lpk brochure

Download LPK brochure

Post on 11-Feb-2017

117 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Landelijk professioneel kader Uitvoering basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 • Dit landelijk professioneel kader ondersteunt JGZ-organisaties bij een meer flexibele uitvoe-ring van het basispakket JGZ. Het past bij een JGZ die transformeert en met meer flexibiliteit nog beter zorg op maat wil leveren.

  AllejeugdigeninNederlandhebbentothet18ejaarrechtopjeugdgezondheidszorg,aangebodenonderverantwoordelijkheidvandegemeente.InditlandelijkprofessioneelkaderstaatwanneerenhoeJGZ-profes-sionalsdezecontactenkunneninzetten,flexibelenopmaatvandejeugdige.HetkaderisgebaseerdopderichtlijnenenlandelijkewerkdocumentendieJGZ-pro-fessionalsinhunwerkgebruikenenvervangtdericht-lijnContactmomentenBTPuit2003.HetNederlandsCentrumJeugdgezondheidheeft,insamenwerkingmeteenbegeleidingscommissievanJGZ-professionals(oppersoonlijketitel),debetrokkenberoeps-enbranche-verenigingen,IGZ,VNGenVWSditkaderontwikkeld.

  Uitgangspunt: Basispakket JGZ 2015 Sinds1januari2015isereennieuwbasispakketJGZ.Hierinstaatwelkpakketaanpreventievegezondheids-zorgelkgezineniederejeugdigeinNederlandvandeJGZaangebodenmoetkrijgen.Hetbasispakketisver-nieuwdombetertekunnenaansluitenbijwetenschap-pelijkeinzichtenenmaatschappelijkeontwikkelingen.

  Wat staat er in? Hetbasispakketomschrijftdekerntakenvoorde

  JGZ:hetsystematischvolgenenbeoordelenvandeontwikkelingvanjeugdigen,hettijdigsignalerenvanproblemenenvroegtijdigopsporenvanspecifiekestoornissen,hetgevenvanpreventievevoorlichting,advies,instructieenbegeleiding,hetontzorgenennormaliseren,hetbeoordelenofextraondersteu-ning,hulpofzorgnodigisendirectdejuistezorgofhulperbijhalen,samenwerkenenadviseren.

  Bijiedercontactwordtookgekekennaardespeci-fiekeomstandighedenvandejeugdigeenzijngezin/omgeving.Bijelkeactiviteitishetvanbelangomtebeoordeleninwelkevormdezewordtaangeboden.

  Hetonderscheidtussenhetuniformedeel(aange-bodenaanallejeugdigen)enhetmaatwerkdeel(af-gestemdopdespecifiekezorgbehoeftenvandejeugdigenalsmedeoplokaleofregionaledemogra-fischeenepidemiologischegegevenheden)isverval-len.Deactiviteitendievooriederejeugdigebeschik-baarmoetenzijn,blijvenindeWetpubliekegezondheid(Wpg)geborgd.Deactiviteitendienietaanallejeugdigenwordenaangebodenenwaar

  samenhangmetdeactiviteitenuithetjeugddomeinvanbelangis,zijnondergebrachtindeJeugdwetenhetenjeugdhulp.

  HetRijksvaccinatieprogramma(RVP)maaktgeendeeluitvanhetbasispakketJGZmaarvaccinerenhoortweltotdekernactiviteitenvandeJGZ.Vacci-natiesaankinderenonderdevierjaardienentijdenseenindividueelcontacttewordenaangeboden.

  IndefactsheetNieuwbasispakketJeugdgezondheids-zorgisdekernvanhetbasispakketbeschreven,inclu-siefdeveranderingenper1januari2015.Ookderela-tietussenpreventieveJGZ-takenenjeugdhulpopbasisvandeJeugdwetstaaterin.Zie:NCJToolboxbasispak-ketJGZopwww.ncj.nl

  JGZ heeft de taak de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen en te borgen.

  De JGZ transformeert. Meer flexibiliteit en meer zorg op maat zijn de sleutelwoorden DeJGZtransformeertenontwikkeltzich.JGZ-opleidingenpassenzichvoortdurendaanontwikkelingenaan.JGZ-professionalsanticiperensamenmetoudersopdespecifiekeindividuelebehoeftenvanjeugdigen.Vanuiteenprofessionelekijkopdebiologische,psychischeensocialeaspectenvandegroeienontwikkelingvanjeug-digenkunneneventueleproblemenwordenvoorzien.Vaakkunnenjeugdigenen/ofouderszelfeenoplossingvindenbinnenhuneigennetwerk,meteventuelebege-leidingvandeJGZ.Zonodigkantijdelijklichtehulpvan-uitdeJGZwordengeboden.Hetstrevendaarbijisdatjeugdigenengezinweerzosnelmogelijkopeigenkrachten/ofmetsteunvanhuneigennetwerkverderkunnen.BijsignaleringvanproblemenverwijstdeJGZsnelnaarcuratievegezondheidszorg,passendejeugd-hulpofeenanderehulpverlener.Inhetnieuwestelselvoorjeugdheeftdejeugdartseenpoortwachtersfunc-tie,watdenatuurlijkerolvandeJGZophetterreinvangepastezorgonderstreept.Omtekomentotoptimaleprofessionaliteit,wordenindeJGZlandelijkerichtlijnenopgesteldopbasisvanevidence.Ervindtwetenschap-pelijkonderzoekplaats,insamenwerkingmetacademi-schewerkplaatsenenuniversiteiten.Ookhetontsluitenvangevalideerdeinformatieoveropvoeden,ontwikkelingenveiligopgroeieniseeneigentijdsetaakvandeJGZ.

 • De kracht van de JGZ DeJGZleverteengrotebijdrageaandegezondheids-winstvoorjeugdigenendraagtmethaarsamenwerkings-partnersbijaandegewensteveranderingenindezorgvoorjeugd.Dezezijngerichtophetbevorderenvandeeigenkrachtvanjeugdigenengezinnen,hetbevestigenvanoudersinhunrolalsgoedeopvoedersenhetredu-cerenvandebehoefteaanspecialistischezorg.Sleutel-begrippendaarbijzijnontzorgen,gepastezorg(norma-liseren,demedicaliseren)enhettijdigbiedenvandejuistezorgopmaatenintegralehulp.DeJGZheeftalsenigepartijindegezondheidszorgvrijwelallejeugdi-genvan0tot18jaarinNederlandinbeeldenbiedthenregelmatigeenlongitudinalepreventievezorgaan.Tijdigsignalerenvanproblemenofsignalendielatertoteenrisicokunnenleiden,iseenessentieelonderdeelvandezezorgaanjeugdigen.

  DestaatssecretarisVWSisvanmeningdateenpreven-tiefgezondheidszorgpakketvoorallejeugdigeninNe-derlanddebasisisvanhetjeugdstelsel.JGZisvrijbe-schikbaarvooralleburgers.Zijbiedtlaagdrempelige,preventievezorg.Alleoudersenjongerenkunnenerterechtvoorinformatieenondersteuningophetge-biedvaneengezondeenveiligeontwikkelingenposi-tieveopvoeding.Jeugdartsen,verpleegkundigspecialis-tenenjeugdverpleegkundigen,allenBIG-geregistreerdenondersteunddoor(dokters)assistenten,biedeninte-gralezorgenondersteuningophetgebiedvanpreven-tieennormaliseren.Detoegevoegdewaardevandezeprofessionalsishunsociaal-medische/verpleegkundigekennisenvaardigheden.Dezeverbindenhetgebiedvangezondheid(indebredebetekenis)enontwikkelingmetdesocialecontextvandejeugdigenendeouders.

  De JGZ heeft als enige partij in de gezond-heidszorg vrijwel alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar in Nederland in beeld.

  DeJGZ-professionalvaccineert,monitortdegezond-heidendeontwikkelingvanjeugdigenenondersteuntenbegeleidtdeoudersbijhetopgroeienenopvoedenvanhunjeugdigen.Omaldezetakentevervullen,moetdeJGZgoedzijningebedindeleefomgevingvanjeugdi-genenoudersengoedverbondenzijnmetandereor-ganisatiesindieomgeving.ZokanJGZeenverbindenderolvervullentussenenerzijds(voor)scholen,wijkteams

  en-voorzieningen,eerstelijnsvoorzieningenenander-zijdsdespecialistischehulp.Eengoedekoppelingtus-senjeugdgezondheidszorg,huisartsenzorgenjeugd-hulpverlening(gemeentelijkvoorzieningenniveau)dienthierbijgegarandeerdteworden.

  Met welke wetten heeft de JGZ te maken?Figuur1geeftschematischdegenoemdewettenendeverbinding(depijltjes)weertussenhetbasispakketJGZenmogelijkeJGZ-activiteiteninanderewetgeving(delichterekleuren).DepreventieveactiviteitendiedeJGZlevertofkanleverenvoorbepaaldegroepenmeteenspecifiekrisicovaltsomsonderanderewetgeving,zo-alsdeJeugdwetofdeZorgverzekeringswet.EendeelvanheteerderemaatwerkisnuimmersondergebrachtonderdeJeugdwet.Dezeactiviteitenkunnenoverigensookdooranderenwordenverricht.JGZ-organisatiesdieneniniedergevaldeverbindingteleggenmetpart-nersdiebinnendezewettelijkekaderswerkzaamzijn.VerbindingentussenhetbasispakketJGZenactiviteiteninanderewettelijkekadersinhetsocialejeugddomeinzorgenvooreenlokaaldynamischensamenhangendjeugdstelsel.Uitgangspuntvormendebehoeftenvankinderen,jongerenenouders.JGZkanvanuithaarpre-ventievetaakhierbijeenverbindenderolspelenenvoorkomtdaarmeeinveelgevallendatjongerentevroeg,telaaten/ofonterechtwordendoorverwezennaarzwaardereenduurderevormenvanzorg.NaastuitvoeringvanhetbasispakketJGZbiedtdeWpgookverdereruimtevoorpreventie.

  Figuur 1 Basispakket als fundament

  Jeugdwet

  Passend onderwijs

  Participatiewet

  Zorgverzekeringswet

  Wpg

  Basispakket JGZ

 • De gemeente en de JGZ spelen allebei een grote rol als het gaat om de jeugdgezondheidszorg aan jeugdigen van 0-18 jaar. Wie doet wat?

  Gemeenten Gemeentenhebbendeverantwoordelijkheidomaanallejeugdigenvan0-18jaarjeugdgezondheidszorgaantebieden.DatisbepaaldindeWetpubliekegezond-heidenhet(aangepaste)BesluitPubliekeGezondheid.

  JGZDeJGZheeftdetaakdegezondeenveiligeontwikkelingvanjeugdigentebevorderenenteborgen.JGZ-organi-satieszijnineersteinstantieverantwoordelijkvoordeprimaireinvullingvanhetJGZ-aanbod.Zijdoenditinoverlegmetdegemeente,binnendekadersvanhetbasispakketJGZengebaseerdopdeprofessionelerichtlijnen.Deindividueleinvullingopniveauvandejeugdigeisvervolgenseenprofessioneleverantwoor-delijkheid.JGZ-professionalsstemmenmetoudersdeondersteuningsbehoefte,vormenfrequentieafomzozorgopmaattebieden.

  Jeugdhulp OmdegemeenteinstaattestellendetakeninhetkadervanjeugdgezondheidszorggoedaantelatensluitenopdieindeJeugdwet,isdeaansluitingtussenpreventieenjeugdhulpverhelderd.DeJGZrichtzichophetvroegtijdigsignalerenenhetgevenvanvoorlichting,advies,instructieenbegeleidingomdeeigenkrachtvanjeugdigenenoudersteversterkenentenormalise-ren.Vroegtijdigesignaleringenpreventieleverteenbijdrageaanhetvoorkomenvangrotereproblemenwaardoorzwaarderevormenvanzorgmindernodigzijn.DezeJGZ-takenmoetenwordenuitgevoerddoorJGZ-professionals.Nahetsignalerenvaneen(risico)situatieofprobleem,kunnenJGZ-professionalsookondersteuningbiedeninhetkadervanpreventieveactiviteitenopgrondvandeJeugdwet.Datiseenaf-wegingdiedegemeentemaakt.Ookheeftdejeugdartsdewettelijkebevoegdheidomrechtstreeksteverwijzennaarjeugdhulp.NaastdeindividuelebenaderingisookdecollectievebenaderingvandeJGZvanbelangvoordeuitvoeringvandeJeugdwet.DeJGZdraagtbijaansamenwerkinginhetjeugddomein,verzameltinforma-tieengeeftzonodigadviezen.

  JGZ is goudmijnDoorhaarcontactmomentenmetvrijwelallejeugdigeninNederlandbeschiktdeJGZovereengoudmijnaaninformatieoverhungezondheidenwelzijn.Hetisbelangrijkdezecollectievedatatevertalennaaradviezenvoorhetteontwikke-lenbeleidoplokaalenlandelijkniveau.Zogroeitdekennisoverbeschermendeenrisicofactorenperontwikkelingsfaseenmogelijkhedenvoorpreventie.

  BegrippenKinderen 0tot12jarigenJongeren 12tot18jarigenJeugdigen 0tot18jarigen

  De JGZ bereikt minimaal 95% van de kinderen onder de 4 jaar en 90% van de kinderen boven de 4 jaar.

  Landelijk prof