em poreznom zakonu ugovor - ijf.hr upravni postupak i, kao إ،to je veؤ‡ navedeno, temelji se na...

Download em poreznom zakonu ugovor - ijf.hr upravni postupak i, kao إ،to je veؤ‡ navedeno, temelji se na slobodnoj

Post on 27-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Travanj, 2017.

  REPUBLIKA HRVATSKA

  MINISTARSTVO FINANCIJA

  POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI URED

  Up ra

  vn i u

  go vo

  r s uk

  la dn

  o Op će

  m p

  or ez

  no m

  za ko

  nu Upravni ugovor

  sukladno Općem

  poreznom zakonu

  4a /2

  01 7.

 • UDK − 336.2 • ISSN 1333-073X

  Poseban broj

  UPRAVNI UGOVOR SUKLADNO OPĆEM

  POREZNOM ZAKONU

  Priredile: Darija Bogović Ćorković

  Danijela Rudić

  Recenzent: Igor Borošak

  SLU@BENO GLASILO POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

  Zagreb, travanj 2017. godine

  4a

  2017

 • Osnivač Ministarstvo financija Republike Hrvatske

  Nakladnik: Institut za javne financije

  Za nakladnika: prof. dr. sc. Katarina Ott

  Glavna urednica: dr. sc. Mirjana Jerković

  Urednica: Ksenija Smešnjak Ramov

  Uređivački odbor: Zdravko Zrinušić

  mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan mr. sc. Martina Ciglević prof. dr. sc. Katarina Ott dr. sc. Mirjana Jerković

  Savjetodavni odbor: Igor Borošak, Ksenija Cipek

  Gordana Marić, Nada Petrović

  Uredništvo: Institut za javne financije

  POREZNI VJESNIK Zagreb, Smičiklasova 21, p. p. 320

  Tel: (01) 48 86 444, redakcija 48 86 443 Fax: (01) 48 19 365 E-mail: porvje@ijf.hr

  Internet adresa: www.ijf.hr

  Žiro-račun Instituta: 2484008-1100661775

  Računalni slog i tisak: Denona d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 1

  Naklada: 1650 primjeraka

 • UPRAVNI UGOVOR SUKLADNO OPĆEM POREZNOM ZAKONU 3

  Sadr`aj

  I. UVOD 5

  II. Upravni ugovor 7 1. Uvodne napomene 7 2. Predmet upravnog ugovora 7 3. Subjekt primjene odredbi o upravnom ugovoru

  (porezni obveznik) 9 4. Uvjeti za sklapanje upravnog ugovora 9 5. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora 14 6. Otvaranje predmeta 15 7. Utvr�ivanje poreznog duga 16 8. Sredstvo osiguranja plaćanja kao uvjet za sklapanje

  upravnog ugovora 21 9. Odlučivanje o prijedlogu 23 10. Postupak sklapanja ugovora 26 11. Namirenje poreznog duga 28 12. Knjiženje upravnog ugovora 29 13. Ovrha 30 14. Sistemska Potvrda o stanju duga 32 15. Raskid i prestanak ugovora 32 16. Primjena drugih propisa 34 17. Izvješćivanje 35

  III. Prilozi 36 Prilog 1. a ∑ Obrazac Prijedloga za sklapanje upravnog

  ugovora za pravne osobe 36 Prilog 1. b ∑ Obrazac Prijedloga za sklapanje upravnog

  ugovora za fizičke osobe 39

 • 4 POREZNI VJESNIK 4a/2017

  Prilog 1. c ∑ Obrazac Prijedloga za sklapanje upravnog ugovora za fizičke osobe ∑ gra�ane 43

  Prilog 2. ∑ Poziv na uskla�enje poreznog duga 46 Prilog 3. ∑ Potvrda o stanju duga 47 Prilog 4. a ∑ Obavijest o odbijanju prijedloga za tekuće

  obveze ∑ upravni ugovor i reprogram 48 Prilog 4. b ∑ Obavijest o odbijanju prijedloga za tekuće

  obveze i dospjele anuitete ∑ predstečajna nagodba 49

  Prilog 5. ∑ Obavijest o odbijanju prijedloga sukladno Zakonu (blokada i zlouporaba prava) 51

  Prilog 6. ∑ Obavijest o odbijanju prijedloga sukladno Zakonu (raskinut upravni ugovor) 52

  Prilog 7. ∑ Obavijest o odbijanju prijedloga sukladno Zakonu (upravni ugovor / reprogram) 53

  Prilog 8. ∑ Zapisnik 55 Prilog 9. ∑ Obavijest o odbijanju Prijedloga odlukom

  Savjetodavnog vijeća 58 Prilog 10. ∑ Obrazac Upravnog ugovora 59 Prilog 11. ∑ Dopis ∑ dostava Upravnog ugovora 64 Prilog 12. ∑ Obrazac Aneksa Upravnog ugovora 65 Prilog 13. ∑ Rješenje o raskidu upravnog ugovora 67

  IV. Najčešća pitanja 70

  V. Zakonske odredbe o upravnom ugovoru ∑ Opći porezni zakon 87

 • UPRAVNI UGOVOR SUKLADNO OPĆEM POREZNOM ZAKONU 5

  I. UVOD

  Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog za- kona (≈Narodne novine«, broj 26/15), koji je stupio na snagu 17. ožujka 2015. godine, u porezni sustav prvi put je uveden institut upravnog ugovora. Stupanjem na snagu novog Općeg poreznog zakona (≈Narodne novine«, broj 115/16), donesenog u sklopu porezne reforme, odredbe koje propisuju mogućnost sklapanja upravnog ugovora nisu se mijenjale.

  Sklapanje upravnog ugovora, nakon dužeg vremenskog razdoblja, jedina je Općim poreznim zakonom propisana mo- gućnost odgode dospjelosti poreznog duga, te s tim u vezi mogućnost odgode ovrhe kao i deblokade računa. Naime, uki- da njem odredbi Općeg poreznog zakona koje su propisivale mogućnost obročne otplate duga (brisani članak 118. OPZ-a ∑ ≈Narodne novine«, broj 136/12) i odgode ovrhe (brisani članak 136. OPZ-a ∑ ≈Narodne novine«, broj 136/12) za sve porezne obveznike koji iz različitih razloga nisu mogli na vri- jeme podmiriti porezni dug, kasnije važeće zakonske odredbe tu mogućnost propisivale su samo za odre�ene porezne obvez- nike. Tako je Zakonom o financijskom poslovanju i predste- čajnoj nagodbi (≈Narodne novine«, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) propisano pokretanje postupka predstečajne nagod- be s ciljem ponovnog uspostavljanja likvidnosti i solventnosti, odnosno nastavka poslovanja, samo za pravne osobe i trgov- ce pojedince, što je u konačnici odgovaralo samo onim podu- zetnicima koji su osim dugovanja prema Poreznoj upravi ima- li i dugovanja prema drugim vjerovnicima.

 • 6 POREZNI VJESNIK 4a/2017

  Odredbama članka 101., 102. i 103. Općeg poreznog za- kona propisana je mogućnost sklapanja upravnog ugovora s Poreznom upravom s ciljem prevladavanja trenutne nemoguć- nosti podmirenja dospjelih poreznih obveza, odnosno nami- renje dospjelog poreznog duga (glavnice i kamata) u cijelosti ili djelomično, najdulje na rok od 24 mjeseca uz obračun za- konske zatezne kamate na reprogramiranu glavnicu duga. Otpis dijela glavnice, odnosno otpis kamata, što je često za- htjev poreznih obveznika, nije predvi�en zakonskim odred- bama o upravnom ugovoru, budući se isto može smatrati državnom potporom, o čemu više u nastavku teksta.

  Sklapanjem upravnog ugovora odga�a se dospjelost porez nog duga, odnosno porezni obveznik porezni dug koji je predmet upravnog ugovora podmiruje prema dospijeću mje- sečnih anuiteta utvr�enih planom otplate.

  Upravni ugovor predstavlja upravno pravni odnos izme�u javne uprave i privatnih osoba koji se zasniva na suglasnoj volji dviju strana, odnosno isti ne predstavlja autoritativni i jednostrani upravni akt. Na taj način, sukladno standardima europske javne uprave, postiže se aktivno sudjelovanje gra- �ana u upravnim poslovima u što većem broju upravnih po- dručja, odnosno aktivna uloga gra�ana u odnosima s javnom upravom.

 • UPRAVNI UGOVOR SUKLADNO OPĆEM POREZNOM ZAKONU 7

  II. Upravni ugovor

  1. Uvodne napomene

  Upravni ugovor sklapa se slobodnom voljom sudionika porezno-dužničkog odnosa, ne smije biti protivan prinudnim propisima i javnom interesu, ne smije biti sklopljen na štetu trećih osoba niti smije biti protivan izreci rješenja kojim je utvr�ena porezna obveza.

  Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku.

  2. Predmet upravnog ugovora

  Predmet upravnog ugovora je dospjeli, nenaplaćeni pore- zni dug evidentiran u poreznim evidencijama. Poreznim du- gom, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, smatra se dug s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvr�ivanje i/ili naplata i/ili nadzor u nadležnosti Porezne uprave.

  Porezni dug koji je predmet sklapanja upravnog ugovora čine glavnica duga navedena u Prijedlogu za sklapanje uprav- nog ugovora (u daljnjem tekstu: Prijedlog) i kamate obraču- nate na glavnicu duga sa stanjem na dan sastavljanja Potvrde o stanju duga, te pripadajuće zatezne kamate obračunate na glavnicu duga od dana sastavljanja Potvrde do dana prije dana sklapanja upravnog ugovora.

  Predmet upravnog ugovora ne može biti:

 • 8 POREZNI VJESNIK 4a/2017

  ∑ dug s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje na te- melju generacijske solidarnosti s osnove produženog mirovinskog osiguranja i doprinosa za mirovinsko osigu- ranje na temelju individualne kapitalizirane štednje s osnove produženog mirovinskog osiguranja, budući da, sukladno članku 18. stavku 7. Zakona o mirovinskom osiguranju (≈Narodne novine« br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16), pravo na staž po toj osnovi prestaje ukoliko doprinosi nisu plaćeni u roku od tri mjeseca od dana dospijeća,

  te

  ∑ dug s osnove novčanih kazni i troškova postupka koje izriče, zadužuje i prati Porezna uprava, budući da, su- kladno odredbama članka 33. stavka 10. Prekršajnog za- kona (≈Narodne novine« br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15), dinamiku i način plaćanja izrečenih novčanih kazni može odrediti isključivo prekršajno tijelo koje je donijelo odluku o prekršaju i to u samoj odluci o prekr- šaju. S tim u vezi, podmirenje poreznog duga s osnove novčanih kazni i troškova postupka u cijelosti, jedan je od uvjeta za sklapanje upravnog ugovora.

  Predmet upravnog ugovora može biti:

  ∑ dug s osnove doprinosa za obvezno mirovinsko osigura- nje na temelju generacijske solidarnosti i s osnove dopri- nosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po ostalim osnovama osiguranja, kao i porezni dug s osnove doprinosa za obvezno zdrav- stveno osiguranje, zaštitu zdravlja na radu i s osnove doprinosa za zapošljavanje,

  ∑ dug s osnove poreza koji su vlastiti prihod državnog pro- računa te dug s osnove poreza koji su vlastiti prihod žu- panijskih i gradskih, odnosn

Recommended

View more >