ceny transferowe - building a better working world - ey...

Download Ceny transferowe - Building a better working world - EY ...ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Ceny_transferowe/$FILE/ceny_transfer... ·…

Post on 11-Jun-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sdw administracyjnych

Spis treci

Wstp 2

1. Dokumentacjecentransferowychciglepodluporganwpodatkowych 5

2. Szacowaniecentransferowych 19

3. Cienkakapitalizacja 28

4. Kopotliwametodakosztplus 35

5. Typoweproblemymidzynarodowychgrupkapitaowych 39

6. Wycenatransakcjifinansowychsprawiakopotywgrupachkapitaowych 51

7. Podatkowagrupakapitaowa 56

8. Przepisyocenachtransferowychjakoprzepisyszczeglne(lex specialis derogat legi generali) 61

Kontakt 65

Transakcjepomidzypodmiotamipowizanymiodniedawnastanowiprzedmiotcorazwikszegozainteresowaniapolskichorganwpodatkowych,acenytransferowezostaywskazanewwytycznychMinisterstwaFinanswjakojedenzeszczeglnychobszarwczynnocisprawdzajcychikontrolipodatkowychnarok2015.

Szczeglnywzrostzainteresowaniazagadnieniemcentransferowychwidocznyjestwostatnichlatach,cowynikazarwnozinicjatywrealizowanychnagrunciemidzynarodowym(BEPS -Base Erosion and Profit Shifting),jakilokalnym,np.kontroleNajwyszejIzbyKontroliwurzdachkontroliskarbowych(UKS)orazrekomendacjepokontrolne.

JakwskazanowraporciepokontrolnymNIK1dziaania[wzakresiekontrolowaniatransakcjiwewntrzgrupowych]zintensyfikowano od kwietnia 2014 r. w zwizku z powoaniem przez MF Zespou Zadaniowego ds. Kontroli Podmiotw Powizanych.()Efekty spodziewane s do koca 2015 roku.

ZespZadaniowyds.KontroliPodmiotwPowizanychopracowaoglnstrategikontroliwzakresiecentransferowych,ktrajestuszczegawiananapoziomieposzczeglnychUKS.Zgodniezrekomendacjami,wybrpodmiotwdokontrolipowinienbypoprzedzonydogbnanalizichsytuacjifinansowejnatlekonkurencjiorazinnychpodmiotwzgrupykapitaowej.Wrezultaciekontrolepowinnybyrealizowanewycznieutychpodatnikw,uktrychmoeistnierealneryzykonaruszeniazasadycenyrynkowej.Cotooznacza?Kontrolenietylkobdskuteczniejsze,aleprzedewszystkimstansitrudniejszedlapodatnikw.Kontrolujcybdlepiejdonichprzygotowani,znajcobszaryryzyka,ktrepowinnianalizowa,a-wrezultaciebdtrafniejidentyfikowarealneproblemyinaruszeniazasadyarms length.

Analizyryzykawzakresiecentransferowych,zgodniezinformacjamiprzedstawionymiwraportachNIK,bddokonywaneprzywykorzystaniuspecjalistycznychbazdanych.Judziwiemy,eMinisterstwoFinanswuzyskaodostpdodwchtakichbaz-jednejzawierajcejinformacjenatematsytuacjifinansowejpodatnikw(Orbis),drugiejobejmujcejinformacjenatematumwlicencyjnych,pozwalajcejnaweryfikacjczyopatylicencyjnezaznakitowarowe,patenty,technologiesrynkowe(RoyaltyStat).

Ponadto,zostaywytypowaneszczeglneobszaryzainteresowaniafiskusa,ktremajwskazanajbardziejryzykownerozliczeniawewntrzgrupowe.ZgodniezraportemNIKzidentyfikowane obszary ryzyka w zakresie cen transferowych to w szczeglnoci: powtarzajce si transakcje z podmiotami powizanymi, transakcje z podmiotami powizanymi z krajw o niskich stawkach podatkowych, np. opaty licencyjne, opaty za zarzdzanie i premie ubezpieczeniowe, wewntrzgrupowe transakcje usugowe, powoanie w ramach grupy spek marketingowych i centrw zakupowych zlokalizowanych poza krajami rynkw zbytu lub krajami gdzie dokonywana jest produkcja, transakcje powodujce nadmierne zaduenie lub koszty z tytuu odsetek czy dotyczce restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci biznesowej.

Planowanesrwnieliczneszkoleniamajcenacelupoprawprzygotowaniaorganwdokontrolowaniapodmiotwdziaajcychwskalimidzynarodowej:w urzdzie wytypowano grup pracownikw, ktra bierze systematyczny udzia

1 Informacjaowynikachkontroli:Nadzrorganwpodatkowychiorganwkontroliskarbowejnadprawidowocirozliczezbudetempastwapodmiotwzudziaemkapitauzagranicznego(KBF-4101-004-00/2014).

Wstp

ANETA BAEJEWSKA-GACZYSKA PARTNER W DZIALE DORADZTWA PODATKOWEGO EY LIDER ZESPOU CEN TRANSFEROWYCH DORADCA PODATKOWY

2|Cenytransferowewnajnowszymorzecznictwiesdwadministracyjnych

w spotkaniach, warsztatach bd szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Finansw. Spotkania maj suy podnoszeniu kwalifikacji, wymianie dowiadcze, jak rwnie przekazywaniu aktualnych informacji w zakresie zmian tak przepisw krajowych, jak rwnie regulacji midzynarodowych (OECD).JudzikontrolujcyuczestniczwwarsztatachorganizowanychprzezOECD,gdziemoguczysiiczerpawiedzzmidzynarodowychpraktyk.

Chociaobserwujemywzrostzainteresowaniaorganwpodatkowychzagadnieniamicentransferowych,sonenadaltrudnymobszaremzarwnodlaorganwpodatkowych,jakrwniesdwadministracyjnych.

Polskieprzepisydotyczcecentransferowychsdooglneiniedajpodatnikomwszystkichwskazwek,jakpowinniustalacenywtransakcjachzpodmiotamipowizanymi,abynienarazisinaszacowaniedochodw.Ztegowzgldurdemdodatkowej,praktycznejwiedzynatematpodejciaorganwpodatkowychmoebyorzecznictwopolskichsdwadministracyjnych.

DlategowaniekierujemydoPastwadrugedycjbroszury,wktrejprzedstawilimyinterpretacjprzykadowychi,naszymzdaniem,najciekawszychorzeczewsprawachdotyczcychrozliczemidzypodmiotamipowizanymizostatnichlat.

Mamnadziej,eprzedstawionyprzeznasmateriaokaesidlaPastwaciekawlekturipomoewjeszczebezpieczniejszymksztatowaniuwarunkwtransakcjizpodmiotamipowizanymi.

Aneta Baejewska-Gaczyska

Partner

+48225578996

aneta.blazejewska-gaczynska@pl.ey.com

Wstp

Cenytransferowewnajnowszymorzecznictwiesdwadministracyjnych|3

1. Dokumentacje cen transferowych cigle pod lup organw podatkowych

Podatnicydokonujcytransakcjizpodmiotamipowizanymimajobowizeksporzdzaniadokumentacjipodatkowejwynikazart.9austawyzdnia15lutego1992opodatkudochodowymodosbprawnych(Dz.U.z27czerwca2014poz.851zezmianami;dalej:ustawaoCIT).Mimoezarwnookolicznociprowadzcedopowstaniaobowizkudokumentacyjnego,jakizawartodokumentacjisopisanewprzepisach,ichzastosowaniewpraktycewcirodziwielewtpliwocipodatnikw.

Tematykadokumentowaniatransakcjiwewntrzgrupowychjestodduszegoczasujednymzgwnychobszarwzainteresowaniamidzynarodowego(OECD)ilokalnego.

OECDjestwtrakciepracnadnowymstandardemdokumentowaniatransakcjiwewntrzgrupowychwramachInicjatywy13PlanuDziaaOECDwzakresieErozjiBazyPodatkowejiTransferuDochodw(inicjatywaBEPS-Base Erosion and Profit Shifting).

Przedstawiciele Ministerstwa Finansw aktywnie uczestnicz w pracach OECD, deklarujc ch wdroenia ich rezultatw w Polsce.

Efektemtychdziaajestprojektustawyzmieniajcypodejciedodokumentowaniatransakcjiwewntrzgrupowych,ktryjestobecniedyskutowany.

Nowelizacjaprzepiswmazapewnim.in.wiksztransparentnorelacjitransakcjiwewntrzgrupowych,atymsamymprzyczynisidozwikszeniaefektywnocikontrolitakichrozlicze.

Chociawprowadzenieznowelizowanychregulacjiplanowanejestna2017rok,juterazwidzimywzrostzainteresowaniaorganwpodatkowychjakociinformacjiprzedstawianychwdokumentacjicentransferowych.Dlategowartoledzinabieconajnowszeorzecznictwo.

Cenytransferowewnajnowszymorzecznictwiesdwadministracyjnych|5

Przepisyart.9austawyoCITorazart.25austawyoPITwskazuj,edokumentacjacentransferowychpowinnabysporzdzonadlatransakcji,ktrejwartowynikajcazumowylubrzeczywiciezapaconawrokupodatkowymprzekroczyokrelonewartoci.Wprzypadkuwiadczeniausug,sprzedaylubudostpnianiawartociniematerialnychiprawnychzastosowanieznajdujelimit30tys.euro.Dlapozostaychtransakcji(np.zakup/sprzedatowarw)limittenwynosi50tys.eurolub100tys.euro(wzalenociodtego,jakksztatujesirelacjamidzywartocitransakcjiakapitaemzakadowym).Dlazapatynalenocinarzeczpodmiotuzlokalizowanegowrajupodatkowymlimitwynosi20tys.euro.

W rzeczywistoci z uwagi na brak ustawowej definicji transakcji oraz stosowanie zrnicowanej praktyki w tym zakresie przez wadze skarbowe jednoznaczna identyfikacja transakcji podlegajcych obowizkowi dokumentacyjnemu jest utrudniona. Doktryna rwnie nie daje jednoznacznych odpowiedzi.

Jednorodne usugi

ZgodniezwyrokamiNSA(z15stycznia2013orazz10maja2012)obowizeksporzdzeniaprzezpodatnikadokumentacjicentransferowychdlatransakcjiniematerialnychpowstaje,jeeliwarto wszystkich wiadczonych usug tego samego rodzaju z tytuu transakcji z podmiotem powizanym przekroczya kwot30tys.euro.NSAzaznaczyrwnie,ejelipodatnikzawarkilkatransakcjiztymsamympodmiotempowizanym,aleodnoszsionedornychwiadcze,dlaktrychustalonorneceny,niemaobowizkusumowaniawartocitakichtransakcjinapotrzebyustalenialimitwdokumentacyjnych.

Grupowanie transakcji z tym samym podatnikiem

Niezalenieodpowyszegosposobudefiniowaniatransakcjiwdoktrynieistniejerwnieodmienny,restrykcyjnypogld(nieprawomocnywyrokWSAz25lipca2012),zktregowynika,epojcie rodzaju transakcji odnosi si jedynie do rozrnienia pomidzy transakcj towarow a usugow:skoro limit 30 tys. euro obejmuje transakcje, ktrych przedmiotem jest wiadczenie usug, sprzeda lub udostpnianie wartoci niematerialnych i prawnych, w ramach tych transakcji naley porusza si ustalajc, czy limit powyszy zosta przekroczony. W rezultacie usugi bez wzgldu na to czego dotycz, stanowi wiadczenia tego samego rodzaju. Sd zauwaa, e przepis art. 9a ust. 2 (ustawy o CIT) nie wspomina o wiadczeniach jednorodnych czy te wiadczeniach tego samego rodzaju.Jedyne grupowanie, to wanie owo przypisanie transakcji do poszczeglnych limitw.

Wpraktyce,zgodniezprezentowanymprzezWSApogldem,wszystkietransakcjeusugowe(lubtransakcjetowarowe)zdanympodatnikiemwymagajsporzdzeniadokumentacjicentransferowych,oileichcznawartowrokupodatkowymprzekroczylimitydokumentacyjne.WopiniiWSAodmienno usug tak rnych jak dystrybucja paliw gazowych oraz najem (dzierawa) nieruchomoci nie budzi wtpliwoci, chocia co naley zaznaczy wci s to usugi, a wic wiadczenia tego samego rodzaju.

PodobnestanowiskozajWSAprawomocnymwyrokiemz9lutego2012wskazujc,eodrbnepodejciedoustalanialimitwdokumentacyjnychdlarnychwiadczeztymsamymkontrahentem(wiadczenieusugkadrowo-pacowychorazudostpnienieznakutowarowego)zaprzeczaratio legisinstytucjidokumentowania

Dokumentacje cen transferowych cigle pod lup organw podatkowych

1.1. Dla jakich transakcji sporzdza dokumentacj cen transferowych?

sygn. akt II FSK 1052/11

sygn. akt II FSK 1893/10 oraz II FSK 1894/10

sy

Recommended

View more >