zakon o upravnim sporovima bih - advokat- upravni spor moإ¾e se pokrenuti i kada se radi o...

Download Zakon o upravnim sporovima BiH - advokat- Upravni spor moإ¾e se pokrenuti i kada se radi o upravnoj

Post on 30-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Advokatska kancelarija Prnjavorac | http://www.advokat-prnjavorac.com

  1

  ZAKON

  O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

  SL. GLASNIK 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10

  PREIENI TEKST

  - Ovo je neslubena preiena verzija navedenog zakona, to je potrebno imati u vidu pri njegovom koritenju -

  I - OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.

  Radi ostvarivanja sudske zatite prava graana, preduzea, drutava, ustanova i drugih pravnih lica u Bosni i Hercegovini, ovim zakonom utvruju se pravila upravnog spora u kojem se odluuje o zakonitosti pojedinanih i opih konanih upravnih akata donesenih na osnovu zakona pri vrenju javnih funkcija institucija Bosne i Hercegovine kojim se rjeava o pravima i obavezama graana i pravnih lica.

  lan 2.

  Pravo pokretanja upravnog spora ima:

  1) graanin ili pravno lice ako je konanim upravnim aktom povrijeeno neko njegovo pravo ili neposredni lini interes zasnovan na zakonu;

  2) ako je konanim upravnim aktom povrijeen zakon na tetu Bosne i Hercegovine ili je povrijeen zakon u korist pravnog lica ili graanina, upravni spor moe pokrenuti Pravobranilac Bosne i Hercegovine;

  3) dravni slubenici ako je konanim upravnim aktom povrijeeno njihovo pravo iz radnog odnosa;

  4) grupe koje zastupaju kolektivne interese (udruenja i fondacije, korporacije, sindikati) ako su konanim upravnim aktom povrijeena njihova prava ili kolektivni interesi koje zastupaju;

  5) organ uprave, sluba za upravu, poslovna jedinica preduzea (drutva), naselje ili grupa lica i sl., iako nemaju svojstvo pravnog lica, mogu pokrenuti upravni spor, ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rjeavalo u upravnom postupku;

 • Advokatska kancelarija Prnjavorac | http://www.advokat-prnjavorac.com

  2

  6) u sluaju iz take 2. ovog stava svi organi uprave, slube za upravu i pravna lica duni su o takvim aktima, kad za njih saznaju, obavijestiti nadlenog pravobranioca ili drugi zakonom ovlateni organ.

  Upravni spor moe pokrenuti i ombudsmen za Bosnu i Hercegovinu, a i intervenirati u postupku koji je u toku kad u vrenju poslova iz svoje nadlenosti nae da je konanim upravnim aktom povrijeeno ljudsko dostojanstvo, prava i slobode graana zagarantovani Ustavom Bosne i Hercegovine i instrumentima navedenim u Aneksu I. Ustava Bosne i Hercegovine.

  lan 3.

  Presude suda Bosne i Hercegovine, donesene u upravnim sporovima, su konane i obavezujue u skladu s odredbama ovog zakona.

  lan 4.

  Institucije Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona, su: ministarstva Bosne i Hercegovine i njihova tijela, javne agencije, javne korporacije, Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica osnovana Sporazumom izmeu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prijenosu nadlenosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/04, 32/05 i 14/06), (u daljnjem tekstu: Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica), institucije Brko Distrikta Bosne i Hercegovine i druge organizacije utvrene zakonom drave Bosne i Hercegovine koje vre javna ovlatenja, koja su Ustavom Bosne i Hercegovine odreena u nadlenost Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadlena institucija).

  II - NADLENOST

  lan 5.

  Upravne sporove rjeava Upravno odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud).

  lan 6.

  Sud odluuje po tubama protiv konanih upravnih akata institucija Bosne i Hercegovine iz lana 4. ovog zakona.

  lan 7.

  U upravnim sporovima Sud odluuje u vijeu sastavljenom od trojice sudija, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno.

  U upravnim sporovima pokrenutim protiv rjeenja o stavljanju stranca pod nadzor odluuje sudija pojedinac.

  III - UPRAVNI SPOR

 • Advokatska kancelarija Prnjavorac | http://www.advokat-prnjavorac.com

  3

  lan 8.

  Upravni spor moe se voditi samo protiv konanog upravnog akta i konanog akta Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica.

  Konani upravni akt, u smislu ovog zakona, jeste akt kojim nadlena institucija iz lana 4. ovog zakona, rjeava o izvjesnom pravu ili obavezi graanina ili pravnog lica u nekoj upravnoj stvari (u daljem tekstu: konani upravni akt).

  lan 9.

  Upravni spor moe se pokrenuti samo protiv konanih upravnih akata koje su donijele institucije iz lana 4. ovog zakona.

  Upravni spor moe se pokrenuti i kada se radi o upravnoj utnji institucije iz lana 4. ovog zakona (administrativna utnja), pod uslovima predvienim lanom 21. ovog zakona.

  lan 10.

  Upravni spor ne moe se voditi:

  1) protiv konanih upravnih akata donesenih u stvarima u kojima je sudska zatita osigurana van upravnog spora;

  2) protiv konanih upravnih akata donesenih u stvarima o kojima se po izriitoj odredbi zakona ne moe voditi upravni spor;

  3) u stvarima o kojima neposredno na osnovu ustavnih ovlatenja odluuju Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine ili Predsjednitvo Bosne i Hercegovine.

  U stvarima iz take 2. stava 1. ovog lana, moe se voditi upravni spor kad je nadlena institucija pri donoenju konanog upravnog akta prekoraila granice svoje nadlenosti.

  lan 11.

  Konani upravni akt moe se pobijati:

  1) ako u aktu nije primijenjen ili je nepravilno primijenjen zakon Bosne i Hercegovine, odnosno propis zasnovan na zakonu ili opi akt, pri vrenju dunosti nadlenih institucija;

  2) ako je akt donijela nenadlena institucija Bosne i Hercegovine;

  3) ako u upravnom postupku koji je prethodio donoenju akata nije postupljeno po pravilima postupka, a naroito ako injenino stanje nije potpuno i pravilno utvreno, ili ako je iz utvrenih injenica izveden nepravilan zakljuak u pogledu injeninog stanja;

 • Advokatska kancelarija Prnjavorac | http://www.advokat-prnjavorac.com

  4

  4) ako je nadlena institucija, rjeavajui po slobodnoj ocjeni, prekoraila granice ovlatenja koja su joj data pravnim propisima i suprotno cilju u kojem joj je ovlatenje dato.

  lan 12.

  Tuba za pokretanje upravnog spora ne odgaa izvrenje pobijanog konanog upravnog akta, ako Sud drugaije ne odlui.

  U upravnom sporu moe se traiti:

  1) da se utvrdi da je pobijani konani upravni akt u suprotnosti sa zakonom i da se poniti;

  2) da se, po potrebi, tuiocu prizna pravni status i pravo na povrat u preanje stanje prije izvrenja pobijanog konanog upravnog akta;

  3) da se utvrdi odgovornost uprave, ukljuujui i obavezu plaanja naknade za nastalu tetu;

  4) da se odredi ispunjavanje zakonskih obaveza, ako se radi o neinjenju od strane uprave ili javnih agencija.

  lan 13.

  U upravnom sporu moe se traiti i povrat oduzetih stvari, kao i naknada tete koja je tuiocu nanesena izvrenjem konanog upravnog akta koji se pobija.

  lan 14.

  Tuilac u upravnom sporu moe biti graanin, pravno lice i druga lica iz lana 2. ovog zakona pod uslovima utvrenim u toj odredbi.

  lan 15.

  Kada je graaninu koji je ulanjen u neku drutvenu organizaciju ili udruenje graana, koje, prema svojim pravilima (statut), ima zadatak da titi odreena prava i interese svojih lanova, konanim upravnim aktom povrijeeno koje takvo pravo ili interes, ta drutvena organizacija, odnosno udruenje graana moe, po pismenom pristanku svog lana, u njegovo ime podnijeti tubu i voditi upravni spor protiv takvog upravnog akta.

  Organizacija, odnosno udruenje iz stava 1. ovog lana moe u svakom stadiju postupka, s pravima sporednog umjeaa, stupiti u ve pokrenuti spor na strani takvog graanina i u njegovu korist preduzimati sve radnje i upotrebljavati sva pravna sredstva, ukoliko to nije u suprotnosti s izjavama i postupcima samog graanina.

  lan 16.

 • Advokatska kancelarija Prnjavorac | http://www.advokat-prnjavorac.com

  5

  Tree lice kojem bi ponitenje pobijanog konanog upravnog akta neposredno bilo na tetu (zainteresirano lice) ima u sporu poloaj stranke.

  lan 17.

  Tuena strana u upravnom sporu je institucija Bosne i Hercegovine iz lana 4. ovog zakona iji se konani upravni akt pobija.

  lan 18.

  Tuba, po pravilu, ne spreava izvrenje konanog upravnog akta protiv koga je podnesena, ako zakonom nije drukije odreeno.

  Po zahtjevu tuioca, nadlena institucija za provoenje izvrenja pobijanog konanog upravnog akta, odgodit e izvrenje do konane sudske odluke, ako bi izvrenje nanijelo tuiocu tetu koja bi se teko mogla popraviti, a odgaanje nije protivno javnom interesu niti bi se njime nanijela vea nenadoknadiva teta protivnoj stranci. Uz zahtjev za odgaanje mora se priloiti dokaz o podnesenoj tubi. Po svakom zahtjevu nadlena institucija mora donijeti rjeenje najkasnije u roku od tri dana od prijema zahtjeva za odgodu izvrenja.

  Nadlena institucija iz stava 2. ovog lana moe i iz drugih razloga odgoditi izvrenje pobijanog konanog upravnog akta do konane sudske odluke, ako to javni interes dozvoljava.

  Pod uslovima iz st. 2. i 3. ovog lana o odgaanju izvrenja konanog upravnog akta protiv kojeg je podnesena tuba moe odluiti i Sud kome je tuba podnesena, ako to pismeno zatrai tuilac.

  IV - POSTUPAK

  lan 19.

  Upravni spor pokree se tubom.

  Tuba se podnosi u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac tube obavijeten, odnosno kada je primio pobijani konani upravni akt ili rjeenje, odnosno od dana objavljivanja pobijanog propisa.

  Rok iz stava 2. ovog lana vai i za pravobranioca Bosne i Hercegovine, odnosno ombudsmena Bosne i Hercegovine kada su ovlateni za podnoenje tube.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, tuba protiv rjeenja o stavljanju str

Recommended

View more >