FP Brosura

Download FP Brosura

Post on 14-Dec-2015

14 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

brosura

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Kolovoz 2008</p><p>Tomislav Nagy, dipl.iur (LL M) i grupa autora </p><p>PRAVNIK U PODUZEU</p><p>PITANJA I ODGOVORI</p><p>Izdanje: Kolovoz 2008</p><p>Verlag Dashfer d.o.o.,za izdavaku djelatnostTrnjanska cesta 45/1, ZagrebTelefon: 01/4655 107; telefaks: 01/4655 108E-mail:info@dashofer.hrInternet adresa: www.dashofer.hr</p></li><li><p>PRAVNIK U PODUZEU </p><p>Kolovoz 2008</p><p>Pravnik u poduzeuCopyright 2008 2009 by Dashfer Holding, Ltd. &amp; Verlag Dashfer, d.o.o. za izdavaku djelatnost Trnjanska 45/I, 10000 Zagreb Tel: 01/4655-107; fax: 01/4655-108 E-mail: info@dashofer.hr Web stranica: www.dashofer.hr</p><p>Dashfer Holding Ltd. &amp; Verlag Dashfer d.o.o. kao Izdava ovog Prirunika, nositelji su svih intelektualnih prava na ovom Priruniku koja za njih proizlaze i/ili mogu proizai temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03), posebice, ali ne ograniavajui se na pravo iz l. 7. Zakona o au-torskom pravu i srodnim pravima.</p><p>Dashfer Holding Ltd. &amp; Verlag Dashfer d.o.o. kao Izdava ovog Prirunika pridravaju sva prava, a posebice pravo na umnoavanje, kopiranje, distribuiranje i prevoenje ovog Prirunika. Niti jedan dio ovog djela nije doputeno ni u kojem obliku reproducirati (tiskanjem, fotokopiranjem, elektronski ili na drugi nain), niti pohraniti u memoriju uz upotrebu elektronskih on-line ili off - line sustava niti reproducirati na bilo koji drugi nain bez prethodne pisane suglasnosti Izdavaa. Podaci sadrani u ovom djelu objavljeni su po najboljem znanju i savjesti pojedina-nih Autora i Izdavaa, uzimajui pritom u obzir odredbu l. 10. st. 1. Zakona o autor-skom pravu i srodnim pravima, te raspoloive podatke u trenutku objavljivanj djela, pri emu pojedinani Autori preuzimaju odgovornost za tonost podataka objavlje-nih u njihovom pojedinanom autorskom djelu.</p><p>CIP Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveuilina knjinica ZagrebUDK 657 (035)NAGY Tomislav</p><p>Pravnik u poduzeu: osnovno djelo, izdanje: rujan 2007/glavni autor Tomislav Nagy, dipl.iur. (LL M) i skupina autora:. Alina Imamovi, dipl.iur., Marko Vazdar, dipl.iur., Bojan Pavlek, dipl.iur Zagreb: Verlag Dashofer, 2007.Publikacija namijenjena dopunjavanju, slobodni listovi perforirani i uloeni u zajed-niki omot.</p><p>Glavni urednik: Tomislav Herak, prof.Priprema i prijelom: Sketch, s.r.o., Bratislava, SlovakaTisak: AZ Print, Nov Zmky, SlovakaIzlazi: najmanje etiri puta godinjeISBN 978-953-7382-04-4Pravnik u poduzeu Prirunik</p><p>460605032</p><p>Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 2 </p><p> PITANJA I ODGOVORI</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 3</p><p>Kolovoz 2008</p><p>SADRAJ </p><p>1. Pitanja i odgovori1.1. Pitanja i odgovori</p><p>1.1. Isplata putnih naloga1.2. Da li je ugovor o autorskom djelu drugi </p><p>dohodak1.3 Koji sve poslovi spadaju </p><p>u autorsko djelo1.4. Odnos ugovora o djelu </p><p>i ugovora o radu1.5. Suvlasnik obrta i autorski honorar1.6. Mogu li strani dravljani kupovati nekretnine </p><p>u RH1.7. Da li prodavatelj plaa porez prilikom </p><p>prodaje nekretnina1.8. to je obraun plae1.9. Umjesto koritenja starog godinjeg odmora </p><p>isplata naknade1.10. Godinji odmor nakon porodiljnog dopusta1.11. Da li se moe kod istog poslodavca ugovoriti </p><p>probni rad u vie puta1.12. Sklopljen je ugovor o djelu </p><p>za posao koji ima karakteristike ugovora o radu. Da li se moe traiti zakljuenje ugovora o radu</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 4 1.13. Da li je poslodavac obavezan produiti </p><p>ugovor o radu za period koji je proveden na bolovanju</p><p>1.14. Poslodavac odbija isplatiti dodatnu naknadu za rad nedjeljom i dravnim praznicima, te prekovremeni rad</p><p>1.15. Da li radnik za vrijeme probnog rada ima pravo na isplatu plae</p><p>1.16. Da li osoba ima zakonske prepreke pri potpisivanju ugovora na neodreeno radno vrijeme s obzirom na to da je vlasnik svoje firme</p><p>1.17. Kada radnik ima pravo na regres </p><p>1.18. Da li je nezakonit rad radnika i nakon navrenih 65 godina ivota</p><p>1.19. Da li osoba koja na slubenom putu u trajanju vie dana radi vie od 8 sati dnevno ima pravo na isplatu naknade za prekovremeni rad</p><p>1.20. Da li je mogue ishodovati iznos plae koji nije priman preko rauna </p><p>1.21. Koritenje godinjeg odmora1.22. to je i koja su prava radnika temeljem </p><p>privremene nesposobnosti za rad1.23. Ugovor o radu </p><p>na neodreeno i preseljenje u drugi grad</p><p>1.24. Da li se radniku s kojim poslodavac ima sklopljen ugovor o radu na odreeno vrijeme moe otkazati ugovor o radu za vrijeme trajanja bolovanja</p><p>1.25. Ne produenje ugovora o radu na odreeno vrijeme zbog smanjenog obima posla</p><p>Kolovoz 2008</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 5</p><p>1.26. Pravo na otpremninu u sluaju zatvaranja radnog mjesta</p><p>1.27. Kako se izraunava minimalna visina otpremnine i to treba poduzeti ako ju poslodavac ne eli isplatiti</p><p>1.28. Rjeenje za umirovljenje koje priznaje trajni gubitak radne sposobnosti dijelom uzrokovane ozljedom u domovinskom ratu, a djelomice ozljedom izvan tih okolnosti</p><p>1.29. Ako osoba u mirovini eli raditi mora li zamrznuti mirovinu</p><p>1.30. Slanje u mirovinu bez pristanka radnika1.31. Da li poslodavac ima pravo ukinuti naknadu </p><p>za prijevoz zaposlenika bez da o tome obavijesti svoje radnike</p><p>1.32. Bivi poslodavac ne eli dati potvrdu o plai1.33. Da li je dozvoljeno prislukivanje i praenje </p><p>kamerama radnika1.34. Prednost pri zapoljavanju djece branitelja1.35. Opomena pred otkaz zbog teke povrede </p><p>radnog odnosa1.36. Zabrana utakmice </p><p>s poslodavcem1.37. to poslodavac mora uiniti povodom </p><p>prijave radnika da je uznemiravan od strane nadreenog </p><p>1.38. Poslodavac zahtjeva otvaranje tekueg rauna (za isplatu plae) u banci koju eli poslodavac </p><p>1.39. Kome i kako poslodavac mora prijaviti radnika, odnosno koji se tu propisi primjenjuju</p><p>1.40. Da li je zakonski dozvoljeno biti u stalnom radnom odnosu za vrijeme sluenja civilnog vojnog roka</p><p>Kolovoz 2008</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 6 1.1. PITANJA I ODGOVORI</p><p>1.1. Radi se o Udruzi za zatitu potroaa, (neprofitna organiza-cija,) koja nema zaposlenih djelatnika. I ako se isplati ugovor o autorskom djelu, da li se tada istoj toj osobi smije isplatiti ne-oporezivi putni nalozi, znai dnevnice, auto u slubene svrhe, ili se i putni nalozi moraju obraunati kao drugi dohodak? </p><p>lanak 10, toka 11, Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04), propi-suje da se porez na dohodak ne plaa na primitke po osnovi slubenih putovanja fizikih osoba u neprofitnim organizacijama. Meutim, na-vedeno se ne primjenjuje na osobe koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada ili primitke od kojih se utvruje drugi dohodak (to su zaposlenici ili osobe koje rade na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora).</p><p>Postoji, meutim, jedna iznimka od navedenog pravila. Naime, Pravil-nik o porezu na dohodak izriito navodi da se oporezivim primici-ma ne smatraju naknade za slubena putovanja koje su isplaene od strane neprofitnih organizacija osobama koje obavljaju za navedenu organizaciju poslove iz njenog djelokruga ili za potrebe navedene or-ganizacije. Navedene naknade ukljuuju iskljuivo trokove prijevoza i noenja s tim da rauni o obavljenim uslugama prijevoza i noenja moraju glasiti na neprofitnu organizaciju. </p><p>Dakle, slijedilo bi da se neoporezivo mogu isplaivati putni nalozi is-kljuivo u sluajevima koritenja usluga prijevoza te noenja, dakle navedeno ne bi ukljuivalo i dnevnice te naknade za koritenje privat-nog automobila u slubene svrhe.</p><p>1.2. Da li je ugovor o autorskom djelu drugi dohodak?</p><p>Sukladno lanku 32, stavak 3, toka 2, Zakona o porezu na dohodak, drugim dohotkom, odnosno primicima po osnovi kojih se ostvaruje drugi dohodak, osobito se smatraju autorske naknde isplaene prema </p><p>Kolovoz 2008</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 7</p><p>posebnom zakonu kojim se ureuju autorska i druga srodna prava. Budui da se autorske naknade isplauju temeljem ugovora o autor-skom djelu, odnosno autorskopravnim ugovorom, slijedi zakljuak da se ugovor o djelu, odnosno naknade isplaene temeljem takvog ugo-vora, smatraju kao drugi dohodak.</p><p>1.3. Koji sve poslovi spadaju u autorsko djelo? </p><p>Prema lanku 5. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07) Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz knji-evnoga, znanstvenog i umjetnikog podruja koja ima individualni karakter, bez obzira na nain i oblik izraavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukije odreeno.</p><p>Stavak 2, istog lanka primjerice nabraja najee primjere autorskih djela:</p><p> jezina djela (pisana djela, govorna djela, raunalni progra mi), </p><p> glazbena djela, s rijeima ili bez rijei,</p><p> dramska i dramsko-glazbena djela,</p><p> koreografska i pantomimska djela, </p><p> djela likovne umjetnosti (s podruja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su nainjena, te ostala djela likov-nih umjetnosti,</p><p> djela arhitekture, </p><p> djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,</p><p> fotografska djela i djela proizvedena postupkom slinim fotograf-skom,</p><p> audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na na-in slian kinematografskom stvaranju), </p><p> kartografska djela, </p><p> prikazi znanstvene ili tehnike prirode kao to su crtei, planovi skice, tablice i dr.</p><p>Kolovoz 2008</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 8 1.4. Koji je odnos ugovora o djelu i ugovora o radu?</p><p>Po ugovoru o radu radnik radi nesamostalno, osobno po uputama i pod nadzorom poslodavca u njegovo ime i za njegov raun stavljajui mu na raspolaganje u odreenom radnom vremenu svoju radnu sna-gu, a poslodavac mu je za obavljeni rad duan isplaivati plau uz uru-enje obrauna iste.</p><p>Kod ugovora o djelu se radi o ugovoru graanskog, obveznog prava temeljem kojeg izvoa radi za naruitelja samostalno i neovisno o naruitelju djela, radi za svoj raun i na svoj rizik, radi u korisnom rad-nom vremenu pri emu moe raditi osobno ili moe posao povjeriti i treoj osobi jer odgovara za djelo i duan ga je napraviti po pravilima vjetine zanata te odgovara za mane svog djela po naelima graan-skog prava, a za djelo prima ugovorenu naknadu.</p><p>Vano je imati na umu da zakon o radu propisuje da kada radnik obavlja poslove koji s obzirom na narav i vrstu rada imaju obiljeje posla za koji se zasniva radni odnos, neovisno o tome kako su stran-ke taj ugovor nazvale, smatrat e se da je sklopljen ugovor o radu. Pri tom se uzimaju u obzir slijedei kriteriji: (I) ukoliko neka osoba radi u poslovnim prostorijama poslodavca, (II) ukoliko radi na sred-stvima rada poslodavca, (III) ukoliko radi po uputama i nalozima po-slodavca, (IV) ukoliko poslodavac odgovara prema treim osobama za rezultate rada te osobe, (V) ukoliko osoba obavlja rad u radno vrijeme kao i drugi radnici tog poslodavca. Dakle, ako su ispunjeni svi gore navedeni kriteriji radit e se o radnom odnosu, bez obzira na to kako ugovorne strane nazovu takav ugovor.</p><p>Kolovoz 2008</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 9</p><p>1.5. Suvlasnik obrta i autorski honorar. Suvlasnik obrta je na bolovanju tijekom kojega radi odreene poslove temeljem au-torskog ugovora za tree osobu. Da li se moe sklopiti ugovor o autorskom honoraru iako je osoba suvlasnik obrta?</p><p>Vlasnik ili suvlasnik obrta moe kao fizika osoba sklopiti ugovor o djelu i raditi povremene i privremene poslove a naruitelj posla je ob-vezan platiti porez po odbitku za izvritelja posla.</p><p>Na kraju godine, bez obzira na bolovanje, osoba je obvezna kao suvla-snik obrta podnijeti poreznu prijavu u kojoj se mora prikazati i sve primitke koje je osoba imala u tom poreznom razdoblju, to naravno ukljuuje i primitak temeljem ugovora o autorskom honoraru.</p><p>1.6. Mogu li strani dravljani kupovati nekretnine u RH?</p><p>Mogu. Za to im je potrebna suglasnost Ministarstva pravosua i Mi-nistarstva vanjskih poslova. Suglasnost mogu dobiti dravljani onih zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan ugovor o reciproci-tetu, a u izuzetnim sluajevima i ostali.</p><p>Postupak je slijedei:</p><p>Kada se strani dravljanin odlui za kupovinu nekretnina, zakljuuje kupoprodajni ugovor s prodavateljem, koji u tom trenutku ne mora biti ovjeren kod javnog biljenika, te ga uz odreenu dokumentaciju dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu. Kada dobije sugla-snost, tek tada moe izvriti uknjibu vlasnitva na svoje ime i plati-ti porez na promet nekretnina. Strani dravljani koji osnuju ili imaju osnovano poduzee u Hrvatskoj mogu kupovati nekretnine kao vla-snitvo tog poduzea.</p><p>Kolovoz 2008</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 10 </p><p>Kolovoz 2008</p><p>1.7. Da li prodavatelj plaa porez prilikom prodaje nekretnina?</p><p>Ne. Plaa jedino ako kupljenu nekretninu prodaje prije isteka roka od tri godine od dana kupovine i po vioj cijeni od nabavne. Tada je du-an na razliku izmeu kupovne i prodajne cijene nekretnina platiti porez u visini od 35%, uvean za prirez koji je razliit u pojedinim mjestima Hrvatske.</p><p>1.8. to je obraun plae?</p><p>Zakon o radu propisao je obvezu poslodavca da radniku prilikom isplate plae, naknade plae ili otpremnine urui obraun iz kojeg je vidljivo kako je utvren isplaeni iznos plae, naknade plae ili otpre-mnine.</p><p>Uobiajeno je da navedeni obraun pored osnovnih podataka o radni-ku (ime i prezime, radno mjesto) sadri podatke o broju sati provede-nih na radu, odnosno na privremenoj sprijeenosti za rad, plaenom dopustu, godinjem odmoru ili nekom drugom vidu prisutnosti ili od-sutnosti s rada.</p><p>Isto tako iz obrauna mora biti razvidno za koji se mjesec plaa ispla-uje te iznos bruto plae sa svim pripadajuim dodacima.</p><p>Nadalje obraun plae mora sadravati i iznos obraunatog poreza i prireza porezu na dohodak i doprinosa.</p><p>Vano je istaknuti da neuruenje obrauna plae predstavlja prekraj poslodavca pa je preporuka i poslodavcima da vode evidenciju o uru-enim potvrdama.</p></li><li><p> PITANJA I ODGOVORI</p><p>PRAVNIK U PODUZEU Tomislav Nagy, dipl. iur. (LL M) str. 11</p><p>Ako poslodavac na dan koji je kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu odreen kao dan isplate plae istu ne isplati duan je radniku do kraja tog mjeseca uruiti obraun iznosa koji je bio duan platiti.</p><p>Konano, vano je imati na umu da je odredbom Zakona o radu, obra-un plae ovrna isprava te se na temelju obrauna moe pokretati ovrni postupak gdje Poslodavac ima vrlo malu mogunost osporava-nja potraivanja te odgaanja ovrhe.</p><p>1.9. Moe li se s poslodavcem dogovoriti da se umjesto korite-nja starog godinjeg odmora do 30. lipnja isplati naknada?</p><p>Pravo na godinji odmor garantirano je Ustavom i Zakonom o radu. Radnik se toga prava ne moe odrei. Ukoliko bi radnik s poslodav-cem potpisao sporazum o odricanju prava na godinji odmor odno-sno o isplati naknade umjesto koritenja godinjeg odmora takav bi sporazum bio nitav i ne bi proizvodio pravne uinke, a pored toga poslodavac bi poinio prekraj iz grupe najteih prekraja prema Za-konu o radu. </p><p>Mogue je pisanim putem postaviti zahtjev za koritenje drugog di-jela godinjeg odmora iz prethodne godine, vodei rauna da se taj godinji odmor mora iskoristiti do 30. 6. Ako poslodavac zahtjevu ne udovolji, pa se taj godinji odmor ne iskoristi,...</p></li></ul>