proces strategickÉho manaŽmentu v msp. vÍzia msp. poslanie msp referÁt 12 vedúci:

Download PROCES STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU V MSP. VÍZIA MSP. POSLANIE MSP REFERÁT 12 Vedúci:

Post on 06-Jan-2016

61 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROCES STRATEGICKHO MANAMENTU VMSP. VZIA MSP. POSLANIE MSP REFERT 12 Vedci: prof. Ing. Peter Sakl, CSc. Ing. Gabriela Hrdinov Bc. Michaela TOKROV Bc. ubomr MIDA TRNAVA 2012. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PROCES STRATEGICKHO MANAMENTU VMSP. VZIA MSP. POSLANIE MSPREFERT 12

  Vedci:prof. Ing. Peter Sakl, CSc.Ing. Gabriela HrdinovBc. Michaela TOKROVBc. ubomr MIDA

  TRNAVA 2012

 • *Tto prca bola podporovan Agentrou na podporu vskumu avvoja na zklade zmluvy . LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR). Prca je taktie sasou predloenho projektu KEGA . 037STU-4/2012 Implementcia predmetu Udraten spoloensky zodpovedn podnikanie vrmci tudijnho programu Priemyseln manarstvo na druhom stupni tdia na MTF STU Trnava.

 • *truktra:

  1 PROCES STRATEGICKHO MANAMENTU VMSP. VZIA MSP.POSLANIE MSP1.1 Vznam strategickho manamentu vMSP1.2 Proces strategickho manamentu1.3 Proces strategickho manamentu v MSP2 VZIA MSP2.1 Varianty vzie3 POSLANIE3.1 Identifikovanie poslania3.2 Zmena poslania3.3 Zujmov skupiny3.4 Poslanie ako dokument4 MAL PODNIK VERZUS VEK PODNIK

  *

 • *1.1 Vznam strategickho manamentu v MSPVmalch podnikoch je rozhodovanie ofinancich, uoch atermnoch vmoci jednho i dvoch ud, ktor s sasne analytikmi, tvorcami stratgie ijej realizcie amedzi ich myslenm akonanm je krtke anekomplikovan spojenie, pretoe dverne abez sprostredkovatea poznaj vonkajie avntorn prostredie adoku prune reagova na jeho premeny.

  Hoci strategick rozvoj je riadenm cieov, procesov azujmov ud, mus obas uvoni cestu vone vznikajcim stratgim, ke orientcia na ciele aprocesy neprina uspokojenie.

 • *1.2 Proces strategickho manamentuPre pochopenie svislosti medzi iastkovmi procesmi anadvzujcimi postupmi, pravidlami aprocedrami, je vhodn zobrazi cel proces modelovou formou.T.L. Wheelen aD. Hunger:

 • *1.2 Proces strategickho manamentuI. fza skmanie prostredia:Extern prostredie. Spoloensk prostredie.Bezprostredn podnikatesk prostredie. Intern prostredie. Podnikov truktru.Podnikov zdroje.Podnikov kultru .

  II. fza formulcia stratgie:Vymedzenie poslania. Formulcia strategickch cieov.Tvorba stratgie.Stanovenie politiky implementcie.

 • *1.2 Proces strategickho manamentuIII. fza implementcia stratgie:Programy.Rozpoty.Procedry.IV. fza hodnotenie a kontrola:Monitorovacia.Poznvacia.Kontroln.Hodnotiaca funkcia

 • *1.3 Proces strategickho manamentu v MSP

 • *1.3 Proces strategickho manamentu v MSPRozvjanie elementrneho podnikateskho npadu.Podrobn prezeranie vonkajieho prostredia.Podrobn skmanie vntornch strategickch faktorov.Posdenie strategickch faktorov. Rozhodnutie o pokraovan alebo zastaven procesu. Zostavenie podnikateskho plnu.Realizcia podnikateaskho plnu prostrednctvom vykonvacch plnov.Hodnotenie realizovanho podnikateskho plnu.

 • *2 VZIA MSPaiskov mylienka , ktor predbieha svoju dobu.Orientovan na dlhodobo asovo neobmedzen horizont.M trval charakter.Nartva v najveobecnejch a koncepnch pojmoch predstavu o budcom smerovan a postaven podniku. Zachytva javy, trendy a faktory , ktor s v sasnosti nevrazn, nepresn a hmlist. Je vsledkom schopnosti posklada celistv obraz budceho tvaru podnikania z mnostva zdanlivo bezvznamnch, navzjom nesvisiacich a protireivch signlov.

 • *2 VZIA MSPVzia astratgia:Stratgia je odpoveou na otzku, akmi metdami dosiahneme vziu. Vzia nemus ma ni spolon srealitou aaktulnym stavom. Stratgia mus vychdza zreality. Vzia astratgia maj plne odlin charakter, ale metda ich uplatnenia je rovnak. Nie je dleit, koko ud do toho zapojme, ale ak efekt dosiahneme.

 • *2.1 asti vzie1. as:Zsadn strategick rozhodnutie otempe akvalite rastu podniku. 2. as:vaha o truktre vrobnho programu.3. as:Ukazuje, oak pecifick prednosti sa dan variant bude orientova.4. as:Zkladn predstavy oorganizcii podniku.

 • *3 POSLANIEPoslanie podniku je ako vlajkov lo, ktor uruje zkladn smer, alebo smery psobenia podniku. Vymedzuje vrobky, ktor bude vyrba, sluby, ktor bude poskytova, trhy, na ktorch bude psobi aniekedy aj to, ako bude spravova svoje zleitosti. Obvykle pochdza od svojho zakladatea, majiteov, alebo strategickho manamentu, ktor ju tvoril vpriebehu existenciu podniku.

 • *3 POSLANIEPrincpy:Vprvom rade je uiton poloi si otzky typu: o aakm spsobom sme doposia robili? , o chceme zmeni? a Akou spolonosou sa chceme sta?. Spolonos si mus zvoli pre definovanie svojho miesta na trhu astratgie vhodn kritri.Podnik mus njs sprvnu rovnovhu medzi vemi irokou aprli zkou definciou svojho podnikania. Uisti sa, e pomer przdnych slov aprzdnych frz vposlan nie je v ne jedna ptina.Podnik by sa mal uisti, e manament sa me abude sa stotoova sdanm poslanm. Vrcholov manar, ktor mus poslanie podpsa, sa bude cti omnoho istej, pokia sa na jeho tvorbe aformulci podieal.

 • *3.1 Identifikovanie poslania

  Vyaduje si to zodpoveda na nasledujce tyri otzky :Ak s potreby zkaznkov, alebo o je uspokojovan?Ak s spotrebitesk skupiny, alebo kto je uspokojovan?Ak innosti, metdy, technolgie sa pouvaj, alebo ako s uspokojovan potreby zkaznkov?Ak s dvody existencie podniku, alebo preo podnik rob prve to, o rob?

 • *3.2 Zmena poslaniaKov otzka:Ak nov smery ba sme mali vyti, aby sa pripravili na zmeny, ktor nastan vnaom podnikan?

  Hodnotenie rozvojovch zmien trhov, technolgi, zujmov spotrebitea vedie k rozhodnutiu, akmi cestami sa alej ubera. Dobre sformulovan poslanie pripravuje podnik do budcnosti.

 • *3.3 Zujmov skupinyZujmov skupiny lenme na: Vonkajiu zujmov skupinu. Tvoria zkaznci, investori, dodvatelia, potencilni zamestnanci, vlda, odbory, miestne spolky a irok verejnos.

  Vntorn zujmov skupinu. Jedn sa otieto subjekty: zamestnanci, predstavenstvo, dozorn rada, akcionri a manari.

 • *4 MAL PODNIK VERZUS VEK PODNIKSiln strnky mal podnik:Adaptabilnos aprunos.Kreativita.Bezprostredn osobn kontakt so zkaznkmi, priestorov apsychick blzkos.S schopn aochotn riei aj pecifick poiadavky zkaznkov.S efektvnejie vhospodren.Rchlejie reaguj na vonkajie podnety azmeny.Psobia asto na zkom segmente trhu, ktor je pre vek podniky nezaujmav.

 • *4 MAL PODNIK VERZUS VEK PODNIKSlab strnky mal podnik:Mal podniky nemaj monos vej akumulcie vlastnho kapitlu acudzie zdroje s im menej dostupn, preto zva nie s schopn uskutoni vie investcie.Vek podniky maj vhody vekho meradla vekosriovos vroby a znej vyplvajca hospodrnos rozsahu.Vek podniky maj spravidla viu tradciu a sksenosti (prejavuje sa efekt sksenostnej krivky).

 • *4 MAL PODNIK VERZUS VEK PODNIKStrategick riadenie malho podniku m svoje zvltnosti podniku:Mal podniky maj jednoduch vntorn truktru.Vplyv externho prostredia na mal podnik nie je jednoznan. Mal podniky psobia spravidla na malom zem. Problm, s ktorm sa stretva vina malch podnikov. V malch podnikoch s vrcholov manari zvyajne zakladatelia podniku.

 • *4 MAL PODNIK VERZUS VEK PODNIKSlab strnky mal podnik:Mal podniky nemaj monos vej akumulcie vlastnho kapitlu acudzie zdroje s im menej dostupn, preto zva nie s schopn uskutoni vie investcie.Vek podniky maj vhody vekho meradla vekosriovos vroby a znej vyplvajca hospodrnos rozsahu.Vek podniky maj spravidla viu tradciu a sksenosti (prejavuje sa efekt sksenostnej krivky).

 • *Zdroje[1] UFFA, M.V.J. Podnik iv organizmus. Preov: VMV, 2003. 175 strn. ISBN 80-7165-058-7.[2] SLVIK, . Stratgia riadenia podniku. Bratislava: SPRINT, 1999. 285 strn. ISBN 80-88848-4-5[3]KOAN, P. ULE, O. Firemn strategie plnovn a realizace. Praha: Computer Press, 2002. 124 strn. ISBN 80-7226-657-8.[4] SAKL, P. akol. Strategick manament vpraxi manara. Trnava: SP SYNERGIA, 2007. ISBN 978-80-89291-04-5[5]Veobecn charakteristika malch astrednch podnikov. [on-line]. [cit. 2012-03-04], dostupn na internete: http://www.euroekonom.sk/download2/diplomovka-teoria-cestovny-ruch/Teoria-Diplomova-praca-Maly-a-stredny-podnikatel-v-ekonomike.pdf[6]PRRUKA PRAVIDIEL SPOLOENSTVA PRE TTNU POMOC PRE MSP. [on-line]. [cit. 2012-03-04], dostupn na internete: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_sk.pdf[7] SAKL, P. akol. Strategick manament. Bratislava: STU, 2004. ISBN 80-227-2153-0.[8] PAPULA,J., PAPULOV,Z. Strategick manament. Bratislava: KARTPRINT, 2009. ISBN 978-80-88870-78-4.[9] LOKOV, H. Podnikov ekonomika amanagement. Pardubice, 1998, ISBN 80-7194-143-3.

 • akujem Vm za Vau pozornos !

  mtokarova@gmail.comlubosmida@gmail.com

  ***********************