. Ocena postpw w opracowywaniu planw miejscowych ........................................................ 17

10. Wieloletni program sporzdzania planw miejscowych ............................................................ 18 11. Wnioski z przeprowadzonych analiz zagospodarowania przestrzennego gminy ..................... 18

II. CZ TABELARYCZNA .................................... ........................................................................... 21 1) Tabela nr 1 Bilans wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego ................................................................................................... 22

2) Tabela nr 2 Wykaz obowizujcych planw miejscowych ................................................. 23

3) Tabela nr 3 Analiza zagospodarowania przestrzennego obowizujce miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego ...................................................................................... 30

4) Tabela nr 4 Analiza zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego ................................................................... 31

5) Tabela nr 5 Wykaz uchwa w sprawie przystpienia do sporzdzenia planw miejscowych

i zmiany studium .................................................................................................................. 32

6) Tabela nr 6 Wykaz obowizujcych planw miejscowych pod realizacj elektrowni wiatrowych............................................................................................................................. 35

7) Tabela nr 7 Zestawienie rodzajw rde energii odnawialnej .......................................... 36

8) Tabela nr 8 Wykaz wnioskw zoonych w sprawie sporzdzenia planw miejscowych ..... 37

9) Tabela nr 9 Wykaz wnioskw zoonych w sprawie zmiany obowizujcych planw

miejscowych .......................................................................................................................... 43 10) Tabela nr 10 Wykaz wnioskw zoonych w sprawie zmiany obowizujcego studium ... 51

11) Tabela nr 11 Spenienie ustawowych wymogw w obowizujcych planw miejscowych ... 53

12) Tabela nr 12 Wykaz obszarw proponowanych do sporzdzenia planw miejscowych .. 61

III. CZ RYSUNKOWA ....................................... .............................................................................. 62 1) Obowizujce plany miejscowe 1:25000 ..................................................................... rys. 1

2) Przystpienia do sporzdzenia planw miejscowych i zmiany studium 1:25000 ........ rys. 2

3) Wnioski o sporzdzenie planw miejscowych i zmian planw 1:25000 ...................... rys. 3

4) Obszary proponowane do sporzdzenia planw miejscowych 1:25000 ..................... rys. 4

OCENA AKTUALNOCI STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO I PLANW MIEJSCOWYCH GMINY KOBYLNICA

Kobylnica 2012

3

I. CZ OPISOWA

OCENA AKTUALNOCI STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO I PLANW MIEJSCOWYCH GMINY KOBYLNICA

Kobylnica 2012

4

1. Podstawa prawna

Do oceny aktualnoci studium i planw miejscowych gminy Kobylnica przystpiono na

podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.), w myl ktrego w celu oceny

aktualnoci studium i planw miejscowych Wjt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym gminy, ocenia postpy w opracowywaniu planw miejscowych i opracowuje

wieloletnie programy ich sporzdzaniu w nawizaniu do ustale studium, z uwzgldnieniem

decyzji zamieszczonych w rejestrach, o ktrych mowa w art. 57 ust. 1-3, tj. w rejestrze wydanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym

i wojewdzkim, powiatowym i gminnym oraz na terenach zamknitych, wydanych

odpowiednio przez Marszaka, Wjta i Wojewod, a take w art. 67, tj. w rejestrze wydanych

decyzji o ustaleniu warunkw zabudowy, oraz wnioskw w sprawie sporzdzenia lub zmiany planu miejscowego.

W zwizku z powyszym Wjt zgodnie z art. 32 ust. 2, co najmniej raz w czasie

kadencji rady przekazuje Radzie Gminy wyniki analiz, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji

Urbanistyczno-Architektonicznej, w celu podjcia przez Rad Gminy uchway w sprawie

aktualnoci studium i planw miejscowych, a przypadku uznania ich za nieaktualne, w caoci lub w czci podejmuje dziaania zmierzajce do ich zmiany.

W poprzedniej kadencji Rady Gminy taka uchwaa zostaa podjta w dniu 19 lutego

2008 roku uchwaa Nr XVIII/230/2008 w sprawie aktualnoci studium uwarunkowa

i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica oraz planw miejscowych.

Zacznikiem do uchway bya Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica opracowana przez Biuro Projektw ARS w Supsku i obejmowaa okres do

31 grudnia 2007 r.

Niniejsze opracowanie zawiera zbiorcz informacj na temat zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kobylnica w okresie ostatnich 4 lat od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. wraz z wnioskami i programem sporzdzania planw

miejscowych do roku 2019.

2. Cel opracowania, materiay wyj ciowe

Celem opracowania jest ocena aktualnoci Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica oraz miejscowych planw

zagospodarowania przestrzennego. Ocen dokonano w oparciu o analiz zmian

w zagospodarowaniu gminy, analiz wnioskw w sprawie sporzdzenia lub zmiany

miejscowego planu, a take biorc pod uwag przebieg dotychczasowych prac planistycznych. Opracowanie ma na celu ocen potrzeb zmian w planach miejscowych,

zoptymalizowanie dziaa w zakresie planowania przestrzennego w gminie oraz

zidentyfikowanie potrzeb zmiany studium, a nastpnie okrelenia wieloletniego planu

sporzdzania miejscowych planw lub ich zmian.

Zachodzce w zagospodarowaniu przestrzennym gminy procesy przeanalizowano wykorzystujc ponisze materiay:

1) mapa ewidencyjna gminy Kobylnica w skali 1:25000 wykonana przez Starostwo Powiatowe

w Supsku w sierpniu 2011 r.,

2) Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica, uchwalone uchwa Nr III/25/2002 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2002 r.,

zmienione uchwa Nr XL/527/2010 Rady Gminy Ko

Recommended

View more >