Intelligence Preparation of Battlefield

Download Intelligence Preparation of Battlefield

Post on 27-Nov-2014

15 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovensk preklad z CALL Newsletter o stabilizanch a bezpenostnch opercich na rovni roty

TRANSCRIPT

<p>1. Spravodajsk prprava bojiska Prvm bodom, ktor mus velite kadho CBT spravi je spravodajsk prprava bojiska (alej iba IBP). IBP pozostva zo tyroch bodov, ktor FM 34-130 Intelligence preparation of the battlefield popisuje takto: 1. Definujte prostredie bojiska 2. Popte efekty bojiska. 3. Vyhodnote hrozbu. 4. Urite COA protivnka. Je potrebn, aby tieto body boli napan postupne tak ako s v tomto zozname uveden. 1.1 Definujte prostredie bojiska Velite pri defincii prostredia zvauje nasledujce aspekty: tern a poasie v oblasti; demografia oblasti vrtane etnickch a nboenskch skupn, veku a finannho prjmu; politickej a socilnej situcie; infratruktry; dopravy a telekomunikci. 1.2 Popte efekty bojiska V druhom bode IBP velite popisuje ako tern ovplyvuje protivnka a vlastn sly. Vdy je potrebn vyhodnoti tern a poas. Akronym OCOKA je najlepm vodtkom pre popis tchto efektov. 1.3 Vyhodnote hrozbu Tret krok IBP sa zameriava na skmanie monost, zloenia a schopnost protivnka. Zistite maximum informci z vlastnch zdrojov, zdrojov spojencov (US Military Intelligence, miestne jednotky ANA, ANP a ABP), ale tie z OSINT a z rozhovorov s miestnymi obyvatemi. 1.4 Urite COA protivnka V tomto kroku IBP velitelia asto zlyhvaj. Nedostatone pochopia pln vznam a rozsah tohto kroku, zlyhaj pri predvan splnitenej lohy a jej vznamu svojim podriadenm. Predvanie loh podriadenm vedenm prieskumnch alebo bojovch patrol pre vyistenie trs a zskanie spravodajskch informci iba pre vykazovanie innosti je neakceptovaten. Je absoltne nevyhnutn, aby velite zaloil svoj pln (a to ako krtkodob tak i strednodob) na zklade rznych scenrov COA protivnka.</p> <p>Scenr + prkladov tdia D+3 Rota viedla opercie jej rotnom sektore u tri dni. Skorie v ten de sa rota dostala do priameho palebnho kontaktu s proti-koalinmi silami. lohou roty pre dneok bolo eskortova prves s vodou pre dedinanov v Jabr Nahr (Hufton) a taktie eskorta personlu Zboru irackej civilnej obrany z dedine Wadi al Tarif (Jetertown) do miest druhej rovne vrmci sektoru roty. Velitesk sekcia a prvky z 2.aty doruovali prves s vodou pre dedinanov ako sas SWEAT-MS (kanalizcia, voda, elektrina, kolstvo, odpad, zdravotnctvo a bezpenos) iniciatvy roty pre dedinu. ata sa presva na sever pozd cesty Maddox pribline okolo 11:10. Ke odbo na sever do Fullerton-u prde k vbuchu, ktor zni 5 tonov auto roty a prves s vodou a zabije dvoch vojakov vo vozidle. V rovnakom ase, sa 1.ata presva pozd siete chodnkov june od Wadi al Tarif. ata odbo na severovchod na chodnk vedci do juhozpadnho sektoru Wadi al Tarif. Pribline o 11:24, ke ata prekrauje plytk brod nastane vbuch, s zabit traja vojaci a znien ich vysoko mobiln multifunkn kolesov vozidlo (HMMWV). Ako potom mu velitelia plni svoje pridelen lohy? Krtka odpove je IPB. Pre ilustrciu tyroch krokov, uvte vyie uveden scenr. Naneastie, toto nebolo prv krt kedy bol na jednotku spchan IED tok. Predchdzajceho da, jednotku zasiahlo IED, ktor zranilo dvoch vojakov a pokodilo vozidlo. V ten ist de bola jednotka zastaven na plytkom brode objavom IED, ktor bolo neskr znien personlom likvidcie vbunho materilu (EOD). Vrmci prporu ako celku, IED toky neboli nim novm. Poas predchdzajcich dvoch dn prpor utrpel dva toky vo vntri prpornej operanej oblasti (AO). Krok jeden v IPB je definovanie prostredia bojiska. Charakteristiky alebo kategrie, ktor velite potrebuje zvi zahaj nsledujce: tern a poasie v oblasti; demografiu populcie, vrtane etnickch skupn, nboenskch skupn, veku a prjmu; politick a/alebo socilnu ekonomiku a infratruktru, dopravu a telekomunikcie. Pre jednoduchos, dve primrne nboensk skupiny v sektore roty s sunitsk a itsk moslimovia. V dedine Jabr Nahr, veobecn pomer populcie je 90% suniti a 6% iti. Zostvajce 4% s najm Kurdi, vina z nich s suniti. Mimo operanej oblasti roty, ale vrmci jej oblasti vplyvu, v meste Wadi al Tarif je 96% sunitov a 4% itov. Politick a kmeov prvky v sektore roty a prporu s nsledovn: kme Asim cez cel prporn sektor; wahbisti, fundamentalistick sunitsk protikoalin sekta vo Wadi al Tarif; a zahranin bojovnci v blzkosti Jabr Nahr. S tu tri primrne cesty vo vntri rotnho sektoru: Jetertown-sk cesta, Jetertown-sk lnia a Fullerton-sk cesta; tie spolu vytvraj trojuholnk. Mnostvo chodnkov vedie veobecne z vchodu na zpad a pretna tieto primrne cesty. Jabr Nahr a Wadi al Tarif maj kad erpaciu stanicu propnu a je tu banka a zdravotncka klinika v dedine Wadi al Tarif. Tern oblasti je veobecne rovinat s jemnmi svahmi. Lstie, tvoren bielymi ihlinanmi, je veobecne riedke so iroko otvorenmi oblasmi. Nzko pri zemi a v okol potokov je hust podrast. Vek krkov potok teie primrne zo severu na juh, pretnajc rotn sektor. Menie obasn potoky, ktor ved zo severovchodu na juhozpad sa nachdzaj vo vchodnej polovici sektoru roty. Krokom dva v IBP je popis toho ako tern ovplyvuje hrozbu a vlastn sily. Krok dva vdy zohaduje tern a faktory poasia. Akronym OCOKA (pozorovanie a palebn polia, kryt a skryt, prekky, kov tern a prstupov trasy) je pouvan pre popis efektov ternu. Poda tohto, pozorovanie a palebn polia v a okolo dediny Jabr Nahr s obmedzen na 75 a 100 metrov, o prakticky umouje 360 skryt prstup k dediny. Kryt a skryt okolo dediny Jabr Nahr je vynikajci s hustm porastom stromov v blzkej oblasti. Obasn koryt potokov, lstie a lesnat tern je vhodn pre vlastn sily i sily protivnka, umoujc nepozorovan pohyb do a z oboch dedn. Existujce prekky s v oblasti Vekho krkovho potoka a obasn potoky, posilnen hustm lstm pozd ich brehov. Kov tern zaha hlavn kriovatky ciest, body plytkch brodov, zariadenie na erpanie propnu a banka. Plytk brody a kriovatky ciest umouj rovnako silm protivnka i vlastnm silm brni pohybu, i u vlastnmi bodmi kontroly dopravy (TCPs) alebo</p> <p>opozcii pouitm IED alebo raketou pohanm grantom (RPG). Obmedzen mnostvo hlavnch trkovch ciest v oblasti roty umouje vlastnm silm rchlu konsolidciu a kontrolu primrnej cestnej siete. Obmedzen mnostvo ciest taktie obmedzuje prstupov trasy protivnka do dedn. Nzky tern na zpadnej strane ako Jabr Nahr tak i Wadi al Tarif umouje nepozorovan pohyb medzi obomi dedinami. Dodatone, zariadenie na istenie vody je v oblasti vplyvu roty. Ochrana tohto zariadenia a ostatnch uitkovch zariaden umouje obyvatestvu dostva vyisten vodu, siln psychologick prspevok koalinch sl. Alternatvne, opozin sily vidia, e pokodzovanie tchto zariaden a limitovanie zsob vody, propnu a elektriny podkopva koalciu a je oson pre povstalcov. Krok tri v IPB je zhodnotenie hrozby. Tento krok zaha preverenie monost, zloenia a schopnost protivnka. V oblasti zodpovednosti roty je mlo prvkov predchdzajceho reimu (FRE) a zahraninch bojovnkov (FF), ktor s extrmne oddan proti-US/koalinej ideolgii. Personl FRE a FF psobiaci vo vntri oblasti zodpovednosti roty je organizovan do truktry buniek. Psobenie v tejto bunkovej truktre rob rozbitie celej organizcie podstatne obtianejie a umouje jednotlivcom v bunkch lepie splyn s okolitmi oblasami Jabr Nahr a Wadi al Tarif. Tieto proti-koalin bunky boli schopn pouva mal zbrane, pabu mnometov a IED, aby zadriavali a znepokojovali koalin sily a zastraovali miestnu populciu. Kme Asim me taktie vplva na obyvatestvo v oblasti. Proti-koalin sily by taktie mohli poui alebo hrozi pouitm nsilia proti miestnej populcii, aby si zaistili jej spoluprcu. tvrtm krokom IPB je urenie kurz innosti protivnka. Toto je krok, ktor velitelia rt nedostatone oceuj alebo plne chpu. Zlyhvaj v predan ivotaschopnej lohy a cieu pre ich pln zaloen na zmeroch nepriatea. Vysla veliteov iat vykona bojov alebo prieskumn patrolu iba pre vyistenie trs alebo zskania INT (spravodajskch informci pozn.) je neakceptovaten. Je potrebn, aby velitelia rt zakladali svoje misie na monom COA (smere innosti), ktor je protivnk schopn vykona. Pre postup na tak rove situanho povedomia, velitelia musia uchopi podmienky prostredia v ktorom operuj. V zvislosti na tom, velitelia musia pochopi, e COE (spolon operan prostredie) alebo akkovek in operan prostredie nie je riaden zhora. Taktie je potrebn poveda, e spravodajsk dta a analza nie je jednostrann tok z brigdneho S2 do prpornho S2 a k rote. Velitelia rt musia priradi zdroje vrmci roty pre zber a analzu ako je najlepie mon. V prklade uvedenom v vode rota utrpela IED tok, ktor zniil HMMWV a zabil dvoch vojakov. Ako bolo uveden neskr, nebol to prv IED tok. Naneastie, medzi prvm a druhm tokom, velite sa nepoksil analyzova monosti protivnka a jeho najpravdepodobnej COA. Preskmanm informci v predchdzajcich troch krokoch je mon vydedukova najpravdepodobnej COA protivnka a potom naplnova ako najlepie eli innosti opozcie. Toto preskmanie by dontilo velitea roty k uvedomeniu si, e druh IED tok, po spechu vodnho toku za podobnch okolnost, je pravdepodobn. Sstredenie sa na schopnosti protivnka pouva IED proti koalinm silm, pochopenie situcie me by realizovan pouitm IPB. Skmanie kroku jedna ukazuje, e kme ASIM je potencilne dleit politick sila v dedine. Infratruktra v operanej oblasti roty je vemi obmedzen; s tu tri trkov cesty, plniaca stanica propnu v dedine Jabr Nahr a zariadenia na istenie vody hne za hranicami oblasti zodpovednosti roty smerom k severu. (vi. Obrzok 1-1)</p> <p>Obrzok 1-1 Na prv pohad je sektor roty celkom rozsiahly, pribline 20 kilometrov tvorcovch. Ale hlbie tdium kroku 2 obmedzen cesty a kriovatky ukazuj pravdepodobn oblasti umiestnenia IED. Prv je kriovatka ciest Maddox a Fullerton. Druh oblas je kriovatka Fullerton a cesty Carnis. Tretia je kriovatka Fullerton a Jetertown-skej cesty. tvrt je kriovatka Jettertown-skej lnie a Jetertown-skej cesty. Vo vetkch troch z tchto kriovatiek vozidl musia spomali a takmer zastavi ke sa otaj. Piata oblas pre mon umiestnenie IED je severne od Jabr Nahr. Cesta vedie do mesta zo sever a zata v tvare S do kopca pribline dvesto metrov pred dedinou. ieste miesto pre mon umiestnenie IED je plytk brod zakreslen v sieti. (vi. Obrzok 1-2)</p> <p>Obrzok 1-2 Pre umiestnenie IED v ktoromkovek z tchto miest, protivnk mus najprv dosiahnu miesto. A o je dleitejie mus by schopn vrti sa do bezpench krytov v Jabr Nahr alebo Wadi al Tarif, op mimo oblasti zodpovednosti roty, ale vrmci jej oblasti vplyvu. Skmanie informci o kovom terne zskanch v kroku 2 ukazuje, e opozcia najskr pouije lesnat nzky tern vchodne a severne od Jabr Nahr. Ako je ukzan v diagrame, tieto s najkratie kryt a skryt trasy z Jabr Nahr, s teda pravdepodobnmi miestami pre uloenie IED a pre cestovanie medzi dedinami Jabr Nahr a Wadi al Tarif. (vi. Obrzok 1-3)</p> <p>Obrzok 1-3 Zvraznen informcie z kroku tri ukazuj, e opozin sily v Jabr Nahr pozostvaj z bunky od troch do piatich muov, mono o vekosti drustva. Bunka je schopn pouvania IED a RPG ako aj mnometnej paby. Pre udriavanie nzkeho profilu bunky, kryt zbran bunky je najskr umiestnen mimo dediny, ale dostatone blzko, aby mohol podporova nhly alebo prleitostn tok. Bunka je potajme alebo ntene zsobovan loklnym obyvatestvom. (vi. Obrzok 1-4)</p> <p>Obrzok 1-4 Spsanm vyie uvedench vyobrazen d veliteovi doktrinlny vzor na to ako opozin sily v Jabr Nahr mu operova. Pouitm tohto vzoru je mon djs na najpravdepodobnej COA, ktor protivnk pouije na umiestnenie IED alebo na naranie koalinch snh. Pre vyhnutie sa odhaleniu, prvky protivnka bud pravdepodobne operova poas obdob obmedzenej viditenosti alebo im potrv niekoko dn poloi plnovan IED. Poas tohto asu, prvky protivnka budu bu vyrba IED priamo v alebo mimo dediny. Pokia sa materil potrebn na vrobu IED nachdza mimo dediny, proti-koalin sily bud musie sa presun na toto miesto a skompletova materil tam alebo na inom mieste. S dve mon oblasti kde me protivnk ukry svoj materil mimo dediny Jabr Nahr a stle ho ma pohotove pri ruke. Prvou je cintorn, ktor sa nachdza 150 severozpadne od dediny a tm druhm je priahl koryto potoka 100 metrov na zpad (vi. obrzok 1-5)Umiestnenie oboch lokalt je v oblastiach, ktor umouj kryt a skryt pohyb do a z dediny, ale taktie pozd trs identifikovanch v kroku dva. Po umiestnen IED, povstalec bude v pozcii odkia me pozorova cieov oblas. Mon oblasti pre protivnkove pozorovanie znmeho IED s nasledujce: pre oblas slo 1: lesnat oblas na zpad a severovchod od kriovatky. pre oblasti 2 a 4: lesnat oblas june od Fullerton-skho potoka, ktor umouje jednotlivcovi pozorova obe kriovatky. pre tvrt, piatu a iestu oblas: obe strany trasy s zalesnen. Lesy obmedzuj vzdialenos (pribline 200 metrov) ako aleko me by jednotlivec od kriovatky, aby mohol efektvne pozorova IED.</p> <p>Obrzok 1-5 Identifikovanm najpravdepodobnejieho COA protivnka, velite me efektvne prideli prostriedky, ktor m k dispozcii. Z vyie uvedenho, pridelen misie mu by predan atm roty. istenie trs: _______ ata vyist trasy Maddox, Fullerton a Jetertown vyistenm menovitch oblast zujmu (NAI) 1, 2, 3, 4 a 5; zmerom je umoni vonos pohybu pozd trs redukciou personlu, vec, zariaden a IED materilu protivnka. Vyhadanie a tok/oblastn prieskum ________ ata vykon opercie vyhadania a toku v NAI 6 a 7; ich zmerom je zajatie krytov zbran/IED materilu pre znenie ofenzvnych monost protivnka. Pasce _______ ata zriadi pozcie pre pascu (nesmrtiacu alebo smrtiacu) v blzkosti sradnc ____ medzi 2100 a 0730 pre zadranie podozrivch jednotlivcov. Velite roty nemus prideova iba misie orientovan na boj. Ako bolo ukzan v kroku jedna, kme Asim bol vykreslen ako potencilne vplyvn prvok. Velite, v slade s plnom prpornho spravodajskho dstojnka, me prideli atm pecifickch jednotlivcov a potom ui prioritn spravodajsk poiadavky opercie. Okrem zamerania sa na pecifick osoby, velite roty me taktie prideli pecifick PIR ate, aby ich zskala ako patroluje cez dedinu. Vyie uveden nemus nezbytne reflektova taktiky, techniky a procedry protivnka alebo akcie, ale o rob je, e ilustruje akm mocnm nstrojom je proces IPB, ktor umouje veliteom rt lepie vyui ich obmedzen prostriedky v asovo obmedzenom prostred. Pouitm frzy, velitelia</p> <p>by mali analyzova misiu a nie viest analzu misie. Neustlou aplikciou tyroch krokov IPB procesu (definovanie prostredia bojiska, popsania efektov bojiska, zhodnotenm hrozby a urenm COA protivnka), velitelia bud lepie vedie analyzova protivnka v ich AO.</p>