ritual d'exèquies.pub

Download Ritual d'exèquies.pub

Post on 07-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RITUAL DEXQUIES

  Poblet

 • RITUAL DEXQUIES

  Per al monestir de Poblet,

  adaptat dacord amb el Ritual Cistercenc

  CONTINGUT

  I. Primera pregria pel germ difunt .................... 3 II. Pregria pel germ difunt

  a la capella de Sant Esteve .......................... 5 III. Ritu de les exquies .......................................... 10 Process a lesglsia ...................................... 10 Missa exequial ............................................... 14 Ritu denterrament ....................................... 26 IV. Com es rep i sacomiada

  el cos dun difunt ...................................... 37 V. Apndix ............................................................. 38

 • 3

  & 43 42 j jR.A - ju -

  Moderat , J Jdeu-lo, sants de

  . , j j jDu, sor - tiu a

  re - brel,

  & j J J Jn - gels del Se -

  , j jnyor: a - co -

  j jlliu la se -

  j j va - ni - ma,

  & 43 42j , j jj

  i pre - sen -

  j jteu - laa lAl -

  ts - sim.

  j j jV.Queet re - bi

  & 43 42. j j jCrist, que tha cri -

  , Jj

  dat i queels

  j jn - gels et

  j jpor - tin al

  & 43 42 Jj

  si dA-bra -

  j j

  ham. R.A - co -

  j jlliu la se -

  j j va - ni - ma,

  & 43j , j jj

  i pre - sen -

  j jteu - laa lAl -

  U j

  ts - sim. V.Do -

  & 42 43 42 j jneu - li, Se -

  j j j jnyor, el re - ps e -

  ., j

  tern, i

  & 43 42j j jj J J J

  j j j

  Resp.

  I PRIMERA PREGRIA PEL GERM DIFUNT

  En produir-se el trasps dun germ, si la comunitat no ho ha pogut fer abans entorn del difunt desprs dexpirar, a la primera hora de lOfici Div que shagi de resar, al cor, desprs del vers introductori es canta el responsori Ajudeu-lo, sants de Du:

 • 4

  Acabat el responsori, el P. Abat diu aquesta oraci:

  Oh Du, noms vs podeu ajudar-nos desprs de la mort; feu que el vostre servent N., lliure ja dels lligams terrenals, participi per sempre de la vostra redempci. Per Crist Senyor nostre.

  R. Amn. Tot seguit es diu lhimne de lHora corresponent, o b el salm 94, si es tracta de les Viglies.

  & 42 43 42 neu - li, Se -

  j j jnyor, el re - ps e -

  . jtern, i

  & 43 42j j jj

  que la llum per -

  J J Jj

  p - tu - a lil - lu -

  mi -ni.

  j jR.A - co -

  & 43 j jlliu la se -

  j j va-ni - ma,

  j , j jj

  i pre - sen-

  j jteu - laa lAl -

  ts-sim.

 • 5

  J J J

  & b w ! w

  ! w w !

  w !-

  & b 42 j jNes-tic

  Una mica mogut

  cert,

  , j jfru - i -

  ,r,

  J Jen el pa -

  j Js de la

  & b vi - da,

  j , j j jde la bon -

  Jj J J

  dat queem tel Se-

  nyor.

  & b w ! w

  ! w w !

  w !-

  Ant.

  II PREGRIA PEL GERM DIFUNT A LA CAPELLA DE SANT ESTEVE

  A lhora convenient, havent tocat la campana, aplegats els germans entorn del cos del difunt, el P. Abat, portant, si es vol, lestola morada, introdueix la pre-gria dient:

  Que Du, autor de tota esperana, faci que la vostra fe sigui plena de pau, perqu la vostra esperana sigui completa, per la fora de lEsperit Sant; i que el Senyor sigui sempre amb vosaltres.

  R. Amn. Si no shagus cantat abans, ara es canta el responsori Ajudeu-lo, sants de Du, pg. 3. Tot seguit es llegeix una lectura breu de la Sagrada Escriptura, seguida del salm 26 (en temps pasqual, el salm 22, pg. 7).

  El Senyor millumina iem salva, qui em pot fer por? El Senyor s el mur que prote-geix la me-va vida, qui em pot es-fereir? Quan menvesteixen homes mal-vats per devorar les meves carns, sn ells, els ene-mics, els meus rivals, els qui enso-pe-guen i cauen.

  Salm 26

  Sl 26,13

 • 6

  J J J

  & b w ! w

  ! w w !

  w !-

  Ni que acamps contra mi tot un e-xrcit, el meu cor no teme-ri-a; per ms que em decla-res-sin la guerra, jo em sentiri-a confiat. Una cosa he demanat al Senyor, i la desitjo amb to-ta lnima: poder viure a la casa del Senyor tots els dies de la vi-da, per fruir-hi de les-ti-ma del Senyor i vet-llar pel seu temple. Ell mamaga al seu cos-tat, en dies de des-gr-cia; mencobreix dintre el re-cer de ca-sa seva, mencamina a la ro-cain-accessible. Ara, doncs, saixeca el meu cap sobre els enemics que men-volten. A casa dell ofereixo sacri-fi-cis, ofereixo a-cla-ma-cions, himnes i cntics en ho-nor del Senyor. Escolteu el meu clam, Se-nyor, compadiu-vos de mi, respo-neu-me. De part vostra, el cor em diu: Busqueu la me-va presncia. Arribar davant vostre s el que vull; Senyor, nous amagueu. No sigueu sever fins a rebutjar el vostre ser-vent, vs que sou el meu a-jut. No em dei-xeu a-ban-donat, Du meu, Sal-vador meu. Si mai mabandonessin pa-rei mare, el Senyor em recolli-ri-a. Ensenyeu-me, Se-nyor, la vos-tra ruta, conduu-me per ca-mins planers. Penseu que tinc e-ne-mics, no em deixeu a merc dells.

 • 7

  J J

  & ## w ! w

  ! w ! w

  !

  & b 42 j jNes-tic

  Una mica mogut

  cert,

  , j jfru - i -

  ,r,

  J Jen el pa -

  j Js de la

  & b vi - da,

  j , j j jde la bon -

  Jj J J

  dat queem tel Se-

  nyor.

  & b w ! w

  ! w w !

  w !-

  Ant.

  En temps pasqual:

  Salm 22

  El Senyor s el meu pastor, no em man-ca res, em fa descansar en prats deli-ci-osos; em mena al reps vora laigua, i all em re-torna. Em guia pels camins segurs per lamor del seu nom.

  Es presenten fal-sos tes-timonis urgint la me-va condemna. Nestic cert, fruir en el pas de la vida de la bondat que em t el Se-nyor. Espera en el Se-nyor! Sigues valent! Que el teu cor no de-falleixi. Espe-raen el Senyor!

  # 42 j jEl Se -

  gil j j j jnyorem fa des - can -

  . jsar en

  # J Jj j

  prats de - li - ci -

  o - sos,

  , j jal - le -

  lu - ia.

  & ## w ! w

  ! w ! w !

  Ant.

  Sl 22,2a

 • 8

  J J

  & ## w ! w

  ! w ! w

  !

  Ni quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perqu us tinc vo-ra meu; la vostra vara de pas-tor masserena i em con-forta. Davant meu pareu taula vs ma-teix, i els enemics ho veuen; mheu ungit el cap amb per-fums, ompliu a vessar la me-va copa. Oh s! La vostra bondat i el vos-trea-mor macompanyen tota la vida, i viur anys i ms anys a la casa del Se-nyor.

  Acabat el salm, el diaca (o el cantor) diu la lletania segent:

  Rebeu, Senyor, el vostre servent en la vostra feli companyia.

  R. Senyor, tingueu pietat.

  Concediu-li el reps i el Regne, s a dir, la Jerusalem celestial. R.

  Colloqueu-lo al costat dels vostres patriarques, Abraham, Isaac i Jacob. R.

  Que tingui part en la primera resurrecci, ressuscitant amb els sants. R.

  Que juntament amb ells recobri el cos el dia de la resurrecci. R.

  # 42 j jEl Se -

  gil j j j jnyorem fa des - can -

  . jsar en

  # J Jj j

  prats de - li - ci -

  o - sos,

  , j jal - le -

  lu - ia.

  & ## w ! w

  ! w ! w !

  Ant.

 • 9

  Que arribi a la dreta del Pare, amb els que Du ha benet. R.

  I que frueixi de la vida eterna, a laplec dels justos. R.

  El P. Abat hi afegeix la collecta:

  Us encomanem, Senyor, el vostre servent, per amor al qual vau baixar bondadosament a la terra; ara que, per voler vostre, deixa aquesta existncia tan precria i poc segura, doneu-li la vida i lalegria del cel, oh Salvador del mn, que viviu i regneu pels segles dels segles.

  R. Amn.

  I, desprs, loraci pels afligits:

  Pare de misericrdia i Du de tot consol, que ens estimeu amb un amor etern i canvieu la foscor de la mort en lalbada de la vida, mireu laflicci dels vostres servents. I ja que el vostre Fill i Senyor nostre tot morint destru la mort i ressuscitant ens torn la vida, concediu-nos de tendir cap a ell de tal manera que, acabat el curs daquesta vida mortal, puguem reunir-nos un dia amb els germans, all on vs eixugareu totes les llgrimes.

  Per Crist Senyor nostre. R. Amn.

  Si no sha de celebrar cap Hora de lOfici, el P. Abat acomiada els germans: Anem-nos-en en pau, i recordem el nostre germ difunt.

  Si sha de celebrar alguna Hora de lOfici, somet el vers introductori i es co-mena directament per lhimne. Si el dia o les circumstncies ho permeten, es dir lOfici de Difunts, que es pot resar tot sencer o noms en part. Com que a la capella de Sant Esteve la comunitat no hi celebra totes les hores lOfici Div, convindr fer una altra estona de pregria ms prolongada entorn del difunt, a una hora convenient, emprant algunes de les lectures, salms i pregries del Ritual Cistercenc i del Ritual Rom de les Exquies, i les oracions pels difunts del Missal Rom.

 • 10

  & b 42 j j jR.A - lli - be -

  Moderadament mogut

  j jreu - nos, Se-

  , j jnyor, del po -

  j jder de la

  & b mort.

  . jVs o -

  j jbr - reu les

  j j j jpor - tes del pa -

  s dels

  & b 43 . j j jmorts iel vi - si -

  j jt - reu iels do -

  j j J Jn - reu la vos - tra

  & b 42 j , j j jllum, per-quus ve -

  j j j jies - sin els qui so -

  j jfri - en la

  & b 43 42 j j j j . j j j

  Resp.

  III RITU DE LES EXQUIES

  PROCESS A LESGLSIA

  LEsglsia celebra amb confiana el misteri pasqual de Crist en les exquies dels seus fills, perqu aquells que pel baptisme van formar un sol c