innowacje 2015 - ingos.· pochłaniacz energii 66. 7. start-upy 66. beacon 68. cstm 68. ecologic 69

Download Innowacje 2015 - ingos.· Pochłaniacz energii 66. 7. Start-upy 66. Beacon 68. CSTM 68. Ecologic 69

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Innowacje 2015

Redakcja: dr Agnieszka Sznyk, Jakub Karasek Recenzja: dr hab. prof SGH Joanna Cygler, Krzysztof Bolesta, prof. nadzw. dr hab. Bolesaw Rok Wydawca: Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka www.ingos.pl

Marzec 2015 Partnerem publikacji jest MasterCard

Innowacje 2015

Partnerem publikacji jest MasterCard

4

Spis treci

7. Przedmowa

9. Wstp

CZ I Innowacje w Polsce - fikcja, rzeczywisto czy przyszo?

13. 1. Nie ma innowacji bez13. Kapita ludzki13. Wydatki15. Zachty dla firm

17. 2. Innowacyjno w Polsce18. Dojrzao innowacyjna21. Badania i rozwj22. Liderzy innowacji

25. 3. Innowacyjno w Polsce na tle Europy 25. W ogonie Europy? 31. Polska na tle regionu33. 4. Spoeczny wymiar innowacji w Polsce 33. Wyzwania innowacji33. Priorytetowa innowacyjno36. Budowanie wartoci ekonomicznej i spoecznej

37. Biznes, spoeczestwo i rozwj

CZ II: Polskie innowacje

43. 1. Sektor finansowy45. BZ WBK46. mBank47. Getin Noble Bank48. Trevica48. GPW

49. 2. Medycyna i biotechnologia50. Osignicia polskich lekarzy51. Adamed52. Biofarm52. HTL-Strefa

5

52. Mabion53. Medicalgorithmics54. Pharmena55. Selvita

56. 3. Nowe technologie56. Modzi programici57. Firmy z sektora nowych technologii58. Laboratoria

59. 4. Przemys59. Eko Export59. Vigo System

60. 5. Usugi60. Integer.pl62. Benefit Systems

63. 6. Osignicia studentw i naukowcw63. azik marsjaski63. Grafen64. Prototyp protezy rki65. Elektroniczna kostka do gry Dice+65. Pochaniacz energii

66. 7. Start-upy66. Beacon68. CSTM68. Ecologic69. Funmedia69. NeuroOn70. Quick back70. Sherlybox70. Moduowo72. Sidly72. Smart Frigo73. Delta Prototypes

74. Podsumowanie

75. Bibliografia

7

Przedmowa

Kada publikacja, ktra pobudzi czytelnika do mylenia, osigna sukces. Niewtpliwie raport pt.: Innowacje 2015 jest takim dokumentem. Skania on do zastanowienia nad innowacjami przedsibiorstw, szczeglnie nad tymi, ktre s chlub nie tylko ich autorw, ale rwnie stay si wizytwk polskiej gospodarki i myli technicznej. Tre raportu jasno przekonuje, e przed-sibiorstwa innowacyjne odnosz znacznie bardziej spektakularne sukcesy finansowe, rynkowe i prestiowe od organizacji skupiajcych si na eksploatacji dotychczas posiadanych zasobw materialnych i niematerialnych. Rwnie klarowny jest przekaz co do znacznych moliwoci rozwoju dugofalowego przedsibiorstw poprzez zdobywanie i ksztatowanie kompetencji inno-wacyjnoci, kooperacji oraz elastycznoci.

Mimo niezaprzeczalnych walorw raportu, powinien by on traktowany jako dokument otwarcia o charakterze bardzo wstpnym. Wynika to z dosownoci pojmowania innowacji (w katego-riach techniczno-technologicznych) i pobienoci prezentowanych analiz i pogldw. W trakcie wnikliwej lektury powstaj pewne pytania i wtpliwoci budzce niedosyt. To bardzo dobrze. Pobudzane jest u czytelnika pragnienie pozyskania dalszej (pogbionej) wiedzy o innowacjach w Polsce oraz o innowacyjnoci przedsibiorstw (gwnie polskich) i caego kraju w analizach porwnawczych z konkurentami.

Biorc pod uwag charakter raportu, spenia on raczej funkcj informacyjn i promocyjn. Zgodnie z zaoeniami autorw, tekst dokumentu ma sta si przyczynkiem do szerszej dysku-sji, nie jest za prb odpowiedzi na wszystkie pytania zwizane z kwesti innowacji w Polsce.

Dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, ekspert Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodarka

9

Wstp

Wedug raportu Komisji Europejskiej Innovation Union Scoreboard 2014, Polska znajduje si obecnie w grupie pastw umiarkowanych innowatorw w UE. W 2013 roku jej indeks inno-wacyjnoci wynis 0,28, podczas gdy rednia dla caej Unii Europejskiej przekroczya 0,551. Wspczynniki 6. najwikszego pastwa UE s wprawdzie poniej redniej, ale zauwaalna jest staa tendencja wzrostowa. Dziaania na rzecz innowacyjnoci s niezbdne, by Polska nie powtrzya losu Portugalii czy Grecji, ktre zatrzymay si w poowie drogi midzy krajami o rednim i wysokim dochodzie w przeliczeniu na jednego mieszkaca.

Polska powinna stawia na innowacje, poniewa tylko w ten sposb jej gospodarka bdzie w stanie prowadzi midzynarodow ekspansj. Cenami nie wygra, gdy taszych pracow-nikw maj kraje azjatyckie. Polska jest krajem wiadomym stojcych przed nim wyzwa, dlatego podejmuje liczne dziaania zmierzajce do poprawy poziomu innowacyjnoci, zarwno z wykorzystaniem rodkw wasnych, jak i pochodzcych z Unii Europejskiej. Std w progra-mach rzdowych duy nacisk kadzie si na wspieranie innowacyjnoci poprzez tworzenie warunkw sprzyjajcych prowadzeniu bada, podnoszeniu wyksztacenia Polakw oraz zwik-szaniu wsppracy firm z uczelniami.

Mona zaryzykowa twierdzenie, e dziaania na rzecz poprawy warunkw prowadzenia dzia-alnoci badawczej, rozwojowej i innowacyjnej zaczynaj przynosi pierwsze efekty. Z danych Gwnego Urzdu Statystycznego wynika, e w 2012 roku wydatki na badania i rozwj stano-wiy 0,9 procent PKB wobec 0,77 procent w 2011 roku. Zbliony poziom wydatkw udao si utrzyma take w 2013 roku, gdy signy one 0,87 procent PKB2. Naley jednak pamita, e jest to tylko pierwszy krok i kropla w morzu potrzeb. Strategia do roku 2020 zakada wzrost wydatkw na badania i rozwj do 1,7 procent PKB. Chocia cel wydaje si realny do osigni-cia w zakadanym horyzoncie czasowym, trzeba podkreli, e nawet w nawizaniu do histo-rycznej ju Agendy Lizboskiej nie jest on zbyt ambitny. By zmniejszenie dystansu dzielcego Polsk od liderw innowacyjnoci w UE byo moliwe, niezbdne jest zwikszanie nakadw na badania i rozwj w bardziej zdecydowany sposb.

Zdecydowane dziaania na rzecz rozwoju polskiej innowacyjnoci s rwnie konieczne po to, by nie zaprzepaci potencjau, jakim kraj dysponuje. Dokonania polskich naukowcw i innowa-cje proponowane przez firmy s doceniane na caym wiecie. Wystarczy wspomnie wysokie miejsca polskich spek informatycznych w rankingach najbardziej innowacyjnych firm, wyr-nienia zdobywane przez start-upy, a take nagrody dla studentw i naukowcw w midzyna-rodowych konkursach. Ju kilka tych przykadw potwierdza, e w dziedzinie innowacyjnoci Polska ma spory potencja, ktry zaczyna by dostrzegany i zyskiwa uznanie za granic. Jednak to najblisze lata zadecyduj o tym, czy zostanie on wykorzystany i przyniesie wy-mierne korzyci polskiej gospodarce. Dlatego temat innowacji powinien by w tym momencie w centrum debaty publicznej w Polsce.

1. Innovation Union Scoreboard 2014, EC, 2014, s. 92, www.ec.europa.eu.

2. www.stat.gov.pl.

10

Innowacje w Polsce

11

Innowacje w Polsce

CZI

12

1

13

1. Nie ma innowacji bez

Najwaniejszymi czynnikami decydujcymi o tym, czy dany kraj bdzie innowacyjny, s przede wszystkim kapita ludzki, zachty dla innowacyjnych firm oraz wydatki na badania i rozwj.

Kapita ludzki

Polska ma bardzo dobrze wyksztacon ludno, co przejawia si jednym z najwyszych w Europie wskanikw skolaryzacji osb w wieku 19-24. Wedug rankingu PISA firmy Pear-son Polska znalaza si na 10. miejscu w zestawieniu najlepszych systemw edukacyjnych na wiecie1. Szczeglnie doceniany jest system edukacji technicznej, ktrego jako znajduje potwierdzenie w midzynarodowych konkursach, w ktrych programici z Polski zajmuj niezmiennie wysokie miejsca. Zagraniczne koncerny doceniaj potencja kapitau ludzkiego w Polsce i dlatego wiele firm decyduje si na otwieranie tutaj swoich oddziaw czy centrw badawczo-rozwojowych. W 2014 roku Google poinformowa, e otworzy w Warszawie swj trzeci Google Campus, czyli miejsce gdzie przedsibiorcy mog zdobywa wiedz, spotyka si z innymi przedsibiorcami oraz budowa firmy, ktre w przyszoci mog zmieni wiat2. Swoje jednostki badawcze w Polsce maj m.in. Intel i Samsung. W Polsce z roku na rok przy-bywa te centrw usug biznesowych. Rozwojowi innowacji su ponadto liczne inkubatory przedsibiorczoci, parki technologiczne, inkubatory technologiczne itd.

Wydatki

Koszty bada i rozwoju s wysokie. Firmy nie s jednak ograniczone w tym aspekcie wycznie do wasnych funduszy. Rosn wydatki funduszy venture capital na finansowanie dziaalnoci innowacyjnej oraz bada i rozwoju. Z raportu Najlepsze praktyki dziaalnoci innowacyjnej firm w Polsce przygotowanego przez firm doradcz PwC wynika, e po zaamaniu w 2009 roku war-to inwestycji funduszy venture capital w Polsce sukcesywnie ronie i spodziewany jest dalszy jej wzrost. W 2011 roku signa ona ju 26,7 miliona euro, podczas gdy w 2010 roku byo to 2,8 miliona euro, a w 2009 roku zaledwie 0,6 miliona euro3.

1. J. Suchecka, Strza w dziesitk, Gazeta Wyborcza, 8.05.2014, www.wyborcza.pl.

2. Google Campus zawita do Warszawy!, 4.04.2014, www.googlepolska.blogspot.com.

3. M. Mazur, B. Tylman, M. Walewski, Najlepsze praktyki dziaalnoci innowacyjnej firm w Polsce, PwC, 2013, s. 29, www.pwc.pl.1 miejsce zaja Polska w rankingu PISA firmy Pearson w zestawieniu najlepszych systemw edukacyjnych na wiecie.

14

Istotne znaczenie dla skali dziaalnoci innowacyjnej ma te wsparcie z Unii Europejskiej, z kt-rego dziaajce w Polsce firmy chtnie korzystaj. Nie bez znaczenia jest ponadto moliwo pozyskiwania finansowania za porednictwem GPW oraz NewConnect, czyli rynku stworzonego przede wszystkim z myl o modych, innowacyjnych firmach.

Na szczeblu krajowym podejmowane s dziaania zmierzajce do podniesienia wydatkw na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. Przygotowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dugookresowa strategia rozwoju kraju do 2030 roku zakada stopniowy wzrost zna-czenia wydatkw na nauk oraz badania i rozwj w cakowitych wydatkach publicznych w trwa-jcym dziesicioleciu i kontynuacj tego trendu w latach kolejnych. Zwikszanie nakadw jest niezbdne, by poziom wydatkw na B+R w dalszym cigu odpow

Recommended

View more >