n ue - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/objavitelj-dalmatinski_1916_164.pdfآ  12...

Download N ue - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/objavitelj-dalmatinski_1916_164.pdfآ  12 naredbe

Post on 14-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Giuseppe m. p.

  · dei parti!i. • n~ll' ediiicio del

  , irmres~ntanli par-

  d.pkrc~mo i in~­ . de l' S;aw, rn Dinan~ diiJ Jara e luam:lll J t1are

  !ln uvmJ Ji St&to Ji ;copi, e co:ne :ale silliiJ t2ti in ~trel!o ri1 altJ ~tinu la Ul

  ~ l!lmemo del dr;ere! S!a:o. 1 'ei cu1:l l'n •··l.na l,·.,ir·\1 tlt'):ll'tl lt n ltti•H:o an,[ ... L·' ~; njp 111 ~·a H i'u.p•dilli f,rni•'r :""Jilotr • ~ j)allflilllll':'t' , .. r , lO~.,,,,/.~ , , r•·ul 1 r·•.il·l'i 1•:11'1 ll.

  Pi un iu '·'' j.II'Otlbr!ll 1>11 . Ul. h111 "''~~"' ,J,,:a.· u ih ., ",, 111' •" "'•' n ll Lt ~>: l" ol, .', JJ' U/.0 J •• ,lfHOj;a 7.1l ll\U'{I·l• hl. kojit 111'111.1 ~·t Ill• ll•' p lt 'fidtll•', lqq t.;'' 0\'nwt lllt.

  Preti-' aw ~P ·:,Iju p~.):o dell' ordtn·tnt t mini ·teriale 29 settembre 1916 b . l. i nr.

  odrd~;r· e tnak~imatne cijt:nu za polt·u!;ni ::;l,u.lo,·, k·'Ji je op:kf'l,1Jt~l1 z ·t h'o t·no~u tnatkoJO z./,,u,< boje:

  S l. ln hct:-:C nl § 19 rit•lla ~gUI'Il l! f'I' '' ,~Zi lll"i ' JrJl ,t!l f>l!l' lO

  ' rn :trct c..l1 cbiu·ur.'l d1 culore verde:

  cil:~la ordinanza ministerial~> si fis,wto i zucchero dt consumo, pt'u \•edulo Jella

  A. Za vrsti odregjene za tuzemstvo - A. Per qualita destinate per J' interno.

  . l l li

  VRST QUALIT A

  Raffinade veliki hljepci - Raffinade pani grandi

  Rafiinade mali hljepci - Raffinade pani piccoli Raifinade mali hljepci - Raffinade pani piccoli

  Griz od cukra - Griz di zucchero Centrifugalni pile - Pile centrifugale

  Otpaci glava - Cascami t.li pani

  Cukar u gremenju -- Zucchero in grani Konkas.e krupnog zrna - Concasse in grani grandi

  (Melispile) (Melispile) J.a kocke -- I.a dadi

  Otpaci kocaka - Cascami di dadi Raffinade cu kar u bn šnu - Raffinade zucchero in poh·ere

  Griz od cukra - Griz di zucchero Segmente !.!l - Segmente !.a

  I. kocke - La dadi

  ff. Kocke i kf!Stalne kocke - ff. Dadi e dadi crist::tllini

  Raffinade šećer u brašnu - Ralfinade zucchero in polvere

  1 La kocke ~ l.a dadi } l Raffinade šećer u brašnu - Raffinade zucchero in polvere

  l ff. Kocke i l

 • B . Za vrsti o dregj ene za izvoz koj e su sta vljene u promet i u tuzemstvu. B. Per qual ita d e stinate all ' esportazione messe in commercio anche neli' interno.

  l,

  . Cijena u krunama l VRST - QUALIT A OMOT I MBALLAGG I O

  Prezzo in corone -

  ll za } per 100 kg Raffinade veliki hljepci - Raffinade pani grandi 11 3.78

  l -

  '

  l Raffin o J ko- tar::;k;h pol l 1čhh vla li, bil će kažnjeni od ovih z·tdnJih u mi lu :b gon- nao;edene mini larst,·eue naredbe globama do :JOO.J kt·. ili po njihuVOJ uvl- djavno li zatvorom do še:.t mjeseca. u koliko u(;in ne potpada (JOd · trol..u kazan.

  § 7. Ova naredba stupa odmah na snag u. i · t0 dob 'l biva tavljena v,m kreposti mini Utrsl,·eiHl n·tl'etl ba Ji) iječnJa 19JG Br·. lXa-200 l. p. z. br. 5.

  § '2 . l prezzi fi., !ili ne l § l uume nt ano col giorno 1 febb ra io 1911 e l aprilf' 1017 O 'fll vc.~llu di una COI'Otlll per lU kg.

  .' ~. l rrcz:d !is-n, Organ 'der deul ch- chwcJzeri che n Frau nJ, 'W l'g ung" hr. 9, li.ska·JO ntl ZUrche r & Fn rre r u ZUrichu; , l · 1'11C iili che:3 \V chl!llblutl fii r die Ch\\'C'IZ'' br. ~i) i br. ?3!3, Li. kani od G. v. ·theim u /.Li ri chu.

  (Jz ". ' lužbenih . pba' Wi~~ner leitung-n br. 23 ).

  Pf\RTE NON UF.fiCJf\lE

  Stampati ai cui fu vietata la Điffusione. · ln ba all' Ord ina nza de l Mini lel'o com ple:'!'i vo del :26 lu gli o 1911, U.

  L. l. 1• l· , g i usta la le llera a) del § 7 della Legt;e del i1 mag.;io 18G9, U. L. l. N. 6G, 6 :- Iata proibila lu di lTu ·ione deg li li lnrnpuli ·egu en ti:

  ,. La se111Uine littćrairc " N. ll "'2 e N. 1183, stampa li in Gi ncvra; ., Lettre ouver·te a P. hrarotk1 n·' di _\ le: ndro Chć, opusco lo tam pato a Losa n11:>; ,.Biii.tter fi.ir r l.g to e t\ rbei t·' • . , erli to tarnp~.t lo da R S. Zb rnJea LIJ H..t - silea; ,.l• rauenbc~ . lrrbungcn, Organ de1· deu l'ch-schwe iZ'} l' i ·cen Fra u >nbt• we · gung ·' N. 9, :; lampa to du Zl.i!'cher ~· Furrer in Zu t·igo; , lsruelrti ches \Vo- c:henblall filt· die~ chweiz· ~ - 3fJ . 36, slampu.li Jfi G. v. Us lh ei m in /.u- rigo .

  (Dagli " lli ·mciali" della Wiener Zeitung N. 230).

  UHOK.

  J',fip-Juhr

 • ll i.2'

  116.7

  -- lli.2'

  ll i .i'

  lli.28

  lli.iS

  lli i

  J18.i8

  ll9.i8

  ' 115.28

  iebbraio 191 i e l

  sol tinto per quelle marCJ origiDnle

  le viene 1~16 ~.

  POSEBNE BRZOJ1\VKE UREDNIŠlV1\. Dnuušnjć telegrnrue "Ri OI'I'C!iiJ•· Unrean-u'' donosi "S m o t l' u l I tclegt•:unmi del "U.orresp. Bna·eau" cscono og~i nelin

  ) n l m u t i n s li u '. •: R n. s s e g n a D u l m a t u ·• .

  SLlll1~i~! SriSI . • ATTI UFFIGIAU ~

  lLHOK.

  Pres. 200

  19a_ 16

  C. k. Mini,.;t .. .ll·-lvo l 'mvo~uclja udpi - om 1:2 lt lopaoi · 191G lk 31.070 16 ta t~ru r:dJu š 21, Z ::.rpnJu 871 ilr. 96. pronn:-ln je prouuiJJL do rkljui·nn ~O ll poja l B 17 !'ok po uvow 'rlz1Vll1lln suJ1slu iuul oru 1:.! s\'il.ltlju 91o l'rc•s. 2787-19 poko.] noga ten\ Š~>r· J\'ić.>, po. ; ednika, mjesto doRada- ~".le~ .\!tla Iliću; za po..,lovogJU Ko:Jlo GjllllJ\ ić pokojlloga Joka OnriJ·oyljeni u č: i le lj rnje:, lo do ·ada.' njeg Gjuru To- dorovH'· a, za (;lanove up rav,. a vo po- kojnO;j il Todura ZlokoYi ća, UroS po- koJnqga ~ava J\!rlo§ović i Lazo po- kOJIIOJa Pel!'u ~Jvkovr(::;~, . vi teZ.Hci ntJl)Slo do:-a 'lu~r1j1h .\t arka \rulović~, ~liltl GJillu\'ića i :::ia,·a Želalića.

  :::;,•a novoimc>novana lica jesu rz 13i 1 ' le.

  'uan ,upi:sa: o l 1slopada 1016. Uubi'Ovnik. :29 rujna !9 LG.

  OJ e:. 1·. kolur~k·>g ::iuJa u Kotor·n sada u lJu Lruv ni ku.

  F1rm. 3711 16 Zad. JI. b l

  PRO.\IJE:~S I UOIJ .-\TCl U \'EĆ OP I- St\. 'D l IJR US'l'\'F. 'Dl TVHTK.\~L\. · 23.e Isto na maslinardi Z;Jbrgja~, ul 0:l..

  3.:;kup ul. :-diO 6. zem. !Ji) -4· biCe 1339 č. z.1 167-2-3 biće t 0.o I Go na SjeJL'le: Grohote. 1.0 ledina Pod, č. zern . 941 bice 2.o )

  ;)8 rna:Jlinadi Doći ć , ul. 13~ 1::. l'.ern l l G:. Na:li ~ :. 'o ltansku z dru~~~ ztt. ;ted11ju •rlal na Pouu, ul. ~03 č:. ze 111 . 9:. J ' biće J.lc·e J.o 2.o l~din;J IJoj'ctna :;pi lu lltJr\lve go;;p. Julija Dernssi pnk. Jo-H)eni k!-. 500. naJniž fJ ponuua kr. ~ . - lJ > 'J '· 'ć i uz Bato ~ ića, vriJ' "dnost 11 0 i)I'oe.ieni s1pu, knji će potp rsi \"til: Jul1je e-G. -skup ui. 210 č zgr·. LiJ -.., ul ·e

  .o sloJ na k u ća polleus1 ea :,az l Jana u ln. 389:70, n !lj n i ža po n uda kr. 2GO. l'Ossi . l.laku a pokr·ivena plocom, vr·~jeJoost l :Jpod najniže ponuJ neće lijetlili Član Di l' tne ~'.:~bjan Bezič bio .k J•O proej~ni kr. 260, najrJiža ponuda prodaja. Jmenovu ll IJiagajnikom i polpi ivali će · 12"' < 1vnJ· e. k. kotar· ·k i sud kao :r.em- Icao cl o saJa. :r. ..... bl

  6 k l 36G Č fT"'l6 1 b' ·e lj_t.s'ni;,ki sud zai>i lj'eiili će ulanače n .J·e 1 Odstupio: Vicko IJ obro~e ·ić a-• s up u . . •. zem. ';l t - JC lj 4.o, ć. zcm. 970-2 biće Jo.o, č. zem. dražbenog ročišta. 1 gflj nik.

  N

 • viči ) na 21 septembra 19l4nmroAn- drija H11gjeno\ić pok. Nika ostavivši očitovanje po IJrd nje volje u kome je imenovao n l fond t> inlun~• bile dell' a " ociazione di soccorso c.f im p1~ga tr uello Stato in Ualmazi .t n f.1 vor·e di orfuni bisoguevolr di soc1 du funti.

  Le reluti ve domande, ua l'l'OUUtf alla direzioue d ·litt !'luindica~t asso ciazione f\no il l b novcl!ll>re a. e. tlo vranno essere corrcdute da un

Recommended

View more >