ing. darila matej

Download Ing. Darila Matej

Post on 09-Oct-2015

63 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WPT

TRANSCRIPT

 • ilinsk univerzita v iline, Elektrotechnick fakulta, KME

  Diplomov prca

  ilinsk univerzita v iline Elektrotechnick fakulta

  Katedra mechatroniky a elektroniky

  28260620142003

  NVRH TOPOLGIE VPS PRE BEZDRTOV PRENOS ELEKTRICKEJ ENERGIE S VKONOM DO

  50W

  2014

  Bc. Matej Darila

 • ILINSK UNIVERZITA V ILINE ELEKTROTECHNICK FAKULTA

  KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY

  NVRH TOPOLGIE VPS PRE BEZDRTOV

  PRENOS ELEKTRICKEJ ENERGIE S VKONOM DO 50W

  DIPLOMOV PRCA

  tudijn program: Vkonov elektronick systmy tudijn odbor: 5.2.9 Elektrotechnika koliace pracovisko: Elektrotechnick fakulta, Katedra mechatroniky a elektroniky kolite: doc. Ing. Michal Frivaldsk, PhD. Konzultant:

  2014

  Bc. Matej Darila

 • ZADANIE DIPLOMOVEJ PRCE

  Meno: Bc. Matej DARILA

  tudijn program: Vkonov elektronick systmy

  Nzov diplomovej prce:

  Nvrh topolgie VPS pre bezdrtov prenos elektrickej energie s vkonom do 50W

  Pokyny pre vypracovanie diplomovej prce:

  1. Analza sasnho stavu rieenia hlavnho obvodu systmu pre bezdrtov prenos energie

  2. Voba optimlneho rieenia pre dosiahnutie zadanch parametrov z hadiska innosti a vzdialenosti prenosu

  3. Nvrh a simulan overenie vysielacej a prijmacej asti systmu 4. Kontrukcia a experimentlne overenie navrhnutho systmu

  Zoznam odbornej literatry: 1. Wireless Power Transfer Principles and Engineering Explorations, 2011

  InTech, ISBN 978-953-307-874-8

  2. Highly Resonant Wireless Power Transfer: Safe, Effcient and over Distance, Dr Morris Kesler, WiTricity Corporation, 2013

  Predpokladan rozsah prce poet strn textu: max. 50

  poet strn grafickch prloh: max. 15

  kolite diplomovej prce: doc. Ing. Michal Frivaldsk, PhD. Dtum zadania diplomovej prce: 25.10.2013 Dtum odovzdania diplomovej prce: 13.5.2014

  prof. Ing. Pavol pnik, PhD.

  vedci katedry

 • ilinsk univerzita v iline, Elektrotechnick fakulta, KME

  Diplomov prca

  I

  Abstrakt

  Tto prca sa zaober nvrhom topolgie VPS pre bezdrtov prenos elektrickej

  energie. Proces vberu a nvrhu systmu je rozdelen do teoretickej a praktickej asti.

  Teoretick rozbor bol vykonan na zklade pokynov pre vypracovanie diplomovej

  prce a venoval sa najm pozadiu bezdrtovho prenosu zaloenho na princpe

  magnetickej rezonancie.

  V praktickej asti sa kldol draz na simulan model, v ktorom sa zisovalo

  sprvanie systmu ako aj napov a prdov namhanie siastok. Odsimulovan

  priebehy slili ako podklad pre experimentlne overenie navrhnutho systmu.

  Na zklade simulanho modelu bola zostaven fyziklna vzorka, ktor bola

  spene podroben meraniam.

 • II

  ILINSK UNIVERZITA V ILINE, ELEKTROTECHNICK FAKULTA

  KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY

  ANOTAN ZZNAM DIPLOMOV PRCA

  Meno a priezvisko: Matej Darila Akademick rok: 2013/2014

  Nzov prce: Nvrh topolgie VPS pre bezdrtov prenos elektrickej energie

  s vkonom do 50W

  Poet strn: 58 Poet obrzkov: 27 Poet tabuliek:6

  Poet grafov:10. Poet prloh: 0. Poet pou. lit.:13

  Anotcia v slovenskom jazyku:

  Bc. DARILA, Matej: Nvrh topolgie VPS pre bezdrtov prenos elektrickej energie s vkonom do 50W. [Diplomov prca]. ilinsk Univerzita v iline. Elektrotechnick fakulta; Katedra mechatroniky a elektroniky. Vedci diplomovej prce: doc. Ing. Michal Frivaldsk PhD., ilina, KME U, 2014.

  Diplomov prca sa zaober nvrhom systmu na bezdrtov prenos elektrickej energie. Teoretick as prce je zameran na monosti bezdrtovho prenosu energie. V praktickej asti sa nachdza nvrh bezdrtovho systmu, ktor je podroben simulcim a meraniam navrhnutom zariaden.

  Anotcia v anglickom jazyku:

  Bc. DARILA, Matej: Design of Topology for Wireless Power Transfer system up to 50W .

  [Diploma thesis]. University of Zilina v iline. Faculty of Eletrical Engineering; Department of

  Mechatronics and Electronics. Thutor:: doc. Ing. Michal Frivaldsk PhD., Zilina, KME ZU, 2014.

  Diploma thesis deals with design of system for wireless power transfer. The aim of theoretical part

  is analysis of possibilities for wireless power transfer. Practical part consist of design system for

  wireless power transfer, which is used as simulation model and built for measurements on physical

  sample.

  Kov slov:

  Bezdrtov prenos elektrickej energie, rezonancia, simulcie, nvrh cievky

  Vedci diplomovej prce: doc. Ing. Michal Frivaldsk PhD.

  Konzultant:

  Recenzent: __________________________

  Dtum odovzdania prce: 13. mja 2014

 • III

  Obsah

  vod .............................................................................................................................. 1

  1 Bezdrtov prenos elektrickej energie ....................................................... 2

  1.1 Histria a sasnos ....................................................................................... 2 1.1.1 Nikola TESLA ............................................................................................... 2 1.1.2 William BROWN ........................................................................................... 3 1.1.3 Marin Soljai ................................................................................................ 3

  1.2 Spsoby prenosu ............................................................................................ 3 1.2.1 Prenos laserom ............................................................................................... 5

  1.2.2 Mikrovlnn prenos ......................................................................................... 5 1.2.3 Prenos elektrostatickou indukciou ................................................................. 5 1.2.4 Prenos elektromagnetickou indukciou ........................................................... 5

  1.3 Typy vzby ..................................................................................................... 6 1.3.1 Indukn vzba .............................................................................................. 6 1.3.2 Vzba magnetickou rezonanciou ................................................................... 7

  1.4 Pozadie bezdrtovho prenosu vkonu.......................................................... 8 1.4.1 Magnetick indukn tok .............................................................................. 8 1.4.2 Vlastn a vzjomn induknos ................................................................... 10 1.4.3 Model vzduchovho transformtora ............................................................ 12 1.4.4 Rezonancia ................................................................................................... 15 1.4.5 Faktor kvality Q ........................................................................................ 16 1.4.6 Cievka so vzduchovm jadrom .................................................................... 16

  2 Analza a nvrh systmu ........................................................................... 22

  2.1 Analza sasnho stavu rieenia hlavnho obvodu pre bezdrtov prenos elektrickej energie ...................................................................................................... 23 2.2 Analza systmu .......................................................................................... 24 2.2.1 Vkonov zosilova (DC/AC meni) ....................................................... 24 2.2.2 Kapacitne kompenzovan topolgie ............................................................ 26 2.2.3 Nvrh cievky ................................................................................................ 29

  2.3 Nvrh systmu ............................................................................................. 32

  3 Simulan model ........................................................................................ 37

  3.1 Pspice simulcie ........................................................................................... 37 3.1.1 Frekvenn analza obvodu ......................................................................... 38 3.1.2 asovo zvisl analza obvodu ................................................................... 39

  4 Experimentlne overenie Fyziklny model .......................................... 46

  4.1 Kontrukcia fyziklneho modelu ................................................................. 46 4.1.1 Zdrojov as ............................................................................................... 46 4.1.2 Primrna/sekundrna kompenzan kapacita .............................................. 47 4.1.3 Vysielacia/prijmacia cievka ........................................................................ 48 4.1.4 Vstupn usmerova a za ..................................................................... 49

 • IV

  4.2 Meranie na fyziklnom modeli .................................................................... 49 4.3 Vyhodnotenie merania ................................................................................. 55

  5 Odporania pre budcu prcu ............................................................... 56

  Zver ........................................................................................................................... 57

 • V

  Zoznam obrzkov, grafov a tabuliek

  Obr. 1.1: Vzjomn vzdialenos v zvislosti od vlnovej dky ..................................... 4

  Obr. 1.2: Elektromagnetick indukn systm .............................................................. 6

  Obr. 1.3: Elektromagnetick rezonann systm ..........................................................