obowiązki informacyjno-promocyjne i prawidłowe oznakowanie ...· • logo beneficjenta • logo

Download Obowiązki informacyjno-promocyjne i prawidłowe oznakowanie ...· • logo beneficjenta • logo

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Warszawa, 28 maja 2018 r.

Obowizki informacyjno-promocyjne

i prawidowe oznakowanie dziaaSzkolenie dla beneficjentw Programu Infrastruktura i rodowisko

Obowizki informacyjno-promocyjne

Zobowizanie beneficjenta programw polityki spjnoci do informowania opinii publicznej (w tym

odbiorcw rezultatw) oraz osb i podmiotw uczestniczcych w projekcie o wspfinansowaniu

projektu z Funduszy Europejskich

Pamitaj! Podstawowe obowizki nie s uciliwe, ale konieczne i ich wypenienie bdzie podlegao kontroli

Kogo dotycz obowizki informacyjno-promocyjne?

Beneficjenci Funduszy Europejskich realizujcy projekty finansowane z programw polityki spjnoci

Podmioty wsppracujce z beneficjentami, wykonujce na ich rzecz - na podstawie umw lub porozumie - zadania zwizane z realizacj projektw

Obowizki beneficjenta i zasady oznaczania projektw wspfinansowanych ze rodkw UE

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporzdzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

Strategia komunikacji polityki spjnoci na lata 2014-2020

Podrcznik wnioskodawcy i beneficjenta programw polityki spjnoci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Ksiga Identyfikacji Wizualnej znaku marki FE i znakw programw polityki spjnoci na lata 2014-2020

Obowizki beneficjenta programw polityki spjnoci:

Umowa o dofinansowanie

Zaczniki do umowy o dofinansowanie

Obowizkowe dziaania informacyjno-promocyjne

Musisz oznaczy:

dziaania oraz materiay informacyjne i promocyjne

dokumenty zwizane z projektem podawane do wiadomoci publicznej i przeznaczone dla uczestnikw projektw

miejsce realizacji wspfinansowanego przedsiwzicia (umieszczenie plakatu lub tablicy informacyjnej i/lub pamitkowej)

stron internetow (jeli posiadasz)

Przekazywa osobom i podmiotom uczestniczcym w projekcie informacj, e projekt uzyska dofinansowanie

Wszystkie dziaania informacyjne i komunikacyjne musz zawiera informacj ootrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spjnoci na projekt, za pomoc:

symbolu Unii wraz z odniesieniem do Unii odniesienia do funduszu lub funduszy spjnoci wspierajcych operacj.

Kade zestawienie musi zawiera znak Funduszy Europejskich wraz z nazw Programu

znak Unii Europejskiej (waciwy dla danego funduszu)

Oznaczanie zestawienie znakw Liczba znakw w zestawieniu to znaczy w jednej linii nie moe przekracza

czterech (oprcz tablic informacyjnych/pamitkowych), cznie ze znakiem FE i znakiem UE.

W zestawieniu znakw na dokumentach i materiaach informacyjno-promocyjnych (oprcz tablic informacyjnych/pamitkowych) mona umieci:

logo beneficjenta logo partnera projektu logo instytucji poredniczcej lub wdraajcej logo projektu.

W zestawieniu nie mona umieszcza znakw wykonawcw, ktrzy realizuj dziaania w ramach projektu, ale ktrzy nie s beneficjentami. Inne znaki mona umieci poza zestawieniem (lini znakw FE i UE).

Jeli w zestawieniu lub na materiale wystpuj inne znaki, to nie mog by one wiksze (mierzone wysokoci lub szerokoci) od flagi Unii Europejskiej.

Kogo obowizuj nowe zasady oznaczania?

Obligatoryjne dla beneficjentw, ktrzy podpisaliumowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub pniej

Brak obowizku dla beneficjentw, ktrzy podpisali umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r. Decyzj waciwej IZ mona stosowa nowe zasady m.in.: po aneksowaniu umowy

Nowe zasady oznaczania (umowy aneksowane/podpisane od 1.01.2018 r.)

Dodanie barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowizkowego zestawienia znakw

Przykadowe zestawienie znakw:

Znak barw RP wystpuje zawsze w wersji penokolorowej

Obowizek stosowanie barw RP

Na wszystkich materiaach i dziaaniach

informacyjnych oraz promocyjnych:

jeeli istniej oglnodostpne moliwoci techniczne umieszczania oznacze penokolorowych

oryginay materiaw s wytwarzane w wersjach penokolorowych

Kiedy NIE musisz umieszcza barw RP?

Brak oglnodostpnych moliwoci technicznych zastosowania oznacze penokolorowych ze wzgldu np. na materia, z ktrego wykonano przedmiot np. kamie

Zastosowanie technik penokolorowych znacznie podwyszyoby koszty

Materiay z zaoenia wystpuj w wersji achromatycznej lub monochromatycznej:

dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogoszenia, opisy stanowisk pracy)

korespondencja drukowana (np. papier firmowy w wersji monochromatycznej)

Tablice informacyjne i pamitkowe

Plakaty

Billboardy

Publikacje i materiay drukowane np. foldery, informatory, dyplomy,

certyfikaty, zawiadczenia, zaproszenia, programy szkole

Korespondencja drukowana (papier firmowy w wersji kolorowej)

Strony internetowe

Publikacje elektroniczne np. materiay video, animacje,

prezentacje, newslettery, mailing

Materiay brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, cianki,

namioty i stoiska wystawowe

Materiay promocyjne tzw. gadety

Tabliczki i naklejki informacyjne

Obowizek stosowania penokolorowego zestawienia znakw z barwami RP

Liczba znakw w zestawieniu

Liczba znakw w jednej linii nie moe przekracza czterech W przypadku tablic informacyjnych i pamitkowych liczbaznakw w jednej linii nie moe przekracza trzech

Dodatkowe znaki nie mog by wiksze (mierzonewysokoci lub szerokoci) od symbolu UE i barw RP

Kolejno znakw wersja penokolorowa

1. Znak Funduszy Europejskich

2. Znak barw RP

3. Inny znak

4. Znak Unii Europejskiej

Dokumenty, grafiki, zestawienia

Podrcznik wnioskodawcy i beneficjenta programw polityki spjnoci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,

Ksiga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakw programw polityki spjnoci na lata 2014-2020

Pliki graficzne i gotowe zestawienia znakw

Karta wizualizacji Programu Infrastruktura i rodowisko

Edytowalne wzory plakatw oraz tablic

Dokumenty, grafiki, zestawienia

www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow-w-

programie

www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow-w-

programie-1/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow-w-

programie-umowy-podpisane-od-1-

stycznia-2018-roku

Karta wizualizacji Programu

Karta wizualizacji Programu

Jak prawidowo realizowa dziaania informacyjno-

promocyjne?

Sposb oznaczania dziaa i materiaw informacyjno-promocyjnych

Ksiga Identyfikacji Wizualnej znaku marki FE i znakw programw polityki spjnoci na lata 2014-2020

elementy systemu identyfikacji FE oraz sposoby i zasady konstruowania znakw FE i UE oraz standardy ich stosowania m.in. wspwystpowanie z innymi znakami

Podrcznik wnioskodawcy i beneficjenta programw polityki spjnoci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

wskazwki, jak wypeni obowizki informacyjne i promocyjne zapisane w rozporzdzeniach UE oraz jakie inne promocyjne dziaania moe podj beneficjent w zwizku z realizowanym projektem

Oznaczanie

Dokumenty, materiay i dziaania informacyjno-promocyjne:

wszystkie dokumenty zwizane z realizacj projektu podawane do wiadomoci publicznej, np. dokumentacj przetargow, ogoszenia, analizy, raporty, wzory umw

dokumenty i materiay dla uczestnikw projektu (osb i podmiotw),np. korespondencj, zawiadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiay informacyjne, programy szkole, listy obecnoci, prezentacje multimedialne, umowy

wszystkie dziaania informacyjne i promocyjne dotyczce projektu (jeli takie dziaania prowadzisz), np. ulotki, broszury, publikacje, strony internetowe, newslettery, mailing, konferencje, spotkania.

Od kiedy musisz wypenia obowizki informacyjno-promocyjne?

Masz obowizek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania

Tablic informacyjn musisz umieci w momencie faktycznegorozpoczcia robt budowlanych lub infrastrukturalnych. Jeli projektrozpocz si przed uzyskaniem dofinansowania powinna stanbezporednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (niepniej ni 2 miesice od tej daty).

Tablic pamitkow musisz umieci nie pniej ni 3 miesice pozakoczeniu projektu.

Plakat musisz umieci w widocznym miejscu nie pniej ni miesic oduzyskania dofinansowania.

Jeeli posiadasz stron internetow jak najszybciej zamie na niejniezbdne informacje.

Dokumentowanie prowadzonych dziaaInformacja na stronie internetowej

beneficjenta

Zrzut z ekranu z waciwym o oznaczenie strony oraz opisem projektu

Plakat lub Tablica informacyjna/pamitkowa Zdjcie potwierdzajce ich umieszczenie

Ulotki, broszuryPojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ich zdjcie, informacje o nakadzie i sposobie

dystrybucji (np. podczas jakich wydarze lub gdzie zostay rozdane)

Ogoszenia, artykuy w prasie Egzemplarze okazowe, w ktrych znajduj si opublikowane artykuy lub ogoszenia

Spotkania informacyjneInformacje o organizacji spotkania (np. ogoszenia, zaproszenia), program, ewentualnie:

lista uczestnikw, zdjcia, podsumowanie, ankieta oceniajca spotkanie i wyniki

Konferencja prasowaInformacje o organizacji konferencji (np. zaproszenie), notatka prasowa lub materiay

dla dziennikarzy, ewentualnie: lista uczestnikw, kopie artykuw

Wizytacja projektu np. dla dziennikarzyZaproszenia, zdjcia, kopie materiaw o projekcie, ewentualnie kopie artykuw, ktre

si ukazay w wyniku wizytacji

Udzia w przedsiwziciac

Recommended

View more >