Kako Do Sponzora

Download Kako Do Sponzora

Post on 22-Oct-2015

350 views

Category:

Documents

51 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sponzorstva za sportske dogaaje

TRANSCRIPT

 • PRIRUNIK

  ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTAE

  KOJI ELE POSLOVATI NA TRINIM PRINCIPIMA

  ZAGREB, RUJAN 2013.

  PRVO IZDANJE

  Dijana Vetturelli - Viktor Vetturelli - Gordan Koulj

  Kako do sponzora?

 • SADRAJ

  Kako do Sponzora?

  Uvod

  1. to je sponzorstvo? 1.1. Sportski marketing = sport + marketing? 1.2. Donacija vs. Sponzorstva 1.3. Prije pokretanja sponzorskih aktivnosti 1.4. Zato tvrtke ulau u sponzorstvo? 1.5. Intervju: Sponzorstvo iz perspektive sponzora

  2. Preduvjeti za izradu sponzorskog koncepta 2.1. Prava ekipa, klju za uspjean projekt! 2.2. Sastanak ili frustracija - jedna treina sastanaka je bespotrebna 2.3. Misija, vizija, ciljevi i strategija 2.4. Od identiteta do imida

  3. Kako poboljati odnos s medijima? 3.1. Adrema novinara 3.2. Priopenja za javnost 3.3. Konferencija za novinare

  4. Sponzorska ponuda 4.1. Izrada sponzorskog paketa 4.2. Vrste sponzorstava 4.3. Vrijednost sponzorskih paketa 4.4. Prezentacija 4.5. Pismo namjere 4.6. Zabranjene rijei

  5. Sponzoriranje individualnih sportaa 5.1. Gordan Koulj: Izgradnja osobnog brenda 5.2. Gordan Koulj: Sponzorstvo 5.3. Sponzoriranje individualnih sportaa 5.4. Intervju: Na kavi s Christianom Redlom

  6. Komunikacija sa sponzorima 6.1. Potencijalni sponzori 6.2. Big Boss i Vitamin V 6.3. Kontaktiranje potencijalnih sponzora 6.4. Dobili ste termin kod potencijalnog sponzora?! I to sada? 6.5. Sponzorski ugovor i postprodajni odnos

  7. Suradnja s agencijama, da ili ne? 7.1. Suradnja s agencijama, da ili ne?

  O autorima

  Popis koritene literature0

 • UVOD

  Iz perspektive sporta

  Prema javno dostupnim podacima u Hrvatskoj se za na godinjoj razini sport izd-vaja svega 0,2% proraunskih sredstava to je u apsolutnim brojkama 300 milijuna kuna. Zvui mnogo, no kada osvjestimo injenicu da je taj iznos namijenjen za pro-fesionalni, rekreativni i kolski sport vidimo da je za dugoronu konkurentnost hrvatskog sporta na meunarodnoj razini iznos nedovoljan.

  Stoga, ako elimo biti konkurentni moramo traiti nove izvore financiranja i to na slobodnom tritu. Iz sporta moramo stvoriti privlaan proizvod, ne samo za spon-zore ve i za gledatelje koji hrvatskom sportu ve dugo nedostaju. Kako zbog prido-bivanja novih narataja, jer djeca danas slobodno vrijeme provode uz playstation ili u trgovakim centrima umjesto da se ulane u sportski klub, tako i za sposobne ljude, kao to su npr. budui treneri, ljudi koji imaju snagu da neto pokrenu, koji iz sporta zbog nedostatka perspektive odlaze u druge brane.

  Na dravnoj se razini izrauju strategije, piu zakoni, uvode inspekcije aktivnosti koje mogu unaprijediti hrvatski sport, ali one su samo okvir djelovanja za sportske organizacije i sve sudionike sporta. Da bi sportske organizacije i sportai na tritu mogli opstati nuno je da se trino orjentiraju i posvete sportskom marketingu, a samim time da rade na profesionalnijem pristupu sponzorstvima.

  I upravo iz tog razloga prirunik koji drite u rukama sadri osnove sponzorstava, praktine savjete za izradu sponzorskih paketa i komunikaciju s potencijalnim sponzorima.

  U sportu osvajamo medalje samo ako ulaemo u sebe, ako mnogo treniramo i sav-ladamo tehnike ili kako bi to Gordan Koulj vjerojatno objasnio: "Ako eli nauiti plivati mora ui u bazen, a ne samo stajati na rubu bazena".

  Tako je i sa sponzorstvima, iz prirunika ete saznati osnovne elemente i tehnike za pridobivanje sponzora, ali da ih stvarno dobijete morate se ozbiljno primiti posla, izai na trite i tamo koristiti novosteeno znanje.

  Viktor Vetturelli, Zagreb, 01.09.2013

  2

  UVOD

  Iz perspektive gospodarstva

  Sportai su poznati po svojim prirodnim talentima i sposobnostima, ali i po tome da te vjetine razvijaju godinama kako bi osvajali turnire i predstavljati svoju zem-lju na velikim meunarodnim natjecanjima. Meutim, da bi ostvarili sportsku izvrsnost na meunarodnoj razini sportai moraju ulagati u sebe, u treninge i opremu, moraju si osigurati kvalitetnu prehranu, stanovanje i druge osnovne potrebe. Dakle, moderni sport od profesionalnih sportaa zahtijeva puno vie od truda i zalaganja na treninzima i natjecanjima. Moderni sport zahtijeva osigura-vanje visoke razine financijskih resursa, a time i obavezu sportaa u pronalasku tvrtki koje bi ga podrale putem sponzorskih ugovora.

  Pred vrhunskim sportaima je stoga sve vie zahtijeva da osim odravanja visoke razine kondicije i vjetina, imaju odgovornost razvijanja odnosa sa navijaima, me-dijima i sponzorima. Sportai moraju biti svjesni kako je sport jednim dijelom i show business, te da ukoliko ele ivjeti od svoga sporta ujedno moraju biti vrhun-ski sportai u kontekstu vjetina i vrlina, ali i vrhunski zabavljai u kontekstu spo-sobnosti privlaenja panje javnosti. Takvim pristupom poveavaju si mogunost ugovaranja potencijalnih sponzorstava, a time i financijskoj sigurnosti u svojim daljnjim aktivnostima.

  Gordan Koulj

 • POGLAVLJE 1

  to je sponzorstvo?

  Sponzorstvo ne govori o vaim potrebama, ve o postizanju sponzorovih ciljeva. Stoga, njihova uloga nije da budu "veliki spasitelji" klubova koji se nalaze u financijskoj krizi. 1

 • Kao sportska nacija, barem se tako deklariramo, koja ima 4.300 sportskih udruga, studij s usmjerenjem sportskog menadmenta i ekipne sportove okrunjene olimpijskim medaljama, malo se panje posveuje temi sportskog marketinga. Razloge tome vidimo u injenici kako trini mehanizam jo uvijek nije doprio u svijest upravljake mainerije sportskih organizacija i dok god se preko 90% istih financira iz dravne blagajne, potreba za novim znanjima se smatra bespotrebnim.

  No iznimke uvijek postoje, pa u nastavku slijedi abeceda sportskog marketinga koja se oituje u njegovoj podjeli na 3 osnovna podruja:

  1. marketing u sportu, koji poiva na istim principima kao pojam ekonomskog marketinga. Naime, rije je o procesima komuniciranja s potroaima, bilo da je rije o klupskim lanovima, navijaima, iroj publici ili sponzorima s ciljem da pro-moviraju vrijednosti organizacije, sportskog dogaaja ili sportaa i prodaju svoje usluge. U odnosu na marketing u korporacijama, marketing u sportu obiljeava emocionalnost i visok stupanj lojalnosti (lanova, navijaa...) to uspjene organiza-cije i sportski dogaaji koriste kako bi prodali sponzorstvo koje je drugo podruje sportskog marketinga.

  Primjer: KHL Medveak je brend. Zato? Jer ga grade na principima marketinga u sportu od kada su se vratili na sportsku scenu. Izgradili su jedinstveni, prepoznatl-jivi vizualni identitet, odailjui dosljednu poruku kroz razliite komunikacijske kanale (dvorana, web, drutvene mree, jumbo plakati, svaki nastup u javnosti, od-nosi s javnou...)

  2. marketing kroz sport poznatiji pod pojmom sponzorstvo koji koriste tvrtke s ciljem da kroz sportsku organizaciju, sportsko dogaanje ili sportaa prenesu svoju poruku i ponu komunicirati s ciljnom skupinom ili da imid sportske platforme prenesu na svoje tvrtke i/ili proizvode

  Primjer: Visa je neposredno prije Olimpijskih igara u Londonu 2012. koristila lik sestara Zaninovi, kako bi putem simpatinih sportaica hrvatskoj javnosti prenijela poruku kako su partner Olimipijskih igara

  3. grassroots marketing je drutveno korisni marketing, iji cilj nije profit ve irenje svijesti o koristima sporta, poticanje novih narataja na bavljenje sportom, suzbijanje drutvenih problema...

  Primjer: Hrvatski paraolimpijski odbor pokrenuo je Paraolimpijski kolski dan, kolski projekt u sklopu kojeg paraolimpijci posjeuju osnovne kole i djeci kroz igru i razgovor pribliavaju sport osoba s invaliditetom. Na taj nain bude u djeci osjeaj divljenja, a osobe s invaliditetom ohrabruju na bavljenje sportom.

  4

  Sportski marketing se dijeli na tri podruja: marketing u sportu, .marketing kroz sport i grassroots marketing.

  TO JE SPONZORSTVO?

  1.1. Sportski marketing = sport + marketing?

 • TO JE SPONZORSTVO?

  1.2. Donacija vs. Sponzorstva

  Kako smo svakodnevno u kontaktu s markentigaima, uvijek me iznova iznenadi injenica da upravo oni koji bi trebali vladati terminologijom komunikacijskih ka-nala, ne znaju razlikovati donaciju od sponzorstva. Stoga, ne udi injenica da dje-latnici sportskih udruga jo manje vladaju terminologijom i u svojim razgovorima s potencijalnim sponzorima nude donaciju s elementima sponzorstva.

  Postoje mnogobrojne pametne definicije, no laiki reeno morate shvatiti sljedee:

  Donacija je poklon ili dar i zakonski (s poreznog aspekta) NE TRPI protuuslugu! Nikakvu! Nema oglaavanja donatora, brendiranja majici, arena i slino.... Primili ste donaciju i jedino to smijete, je rei: HVALA.

  Sponzorstvo je posve druga pria. Prema definiciji Meunarodne trgovake ko-more (ICC) sponzorstvo je bilo koji komercijalni odnos kojim sponzor, za obo-stranu korist sponzora i sponzoriranog, ugovorno prua financijsku ili drugu po-drku kako bi se uspostavila veza izmeu sponzorovog imida, marke ili proizvoda s nosiocem sponzorskih prava u zamjenu za pravo na promicanje unaprijed odreenih koristi.

  Kako je rije o uzajamnom poslu ICC navodi da se sponzorstvo, iako je sastavni dio marketinke strategije, razlikuje od oglaavanja, kao i od pokroviteljstva u svojim ciljevima, porukama i kontroli, jer mu je osnovna pretpostavka da od sporazuma obje strane imaju konkretne komercijalne koristi.

  Najei nosioci sponzorskih prava su osobe i/ili organizacije iz podruja sporta, kulture, znanosti, ekologije ili socijalnog podruja.

  Osnovne razlike izmeu donacija i sponzorstava:

  5

  DONACIJA SPONZORSTVO

  piete zamolbu piete ponudu

  nema protuusluge usluga i protuusluga

  u iznosu do 2% prihoda umanjuje poreznu osnovicu tvrtke za porez na

  dobit

  troak oglaavanja bez poreznih olaki