mikroklima i radna okolina - skripta

Download Mikroklima i Radna Okolina - Skripta

Post on 14-Sep-2015

114 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K

TRANSCRIPT

 • MIKROKLIMA I RADNA OKOLINA

  Skripta

 • 1

  Student: Vinko ari

  Radna okolina!

  Radni okoli prostor u kojem ovjek radi i sredstva kojima radi.

  Prostor u kojem ovjek radi:

  Zatvoreni prostor

  Rad na otvorenom (otvoren prostor)

  Zatvoreni prostor:

  Kancelarijski prostor:

  o Klimatiziran (porast oboljelih od astme i kronine obstruktivne plune bolesti

  Sindrom bolesnih zgrada) posljedica udisanja praine, virusa, formaldehida i

  gljivica.

  o Ventiliran prirodnom ili umjetnom ventilacijom esto neudoban.

  Proizvodne hale:

  o Visoke ili niske temperature

  o Poviena vlaga ili suhi zrak, te propuh.

  Oneienje od energetskih izvora:

  o Od tehnolokog procesa koji se odvija

  o Od materijala obloga i izolacija graevine.

  Otvoren prostor:

  Visoke ili niske temperature,

  Nepovoljna vlaga,

  Vjetar,

  Padaline,

  Suneva radijacija.

  Klima radnih prostora:

  Odreena je stanjima zraka u atmosferi i tehnolokim procesom.

 • 2

  Student: Vinko ari

  Atmosfera:

  Atmo's (gr.) = Para

  Sphaira (gr.) = Kugla

  Jajolik zrani oblak koji obavija Zemlju.

  Nastao pod utjecajem Zemljinog magnetskog polja i suneva vjetra.

  Sastoji se od nekoliko slojeva:

  o Toposfera najznaajniji sloj atmosfere za ovjeka!

  Kemijski sastav suhog zraka:

  PLIN VOLUMNI UDIO U % SVOJSTVO

  Duik (N2) 78,09

  Kisik (O2) 20,95 Podupire gorenje i disanje

  Argon (Ar) 0,93 Plemeniti plin

  Ugljik(IV)oksid CO2 0,03 Stakleniki plin

  Neon (Ne) 0,0018 Plemeniti plin

  Helij (He) 0,00052 Plemeniti plin

  Metan (CH4) 0,00015 Stakleniki plin

  Kripton (Kr) 0,0001 Plemeniti plin

  Duik(I)oksid N2O 0,00005 Otrovan za ovjeka

  Vodik (H2) 0,00005 Stakleniki plin

  Ozon (O3) 0,00004 Otrovan za ovjeka

  Ksenon (Xe) 0,00008 Plemeniti plin

  Klima je prosjeno stanje atmosfere na odreenom mjestu i u odreeno vrijeme.

  Stanje atmosfere odreeno je :

  o Radijacijom,

  o Temperaturom i tlakom zraka,

  o Smjerom i brzinom vjetra,

  o Vlagom zraka i evaporacijom,

  o Padalinama, naoblakom, te snjenim pokrivaem.

 • 3

  Student: Vinko ari

  Makroklima klima koja se odnosi na velika teritorijalna podruja, obuhvaa prostor

  od 100 do 10 000 km u promjeru.

  Mezoklima klima naselja, obuhvaa prostor od 1 do 100 km u promjeru.

  Topoklima klima manjih naselja, obuhvaa prostor od 100 do 1000 m u promjeru.

  Mikroklima klima prostorija i prostora u kojima ljudi ive i rade.

  Toplinsko zraenje (radijacija)

  snop elektromagnetskih valova koji dolazi sa sunca.

  Temperatura zraka

  Toplina = Energija

  Temperatura fizikalna veliina kojom se izraava toplinsko stanje zraka.

  jedinice za temperaturu: C, F i K.

  najnia teoretski mogua temperatura 0 C ili 273,15 K.

  K = C + 273,15

  C = 5/9 x (F - 32)

  Tlak zraka

  jednak je masi stupca zraka na jedinici povrine.

  jedinice: Pa, kPa, bar

  o kPa = 1000 Pa

  o bar = 100 kPa

  Strujanje zraka

  strujanje zraka na otvorenom vjetar.

  nastaje zbog razlike u gustoi zraka (sa vee na manju).

  ima brzinu i smjer.

  Vlaga zraka

  nastaje isparavanjem vode sa povrina.

  brzina isparavanja ovisi o:

  o temperaturi povrine,

  o Suhoi zraka sui zrak ubrzava isparavanje,

 • 4

  Student: Vinko ari

  o Jaini vjetra jai vjetar ubrzava isparavanje,

  o Tlaku zraka nii tlak pojaava isparavanje.

  Maksimalna vlaga

  najvea koliina vlage koju zrak jedininog volumena moe primiti pri odreenom

  tlaku i temperaturi.

  izraava se u g/m3

  maksimalna vlaga ovisi o temperaturi.

  Maksimalni sadraj vodene pare ovisno o temperaturi zraka:

  Temperatura zraka u oC Max. Sadraj vodene pare

  u g/m3

  -10 2,1

  + 10 9,4

  + 29 28,7

  Apsolutna vlaga

  Masa vodene pare u jedinici volumena vlanog zraka.

  izraava se u g/m3

  Relativna vlaga

  je odnos izmeu vodene pare koja postoji u zraku u odreenom trenutku i maksimalne

  koliine vodene pare koju bi zrak na toj temperaturi mogao primiti.

  izraava se u postocima (%)

  A

  H relativno = 100 M

  Vlaga

  poveava opasnost od padalina

  poveava latentnu (osjetilnu) toplinu zraka.

  temperatura i vlaga su vaan element mikroklime o kojima ovisi kako e se ovjek

  osjeati.

 • 5

  Student: Vinko ari

  Magla

  nastaje kondezacijom vlage u zraku.

  sastoji se od sitnih kapljica ili ledenih kristalia leda, koji lebde u zraku pri 30C,

  nalazi se pri tlu i umanjuje vidljivost u horizontalnom smjeru na 1 kilometar ili manje.

  Oblaci

  vidljive nakupine kapljica vode i/ili estica leda.

  pri brzom hlaenju dolazi do nagle kondenzacije to stvara vrlo velik broj sitnih

  kapljica, pa oblak djeluje zasljepljujue bijelo (kumulusi).

  pri sporom hlaenju, nastaje manji broj velikih kapljica i takav oblak djeluje sivo

  (stratusi).

  Naoblaka

  koliina oblaka koji zastiru nebo.

  brojano se odreuje tako da se procjeni koliki je dio neba zastrt oblacima.

  izraava se u desetinama ili osminama.

  potpuno vedro nebo ima naoblaku (0), potpuno oblano nebo ima naoblaku (10 ili 8).

  Padaline

  kapljice vode, kristali leda ili pahuljice snijega, zrna tue, zrnat snijeg, solika, ledena

  kia itd. (iz atmosfere dopiru do tla u mjerljivoj koliini).

  Utjecaj klime na ovjeka:

  Hladnoa:

  o stezanje perifernih ila (poveava rizik od infarkta miokarda i modanog

  udara).

  o nadrauje sluznicu bronhija (oteano disanje osoba koje pate od kroninog

  bronhitisa ili astme).

  Toplo i vlano vrijeme:

  o tegobe s disanjem osoba s bolestima dinog sustava.

 • 6

  Student: Vinko ari

  Visoke temperature:

  o toplinski osip, opekline, toplinski edem, sunano sljepilo, toplinska

  iscrpljenost, toplinski grevi, toplinski udar.

  Niski tlak:

  o oteava izmjenu plinova

  o na nadmorskoj visini od 6000 do 8000 m prestaje koordinacija pokreta gre

  se miii nogu, ruku, lica, a zatim i cijele muskulature.

  Visoki tlak:

  o otapa se vea koliina plinova u krvi, razmjerna njihovom parcijalnom tlaku u

  zraku pa se krv zasiuje duikom (N2).

  imbenici koji utjeu na mikroklimu!

  Toplinski utjecaji:

  o temperatura zraka,

  o srednja temperatura ploha prostorije,

  o relativna vlanost,

  o tlak zraka (u specifinim uvjetima).

  Kemijski utjecaji:

  o praina,

  o dimovi,

  o plinovi,

  o pare,

  o neugodni mirisi,

  o mikroorganizmi.

  Temperatura zraka:

  jedan od najznaajnijih imbenika udobnosti,

  odreena je vanjskom temperaturom i aktivnou ljudi.

 • 7

  Student: Vinko ari

  Stupnjevi aktivnosti

  Aktivnost Stupanj aktivnosti

  Odmaranje 0 (nula)

  Lagani rad u sjedeem poloaju ili

  stojeem poloaju, povremeno hodanje I (laki rad)

  (brzinom od 3.5 km/h).

  Umjereni rad sa akom i rukom,

  umjereni rad rukom i mozgom, umjeren II (umjereni rad)

  rad rukom i tijelom, hodanje

  (brzinom od 3.5 do 5.5 km/h)

  Intenzivan rad rukom i tijelom, hodanje III (teak rad)

  (brzinom od 5.5 do 7.5 km/h)

  Vrlo intezivna aktivnost uz maksimalno kretanje, hodanje IV (iznimno teak rad)

  (brzinom veom od 7.5 km/h)

  Proizvedena toplina (metabolika toplina) za razliite aktivnosti je razliita.

 • 8

  Student: Vinko ari

  Srednja temperatura ploha prostorije

  je temperatura svih ploha prostorije (ukljuujui i ogrijevne plohe), a odreuje se na

  temelju slijedee jednadbe:

  Ai - ti tsr.pl. =

  Ai

  Pri emu je:

  o tsr.pl. srednja temperatura ploha prostorije (oC)

  o Ai povrina pojedine plohe (zida, stropa, poda, ogrijevnog tijela) u m2

  o ti temperatura pojedine plohe (oC)

  Osjetilna (senzibilna) temperatura u prostoriji

  tzr + tsr.pl tOS =

  2

  pri emu je:

  o tOS operativna, osjetilna, sobna temperatura (oC)

  o tzr temperatura zraka u prostoriji (C), mjeri se u sredini prostorije, na visini

  1,5 m od poda

  o tsr.pl. srednja temperatura ploha (oC)

  vrijedi za lagani i srednje teki rad i laganu odjeu!

  Ocjena utjecaja niskih temperatura na udobnost

  temperatura < 0C i vlanost > 60 % srednji stupanj neugodnosti.

  temperatura < 10C, temperaturna promjena od 10 do 12C zbiva se jedanput u

  jednom satu ili ee veliki stupanj neugodnosti.

  temperatura < 0C, temperaturna promjena od 20C zbiva se jedanput u jednom satu

  ili ee vrlo velik stupanj neugodnosti.

 • 9

  Student: Vinko ari

  Mjerenje temperature zraka:

  termometrom zatienim od toplinskog zraenja

  na udaljenosti najmanje 1 m od vanjskog zida i prozora

  na visini od 1.25 2 m od poda.

  Temperatura zraenja topline okoline:

  vrste povrine koje okruuju tijelo imaju:

  o razliite temperature

  o razliitu sposobnost emitiranja toplinskog zraenja

  o razliit poloaj prema pojedinim djelovima tijela.

  Temperatura zraenja topline okoline:

  Globus termometar

  Srednja temperatura zraenja okoline:

  Ts4 10-9 = Tg

  4 10-9 + 0,247 v1/2 (tg tz)

  Gdje je:

  o Ts srednja te