śiva mahimn ā stotram - ?· mahimna ḥ pāra ṃ te paramavidu ṣo yadyasad ṛśī stutirbrahm…

Download śiva mahimn ā stotram - ?· mahimna ḥ pāra ṃ te paramavidu ṣo yadyasad ṛśī stutirbrahm…

Post on 18-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>iva mahimn stotram </p><p>atha r ivamahimnastotram || </p><p>mahimna pra te paramaviduo yadyasad </p><p>stutirbrahmdnmapi tadavasannstvayi gira | </p><p>ath vcya sarva svamatiparimvadhi gan </p><p>mampyea stotre hara nirapavda parikara || 1 || </p><p>atta panthna tava ca mahim vmanasayo </p><p>atadvyvtty ya cakitamabhidhatte rutirapi | </p><p>sa kasya stotavya katividhagua kasya viaya </p><p>pade tvarvcne patati na mana kasya na vaca || 2 || </p><p>madhuspht vca paramamamta nirmitavata </p><p>tava brahman ki vgapi suragurorvismayapadam | </p><p>mama tvet v guakathanapuyena bhavata </p><p>punmtyarthe smin puramathana buddhirvyavasit || 3 || </p><p>tavaivarya yattajjagadudayarakpralayakt </p><p>trayvastu vyasta tisruu guabhinnsu tanuu | </p><p>abhavynmasmin varada ramaymarama </p><p>vihantu vykro vidadhata ihaike jaadhiya || 4 || </p><p>Page 1 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>kimha kikya sa khalu kimupyastribhuvana </p><p>kimdhro dht sjati kimupdna iti ca | </p><p>atarkyaivarye tvayyanavasara dustho hatadhiya </p><p>kutarko ya kcit mukharayati mohya jagata || 5 || </p><p>ajanmno lok kimavayavavanto pi jagat </p><p>adhihtra ki bhavavidhirandtya bhavati | </p><p>ano v kuryd bhuvanajanane ka parikaro </p><p>yato mandstv pratyamaravara saerata ime || 6 || </p><p>tray skhya yoga paupatimata vaiavamiti </p><p>prabhinne prasthne paramidamada pathyamiti ca | </p><p>rucn vaicitrydjukuila nnpathaju </p><p>nmeko gamyastvamasi payasmarava iva || 7 || </p><p>mahoka khavga paraurajina bhasma phaina </p><p>kapla cetyattava varada tantropakaraam | </p><p>surst tmddhi dadhati tu bhavadbhpraihit </p><p>na hi svtmrma viayamgat bhramayati || 8 || </p><p>dhruva kacit sarva sakalamaparastvadhruvamida </p><p>paro dhrauvy dhrauvye jagati gadati vyastaviaye | </p><p>samaste pyetasmin puramathana tairvismita iva </p><p>stuvan jihremi tv na khalu nanu dh mukharat || 9 || </p><p>Page 2 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>tavaivarya yatnd yadupari viricirhariradha </p><p>paricchetu ytvanalamanalaskandhavapua | </p><p>tato bhaktiraddh-bharaguru-gadbhy giria yat </p><p>svaya tasthe tbhy tava kimanuvttirna phalati || 10 || </p><p>ayatndsdya tribhuvanamavairavyatikara </p><p>dasyo yadbhnabhta raaka-paravan | </p><p>irapadmare-racitacarambhoruha-bale </p><p>sthirystvadbhaktestripurahara visphrjitamidam || 11 || </p><p>amuya tvatsev-samadhigatasra bhujavana </p><p>balt kailse pi tvadadhivasatau vikramayata | </p><p>alabhy ptle pyalasacalitguhairasi </p><p>pratih tvayysd dhruvamupacito muhyati khala || 12 || </p><p>yadddhi sutrmo varada paramoccairapi sat </p><p>adhacakre ba parijanavidheyatribhuvana | </p><p>na taccitra tasmin varivasitari tvaccaraayo </p><p>na kasypyunnatyai bhavati irasastvayyavanati || 13 || </p><p>aka-brahma-kayacakita-devsurakp </p><p>vidheyasy sd yastrinayana via sahtavata | </p><p>sa kalma kahe tava na kurute na riyamaho </p><p>vikro pi lghyo bhuvana-bhaya- bhaga- vyasanina || 14 || </p><p>Page 3 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>asiddhrth naiva kvacidapi sadevsuranare </p><p>nivartante nitya jagati jayino yasya viikh | </p><p>sa payanna tvmitarasurasdhraamabht </p><p>smara smartavytm na hi vaiu pathya paribhava || 15 || </p><p>mah pdghtd vrajati sahas saayapada </p><p>pada viorbhrmyad bhuja-parigha-ruga-graha- gaam | </p><p>muhurdyaurdausthya ytyanibhta-ja-tita-ta </p><p>jagadrakyai tva naasi nanu vmaiva vibhut || 16 || </p><p>viyadvyp tr-gaa-guita-phenodgama-ruci </p><p>pravho vr ya patalaghuda irasi te | </p><p>jagaddvpkra jaladhivalaya tena ktamiti </p><p>anenaivonneya dhtamahima divya tava vapu || 17 || </p><p>ratha ko yant atadhtiragendro dhanuratho </p><p>rathge candrrkau ratha-caraa-pi ara iti | </p><p>didhakoste ko ya tripuratamambara-vidhi </p><p>vidheyai krantyo na khalu paratantr prabhudhiya || 18 || </p><p>hariste shasra kamala balimdhya padayo </p><p>yadekone tasmin nijamudaharannetrakamalam | </p><p>gato bhaktyudreka pariatimasau cakravapua </p><p>tray rakyai tripurahara jgarti jagatm || 19 || </p><p>Page 4 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>kratau supte jgrat tvamasi phalayoge kratumat </p><p>kva karma pradhvasta phalati pururdhanamte | </p><p>atastv samprekya kratuu phaladna-pratibhuva </p><p>rutau raddh badhv dhaparikara karmasu jana || 20 || </p><p>kriydako daka kratupatiradhastanubht </p><p>mrtvijya araada sadasy sura-ga | </p><p>kratubhraastvatta kratuphala-vidhna-vyasanina </p><p>dhruva kartu raddh-vidhuramabhicrya hi makh || 21 || </p><p>prajntha ntha prasabhamabhika sv duhitara </p><p>gata rohid bht riramayiumyasya vapu | </p><p>dhanuperyta divamapi sapatrktamamu </p><p>trasanta te dypi tyajati na mgavydharabhasa || 22 || </p><p>svalvayas dhtadhanuamahnya tavat </p><p>pura plua dv puramathana pupyudhamapi | </p><p>yadi straia dev yamanirata-dehrdha-ghaant </p><p>avaiti tvmaddh bata varada mugdh yuvataya || 23 || </p><p>manevkr smarahara pic sahacar </p><p>cit-bhasmlepa sragapi nkaro-parikara | </p><p>amagalya la tava bhavatu nmaivamakhila </p><p>tathpi smart varada parama magalamasi || 24 || </p><p>Page 5 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>mana pratyakcitte savidhamavidhytta-maruta </p><p>prahyadroma pramada-salilotsagati-da | </p><p>yadlokyhlda hrada iva nimajymtamaye </p><p>dadhatyantastattva kimapi yaminastat kila bhavn || 25 || </p><p>tvamarkastva somastvamasi pavanastva hutavaha </p><p>tvampastva vyoma tvamu dharairtm tvamiti ca | </p><p>paricchinnmeva tvayi pariat bibhrati gira </p><p>na vidmastattattva vayamiha tu yat tva na bhavasi || 26 || </p><p>tray tisro vttstribhuvanamatho trnapi surn </p><p>akrdyairvaraistribhirabhidadhat travikti | </p><p>turya te dhma dhvanibhiravarundhnamaubhi </p><p>samasta vyasta tv araada gtyomiti padam || 27 || </p><p>bhava arvo rudra paupatirathogra sahamahn </p><p>tath bhmenviti yadabhidhnakamidam | </p><p>amumin pratyeka pravicarati deva rutirapi </p><p>priyysmaidhmne praihita-namasyo smi bhavate || 28 || </p><p>namo nedihya priyadava davihya ca nama </p><p>nama kodihya smarahara mahihya ca nama | </p><p>namo varihya trinayana yavihya ca nama </p><p>nama sarvasmai te tadidamatisarvya ca nama || 29 || </p><p>Page 6 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>bahula-rajase vivotpattau bhavya namo nama </p><p>prabala-tamase tat sahre harya namo nama | </p><p>jana-sukhakte sattvodriktau mya namo nama </p><p>pramahasi pade nistraiguye ivya namo nama || 30 || </p><p>ka-pariati-ceta kleavaya kva ceda kva ca tava gua-</p><p>smollaghin avadddhi | </p><p>iti cakitamamandktya m bhaktirdhd varada caraayoste vkya-</p><p>pupopahram || 31 || </p><p>asita-giri-sama syt kajjala sindhu-ptre sura-taruvara-kh </p><p>lekhan patramurv | </p><p>likhati yadi ghtv rad sarvakla tadapi tava gunma pra </p><p>na yti || 32 || </p><p>asura-sura-munndrairarcitasyendu-maule grathita-guamahimno </p><p>nirguasyevarasya | </p><p>sakala-gaa-variha pupadantbhidhna ruciramalaghuvttai </p><p>stotrametaccakra || 33 || </p><p>aharaharanavadya dhrjae stotrametat pahati paramabhakty </p><p>uddha-citta pumn ya | </p><p>sa bhavati ivaloke rudratulyastath tra pracuratara-dhanyu </p><p>putravn krtimca || 34 || </p><p>Page 7 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>mahennparo devo mahimno npar stuti | </p><p>aghornnparo mantro nsti tattva guro param || 35 || </p><p>dk dna tapastrtha na ygdik kriy | </p><p>mahimnastava phasya kal nrhanti oam || 36 || </p><p>kusumadaana-nm sarva-gandharva-rja </p><p>aidharavara-maulerdevadevasya dsa | </p><p>sa khalu nija-mahimno bhraa evsya rot </p><p>stavanamidamakrd divya-divya mahimna || 37 || </p><p>suragurumabhipjya svarga-mokaika-hetu </p><p>pahati yadi manuya prjalirnnya-cet | </p><p>vrajati iva-sampa kinnarai styamna </p><p>stavanamidamamogha pupadantapratam || 38 || </p><p>samptamida stotra puya gandharva-bhitam | </p><p>anaupamya manohri sarvamvaravaranam || 39 || </p><p>itye vmay pj rmacchakara-pdayo | </p><p>arpit tena devea pryat me sadiva || 40 || </p><p>tava tattva na jnmi kdo si mahevara | </p><p>ydo si mahdeva tdya namo nama || 41 || </p><p>Page 8 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>ekakla dvikla v trikla ya pahennara | </p><p>sarvappa-vinirmukta iva loke mahyate || 42 || </p><p>r pupadanta-mukha-pakaja-nirgatena </p><p>stotrea kilbia-harea hara-priyea | </p><p>kahasthitena pahitena samhitena </p><p>suprito bhavati bhtapatirmahea || 43 || </p><p>|| iti r pupadanta viracita ivamahimna stotra samptam || </p><p> Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiva-mahimna-stotram-english.html </p><p>Page 9 of 9</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li></ul>