truong truong dai. hoc. ha tinh - htu.edu.vn 07 qd ban hanh ke hoach...آ  hanh chinh cua nha...

Download TRUONG TRUONG DAI. HOC. HA TiNH - htu.edu.vn 07 QD ban hanh Ke hoach...آ  hanh chinh cua Nha truong,

Post on 29-Aug-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • - -- ----------

  VBND TtNH HATfNH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA vier NAMTRUONG D~I HQC HA TiNH DQc l~p - TI! do - H~nh phuc

  S6: Of IQD-TDHHT Ha ITnh, ngay oJ thang 01 ndm 2018QUYETDINH

  Ban hanh k~ hoach tuyen truyen cal each hanh chinhcua Truong D~i hQcHit Tinh nam 2018

  HIEU TRUONG TRUONG DAI HOC HA TiNH. . .Can cir DiSu l~ tnrong dai h9C ban hanh thea Quyet dinh s6 70/20 14/QD- TTg,

  ngay 10/12/2014 cua Thu tuong Chinh phu;Can cir Quy chS t6 chirc va hoat d9ng cua Truong Dai h9C Ha TInh ban hanh

  thea Quyet dinh s6 1328/QD-TDHHT ngay 07/10/2015;Can cir cong van s6 725/BNV-CCHC ngay 01 thang 3 nam 2012 cua B9 N9i vu

  vS viec huang d~n xay dung kS hoach cai each hanh chinh va bao cao cai each hanhehinh hang nam;

  Can cu Quyet dinh s6 837/QD-TDHHT ngay 28/11/2017 vS viec ban hanh kShoaeh cai each hanh ehinh nam 2018;

  Xet dSnghi cua Ban Cai eachhanh ehinhva Truong phong T6 chirc- Hanh chinh.

  QUYETDINH:

  Di~u 1. Ban hanh kern thea QuySt nay KS hO

 • UBND TINH HA TlNH CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAMTRUONG DAI HOC UA TiNH DQc I~p-Tl}' do - H~nh phuc

  KEHO~CHTuyen truyen cai each hanh chinh Truong D~i hoc Hit TInh nam 2018(Ban hanh kern thea Quyet ainh sci O? IQD- TDHHT ngay og thang 01 ndm 2018)

  I. M1)C TIEU, YEU cAu1. M1}c tieuNang cao nhan thirc cua cong chirc, vien chirc v~ y nghia, muc tieu, noi dung, giai

  phap t6 chirc thuc hien cai each hanh chinh; nhiem vu cua cac Khoa, B(> mon vaPhong, Ban, Trung tam va cac t6 chirc doan thS Nha tnrong trong viec thuc hien caieach hanh chinh nam 2018 cua Truong Dai h9C Ha TInh.

  2. Yeu c~u- Thirc hien cong tac tuyen truyen dam bao dung tien d(>d~ ra, dat hieu qua, thiet

  thuc.

  - Ph6 bien, tuyen truyen kip thai, thuong xuyen, phu hop voi yeu c~u, d~c diSm vanhiern vu cua dan vi chuyen mon,

  - KSt hop cong tac tuyen truy~n v6i vi~c th\1c hi~n KS hO,cong chuc, vien chuc va HSSV trong Nha truOng.

  III. NOI DUNG TUYEN TRUYEN

  DO'n vi DO'n vi ThO'i gianSTT NQidungtuyentruy~n ph8i thl}'c hi~nthl}'C hi~n hQ'p

  Tuyen truy~n, ph6 biSn t~m quantr9ng, y nghla, mvc tieu va tac Phong TCHC, Cac dan ThuOng

  1. d(>ng cua CCHC d6i v6i S\1 phat vi tflJCTT. CNTT xuyentriSn kinh tS - xa h(>i cua Nha thu(>ctruemg va nganh giao d\lc.

 • 2.

  Tuyen truyen, pho bien cac vanban cua Chinh phil, B9, NganhTrung irong:- Nghi quyet s6 30eINQ-CP ngay08/11/2011 cua Chinh phu banhanh Chuang trinh t6ng th~ caieach hanh chinh Nha mroc giaidean 2011-2020.- Cong van s6 725/BNV -CCHCngay 01 thang 3 nam 2012 cua B9NQi vu v~ viec huang d~n xaydung k~ hoach cai each hanhchinh va bao cao cai each hanhchinh hang nam.

  Cac danPhong TCHC,TT. CNTT vi true

  thuoc

  ThuOngxuyen

  3.

  Tuyen truyen, pho bien cac vanban cua tinh:- Chuang trinh cai each hanhchinh Nha mroc tinh Ha Tinh giaidoan 2012 - 2020.- K~ hoach cai each hanh chinhNha nuoc tinh Ha Tinh nam 2018.

  Cac danPhong TCHC,TT. CNTT vi tnrc

  thuoc

  ThuOngxuyen

  4.

  Tuyen truyen, pho bien cac vanban cua Truong (Long ghep vaocuoc h9P lien tich va chao co hangthang, giri email cho toan th~CBVC Nha tnrong):- K~ hoach cai cach hanh ehinhTruOng D~i h9C Ha Dnh nam2018.- K~ ho~ch tuyen truy~n cai eachhanh chinh, K ho~eh tv ki~m tracai cach hanh chinh Truong D~ih9C Ha Dnh nam 2018.

  Cac danPhong TCHC,TT. CNTT vi tIVe

  thuQc

  ThuOngxuyen

  Tuyen truyen mQt so nQi dungkhae- Tuyen truy~n, giao d\le v~ quy~nva nghla V\l cling nhu trach nhi~m,y thuc t6 chuc, ky lu?t, d~o duecong Vl,l eua nguoi cong chuc,vien chue trong bQ may hanhchinh nha nuac.- Tuyen truy~n, ph6 bin cae quydinh eua phap lu?t v~ tieu chuAn

  Cae danPhong TCHC,TT. CNTT vi trllC

  thuQc

  ThuOngxuyen5.

 • cong chirc, vien chirc; che d9tuyen dung, khen thuong, ky luat,che d9 dao tao, boi dirong, d~ batd6i voi cong chirc, vien chirc,- Viec thirc hien co ch~ mot cira,mot cira lien thong; viec img dungCNTT vao hoat dong cac co quan,dan vi.

  Cac dan vi tnrc thuoc c6 trach nhiem bam sat tinh hinh va nhiem vu cai eachhanh chinh cua Nha truong, chu dong thirc hien viec tuyen truyen, pho bien v~ cong

  tac cai each hanh chinh.

  Trong qua trinh t6 chirc thirc hien K~ hoach nay, nu c6 kh6 khan, virong mac

  d~ nghi cac dan vi phan anh qua phong T6 chirc - Hanh chinh d~ tong hop bao cao Nhatnrong xem xet, quyet dinh.,',L>:

  . s. Nguy~n Dinh ThQ