fp brosura

Download FP Brosura

Post on 14-Dec-2015

27 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

brosura

TRANSCRIPT

 • Kolovoz 2008

  Tomislav Nagy, dipl.iur (LL M) i grupa autora

  PRAVNIK U PODUZEU

  PITANJA I ODGOVORI

  Izdanje: Kolovoz 2008

  Verlag Dashfer d.o.o.,za izdavaku djelatnostTrnjanska cesta 45/1, ZagrebTelefon: 01/4655 107; telefaks: 01/4655 108E-mail:info@dashofer.hrInternet adresa: www.dashofer.hr

 • PRAVNIK U PODUZEU

  Kolovoz 2008

  Pravnik u poduzeuCopyright 2008 2009 by Dashfer Holding, Ltd. & Verlag Dashfer, d.o.o. za izdavaku djelatnost Trnjanska 45/I, 10000 Zagreb Tel: 01/4655-107; fax: 01/4655-108 E-mail: info@dashofer.hr Web stranica: www.dashofer.hr

  Dashfer Holding Ltd. & Verlag Dashfer d.o.o. kao Izdava ovog Prirunika, nositelji su svih intelektualnih prava na ovom Priruniku koja za njih proizlaze i/ili mogu proizai temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03), posebice, ali ne ograniavajui se na pravo iz l. 7. Zakona o au-torskom pravu i srodnim pravima.

  Dashfer Holding Ltd. & Verlag Dashfer d.o.o. kao Izdava ovog Prirunika pridravaju sva prava, a posebice pravo na umnoavanje, kopiranje, distribuiranje i prevoenje ovog Prirunika. Niti jedan dio ovog djela nije doputeno ni u kojem obliku reproducirati (tiskanjem, fotokopiranjem, elektronski ili na drugi nain), niti pohraniti u memoriju uz upotrebu elektronskih on-line ili off - line sustava niti reproducirati na bilo koji drugi nain bez prethodne pisane suglasnosti Izdavaa. Podaci sadrani u ovom djelu objavljeni su po najboljem znanju i savjesti pojedina-nih Autora i Izdavaa, uzimajui pritom u obzir odredbu l. 10. st. 1. Zakona o autor-skom pravu i srodnim pravima, te raspoloive podatke u trenutku objavljivanj djela, pri emu pojedinani Autori preuzimaju odgovornost za tonost podataka objavlje-nih u njihovom pojedinanom autorskom djelu.

  CIP Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveuilina knjinica ZagrebUDK 657 (035)NAGY Tomislav

  Pravnik u poduzeu: osnovno djelo, izdanje: rujan 2007/glavni autor Tomislav Nagy, dipl.iur. (LL M) i skupina autora:. Alina Imamovi, dipl.iur., Marko Vazdar, dipl.iur., Bojan Pavlek, dipl.iur Zagreb: Verlag Dashofer, 2007.Publikacija namijenjena dopunjavanju, slobodni listovi perforirani i uloeni u zajed-niki omot.

  Glavni urednik: Tomislav Herak, prof.Priprema i prijelom: Sketch, s.r.o., Bratislava, SlovakaTisak: AZ Print, Nov Zmky, SlovakaIzlazi: najmanje etiri puta godinjeISBN 978-953-7382-04-4Pravnik u poduzeu Prirunik

  460605032

  Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 2

  PITANJA I ODGOVORI

 • PITANJA I ODGOVORI

  PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 3

  Kolovoz 2008

  SADRAJ

  1. Pitanja i odgovori1.1. Pitanja i odgovori

  1.1. Isplata putnih naloga1.2. Da li je ugovor o autorskom djelu drugi

  dohodak1.3 Koji sve poslovi spadaju

  u autorsko djelo1.4. Odnos ugovora o djelu

  i ugovora o radu1.5. Suvlasnik obrta i autorski honorar1.6. Mogu li strani dravljani kupovati nekretnine

  u RH1.7. Da li prodavatelj plaa porez prilikom

  prodaje nekretnina1.8. to je obraun plae1.9. Umjesto koritenja starog godinjeg odmora

  isplata naknade1.10. Godinji odmor nakon porodiljnog dopusta1.11. Da li se moe kod istog poslodavca ugovoriti

  probni rad u vie puta1.12. Sklopljen je ugovor o djelu

  za posao koji ima karakteristike ugovora o radu. Da li se moe traiti zakljuenje ugovora o radu

 • PITANJA I ODGOVORI

  PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 4 1.13. Da li je poslodavac obavezan produiti

  ugovor o radu za period koji je proveden na bolovanju

  1.14. Poslodavac odbija isplatiti dodatnu naknadu za rad nedjeljom i dravnim praznicima, te prekovremeni rad

  1.15. Da li radnik za vrijeme probnog rada ima pravo na isplatu plae

  1.16. Da li osoba ima zakonske prepreke pri potpisivanju ugovora na neodreeno radno vrijeme s obzirom na to da je vlasnik svoje firme

  1.17. Kada radnik ima pravo na regres

  1.18. Da li je nezakonit rad radnika i nakon navrenih 65 godina ivota

  1.19. Da li osoba koja na slubenom putu u trajanju vie dana radi vie od 8 sati dnevno ima pravo na isplatu naknade za prekovremeni rad

  1.20. Da li je mogue ishodovati iznos plae koji nije priman preko rauna

  1.21. Koritenje godinjeg odmora1.22. to je i koja su prava radnika temeljem

  privremene nesposobnosti za rad1.23. Ugovor o radu

  na neodreeno i preseljenje u drugi grad

  1.24. Da li se radniku s kojim poslodavac ima sklopljen ugovor o radu na odreeno vrijeme moe otkazati ugovor o radu za vrijeme trajanja bolovanja

  1.25. Ne produenje ugovora o radu na odreeno vrijeme zbog smanjenog obima posla

  Kolovoz 2008

 • PITANJA I ODGOVORI

  PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 5

  1.26. Pravo na otpremninu u sluaju zatvaranja radnog mjesta

  1.27. Kako se izraunava minimalna visina otpremnine i to treba poduzeti ako ju poslodavac ne eli isplatiti

  1.28. Rjeenje za umirovljenje koje priznaje trajni gubitak radne sposobnosti dijelom uzrokovane ozljedom u domovinskom ratu, a djelomice ozljedom izvan tih okolnosti

  1.29. Ako osoba u mirovini eli raditi mora li zamrznuti mirovinu

  1.30. Slanje u mirovinu bez pristanka radnika1.31. Da li poslodavac ima pravo ukinuti naknadu

  za prijevoz zaposlenika bez da o tome obavijesti svoje radnike

  1.32. Bivi poslodavac ne eli dati potvrdu o plai1.33. Da li je dozvoljeno prislukivanje i praenje

  kamerama radnika1.34. Prednost pri zapoljavanju djece branitelja1.35. Opomena pred otkaz zbog teke povrede

  radnog odnosa1.36. Zabrana utakmice

  s poslodavcem1.37. to poslodavac mora uiniti povodom

  prijave radnika da je uznemiravan od strane nadreenog

  1.38. Poslodavac zahtjeva otvaranje tekueg rauna (za isplatu plae) u banci koju eli poslodavac

  1.39. Kome i kako poslodavac mora prijaviti radnika, odnosno koji se tu propisi primjenjuju

  1.40. Da li je zakonski dozvoljeno biti u stalnom radnom odnosu za vrijeme sluenja civilnog vojnog roka

  Kolovoz 2008

 • PITANJA I ODGOVORI

  PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 6 1.1. PITANJA I ODGOVORI

  1.1. Radi se o Udruzi za zatitu potroaa, (neprofitna organiza-cija,) koja nema zaposlenih djelatnika. I ako se isplati ugovor o autorskom djelu, da li se tada istoj toj osobi smije isplatiti ne-oporezivi putni nalozi, znai dnevnice, auto u slubene svrhe, ili se i putni nalozi moraju obraunati kao drugi dohodak?

  lanak 10, toka 11, Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04), propi-suje da se porez na dohodak ne plaa na primitke po osnovi slubenih putovanja fizikih osoba u neprofitnim organizacijama. Meutim, na-vedeno se ne primjenjuje na osobe koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada ili primitke od kojih se utvruje drugi dohodak (to su zaposlenici ili osobe koje rade na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora).

  Postoji, meutim, jedna iznimka od navedenog pravila. Naime, Pravil-nik o porezu na dohodak izriito navodi da se oporezivim primici-ma ne smatraju naknade za slubena putovanja koje su isplaene od strane neprofitnih organizacija osobama koje obavljaju za navedenu organizaciju poslove iz njenog djelokruga ili za potrebe navedene or-ganizacije. Navedene naknade ukljuuju iskljuivo trokove prijevoza i noenja s tim da rauni o obavljenim uslugama prijevoza i noenja moraju glasiti na neprofitnu organizaciju.

  Dakle, slijedilo bi da se neoporezivo mogu isplaivati putni nalozi is-kljuivo u sluajevima koritenja usluga prijevoza te noenja, dakle navedeno ne bi ukljuivalo i dnevnice te naknade za koritenje privat-nog automobila u slubene svrhe.

  1.2. Da li je ugovor o autorskom djelu drugi dohodak?

  Sukladno lanku 32, stavak 3, toka 2, Zakona o porezu na dohodak, drugim dohotkom, odnosno primicima po osnovi kojih se ostvaruje drugi dohodak, osobito se smatraju autorske naknde isplaene prema

  Kolovoz 2008

 • PITANJA I ODGOVORI

  PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 7

  posebnom zakonu kojim se ureuju autorska i druga srodna prava. Budui da se autorske naknade isplauju temeljem ugovora o autor-skom djelu, odnosno autorskopravnim ugovorom, slijedi zakljuak da se ugovor o djelu, odnosno naknade isplaene temeljem takvog ugo-vora, smatraju kao drugi dohodak.

  1.3. Koji sve poslovi spadaju u autorsko djelo?

  Prema lanku 5. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07) Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz knji-evnoga, znanstvenog i umjetnikog podruja koja ima individualni karakter, bez obzira na nain i oblik izraavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukije odreeno.

  Stavak 2, istog lanka primjerice nabraja najee primjere autorskih djela:

  jezina djela (pisana djela, govorna djela, raunalni progra mi),

  glazbena djela, s rijeima ili bez rijei,

  dramska i dramsko-glazbena djela,

  koreografska i pantomimska djela,

  djela likovne umjetnosti (s podruja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su nainjena, te ostala djela likov-nih umjetnosti,

  djela arhitekture,

  djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,

  fotografska djela i djela proizvedena postupkom slinim fotograf-skom,

  audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na na-in slian kinematografskom stvaranju),

  kartografska djela,

  prikazi znanstvene ili tehnike prirode kao to su crtei, planovi skice, tablice i dr.

  Kolovoz 2008

 • PITANJA I ODGOVORI

  PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 8 1.4. Koji je odnos ugovora o djelu i ugovora o radu?

  Po ugovoru o radu radnik radi nesamostalno, osobno po uputama i pod nad