ing . jaroslav matej , phd. --- december 2008 ---

Download Ing . Jaroslav Matej , PhD. --- December 2008 ---

Post on 03-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ing . Jaroslav Matej , PhD. --- December 2008 ---. SIMULÁCIA PÁSOVÉHO MECHANIZMU MOBILNÉHO STROJA V PROSTREDÍ MSC.ADAMS/VIEW V ýskum teoretických princípov lesných mechanizmov vzhľadom na ekologickú čistotu práce a biologickú podstatu produkcie. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Ing. Jaroslav Matej, PhD.--- December 2008 ---

 • Predchdzajce prezentcie sa tkali problematiky uvedenej v 1.asti nzvu projektu Vskumu teoretickch princpov lesnch mechanizmov.Tento prspevok sa tka druhej asti Ekologickej istoty prce, t.j. vskumu mechanizmov z hadiska ochrany lesnho prostredia.Takmto mechanizmom je aj psov podvozok lesnch strojov.

 • Prspevok sa zaober monosami simulcie psovho vozidla vsystme MSC.ADAMS v2003 aobsahuje aj vsledky simulcie v module ADAMS/ViewCieom prspevku bolo preveri monosti realizcie simulcie psovho mechanizmu v prostred ADAMS/View.

 • vodADAMS - ATV ToolkitADAMS/View monostiVsledky a ich vyuitie

 • Softvrov balk MSC.ADAMS je zameran na dynamick simulciu mechanickch sstav. Pozostva zrieia arozirujcich balkov.ADAMS/View zkladn prostredie pre modelovanie veobecnch dynamickch sstav,Ostatn moduly uie pecifikovan pre konkrtnu oblas napr. ADAMS/Rail , Car a pod.

 • Psov vozidltandardne nie je k dispozcii podpora modelovania dynamiky psovch vozidiel:preto v prpade komernho zamerania vskumu je mon dokpi tzv. ATV Toolkit, http://www.mscsoftware.seinak je potrebn toto zrealizova v ADAMS/View.

 • Jedn sa oprodukt vdskej skupiny MSC Software. Umouje vytvra, modifikova asimulova realistick 3D modely psovch vozidiel vprostred ADAMS. Je pouiten na irok klu aplikci ako s: tdie dynamiky pohybu,nvrh ovldania zbraovch systmov, nvrh ozubenia hnacch kolies, nvrh pruenia pojazdovch kolies ai.

 • Prostredie AVT toolkitu umouje o.i.:vytvranie modelov psovch vozidiel vGUI rozhran, podpora nasadenia psu na definovan pojazdov koles, silov spojenie lnkov psov, kontaktn algoritmy,

 • 3D model ternu zaloen na ADAMS/Tire formte dt, realistick, plne trojrozmern model psu,nvrh hnacieho kolesa, databzov sprvu parametrov modelu vozidla.

 • Strune:Vina z uvedenho je v prostred ADAMS/View nedostupn:Model je potrebn vytvra od zaiatkuK dispozcii s ben nstroje najm ADAMS/PostprocesorMierne neprehadn sprva a modifikcia modelu

 • Vytvorenie modelu (strune):Nstroje ADAMS/View, resp. import z CAD,Vytvorenie psu:Vytvorenie vetkch lnkov,Nasadenie na pojazdov a vodiacie koles,Pridanie vzieb a kontaktov,Nastavenie ostatnch parametrov modeluSimulciaADAMS/Postprocesor

 • Simulcia v ADAMS/View je realizovaten,K dispozciu s tandardn prostriedky na vyhodnotenie simulcie,Nronos realizcie je vyia zo vetkch hadsk, najm:Zdhavos vytvorenia modelu,as simulcie (v hodinch a doch),Hardvrov nroky

 • akujem za pozornos

Recommended

View more >