mag. darja marinček prosenc september 2013

Download mag. Darja Marinček Prosenc September 2013

Post on 02-Feb-2016

67 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Urejanje prostorske in bivalne problematike s pecifičnih naselij z načrtovanjem ustreznih prostorskih ureditev in s spremembami zakonskih osnov v Sloveniji. mag. Darja Marinček Prosenc September 2013. Veljavna pravna določila s področja prostorskega načrtovanja v Sloveniji. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Urejanje prostorske in bivalne problematike specifinih naselij z nartovanjem ustreznih prostorskih ureditev in s spremembami zakonskih osnov v Sloveniji

  mag. Darja Marinek Prosenc

  September 2013

 • Veljavna pravna doloila s podroja prostorskega nartovanja v SlovenijiObmoja sanacije razprene gradnje

  P R A V I L N I K o vsebini, obliki in nainu priprave obinskega prostorskega narta ter pogojih za doloitev obmoij sanacij razprene gradnje in obmoij za razvoj in iritev naselij (UL RS t. 99/07)

  poglavje III. POGOJI ZA DOLOITEV OBMOIJ SANACIJE RAZPRENE GRADNJE od 27. do 32. lena:

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

  racionalnejo izrabo prostora (npr. s poveanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrin),

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

  racionalnejo izrabo prostora (npr. s poveanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrin), prenovo stavbnega fonda,

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

  racionalnejo izrabo prostora (npr. s poveanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrin), prenovo stavbnega fonda, zadostne javne povrine,

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

  racionalnejo izrabo prostora (npr. s poveanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrin), prenovo stavbnega fonda, zadostne javne povrine, zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske infrastrukture,

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

  racionalnejo izrabo prostora (npr. s poveanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrin), prenovo stavbnega fonda, zadostne javne povrine, zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske infrastrukture, zmanjanje vizualne degradacije z oblikovno sanacijo,

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

  racionalnejo izrabo prostora (npr. s poveanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrin), prenovo stavbnega fonda, zadostne javne povrine, zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske infrastrukture, zmanjanje vizualne degradacije z oblikovno sanacijo, zmanjanje negativnih vplivov na kulturno dediino in na naravne vrednote,

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  Obmoje sanacije razprene gradnje se doloi, kadar se s sanacijo zagotovi:

  racionalnejo izrabo prostora (npr. s poveanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrin), prenovo stavbnega fonda, zadostne javne povrine, zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske infrastrukture, zmanjanje vizualne degradacije z oblikovno sanacijo, zmanjanje negativnih vplivov na kulturno dediino in na naravne vrednote, varstvo vodnih virov

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  (2) Obmoja sanacije razprene gradnje so:

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  (2) Obmoja sanacije razprene gradnje so: obmoje razprene gradnje, ki se vkljui v naselje,

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  (2) Obmoja sanacije razprene gradnje so: obmoje razprene gradnje, ki se vkljui v naselje, obmoje razprene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje,

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  (2) Obmoja sanacije razprene gradnje so: obmoje razprene gradnje, ki se vkljui v naselje, obmoje razprene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje, obmoje razprene gradnje, ki se opredeli kot posebno zakljueno obmoje.

 • 27. len (vrste obmoij sanacije razprene gradnje)

  (3) Obmoja sanacije razprene gradnje se v izvedbenem delu obinskega prostorskega narta opredelijo kot stavbna zemljia.

 • Podatki GIS za izbrana primeraObina Koevje

 • Obina Breice

 • Lastniko stanje v bazi podatkov iObina

 • Problemi povezani s specifinim tipom naselij, premoenjskim stanjem in Zakonom o graditvi objektov

 • Predlog sprememb zakonodaje z omogoanjem alternativnih oblik naselij in bivanja (v romskih in neromskih naseljih)

  V obinskem prostorskem nartu (OPN) se predvidi dvoje vrst prostorskih ureditev za urejanje prostorske problematike romskih naselij. V OPN se neurejena romska naselja, kjer je to dopustno, doloi kot obmoja sanacije razprene gradnje.

 • Predlog sprememb zakonodaje z omogoanjem alternativnih oblik naselij in bivanja (v romskih in neromskih naseljih)

  V obinskem prostorskem nartu (OPN) se predvidi dvoje vrst prostorskih ureditev za urejanje prostorske problematike romskih naselij. V OPN se neurejena romska naselja, kjer je to dopustno, doloi kot obmoja sanacije razprene gradnje in ureja skladno z veljavnimi zakoni.

  Hkrati se v OPN doloi posebna obmoja komunalno opremljenih stavbnih zemlji za postavitev specifinih objektov namenjenih bivanju brez stavbia, za katere gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti.

 • Posebna obmoja komunalno opremljenih stavbnih zemlji za postavitev specifinih objektov namenjenih bivanju brez stavbia, za katere gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti.

  Posebno obmoje je v OPN lahko opredeljeno kot:

  samostojno

  prikljueno obstojeemu naselju

  integrirano v obstojee naselje

 • V obmoju bi bil obvezen skupen venamenski objekt, v katerem bi bili urejeni skupni prostori za :

  upravo, druenje, kulturne dejavnosti, vrtec, trgovina in podobno ter skupne sanitarije (strania, kopalnice, pralnica,..).

  Obmoje bi bilo razdeljeno na komunalno opremljene parcele za postavitev specifinih objektov.

 • Na vsaki parceli bi moral biti obvezen prikljuek na vodo in elektriko s tevci za odjem ter kanalizacijo (ali malo istilno napravo).

  Na takih parcelah bi bila mona postavitev: preminin, montanih objektov v lastni reiji, bivalnih kontejnerjev, zaasnih objektov in podobno.

 • Postavitev specifinih objektov namenjenih bivanju bi bila mona na oznaenih delih brez doloitve stavbia, torej zato gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti.

  Taka gradnja bi bila dovoljena le ob pogoju, da je v obmoju e zgrajen skupen venamenski objekt.

  Ta obmoja (zemljia) bi ostala v lasti obine oz. drave.

  Uporabniki bi imeli zemljia in skupne povrine v najemu, bili bi lastniki specifinih objektov in preminin.

 • Predstavnikom romske skupnosti se predlaga aktivna participacija pri pripravi novih dravnih strategij in pri pripravi obinskih prostorskih dokumentov, s predlogi obmoij.

 • Bi iveli v mobilni hii?

  Kadar nam Slovencem omenijo mobilno hio, se nam zasvetijo oi. udovito, pomislimo morje, sonce, dopust, vikend! e omenijo e stalno bivanje, se ploa obrne. Slovenci smo tradicionalno ujetniki svojih hi. Najprej jim rtvujemo ves svoj prosti as, da jih gradimo, prenavljamo ali obnavljamo, potem zanje po trideset let plaujemo posojila, vmes pa jih ne moremo ali ne maramo prodati, eprav vse ivljenje sanjarimo o tem, da bi iveli kje drugje. Tina Nika Snoj . Jana 11.07.2012

  Vrtikarsko naseljeTuristino naselje

 • Drubena situacija kae na potrebe po prenovi zakonodaje s podroja prostorskega nartovanja z omogoanjem specifinih alternativnih nainov bivanja.

  Zahvaljujem se za pozornost

  *