sposobnost produkcije biofilma od strane odabranih zavisno od vrste mikroorganizama, koliؤچine...

Download SPOSOBNOST PRODUKCIJE BIOFILMA OD STRANE ODABRANIH Zavisno od vrste mikroorganizama, koliؤچine dostupne

Post on 20-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U NIŠU

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

  Nikola Mladenović

  SPOSOBNOST PRODUKCIJE BIOFILMA OD STRANE

  ODABRANIH SOJEVA MIKROORGANIZAMA

  Master rad

  Niš, 2015.

 • UNIVERZITET U NIŠU

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

  SPOSOBNOST PRODUKCIJE BIOFILMA OD STRANE

  ODABRANIH SOJEVA MIKROORGANIZAMA

  Master rad

  Kandidat: Mentor:

  Nikola Mladenović 88 dr Zorica Stojanović-Radić

  Niš, 2015.

 • UNIVERSITY OF NIŠ

  FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS

  DEPARTMENT OF BIOLOGY AND ECOLOGY

  BIOFILM-FORMING ABILITY OF SELECTED MICROBIAL

  STRAINS

  Master thesis

  Candidate: Mentor:

  Nikola Mladenović 88 PhD Zorica Stojanović-Radić

  Niš, 2015.

 • ZAHVALNICA

  Najsrdačnije se zahvaljujem svojoj mentorki dr Zorici Stojanović-Radić

  prvenstveno na ugodnoj saradanji i

  pomoći tokom laboratorisjkih istraživanja, kao i na ukazanoj pomoći, razumevanju

  i strpljenju tokom izrade ovog rada.

  Beskrajnu zahvalnost dugujem svojim roditeljima, na neizmernoj

  ljubavi, moralnoj podršci i razumevanju tokom studiranja.

  Hvala.

 • Biografija

  Nikola Mladenović, rođen je 13.01.1989. godine u Vranju, gde 2004. godine

  završava osnovnu školu ”Radoje Domanović”. Iste godine upisuje srednju Poljoprivredno

  - veterinarsku školu ”Stevan Sinđelić”, smer veterinarski tehničar, koju završava 2008.

  godine. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, upisao je školske 2008/2009

  godine na Odseku za biologiju i ekologiju. Osnovne akademske studije završava 2012.

  godine sa zvanjem “biolog”. Iste godine upisuje master akademske studije, smer

  Biologija na istom fakultetu.

 • Sažetak

  Biofilm je zaštićena, sesilna zajednica mikroorganizama u kojoj oni pokazuju

  drugačije fenotipske osobine u odnosu na istu vrstu, koja raste u uslovima van

  biofilma. Sposobnost adhezije mikroorganizama na abiotičke i biotičke površine,

  međusobna komunikacija ćelija i posledično funkcionisanje kao celina su od velike

  važnosti u nastanku i preživljavanju biofilmova. Značaj biofilmova za čoveka je veliki,

  što je posebno istaknuto u medicini, jer je utvrđeno da su biofilmovi uzročnici velikog

  procenta hroničnih infektivnih bolesti.

  Cilj master rada je bio da se ispita sposobnost produkcije biofilma odabranih

  sojeva mikroorganizama u odnosu na tip podloge i koncentraciju dodatog šećera glukoze.

  Testirani sojevi su deo kolekcije Mikrobiološke laboratorije Prirodno-matematičkog

  fakulteta u Nišu, pri čemu je testirano više sojeva nekoliko vrsta patogenih

  mikroogranizama i to: Staphylococcus aureus, Esherichia coli i Candida albicans.

  Koncentracije šećera korišćene u eksperimentu iznosile su 0%, 0.25%, 0.5% i 1%.

  Utvrđeno je da bakterije ostvaruju najveću produkciju biofilma u tripton soja bujonu

  (TSB), dok je kvasac produkovao najveći biofilm kada je gajen u podlozi RPMI 1640.

  Rezultati su pokazali odsustvo direktno proporcionalne veze između produkcije biofilma

  i koncentracije dodatog šećera, osim u slučaju vrste Staphyloccocus aureus.

  Ključne reči: biofilm, glukoza, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida

  albicans.

 • Abstract

  A biofilm is a protected, sessile community of microorganisms where the cells

  show different phenotypic characteristics in comparison to the same species that grows

  outside the biofilm. The adhesion of microorganisms to abiotic and biotic substrates, the

  communication between cells and the consequently co-functioning are of the great

  importance in the formation and survival of biofilms. Biofilms are very important to

  humans, especially considering medicinal significance, because it was found that the

  biofilms cause a large percentage of chronic infectious diseases.

  The aim of the master thesis was to examine the ability of the selected strains of

  microorganisms to produce the biofilm in relation to the type of substrate and

  concentration of added glucose. The tested strains are part of a collection of the

  Laboratory of Microbiology of the Faculty of Sciences and Mathematics in Niš, where

  multiple strains of several species of pathogenic microorganisms were tested:

  Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans. The concentrations of the

  glucose used in the experiment were 0%, 0.25%. 0.5% and 1%. It has been found that the

  bacteria produce the highest amount of biofilm in tryptic soy broth (TSB), whereas the

  yeast has produced the largest biofilm when grown in RPMI 1640 medium. The results

  showed the absence of directly proportional connection between the production of a

  biofilm and the concentration of the added sugar, except in the case of Staphylococcus

  aureus species.

  Keywords: biofilm, glucose, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida

  albicans.

 • Sadržaj:

  1. UVOD .......................................................................................................................... 1

  1.1. Fizičke i hemijske osobine biofilma ....................................................................... 3

  1.2. Značaj adhezije u formiranju biofilma .................................................................... 5

  1.2.1. Faze formiranja biofilma .................................................................................... 5

  1.3. Rezistencija (otpornost) biofilma ............................................................................ 7

  1.4. Uloga biofilma u nastanku hroničnih infekcija kod ljudi ....................................... 8

  1.5. Značaj i stanište biofilma ........................................................................................ 9

  1.6. Opis i značaj istraživanih vrsta mikroorganizama ................................................ 11

  1.6.1. Opšte karakteristike vrste Staphylococcus aureus ........................................... 11

  1.6.2. Opšte karakteristike vrste Escherichia coli ...................................................... 13

  1.6.3. Opšte karakteristike vrste Candida albicans ................................................... 15

  2. CILJEVI ISTRAŽIVANJA ........................................................................................ 17

  3. MATERIJAL I METODE.......................................................................................... 18

  3.1. Rastvori, podloge i reagensi .................................................................................. 18

  3.2. Sojevi mikroorganizama ....................................................................................... 20

  3.3. Određivanje sposobnosti produkcije biofilma različitih vrsta mikroorganizama . 22

  3.4. Statistička analiza dobijenih rezultata ................................................................... 23

  4. REZULTATI I DISKUSIJA ...................................................................................... 24

  4.1. Ispitivanje sposobnosti produkcije biofilma različitih sojeva vrste Staphylococcus

  aureus ............................................................................................................................. 25

  4.2. Ispitivanje sposobnosti produkcije biofilma različitih sojeva vrste Escherichia

  coli .................................................................................................................................. 30

 • 4.3. Ispitivanje sposobnosti produkcije biofilma različitih sojeva vrste Candida

  albicans .......................................................................................................................... 34

  5. ZAKLJUČAK ............................................................................................................ 37

  6. LITERATURA ........................................................................................................... 38

 • Master rad Nikola Mladenović

  1

  1. UVOD

  U prirodi se mikroorganizmi mogu naći u individualnoj, slobodnoživećoj

  planktonskoj formi ili u obliku sesilnih formi koje se nazivaju biofilmovi. U

  biofilmovima su mikroorganizmi pričvršćeni za živi ili neživi supstrat i formiraju

  zajednice u kompleksnom polimernom matriksu. Biofilm je rasprostranjen način života

  mikroorganizama koji se može naći u svim sredinama (O'Toole et al., 2000), a razvija se

  u cilju povećanja otpornosti i sposobnosti preživljavanja u specifičnom staništu.

  Biofilm je prvi put opisan 1978. godine od strane J. Williams Coster

Recommended

View more >