ontwerptechnische handleiding .technische informatie ontwerptechnische handleiding...

Download ONTWERPTECHNISCHE HANDLEIDING .TECHNISCHE INFORMATIE ONTWERPTECHNISCHE HANDLEIDING LUCHTBEHANDELINGSTECHNIEK

Post on 07-Dec-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TECHNISCHE INFORMATIE

ONTWERPTECHNISCHE HANDLEIDING LUCHTBEHANDELINGSTECHNIEK

I Ventilatie door middel van mengventilatie 4

1. Worplengte 4 2. LuchttoevoerzonderCoanda-effect 5 3. Worplengtebijisothermischsamengesteldelucht 6 4. LuchtverdelingBhenBv 7 5. Parallelgerichteluchttoevoerroosters 7 6. Drukval 8 7. Statischdrukverschil 8 8. Dynamischdrukverschil 8 9. Ventilatierendement 9 10. Voorbeeldenvanontwerpadviezen 9 10.a Roosterstype"A" 9 10.b Roosterstype"B" 10 10.c Roosterstype"C" 11 10.d Roosterstype"D" 13

II Verdringingssystemen, ventilatie en klimatisering 14

1. Verdringingssystemenontwerpenendimensioneren 15 2. Ventilatieenthermischrendement 15 3. Dimensionering 16 4. Thermischestromingen 16 5. Temperatuurgradient 17 6. Randvoorwaardenvoordimensionering 18 7. Voorbeeldvandimensionering 18

III Berekeningsrichtlijn voor verwarming- en koelcapaciteit en de

verwarming- en koelwaterhoeveelheid 20

1. Berekeningkoel-ofverwarmingscapaciteit 20 2. Berekeningkoel-ofverwarmingswaterhoeveelheid 20

IV Ventilatoren 21

T:1

TECHNISCHE INFORMATIE

T:2

ONTWERPTECHNISCHE HANDLEIDING LAWAAIBEHEERSING

I Definitie van de belangrijkste begrippen 22

1. DefinitievandedB-waarde 22 2. Frequentie,lengtevandegeluidsgolf,octaafbandenmiddenfrequentie peroctaafband 22 3. GeluidsvermogenLw[dB] 22 4. Geluidsdruk-niveauLp[dB] 23 5. GemetengeluidsdrukniveauLpdB(A),dB(B),dB(C) 23 6. EigengeluidsproductieLA[dB(A)] 24 7. GeluidskrommeNrdiagram 24 8. Gehoorgrens,Phon-diagram 25 9. GeluiddempingLD[dB] 25 10. Ruimteabsorptie,equivalentabsorptieoppervlak 26 11. Nagalmtijd 26 12. Directgeluidbelastgebied 26 13. Nagalmtijdinhetdirectbelastgebied 26 14. GeluidsreductiewaardeR[dB] 26

II Geluidsnormen in de luchtbehandelingstechniek 27

III Geluidsbronnen in de luchtbehandelingstechniek 28

1. Ventilatorgeluid 28 2. Geluidinluchtkanalen 29 3. Geluidvan(in)-regelkleppen 29 4. Geluidvanluchttoevoer-enafzuigroosters 31

IV Geluiddemping in de luchtbehandelingstechniek 32

1. Geluiddempinginluchtkanalen 32 2. Geluiddempinginaftakkingenvanluchtkanalen 32 3. Geluiddempingvanluchttoevoer-enafzuigroosters 33 4. Geluiddempers 33 5. Overigegeluiddempendemaatregelen 33

V Berekening en dimensionering van geluidstechnische voorzieningen

in de luchtbehandelingstechniek 33

Vereenvoudigde praktische benadering 34

TECHNISCHE INFORMATIE

VI Geluidsisolatie 46

1. berekeningproductiewaardeR 46 2. geluidsoverdrachtoverbouwkundigeconstructies 47 3. geluidsoverdrachtvialuchtkanalen 47 4. geluidsoverdrachtviadewandenvanhetluchtkanaal 48

T:3

TECHNISCHE INFORMATIE

T:4

ONTWERPTECHNISCHE HANDLEIDINGDe volgende symbolen zijn bij deze handleiding gehanteerd

q luchthoeveelheid l/s,m3/s,m3/hl0.2 worplengtetot0.2m/sluchtsnelheid mL zonegrensvandeworplengte mbh spreidinghorizontaal mbv spreidingverticaal mpt totaledrukval PaVo luchtsnelheidinhetinblaasrooster m/sVs luchtsnelheidopX-afstandvanafhetluchttoevoerpunt m/stt temperatuurverschilluchttoevoer-enruimtelucht Cte temperatuurverschilluchttoevoer-enafzuiglucht CP capaciteit WLa geluidsniveautype"A" dB(A)Lw geluidsvermogenniveau(ref.10-12W) dBLp geluidsdrukniveau(ref.2.10-5Pa) dBL geluiddemping dBKo correctiefactorgeluidsvermogen dBA equivalentabsorptieoppervlak m2R reductiewaarde dB (overigesymbolenindedesbetreffendehoofdstukken)

I Ventilatie door middel van mengventilatie

1. Worplengte bij l0.2 bij isothermische luchttoevoer

Deworplengtel0.2isdelengtewaardeluchtstroomdeluchtsnelheid0,2m/sheeftgekregen,gerekendvanafhetmiddelpuntvanhetinblaasrooster.Deworplengtel0.2indetechnischedocumentatieisgebaseerdopplafondroostersofwandroosterswaarbijeenmaximumafstandvan300mmvanafhetplafondisaangehouden.Omeengoedeluchtverdelingindeleefzonetekunnenbereikendientminimaal75%vandelengtevanderuimtedoordeworptewordenbereikt.

Luchtluchttoevoer met Coanda-effect

Figuur1

2. Luchtinblaas zonder Coanda-effect

Figuur2

l0.2=worplengtevolgensdocumentatie

Worplengte bij hoge ruimten

Figuur3

Bijruimtenmeteenplafondhogerdan2,7mdientde"extra"hoogtebijdeworplengtetewordenbijgeteld.Inhetalgemeenwordtbijiedere300mmhoogteeentoenamevan5%,meteenmaximumvan30%,luchthoeveelheidtoegelatentenopzichtevandeoorspronkelijkeluchthoeveelheid.Worplengtel0.2=L+Bbijisothermischeluchttoevoer.

Verblijfszone

TECHNISCHE INFORMATIE

T:

Verblijfszone

TECHNISCHE INFORMATIE

T:6

Obstakels bij wand- of plafondornamenten.

Figuur4

Iederobstakelindeluchtstroommoetbijvoorkeurwordenvermeden.Indiendit,doordeaanwezigheidvaneenbalkof TL-armatuur,nietmogelijkismoetdeminimaleX-afstandtussenhetinblaaspuntenhet"obstakel"alsvolgtwordenaangehouden:

x =0,2l0.2 t = 0 Cx =0,4l0.2 t = -4 Cx =0,5l0.2 t = -8 Cx =0,65l0.2 t = -10 C

BijvoorkeurmoetenTL-armaturenvaninbouwtypenzijneningevalvanopbouwarmaturendienendezeminimaal400mmonderdeplafondswordenopgehangen.

3. Worplengte bij niet isothermische samengestelde lucht

Bijgekoeldeluchtwordtdeworplengtemetcirca1,5%pergraadCelciusgereduceerdtenopzichtevandetechnischedocumentatie.Deverticaleluchtspreiding,bijvoorbeeldvandeworp,neemttoe.Bijluchtverwarmingneemtdeworpmetcirca2%pergraadCelciustoe.Bijloodrechteluchttoevoernaarbenedenzal,bijgekoeldeluchtmeteentvan10C,deworplengtemetcirca100%toenemen.Bijverwarmdeluchtzaldeworplengtemetcirca50%wordengereduceerd.

Afwijkendeluchtsnelhedent.o.v.0,2m/sDeluchtsnelheidkanbijeenbepaaldeluchttoevoersituatieopdiversepuntenwordenvastgesteldmetdevolgendeformule:

Vx =l0.20,2 of X=

l0.20,2 X Vxwaar:X =deafstandvanTLarmatuurenhetluchttoevoerornamentinmeters Vx =luchtsnelheidbijhetopX-afstandgelegenpuntinm/s

Pl: l0.2=2.4m; Vx=0.3m/s Worplengtel0.3=2.40.2

= 1.6m 0.3

Ko C

orre

ctie

fact

or

Ko Correctie

Aantal roosters

TECHNISCHE INFORMATIE

4. Luchtverdeling Bh en Bv

BijluchttoevoerisdeluchtverdelingBhinhorizontaleenBvinverticalevlakkenbij0.2m/s luchtsnelheidgerekend.VoordeBhenBvwaardenverwijzenwijnaarhetdesbetreffendeinblaasroosterindetechnischedocumentatie.

Figuur5

. Parallel gerichte inblaas roosters

WanneertweeofmeerinblaasroostersdichterbijelkaarwordengeplaatstdandehorizontalespreidingswaardeBhvanhetroosterdanzaldeworplengtealsvolgttoenemen:

l0.2(gecorrigeerd)=Kol0.2(volgensfiguur5)

Figuur6

meerdereparallelgeplaatsteinblaasroosters

T:7

Ko C

orre

ctie

fact

or

Ko Correctie

Aantal roosters

Ko C

orre

ctie

fact

or

Ko Correctie

Aantal roosters

6. Drukval pt

HetindetechnischedocumentatieopgenomendrukverschilisopgegevenalstotaaldrukverliesindeeenheidPascal,1.2kg/m3 luchtdichtheid.Gemetenmeteenroosterdatopeenluchtkanaalmetdezelfdeafmetingenisaangesloten(inhetalgemeenviaeenaansluitplenum).Bijeeninblaasroosterisdetotaledrukhetresultaatvantweesamengesteldepositievedrukken,statischendynamisch,enheeftduseengroterewaardedanalleendestatistischedruk.Bijeenafzuigroosterisdetotaledruksamengestelduiteenpositievestatischedrukeneennegatievedynamischedruk,waardoordetotaledruklagerisdandestatischedruk.

Ditkangemetenwordenin:PaN/m2

pt=ps+pd waar pt=totaledruk ps=statistischedruk pd=dynamischedruk

7. Statistisch drukverschil ps

Opeenbepaaldpuntineenluchtkanaalisdedrukinallerichtingenaanwezig,dedrukheeftgeenbepaalderichting.Destatistischedrukkantenopzichtevandebuitenhetluchtkanaalheersende(atmosferische)drukzowelpositiefalsnegatiefzijn.

pt=ps+pd

8. Dynamisch drukverschil

Indienineenluchtkanaaloptweevastgesteldepuntenstatischdrukverschilheerst,danzaldeluchtvanafdehogeredruknaardelageredruktoestromen.Ditdrukverschilbrengtdeluchtinhetluchtkanaalinbewegingwaarbijdeontstanebewegingsenergieis:pdvandestromendelucht.pd=

pV-2 [Pa]waarV-2 =gemiddeldesnelheidvandeluchtinm/s

2 p =dichtheidvandeluchtinkg/m3

Destrominginhetluchtkanaalisnietzonderverliezen,doorwrijvingenrichtingveranderingengaatenergieverloren,waardoorookbehoefteisaanextraenergie(statischendynamisch).Extraenergiewaardoordeluchtstrominginstandwordtgehouden.

- wrijvingsverliezen:tussenluchtstroomenkanaalwand;- eenmaligeverliezen:wanneerdeluchtinhetluchtkanaalvanrichtingmoetveranderen.

Wrijvingsverliezen

pf=

PV-2 [Pa]waar = wrijvingscofficint(afhankelijkvanhetoppervlak)

dh 2 dh= dehydraulischediametervanhetluchtkanaalende wrijvingsweerstandenvaneenrechthoekigluchtkanaalzijnidentiekaan dievaneenrondkanaal,mitsdehydraulischediametergelijkis.

dh=2ab

a+b

TECHNISCHE INFORMATIE

T:8

9. Ventilatierendement

nv=C

e 100(0%) waar nv =ventilatierendement Ch Ce=concentratievanafgezogenlucht Ch=gemiddeldeconcentratieindeverblijfszone

10. Ontwerpadviezen, voorbeelden

10.a Inblaasornamenten type "A"

Luchttoevoerrichtingvenster

Figuur7 Plaatsvanhetroostertype"A"

Rooster REVOLVAIR type "A"

DH zieblz.4:3BRD zieblz.4:21VSP zieblz.2:20

Luchttoevoerrichtingvenstersisvoorzowelgekoeldealsverwarmdeluchtmogelijk.Bijkoelingzaldeluchtnaeenbepaaldeafstandrichtingverblijfszoneafbuigen,dematehiervanisafhankelijkvandeluchthoeveelheid,luchttoevoersnelheid,temperatuurverschil,instellingvanhetornament,Coandaeffectenruimtebelasting.Indiendeingeblazenluchttevroegnaarbenedenbuigtenindeverblijfszoneterechtkomt,kunnentochtklachtenontstaan.Indiendeworptelangisenbotsttegendewandofvensterzaldeze,langsdewand,devloerbereikenwaareven

Recommended

View more >