Luatketoan vn

Download Luatketoan vn

Post on 17-Jul-2015

36 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>vn phng quc hi c s d liu lut vit nam LAWDATA</p><p>LUT </p><p>CA QUC HI N C CN G HA X HI CH NGH A VIT NAM S 03/2003 /QH11 N GY 17 THNG 6 NM 2003 V LUT K TON</p><p> thng nht qun l k ton, bo m k ton l cng c qun l, gim st cht ch, c hiu qu mi hot ng kinh t, ti chnh, cung cp thng tin y , trung thc, kp thi, cng khai, minh bch, p ng yu cu t chc, qun l iu hnh ca c quan nh nc, doanh nghip, t chc v c nhn;</p><p>Cn c vo Hin php nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung theo Ngh quyt s 51/2001/QH10 ngy 25 thng 12 nm 2001 ca Quc hi kha X, k hp th 10;</p><p>Lut ny quy nh v k ton.</p><p>CH NG INH NG Q UY NH CH UNG</p><p>iu 1. Phm vi iu chnh Lut ny quy nh v ni dung cng tc k ton, t chc b my k ton, ngi </p><p>lm k ton v hot ng ngh nghip k ton.</p><p>iu 2. i tng p dng 1. i tng p dng ca Lut ny bao gm:</p><p>a) C quan nh nc, n v s nghip, t chc c s dng kinh ph ngn sch nh nc;</p><p>b) n v s nghip, t chc khng s dng kinh ph ngn sch nh nc;</p><p>c) Doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t c thnh lp v hot ng theo php lut Vit Nam; chi nhnh, vn phng i din ca doanh nghip nc ngoi hot ng ti Vit Nam;</p><p>d) Hp tc x;</p><p>) H kinh doanh c th, t hp tc;</p><p>e) Ngi lm k ton, ngi khc c lin quan n k ton.</p><p>2. i vi vn phng i din ca doanh nghip nc ngoi hot ng ti Vit Nam, h kinh doanh c th v t hp tc, Chnh ph quy nh c th ni dung cng tc k ton theo nhng nguyn tc c bn ca Lut ny.</p><p>iu 3. p dng iu c quc t Trng hp iu c quc t m Cng ha x hi ch ngha Vit Nam k kt </p><p>hoc gia nhp c quy nh v k ton khc vi quy nh ca Lut ny th p dng quy nh ca iu c quc t .</p></li><li><p>iu 4. Gii thch t ng Trong Lut ny, cc t ng di y c hiu nh sau:</p><p>1. K ton l vic thu thp, x l, kim tra, phn tch v cung cp thng tin kinh t, ti chnh di hnh thc gi tr, hin vt v thi gian lao ng.</p><p>2. K ton ti chnh l vic thu thp, x l, kim tra, phn tch v cung cp thng tin kinh t, ti chnh bng bo co ti chnh cho i tng c nhu cu s dng thng tin ca n v k ton.</p><p>3. K ton qun tr l vic thu thp, x l, phn tch v cung cp thng tin kinh t, ti chnh theo yu cu qun tr v quyt nh kinh t, ti chnh trong ni b n v k ton.</p><p>4. Nghip v kinh t, ti chnh l nhng hot ng pht sinh c th lm tng, gim ti sn, ngun hnh thnh ti sn ca n v k ton.</p><p>5. n v k ton l i tng quy nh ti cc im a, b, c, d v khon 1 iu 2 ca Lut ny c lp bo co ti chnh. </p><p>6. K k ton l khong thi gian xc nh t thi im n v k ton bt u ghi s k ton n thi im kt thc vic ghi s k ton, kha s k ton lp bo co ti chnh.</p><p>7. Chng t k ton l nhng giy t v vt mang tin phn nh nghip v kinh t, ti chnh pht sinh v hon thnh, lm cn c ghi s k ton.</p><p>8. Ti liu k ton l chng t k ton, s k ton, bo co ti chnh, bo co k ton qun tr, bo co kim ton, bo co kim tra k ton v ti liu khc c lin quan n k ton.</p><p>9. Ch k ton l nhng quy nh v hng dn v k ton trong mt lnh vc hoc mt s cng vic c th do c quan qun l nh nc v k ton hoc t chc c c quan qun l nh nc v k ton u quyn ban hnh. </p><p>10. Kim tra k ton l xem xt, nh gi vic tun th php lut v k ton, s trung thc, chnh xc ca thng tin, s liu k ton.</p><p>11. Hnh ngh k ton l hot ng cung cp dch v k ton ca doanh nghip hoc c nhn c tiu chun, iu kin thc hin dch v k ton.</p><p>12. Hnh thc k ton l cc mu s k ton, trnh t, phng php ghi s v mi lin quan gia cc s k ton.</p><p>13. Phng php k ton l cch thc v th tc c th thc hin tng ni dung cng vic k ton.</p><p>iu 5. Nhim v k ton 1. Thu thp, x l thng tin, s liu k ton theo i tng v ni dung cng </p><p>vic k ton, theo chun mc v ch k ton.2. Kim tra, gim st cc khon thu, chi ti chnh, cc ngha v thu, np, thanh </p><p>ton n; kim tra vic qun l, s dng ti sn v ngun hnh thnh ti sn; pht hin v ngn nga cc hnh vi vi phm php lut v ti chnh, k ton.</p><p>3. Phn tch thng tin, s liu k ton; tham mu, xut cc gii php phc v yu cu qun tr v quyt nh kinh t, ti chnh ca n v k ton. </p><p>2</p></li><li><p>4. Cung cp thng tin, s liu k ton theo quy nh ca php lut.</p><p>iu 6. Yu cu k ton 1. Phn nh y nghip v kinh t, ti chnh pht sinh vo chng t k ton, </p><p>s k ton v bo co ti chnh.2. Phn nh kp thi, ng thi gian quy nh thng tin, s liu k ton.3. Phn nh r rng, d hiu v chnh xc thng tin, s liu k ton.4. Phn nh trung thc hin trng, bn cht s vic, ni dung v gi tr ca </p><p>nghip v kinh t, ti chnh.5. Thng tin, s liu k ton phi c phn nh lin tc t khi pht sinh n khi </p><p>kt thc hot ng kinh t, ti chnh, t khi thnh lp n khi chm dt hot ng ca n v k ton; s liu k ton phn nh k ny phi k tip theo s liu k ton ca k trc. </p><p>6. Phn loi, sp xp thng tin, s liu k ton theo trnh t, c h thng v c th so snh c.</p><p>iu 7. Nguyn tc k ton 1. Gi tr ca ti sn c tnh theo gi gc, bao gm chi ph mua, bc xp, vn </p><p>chuyn, lp rp, ch bin v cc chi ph lin quan trc tip khc n khi a ti sn vo trng thi sn sng s dng. n v k ton khng c t iu chnh li gi tr ti sn ghi s k ton, tr trng hp php lut c quy nh khc.</p><p>2. Cc quy nh v phng php k ton chn phi c p dng nht qun trong k k ton nm; trng hp c s thay i v cc quy nh v phng php k ton chn th n v k ton phi gii trnh trong bo co ti chnh.</p><p>3. n v k ton phi thu thp, phn nh khch quan, y , ng thc t v ng k k ton m nghip v kinh t, ti chnh pht sinh.</p><p>4. Thng tin, s liu trong bo co ti chnh nm ca n v k ton phi c cng khai theo quy nh ti iu 32 ca Lut ny.</p><p>5. n v k ton phi s dng phng php nh gi ti sn v phn b cc khon thu, chi mt cch thn trng, khng c lm sai lch kt qu hot ng kinh t, ti chnh ca n v k ton.</p><p>6. C quan nh nc, n v s nghip, t chc c s dng kinh ph ngn sch nh nc ngoi vic thc hin quy nh ti cc khon 1, 2, 3, 4 v 5 iu ny cn phi thc hin k ton theo mc lc ngn sch nh nc.</p><p>iu 8. Chun mc k ton 1. Chun mc k ton gm nhng nguyn tc v phng php k ton c bn </p><p>ghi s k ton v lp bo co ti chnh.</p><p>2. B Ti chnh quy nh chun mc k ton trn c s chun mc quc t v k ton v theo quy nh ca Lut ny.</p><p>3</p></li><li><p>iu 9. i tng k ton 1. i tng k ton thuc hot ng thu, chi ngn sch nh nc, hnh chnh, </p><p>s nghip; hot ng ca n v, t chc c s dng kinh ph ngn sch nh nc gm:</p><p>a) Tin, vt t v ti sn c nh;</p><p>b) Ngun kinh ph, qu;</p><p>c) Cc khon thanh ton trong v ngoi n v k ton;</p><p>d) Thu, chi v x l chnh lch thu, chi hot ng;</p><p>) Thu, chi v kt d ngn sch nh nc;</p><p>e) u t ti chnh, tn dng nh nc;</p><p>g) N v x l n ca Nh nc;</p><p>h) Ti sn quc gia;</p><p>i) Cc ti sn khc c lin quan n n v k ton.</p><p>2. i tng k ton thuc hot ng ca n v, t chc khng s dng kinh ph ngn sch nh nc gm cc ti sn, ngun hnh thnh ti sn theo quy nh ti cc im a, b, c, d v i khon 1 iu ny.</p><p>3. i tng k ton thuc hot ng kinh doanh gm: </p><p>a) Ti sn c nh, ti sn lu ng;</p><p>b) N phi tr v vn ch s hu;</p><p>c) Cc khon doanh thu, chi ph kinh doanh, chi ph khc v thu nhp;</p><p>d) Thu v cc khon np ngn sch nh nc;</p><p>) Kt qu v phn chia kt qu hot ng kinh doanh;</p><p>e) Cc ti sn khc c lin quan n n v k ton.</p><p>4. i tng k ton thuc hot ng ngn hng, tn dng, bo him, chng khon, u t ti chnh, ngoi quy nh ti khon 3 iu ny cn c:</p><p>a) Cc khon u t ti chnh, tn dng;</p><p>b) Cc khon thanh ton trong v ngoi n v k ton;</p><p>c) Cc khon cam kt, bo lnh, cc giy t c gi.</p><p>iu 10. K ton ti chnh, k ton qun tr, k ton tng hp, k ton chi tit </p><p>1. K ton n v k ton gm k ton ti chnh v k ton qun tr.</p><p>2. Khi thc hin cng vic k ton ti chnh v k ton qun tr, n v k ton phi thc hin k ton tng hp v k ton chi tit nh sau:</p><p>a) K ton tng hp phi thu thp, x l, ghi chp v cung cp thng tin tng qut v hot ng kinh t, ti chnh ca n v. K ton tng hp s dng n v tin t phn nh tnh hnh ti sn, ngun hnh thnh ti sn, tnh hnh v kt qu hot ng kinh t, ti chnh ca n v k ton;</p><p>4</p></li><li><p>b) K ton chi tit phi thu thp, x l, ghi chp v cung cp thng tin chi tit bng n v tin t, n v hin vt v n v thi gian lao ng theo tng i tng k ton c th trong n v k ton. K ton chi tit minh ha cho k ton tng hp. S liu k ton chi tit phi khp ng vi s liu k ton tng hp trong mt k k ton.</p><p>3. B Ti chnh hng dn p dng k ton qun tr ph hp vi tng lnh vc hot ng.</p><p>iu 11. n v tnh s dng trong k ton n v tnh s dng trong k ton gm:</p><p>1. n v tin t l ng Vit Nam (k hiu quc gia l , k hiu quc t l VND). Trong trng hp nghip v kinh t, ti chnh pht sinh l ngoi t, phi ghi theo nguyn t v ng Vit Nam theo t gi hi oi thc t hoc quy i theo t gi hi oi do Ngn hng Nh nc Vit Nam cng b ti thi im pht sinh, tr trng hp php lut c quy nh khc; i vi loi ngoi t khng c t gi hi oi vi ng Vit Nam th phi quy i thng qua mt loi ngoi t c t gi hi oi vi ng Vit Nam.</p><p>n v k ton ch yu thu, chi bng ngoi t th c chn mt loi ngoi t do B Ti chnh quy nh lm n v tin t k ton, nhng khi lp bo co ti chnh s dng ti Vit Nam phi quy i ra ng Vit Nam theo t gi hi oi do Ngn hng Nh nc Vit Nam cng b ti thi im kha s lp bo co ti chnh, tr trng hp php lut c quy nh khc.</p><p>2. n v hin vt v n v thi gian lao ng l n v o lng chnh thc ca Cng ha x hi ch ngha Vit Nam; trng hp c s dng n v o lng khc th phi quy i ra n v o lng chnh thc ca Cng ha x hi ch ngha Vit Nam.</p><p>iu 12. Ch vit v ch s s dng trong k ton 1. Ch vit s dng trong k ton l ting Vit. Trng hp phi s dng ting </p><p>nc ngoi trn chng t k ton, s k ton v bo co ti chnh Vit Nam th phi s dng ng thi ting Vit v ting nc ngoi.</p><p>2. Ch s s dng trong k ton l ch s -Rp: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau ch s hng nghn, triu, t, nghn t, triu t, t t phi t du chm (.); khi cn ghi ch s sau ch s hng n v phi t du phy (,) sau ch s hng n v.</p><p>iu 13. K k ton 1. K k ton gm k k ton nm, k k ton qu, k k ton thng v c </p><p>quy nh nh sau:a) K k ton nm l mi hai thng, tnh t u ngy 01 thng 01 n ht ngy </p><p>31 thng 12 nm dng lch. n v k ton c c th ring v t chc, hot ng c chn k k ton nm l mi hai thng trn theo nm dng lch, bt u t u ngy 01 thng u qu ny n ht ngy cui cng ca thng cui qu trc nm sau v thng bo cho c quan ti chnh bit;</p><p>5</p></li><li><p>b) K k ton qu l ba thng, tnh t u ngy 01 thng u qu n ht ngy cui cng ca thng cui qu;</p><p>c) K k ton thng l mt thng, tnh t u ngy 01 n ht ngy cui cng ca thng.</p><p>2. K k ton ca n v k ton mi c thnh lp c quy nh nh sau:a) K k ton u tin ca doanh nghip mi c thnh lp tnh t ngy c </p><p>cp Giy chng nhn ng k kinh doanh n ht ngy cui cng ca k k ton nm, k k ton qu, k k ton thng theo quy nh ti khon 1 iu ny;</p><p>b) K k ton u tin ca n v k ton khc tnh t ngy c hiu lc ghi trn quyt nh thnh lp n ht ngy cui cng ca k k ton nm, k k ton qu, k k ton thng theo quy nh ti khon 1 iu ny.</p><p>3. n v k ton khi chia, tch, hp nht, sp nhp, chuyn i hnh thc s hu, gii th, chm dt hot ng hoc ph sn th k k ton cui cng tnh t u ngy k k ton nm, k k ton qu, k k ton thng theo quy nh ti khon 1 iu ny n ht ngy trc ngy ghi trn quyt nh chia, tch, hp nht, sp nhp, chuyn i hnh thc s hu, gii th, chm dt hot ng hoc ph sn n v k ton c hiu lc.</p><p>4. Trng hp k k ton nm u tin hoc k k ton nm cui cng c thi gian ngn hn chn mi ngy th c php cng (+) vi k k ton nm tip theo hoc cng (+) vi k k ton nm trc tnh thnh mt k k ton nm. K k ton nm u tin hoc k k ton nm cui cng phi ngn hn mi lm thng.</p><p>iu 14. Cc hnh vi b nghim cm 1. Gi mo, khai man, tha thun hoc p buc ngi khc gi mo, khai man, </p><p>ty xa ti liu k ton.2. C , tha thun hoc p buc ngi khc cung cp, xc nhn thng tin, s </p><p>liu k ton sai s tht.3. ngoi s k ton ti sn ca n v k ton hoc ti sn lin quan n n </p><p>v k ton.4. Hu b hoc c lm h hng ti liu k ton trc thi hn lu tr quy nh </p><p>ti iu 40 ca Lut ny.5. Ban hnh, cng b chun mc k ton, ch k ton khng ng thm </p><p>quyn.6. Li dng chc v, quyn hn e da, tr dp ngi lm k ton trong vic </p><p>thc hin cng vic k ton.7. Ngi c trch nhim qun l, iu hnh n v k ton kim lm k ton, </p><p>th kho, th qu hoc mua, bn ti sn, tr doanh nghip t nhn, h kinh doanh c th.</p><p>8. B tr ngi lm k ton, ngi lm k ton trng khng tiu chun, iu kin theo quy nh ti iu 50 v iu 53 ca Lut ny.</p><p>9. Cc hnh vi khc v k ton m php lut nghim cm.</p><p>6</p></li><li><p>iu 15. Gi tr ca ti liu, s liu k ton 1. Ti liu, s liu k ton c gi tr php l v tnh hnh kinh t, ti chnh ca </p><p>n v k ton v c s dng cng b cng khai theo quy nh ca php lut.2. Ti liu, s liu k ton l c s xy dng v xt duyt k hoch, d ton, </p><p>quyt ton, xem xt, x l vi phm php lut.</p><p>iu 16. Trch nhim qun l, s dng, cung cp thng tin, ti liu k ton 1. n v k ton c trch nhim qun l, s dng, bo qun v lu tr ti liu </p><p>k ton. 2. n v k ton c trch nhim cung cp thng tin, ti liu k ton kp thi, </p><p>y , trung thc, minh bch cho t chc, c nhn theo quy nh ca php lut.</p><p>CH NG IIN I DU NG C NG T C K TO N</p><p>MC 1CHN G T K TON</p><p>iu 17. Ni dung chng t k ton 1. Chng t k ton phi c cc ni dung ch yu sau y:</p><p>a) Tn v s hiu ca chng t k ton;</p><p>b) Ngy, thng, nm lp chng t k ton;</p><p>c) Tn, a ch ca n v hoc c nhn lp chng t k ton; </p><p>d) Tn, a ch ca n v hoc c nhn nhn chng t k ton;</p><p>) Ni dung nghip v kinh t, ti chnh pht sinh;</p><p>e) S lng, n gi v s tin ca nghip v kinh t, ti chnh ghi bng s; tng s tin ca chng t k ton dng thu, chi tin ghi bng s v bng ch;</p><p>g) Ch k, h v tn ca ngi lp, ngi duyt v nhng ngi c lin quan n chng t k ton.</p><p>2. Ngoi nhng ni dung ch yu ca chng t k ton quy nh ti khon 1 iu ny, chng t k ton c th c thm nhng ni dung khc theo tng loi chng t.</p><p>iu 18. Chng t in t 1. Chng t in t c coi l chng t k ton khi c cc ni dung quy nh </p><p>ti iu 17 ca Lut ny v c th hin di dng d liu in t, c m ha m khng b thay i trong qu trnh truyn qua mng my tnh hoc trn vt mang tin nh bng t, a t, cc loi th thanh ton.</p><p>2. Chnh ph quy nh chi tit v chng t in t.</p><p>7</p></li><li><p>iu 19. Lp chng t k ton 1. Cc nghip v kinh t, ti chnh pht sinh lin quan n hot ng ca n v </p><p>k ton u phi lp chng t k ton. Chng t k ton ch c lp mt ln cho mi nghip v kinh t, ti chnh.</p><p>2. Chng t k ton phi c lp r rng, y , kp thi, chnh xc theo ni dung quy nh trn mu. Trong trng hp chng t k ton cha c quy nh mu th n v k ton c t lp chng t k ton nhng phi c y cc ni dung quy nh ti iu 17 ca Lut ny. </p><p>3. Ni dung nghip v kinh t, ti chnh trn chng t k ton khng c vit tt, khng c ty xa, sa cha; khi vit phi dng bt mc, s v ch vit phi lin tc, khng ngt qung, ch trng phi gch cho; chng t b ty xa, sa cha u khng c gi tr thanh ton v ghi s k ton. Khi vit sai vo mu chng t k ton th phi hu b bng cch gch cho vo chng t vit sai. </p><p>4. Chng t k ton phi c lp s lin quy nh. Trng hp phi lp nhiu lin chng t k ton cho mt nghip v kinh t, ti chnh th ni dung cc lin phi ging nhau. Chng t k ton do n v k ton quy nh ti cc im a, b, c v d khon 1 iu 2 ca Lut ny lp giao dch vi t chc, c nhn bn ngoi n v k ton th lin gi cho bn ngoi phi c du ca n v k ton.</p><p>5. Ngi lp, ngi k duyt v nhng ngi khc k tn trn chng t k ton phi chu trch nhim v ni dung ca chng t k ton.</p><p>6. Chng t k ton c lp di dng chng t in t phi tun theo quy nh ti iu 18 ca Lut ny v khon 1, khon 2 iu ny. Chng t in t phi c in ra giy v lu tr theo quy nh ti iu 40 ca Lut ny.</p><p>iu 20. K chng t k ton 1. Chng t k ton phi c ch k. Ch k trn chng t k ton phi c </p><p>k bng bt mc. Khng c k chng t k ton bng mc hoc ng du ch k khc sn. Ch k trn chng t k ton ca mt ngi phi thng nht.</p><p>2. Ch k trn chng t k ton phi do ngi c thm quyn hoc ngi c u quyn k. Nghim cm k chng t k ton khi cha ghi ni dung chng t thuc trch nhim ca ngi k. </p><p>3. Chng t k ton chi tin phi do ngi c thm quyn k duyt chi v k ton trng hoc ngi c u quyn k trc khi thc hin. Ch k trn chng t k ton dng chi tin phi k theo tng lin.</p><p>4. Chng t in t phi c ch k in t theo quy nh ca php lut.</p><p>iu 21. Ha n bn hng 1. T chc, c nhn khi bn hng ho hoc cung cp dch v phi lp ha n </p><p>bn hng giao cho khch hng. Trng hp bn l hng ha hoc cung cp dch v di mc tin quy nh m ngi mua hng khng yu cu th khng phi lp ha n bn hng. Chnh ph quy nh c th cc trng hp bn hng v mc tin bn hng khng phi lp ha n bn hng.</p><p>8</p></li><li><p>2. T chc, c nhn khi mua hng ha hoc c cung cp dch v c quyn yu cu ngi bn hng, ngi cung cp dch v lp, giao ha n bn hng cho mnh.</p><p>3. Ha n bn hng c th hin bng cc hnh thc sau y:</p><p>a) Ha n theo mu in sn;</p><p>b) Ha n in t my;</p><p>c) Ha n in t;</p><p>d) Tem, v, th in sn gi thanh ton.</p><p>4. B Ti chnh quy nh mu ha n, t chc in, pht hnh v s dng ha n bn hng. Trng hp t chc hoc c nhn t in ha n bn hng th phi c c quan ti chnh c thm quyn chp thun bng vn bn trc khi thc hin.</p><p>5. T chc, c nhn khi...</p></li></ul>