Walvissenflyer2009 lr

Download Walvissenflyer2009 lr

Post on 21-Jan-2015

44 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Verantwoord walvissenen dolfijnen spottenin de AzorenIn samenwerking metMeer informatie:www.dolphinfund.euwww.jaarvandedolfijn.nlKust &amp; Zee zet zich in voor de kust ende zee en is initiatiefnemer van hetDolphin Fund.www.kustenzee.nlinfo@kustenzee.nlNova Atlantis doet onderzoek naar allewalvissen- en dolfijnensoorten om hunleefgebied op de Azoren te beschermen.www.nova-atlantis.infoinfo@nova-atlantis.infoHet IFAW zet zich in voor dierenwelzijnover de hele wereld. De bescherming vande walvissen is een belangrijk thema.www.ifaw.nlinfo-nl@ifaw.orgDe fotos zijn beschikbaar gesteld door:IFAWDeze folder is gedrukt op 100 procentgerecycled papier.TUI Nederland - Duurzaam ToerismePostbus 157, 2280 AD Rijswijkduurzaamtoerisme@tui.nlwww.tuinederland.nl/duurzaamtoerismeWereldwijd zijn 75 soorten walvissen en dolfijnen bekend. In de wateren rondde Azoren leven tenminste 25 verschillende walvisachtigen die in het gebiedvoedsel zoeken, rusten, paren en baren. De volgende walvissen en dolfijnenworden regelmatig bij de Azoren gespot:WalvissenDwergvinvisPotvisBultrugNoordse vinvisGewone vinvisBlauwe vinvis DolfijnenGewone dolfijnGevlekte dolfijnGestreepte dolfijnSnaveldolfijnRissos dolfijn/ Grijze dolfijn/GramperTuimelaarSowerbys spitssnuitdolfijnCuviers spitssnuitdolfijnButskopDwergpotvisOrkaZwarte zwaardwalvisIndische griendenDeze merken van TUI Nederlandverzorgen uw vakantie:Van jacht naar beschermingWalvissen spelen al eeuwenlang eenbelangrijke rol in de geschiedenis vande Azoren. Sinds 1700 vormde dewalvisjacht de voornaamste bron vaninkomsten voor de eilandbewoners,maar in 1985 maakte een inter-nationaal verbod op de walvisjachteen einde aan deze activiteit. Deeilandbewoners hebben daarna inhet walvistoerisme een duurzaamalternatief gevonden.Voedsel, rusten, paren en barenDe eilanden van de Azoren zijn van groot belang voor het ecosysteem van deNoord-Atlantische oceaan. Het enorme aanbod van voedsel in de zee is debelangrijkste reden dat hier veel verschillende walvissen en dolfijnen voorkomen.Dolfijnen en walvissenflyer2009.indd 1 11-03-2009 14:59:49</li></ul> <p> 2. Rond de Azoren leven vele soorten walvissenen dolfijnen. Het spotten van deze dieren is hier dan ookerg populair. Boek een excursie echter altijd via uw reis-leiding, want alleen dan bent u er zeker van dat deze opeen goede manier wordt uitgevoerd. TUI Nederland zetzich namelijk actief in om ervoor te zorgen dat we nietalleen nu, maar k in de toekomst van de vele soortenwalvissen en dolfijnen kunnen genieten. Wat wij daar alsreisorganisatie precies aan doen, en wat u als vakantie-ganger zelf bij kunt dragen, leest u in deze folder.Welkom op de Azoren, ht paradijs voor liefhebbers van walvissen en dolfijnen!De richtlijnen van TUI NederlandDe gecontracteerde whale-watch aanbiedersvoldoen aan de volgende richtlijnen van TUINederland:De aanbieder houdt zich aande regels.1.De aanbieder volgt de regionale wet-geving en de TUI Richtlijnen voor verant-woord walvistoerisme;2.De aanbieder beschikt over eenvergunning om het spotten vanwalvissen te mogen aanbieden;3.Het zwemmen met walvis-sen en dolfijnen verstoorthet natuurlijke gedragvan de dieren. De aan-bieder biedt het zwem-men met walvissenen dolfijnen in het wilddaarom niet aan.U heeft een leerrijke ervaring.4.Om meer te leren over de walvissen endolfijnen in hun leefomgeving is eennatuurkundige gids aan boord;5. De aanbieder is verplicht een educatiefprogramma samen te stellen. U krijgt onderandere uitleg over verantwoord walvis-toerisme en meer achtergrondinformatie;6.Er is extra informatie, zoals boeken,aanwezig voor u en het personeel omnog meer te weten te komenover de dieren.De dieren worden nietgestoord door de boot.7.De boot mag alleen varen in het gebiedaan de flank van de walvissen endolfijnen (de voorzorgzone). De bootmag walvissen naderen tot 100 meterafstand, dolfijnen tot 50 meter;8.De boot moet alert zijn in de voor-zorgzone. Deze zone is bij walvissenop 100-300 m; 50-150 m bij dolfijnen;9.Boten dienen op minimaal 500 meterafstand van dieren te blijven die aan hetrusten, het baren of bewegingloos zijn;10.Er mogen niet meer dan drie boten inde voorzorgzone zijn;11.Dieren met kalveren moeten alle rust enruimte hebben om hun kalf op te voeden.De boot blijft op minimaal 300 m afstand;12.De boot mag niet langer dan vijftienminuten in de buurt van eenzelfdegroep walvissen of dolfijnen blijven;13.Om botsingen te voorkomen, mag deboot de dieren niet recht van voren ofrecht van achteren benaderen. De bootvaart altijd schuin van achteren (in eenhoek van 60) naar de dieren toe;14.De activiteit stopt als de dieren tekenenvan verstoring tonen, zoals: weg zwemmen van de boot, het regelmatig veranderen van richting of snelheid, overhaastig duiken en assertief gedrag, zoals het slaan met de staart en het trompet spuiten;15.Het achtervolgen, inhalen, insluiten enscheiden van de dieren is verboden;16.De maximumsnelheid is twee knopen;17.Het is niet toegestaan om geluid vanwalvissen en dolfijnen na te bootsen;18.Dolfijnen vinden het leuk om mee tezwemmen op de boeggolf van eenboot (bow riding). Het is een gevaar-lijk spel als de bootsman niet goedoplet en wordt daarom ontmoedigd;19.Het materiaal (de boot en motor) mag dedieren nooit kunnen verwonden;20.De aanbieder reduceert zoveel moge-lijk water, energie, geluid en afval.60Niet recht van vorenbenaderenNiet recht van achterbenaderenVerboden gebied200 m300 m100 mVoorzorg-zone60Niet recht van vorenbenaderenNiet recht van achterbenaderenVerboden gebied100 m150 m50 mVoorzorg-zoneVerantwoord walvistoerismeHet walvistoerisme in de Azorenheeft zich de laatste jaren in een raptempo ontwikkeld. Het aantal toeris-ten dat walvissen en dolfijnen in hunnatuurlijke omgeving wil bewonderen,stijgt jaarlijks. De dieren worden doordeze populariteit echter regelmatiggestoord in hun natuurlijke gedrag.Deze verstoring kan nadelige gevolgenhebben: het veroorzaakt stress en ver-wondingen, verhindert de voortplantingen kan de dieren zelfs verjagen naarandere delen van de oceaan.TUI Nederland heeft daarom richt-lijnen voor het verantwoord spottenvan walvissen en dolfijnen opgesteld.Deze voorschriften voldoen aaninternationale richtlijnen voor verant-woord walvistoerisme en zijn strikterdan de regionale wetgeving in deAzoren.De whale-watch aanbieders dieonder contract staan van TUINederland hanteren deze richtlijnen.We raden u daarom aan een vandeze aanbieders voor het spottenvan walvissen te gebruiken. Uw reis-leiding is u graag van dienst bij hetboeken van een geschikte excursie.Hoe ook u kunt helpen...1. Houdt u aan alle regels en volg het advies van de begeleiders op;2.Het is uiteraard niet toegestaanom de walvissen en dolfijnen tevoeren en aan te raken. Dit geldtook voor het gooien van voor-werpen naar de dieren;3.Gooi geen afval in het water;4. Vraag de bootsman te stoppen als de dieren tekenen van verstoring tonen, zoals: wegzwemmen van de boot, het regelmatig veranderen van richting of snelheid, overhaastig duiken en agressief gedrag, zoals het slaan met de staart en het trompet spuiten.5.Vraag de bootsman nooit deregels te breken;6.Maak zo min mogelijk lawaai;7. Meld een overtreding! Helaas neemt nog niet elke bootsman of aanbieder de bescherming van de walvissen en dolfijnen serieus. Uw positieve en negatieve ervaringen helpen TUI Nederland gepaste maat- regelen te nemen om de dieren te blijven beschermen.Geef uw feedback door aan uwreisleiding of aan TUI Nederland viaduurzaamtoerisme@tui.nl. Vermelddaarbij de excursiedatum, de naamvan de aanbieder en de opmerking.Zwemmen met dolfijnenOp de Azoren wordt het zwemmen met dolfijnen als commercile activiteit aangeboden. Dezeactiviteit is niet zonder risico voor mens en dier. Dolfijnen zijn onvoorspelbare wilde dierenen kunnen u verwonden.Daarnaast verstoort het zwemmen het natuurlijke gedrag, de gezondheiden populatie van de dieren. Ga daarom niet zwemmen met wilde walvissen en dolfijnen.Het kan voorkomen dat de dierende boot van veel dichterbij naderendan in bovenstaande richtlijnen isbeschreven. Zolang de walvissenof dolfijnen hier zelf het initiatiefvoor nemen en de situatie ookzelf onder controle hebben, is uwexcursieaanbieder uiteraard nietin overtreding.Dolfijnen en walvissenflyer2009.indd 2 11-03-2009 14:59:51 </p>