#01 28.01.2013

Download #01 28.01.2013

Post on 26-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Redaktornaczelny: Grzegorz Kozicki Korekta: Dominika Kozik Wydawca: Strefa Biznesu Media Centrum s.c., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice NIP:634-276-78-48

  tel. (32) 781-11-58 fax (32) 781-11-57 e-mail:redakcja@strefa-gospodarki.pl DTP: STP KorGraf S.C. Katowice

  Fir ma cu kier ni cza So li dar no Sp. z o.o. Grand Prix Pro gra mu Pol ska Ja ko 2012

  Wyrobyw czekoladzie,czekoladki,praliny,bombonierki,tofmleczne,krwki,ciasteczkatolistagwnychgrupasortymentowychofertySolidarnoci.Od ponad 60latdziaana rynkujakojedenz producentwwyrobwcukierniczychw Polsce.Jestznani cenionw krajui za granicmark.

  Szeroka gama produktwgwarantuje klientommoli-wo wyboru ulubionychsmakw i ksztatw czeko-ladek oraz zadowoleniez zakupu zawsze dobregowyrobuw atrakcyjnymopa-kowaniu.Podstawowymka-pitaem firmy jest jakoprodukowanych wyrobw,a najwaniejszymcelemzdo-byciezaufaniaklientw.Wy-jtkowadbaoo zrnico-wane gusta konsumentwprzejawiasiw bardzosze-rokiej gamie asortymentu.Wiele produktw zasugujejuna miano klasyki sma-kw.liwkaNaczowskaw czekoladzie, ZotyOrzech czy czekoladkiDelfina P., Toffino tomarkiod latobecnena ryn-kui docenianeza smakorazjako przez coraz wikszgrup klientw. DoskonajakowyrobwSolidarno-ci zapewnia zastosowanienajnowoczeniejszych tech-nologii oraz oryginalne re-cepturyopracowanew labo-ratoriachfirmy.Do produkcjiwykorzystywanessurowceopatrzone certyfikatami do-

  puszczajcymido ichsprze-day w krajach Unii Euro-pejskiej i na caymwiecie.Dziaalno Firmy prowa-dzona jest zgodnie z nor-m ISO 9001 HACCP wgISO 22000 i standardamiIFS i BRC.Wysoka jakoproduktw zapewnia firmiebardzo dobr pozycj nawiatowych rynkach. Kon-sekwentniebudowanajestre-putacjaprzedsibiorstwaja-ko solidnego partnera dlaklientwi kontrahentw,nie-zbdnado realizacjiplanwsprzedaowych.Wyrobypodmark Solidarno znaji cenikonsumenciz caegowiata. Jako, silna markai zadowolenieklientatoprio-rytety,ktrychrealizacjaza-pewniaFirmieCukierniczejSolidarnomocn i stabil-npozycjnakrajowymi za-granicznym rynku, wszyst-kie dziaania prowadzonew tym zakresie zostay za-uwaone i docenione skut-kujcprzyznaniemlubelskiejfirmietytuuGrandPrixpro-gramu Polska Jako 2012.

  Mi cha czy czy o

  Marka Powerade, serdecznie dzikuje za okazane zaufanie i nagrodzenie naszego produktu zotym godemKONSUMENCKI LIDER JAKOCI 2012.

  Pastwa opinia jest dla nas niezwykle cenna, a wyrnienie naszej marki jako lidera w swojej kategorii traktujemy jako zaszczyt i powd do dumy. Mamy nadziej, e Powerade dalej bdzie pomaga wszystkim aktywnym w treningach i codziennych sportowych zmaganiach.

  Dlaczego konsumenci wybieraj Powerade? POWERADE jest jednym z najwikszych sprzymierzecw osb uprawiajcych sport. Pozwala wiczcym duej utrzyma optymaln form i da z siebie jeszcze wicej, dziki czemu stale mog realizowa swoje sportowe pasjei poprawia swoje wyniki. Napj przeznaczony jest zarwno dla tych, ktrzy trenuj zawodowo, jak i dla amatorw, zwaszcza uprawiajcych dyscypliny o duej intensywnoci.

  Powerade to napj izotoniczny opracowany przez specjalistw. Spoywany podczas wysiku pozwala wyrwnywa poziom pynw oraz uzupeni poziom energii i czterech traconych wraz z potem skadnikw mineralnych: sodu, potasu, magnezu i wapnia. Ich ubytek podczas wysiku niekorzystnie wpywa na

  jest bl mini i zmczenie. Dlatego tak wane jest ich uzupenianie. Sd pomaga zatrzyma pyn w organizmie oraz zachowa odpowiedni temperatur ciaa. Przy dugotrwaym wysiku jego poziom znacznie si obnia, co prowadzi do powanych nastpstw zdrowotnych. Potas jest niezbdny do syntezy biaek i wpywa na prawidowy rytm serca. Wap aktywuje skurcz mini oraz wpywa na prawidow struktur koci. Z kolei magnez odpowiada za odpowiednie przekazywanie impulsw nerwowych.

  POWERADE = nawodnienie + uzupenienie energii+ skadniki mineralne

  Napoje izotoniczne zostay opracowane tak, aby jak najmniej obciay odek i nie powodoway u osoby wiczcej uczucia cikoci. Ich dodatkow przewag jest optymalne, czyli zblione do tego wystpujcego w osoczu krwi, stenie czsteczek i skadnikw mineralnych. To oznacza, e Powerade jest niezwykle atwo wchaniany z przewodu pokarmowego i szybko przywraca rwnowage wodn organizmu.

  Nie bez znaczenia s take walory smakowe napoju Powerade. Smak ma kluczowy wpyw na zdolno

  organizmu do konsumpcji, zwaszcza kiedy trzeba dostarczy duych iloci pynw tak jak podczas

  30-70% pynw traconych w czasie treningu jest uzupenianych, wic wikszo z nas koczy trening w stanie umiarkowanego lub nieodpowiedniego nawodnienia. Dlatego tak wane jest, aby dba o odpowiednie nawodnienie organizmu przed, w trakcie i po wysiku.

  Napj izotoniczny powinien sta si nieodcznym elementem wyposaenia sportowca, jak buty czy specjalny strj. Trzeba te pamita, e wysiek nie koczy si wraz z miniciem linii mety czy ostatnim wiczeniem.

  Odpowiednia regeneracja to pierwszy etap kolejnego treningu. Dziki swojemu skadowi Powerade pomaga przywrci odpowiedni poziom pynw w organizmie. W efekcie krcej odpoczywamy, a na nastpny trening stawiamy si w lepszej formie.

  Wicej informacji na:www.powerade.pl i Facebook.com/PoweradeBieganie

  REKLAMA

  DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.strefa-gospodarki.pl NR 1 (22) 28 stycznia 2013 r.

 • www.strefa-gospodarki.pl DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNYE2REKLAMA

  REKLAMA

  O suk ce sach r my roz ma wia my

  z KRZysZ TO fem

  KRZe mIe nIem, Dy rek to rem

  ds. Tech nicz nych

  w Ter mo Or ga ni ce Sp. z o.o.

  W czym tkwi sia styropianw

  Termo Organika, dlaczego kon-

  sumenci wskazali Pastwa pro-

  dukty jako najlepsze na rynku?

  Nasza firma zdecydowanie wy-rniasina tlebranywyjtkowdbaocio jakoorazinnowacyj-noswoichproduktw.Konsekwent-nieulepszamynaszeproduktyw opar-ciuo nowetechnologieorazwasne,oryginalnerozwizanianiedostpnedla innych.Wartowiedzie, ena-szewszystkie styropiany posiadajrekomendacje Instytutu TechnikiBudowlanej,a od niedawnazdoby-wajbardzotrudnyrynekniemiec-ki. Tym bardziej cieszy, e naszadbaoo jakowyrobwstyropia-nowychzostaadocenionaprzezkon-sumentw. Produkujeciernerodzajesty-

  ropianw, czymgbyPannieco

  przybliyichspecyfik?

  Oferujemyrnestyropiany,ktrepozwalajocieplidowolnyfragmentbudynkuod fundamentwapo dach.Przykadowo, srebrzystoszare pytyz dodatkiem grafitu, zdaj wietnieegzaminw budownictwieenergoosz-czdnym.Ocieplononimim.in.pierw-szyw Polscebudynekpasywny,spor-tow hal pasywn oraz unikalnyw wiatowejskalikocipasywny.Pomaraczowe pyty styropianowe

  sznwniezwykleodpornena wa-runki atmosferyczne.Nasi naukow-cyograniczyliwpywpromieniUVna styropianprzezzastosowanieopa-tentowanychdodatkw.Nasznajpo-pularniejszy produkt, kropkowanyDalmatyczyk z duym zapasemspeniawszelkieobowizujcew Eu-ropienormybudowlane.Jestemyfir-m,ktrastalekontrolujegwnepa-rametryprodukowanegostyropianu,np.przewodnocieplni odpornona ciskanie. Czyrok 2013bdzierokiemno-wociczyraczejcigymudosko-

  nalaniemaktualnejoferty?

  Chcemypromowawasny,kom-pletnysystemociepleTermoOrga-nika.Tozestawwszystkichmateria-w(pytystyropianowe,kleje,farby,tynkii siatki),ktrypozwalana stwo-rzenieodpowiedniejochronyciepl-nejcianbudynku.Jegozastosowa-nie daje gwarancj oszczdnocina ogrzewaniu i szybki zwrot pie-nidzyzainwestowanychw ocieple-nie.Wszystkieelementynaszegosys-temu poza tym, e s wysokiejjakoci towzajemnie si uzupe-niaj, doskonale do siebie pasuji w efekciepozwalajna uzyskaniewysokichstandardwbudowlanych.System tejklasymoekilkukrotniezmniejszy zuycie energii w sto-sunkudo domunieocieplonego lubocieplonego tylko cienk warstwizolatora.Wierz, e system staniesi budowlanym hitem sprzedayw 2013roku.

  GRZeGORZKOZiCKi

  Polacywybralinajlepszestyropiany

  Ter mo Or ga ni ka zdo by a I miej sce w ogl no pol skim Pro gra mieKon su menc ki Li der Ja ko ci 2012 w ka te go rii Pro du cen ci sty -ro pia nu. To ko lej na na gro da i sy gna z ryn ku po twier dza j cypo zy cj li de ra oraz wy so k ja ko pro duk tw kra kow skiej r my.

  Byodpowiedzialnympracodawcnaprawdwarto!

  OdpowiedzialnyPracodawcaLi-derHR 2013tooglnopolskiPro-gram z obszaru human resources(HR).Jegocelemjestupowszech-niane oraz propagowanie waci-wychwzorcw,modeli i strategiidziaaw zakresiepolitykiperso-nalnejorazstrategiiintegracjisprawpersonalnych ze sprawamibizne-sowymi.ZasadniczczPro-gramustanowiwyonienienajlepszych pracodaw-cww poszczeglnychregionach Polski orazichpromocjaprasowa.Zarwnouczestnicy,jaki laureaci Programu,w czasiejegotrwania,pre-zentowanisna amach Stre -fy Go spo dar ki,dodatkudoDzien -ni ka Ga ze ty Praw nej orazna portaluwww.strefa-gospodarki.pl

  Programadresowanyjestdo firmprowadzcych swoj dziaalnona tereniePolski i cechujcych siszczeglndbaocio warunkipra-cyorazrozwjpracownikw.Gw-nym kryterium wyboru laureatwProgramujestszerokorozumianaja-ko zatrudnienia, w skad ktrejwchodzm.in.: przestrzeganiepra-wapracy,przestrzeganieprzepisw

  BHP,moliwopodnoszeniakwa-lifikacjipracownikw,dynamikaroz-wojukadry,reputacjapodmiotugo-spodarczego,dynamikazatrudnienia,systemmotywacyjny, a take spo-ecznaodpowiedzialnobiznesu.

  Promowanie si godem Od-powiedzialny Pracodawca Li-der HR 2013 jest doskona

  inwestycj w dalszy, dyna-miczny rozwj firmy.Przyznany tytu jestwiarygodn gwaran-cjrzetelnoci,solid-noci i wysokiejpozycjirynkowejlau-reata. Dodatkowo jest

  doskonaymnarzdziempomocnymw pozyskiwaniu

  nowychpracownikw przyzna-nytytui godopotwierdzaj,ilaureat jestpracodawcgodnympolecenia stanowi to czytelnyprzekazdlaosbszukajcychza-trudnienia.

  Tytu Odpowiedzialny Praco-dawca Lider HR 2013 brzmidumnie. Firmy legitymujce sinim,charakteryzujenietylkowzor-cowa postawa wobec pracowni-kw,aletakeproduktywno,kre-atywnoorazinnowacyjno.

  Wraz

Recommended

View more >